Met Ziel en Zaligheid

 

Voorganger Heleen Hendrikx

m.m.v. lectoren:  Corry Dansen  en  Liesbeth van Leijen

Volkszang  olv cantor  Gerard v.d. Weijer

muzikaal  Joost Boekhoven piano en Maria Werner fluit

 

 

Openingslied: De vreugde voert ons naar dit huis 1-3-5-6

Welkom- Paaskaars- Oekraine kaars

Openingsgebed
Maken we het stil voor de ‘inwerking van God’, na deze uitnodiging tot godsontmoeting van Titus zelf.
‘We moeten allereerst God zien als de diepste grond van ons wezen, verholen in het meest innerlijke van onze natuur, maar haar daar toch te zien en te aanschouwen. Daar in het diepste van onze ziel komen wij aan de werking Gods, waardoor Hij ons in stand houdt en wij door Hem worden geleid en gericht. Tot de diepste oorsprong moeten we gaan om in God onszelf terug te vinden. Daar in het binnenste van onze ziel, komen we op de grond waarin ons wezen zijn wortels heeft. Op die grond, die niets anders is dan de erkenning van ons met God verbonden zijn, moeten wij leven; daar is ons vaderland, daar komen wij in het rijk van God dat ons is toegezegd en waartoe wij worden uitgenodigd, waar God ons een plaats heeft bereid, reeds hier op aarde. In het innerlijkste van onze geest moeten wij God aanbidden,  met Hem spreken, onszelf met God verenigen, onszelf in God verliezen en doen opgaan om ons wezen geheel naar God te hervormen en te herbeelden, geheel in overeenstemming met Gods beeld van ons.’
Stilte
‘We moeten Hem niet enkel aanbidden in ons eigen wezen maar in alles wat bestaat; allereerst in de medemens, maar ook in de natuur en het heelal. Die inwoning, die inwerking Gods, moet zich in ons leven openbaren, in onze woorden en daden tot uitdrukking komen, uitstralen uit heel ons wezen, en optreden.”

Acclamatie: Wees hier aanwezig, woord ons gegeven.             Dat ik U horen mag met hart en ziel.                                                            Wek uw kracht en kom ons bevrijden

Inleiding op de lezingen

1e lezing  
Deuteronomium 6,1-6 – uit de Grootnieuws bijbel
Dit is mijn opdracht: jullie de wetten en gedragsregels te leren die de Heer, jullie God, je heeft voorgeschreven. Breng ze in praktijk wanneer jullie het land dat je gaat binnentrekken, in bezit hebben genomen. Toon hem je ontzag, niet alleen jij, maar ook je kinderen en je kleinkinderen, en kom alle wetten en geboden die ik je opleg na. Doe dat heel je leven, dan zul je er lang wonen. Als je hiernaar luistert en alles nauwgezet uitvoert, zal het je goed gaan en zul je een heel groot volk worden, zoals de Heer, de God van je voorouders, je heeft beloofd. Dat land zal een land zijn van melk en honing.

Luister, Israel!  De Heer is onze God. Houd van Hem, met hart en ziel, met heel je wezen. Neem alle grondregels die ik je vandaag opleg ter harte. Prent ze je kinderen in en zeg ze op, thuis en onderweg, wanneer je naar bed gaat en wanneer je opstaat. Draag ze om je arm als een teken, en bind ze op je voorhoofd als herinnering. Schrijf ze op de deurposten van je huis en op de poorten van de stad.

Tussenzang: Dat woord waarin ons richting werd gegeven

2e lezing : vlg. het evangelie van Johannes 13,31-35

Willibrord vertaling
Toen hij was weggegaan zei Jezus: ‘Nu wordt de Mensenzoon verheerlijkt, en in Hem wordt God verheerlijkt. En als God wordt verheerlijkt in Hem, verheerlijkt God ook Hem bij zichzelf; ja, nu gaat Hij Hem verheerlijken. Kinderen nog maar kort zal Ik bij jullie zijn. Dan zullen jullie Mij zoeken, maar ik heb tegen de Joden gezegd: ‘Waar Ik heen ga, daar kunt u niet komen”, en dat zeg Ik nu tegen jullie. Ik geef jullie een nieuw gebod: dat je elkaar liefhebt. Met de liefde die Ik jullie heb toegedragen, moeten jullie elkaar liefhebben. Daaraan zal iedereen kunnen zien dat jullie leerlingen van Mij zijn: als jullie onder elkaar de liefde bewaren.’
Acclamatie: Kom en volg mij op de weg gehoorzaam aan de schriften die zijn vervuld in wat ik zeg: zij zullen u verlichten.

Ter Overweging
Vandaag horen wij via Johannes Jezus zeggen dat liefde het nieuwe gebod is. Het grootste gebod ; het grootste goed naleven is van God en van de mensen houden met heel je ziel en zaligheid. Liefde is van Eeuwigheidswaarde. Liefde is een gewijd begrip als je Zalig en Heilig verklaard wordt. Titus Brandsma wordt vanaf vandaag heilige Titus. Dat is even wennen zonder achternaam met ook de daarbijbehorende Sint vooraf.
Wie was hij? Een man van liefde en vrede. Een karmeliet die, in navolging van Eliah op de berg Karmel een leven in God’s tegenwoordigheid centraal stelt.  Een raadsman, wijze mens, doorzetter, volhouder en een verbinder. Bovenal een mysticus: in zalige verbinding met God, levend vanuit een innige band met Jezus. Hij vindt God verborgen aanwezig, in zichzelf, iedere mens én in de hele schepping. Mystiek is de aanraking van de ziel door God in het samenspel tussen de liefhebbende God en de voor liefde ontvankelijke mens. Mystiek is niet verheven; mystiek is verweven, vervuld zijn van liefde van Godswege in liefdevol alledaags omkijken naar de ander.
Wat deed hij zoal? Titus Brandsma was actief in tal van katholieke maatschappelijke organisaties met grote belangstelling voor onderwijs en journalistiek. Voortdurend maakte hij de vertaalslag van academische kennis naar de maatschappij in gewone mensentaal.
Vandaag dan zijn heiligverklaring. Wat ging daaraan vooraf?
In een notedop zijn levensloop : Fries van geboorte op 23 februari 1883, ging hij de katholieke geestelijke weg. Na zijn priesterwijding  ging Pater Titus op 24 jarige leeftijd voor 3 jaar naar Rome om te promoveren. Hij werd docent, hoogleraar, rector magnificus aan de Katholieke Universiteit in Nijmegen.  Hij ontwikkelde en uitte een ferme en expliciete afkeur van het nazisme. Toen Hitler op 10 mei 1940 bruut de belofte om de neutraliteit van Nederland te eerbiedigen verbrak, reageerde Titus hier met een opvallende kalmte op. Terwijl de Waalbrug en de Spoorbrug opgeblazen werden door de Nederlandse genie, bleef hij consequent al zijn monastieke, universitaire en journalistieke taken doen. Hij verzette zich tegen het moeten verwijderen van Joodse leerlingen op middelbare scholen. Hij maakte een rondgang langs de katholieke dagbladdirecteuren om het verbod tegen opnemen van NSB advertenties toe te lichten. Dit leidt tot zijn arrestatie op 19 januari 1942. Zijn ten laste verklaring eindigt met woorden van waarde, ook anno 2022 : ‘God zegene Nederland, God zegene Duitschland. God geve dat beide volkeren weldra weer in volle vrede en vrijheid naast elkander staan in zijn erkenning en tot eer, tot heil en bloei van beide zoo na verwante volken’. In zijn gevangeniscel in Scheveningen geeft hij aan dat hij in ‘zalige eenzaamheid’ verkeert en schrijft : ‘nooit was Onze Lieve Heer mij zo nabij’ Contemplatie is nodig, je kunt het niet op eigen kracht. Hij wil gelijkvormig aan Jezus worden, ook wat betreft diens lijdensweg. Hij vond kracht in de lijdensmystiek en verwoordde het zo: ‘ik ben gelukkig in mijn leed, omdat ik het geen leed meer weet maar het alleruitverkorenst lot dat mij vereent met U, O God’.
Hij overlijdt, onder erbarmelijke omstandigheden, op 26 juli 1942 ’s middags om 14 uur in Dachau. Al snel na zijn dood kwam een grote volksverering op gang, na alles wat hij gedurende zijn leven al had opgebouwd en meegegeven.                          In 1985 werd hij zalig verklaard vanwege zijn journalistiek martelaarschap. Voor een heiligverklaring is tenminste één wonder vereist. Karmeliet Michael Driscoll uit Florida ondergaat in 2004  een wonderbaarlijke genezing die toegeschreven wordt aan Titus Brandsma n.a.v. een kwaadaardig melanoom met uitzaaiiingen. Na een uitgebreide procedure, wordt deze bijzondere mens vandaag heilig verklaard.
Wat zou Titus hier zelf van denken?  Wat is zijn kracht?  De moed om naar het licht te verlangen’ is een gevleugelde uitspraak van Titus, waarvanuit hij gedurende zijn leven in allerlei, waaronder ook zeer erbarmelijke, omstandigheden geleefd heeft. Verlangen naar liefde en meer en meer medemenselijkheid daadwerkelijk tonen, dat is de liefde leven. Liefde is hét Levenswerk van God, van Jezus, van Titus;  het is ons aller levenswerk. “Niet bang zijn, maar doen wat we kunnen, op de plek waar we geplaatst zijn en te beginnen met die ene naaste die voor ons staat.” Hoe biedt je weerstand zonder zelf vijand te worden? ‘ Bid voor je beulen, geef niet op, sta open voor de mogelijkheid van Godsvertrouwen ‘ is het devies van deze moedige mens.  ’Laat niets je verontrusten: Nada te Turbe’, is de tekst die op een gedenkteken bij zijn geboortegrond staat. Het is een citaat van Teresa van Avila, de Spaanse mystica uit de 16e eeuw die voor Titus een bijzondere inspiratiebron was.
Voluit leven en liefde doorgeven dat deed hij tot het uiterste, ook vanuit zijn barak in Dachau, moest hij er ’s avonds altijd nog even uit, alhoewel dat ten strengste verboden was, om te kijken of er elders iemand in geestelijke nood verkeerde, die hij dan troostte met hoopvolle woorden.
Journalistieke vrijheid is een groot goed, dat helaas in veel landen gevaar loopt. Er wordt gepleit of hij beschermheilige van de journalistiek kan worden. Wie weet.. Op veel meer maatschappelijke tereinen hebben wij nu Titussen nodig die ontvankelijk zijn om het testament van Jezus : Licht en Liefde van God blijvend te ontvangen en door te geven.
Zijn zeggings- en geloofskracht mag ons waakzaam en standvastig maken. Iets van  zijn heiligheid mag dat ook ons tot kracht zijn.

Geloofslied: Wie ten einde toe

Voorbeden

God met ons, doe ons groeien en bloeien in liefde.
Laat ons bidden voor licht en liefde : God, Eeuwige, dat de ene mens  een wegwijzer kan worden voor de ander.
Leer ons hoe wij elkaars gidsen kunnen worden op de weg van licht en liefde. Dat licht en liefde door velen doorgegeven worden aan velen. Voor ouders dat zij hun kinderen voorgaan op weg met licht en liefde, waarlangs kinderen gelukkige mensen mogen worden.
Voor politieke leiders, journalisten en sociale gangmakers, voor allen die van invloed zijn op het denken en voelen van velen: dat zij wegen van waarheid gaan, van echtheid en oprechtheid en dat zij hun werk in veilige vrijheid kunnen doen. Licht en liefde  voor religieuze leiders, dat zij de taal van het hart spreken, die door iedereen wordt verstaan; dat zij heilzame wegwijzers zijn naar een ruimhartige wereld van morgen. Licht en Liefde voor wie lijden aan het leven, voor soldaten en slachtoffers in Oekraine en elders aan frontlinies wereldwijd. Voor wie ondersteunen, voor wie strijden voor gerechtigheid; moed en kracht om door te gaan.

Acclamatie: Kom over ons met Uw Geest.

Voor de gevraagde intenties van deze viering…
Voor onze dierbare overledenen, die voorgoed wonen voorbij aan onze horizon en rusten in Vrede voor Altijd.
Laat ons oog hebben voor het al het verborgene. Bidden wij in stilte om stem te geven aan wat leeft in ieders binnenste

S T I  L T E

Acclamatie:
Kom over ons met Uw Geest.


piano


Collecte

Tafeldankgebed

De Tafel van samen staat gedekt, die ons herinnert aan Jouw liefde voor alle mensen.
God, hoe wonderlijk zijn de wegen die Jij met ons gaat. We worden gekend bij onze naam om medemens te zijn, om schouder aan schouder de weg van het leven te gaan, om te groeien naar Jouw beeld en gelijkenis.
Wij danken Jou, voor dappere mensen die hongeren naar gerechtigheid, die lijden omwille van het onrecht dat anderen wordt aangedaan.
Wij danken Jou, voor mensen die hun hart openen voor vergeving en verzoening. Wij danken Jou voor alle mensen die zich spiegelen aan de levenswijze van Jezus.
Wij vragen: stem ons af op Jouw aanwezigheid in alles en allen en geef ons de moed steeds weer de weg te gaan die Jij ons bent voorgegaan. Dan zullen wij nieuwe mensen worden, die elkaar in Jouw liefde bewaren. Met Jezus voor ogen en zijn gebaar van Brood en Wijn delen, teken van delen in Liefde tot in het Oneindige.
Toen Jezus die laatste avond met zijn vrienden aan tafel zat gaf Hij hun een heilig teken: Zijn Woord en wat brood om te breken en delen, hij  dankte Jou Vader, en zei tegen zijn vrienden: “Neem en eet hiervan, dit is mijn Lichaam, mijn Leven, mijn Liefde  aan jullie toevertrouwd.”
Hij liet ook de beker met wijn rondgaan, zegende die, en zei: “Neem en drink hieruit, dit is mijn Bloed,
mijn Levenskracht, voor jullie schenk ik mijn levensbeker uit tot op de bodem, tot verbondenheid onder mensen.
Blijf samenkomen in mijn naam, en dit telkens opnieuw doen en weet dan dat Ik bij jullie ben.”
Dankbaar voor Licht en liefde onderweg, voor mensen uit een ver en een nabij verleden, die voor ons wegwijzers naar Jezus waren, geloofsverkondigers en voorouders. Gesteund door de liefde die Jezus ons heeft voorgeleefd wordt tot op vandaag wereldwijd op uiteenlopende manieren het woord en brood van Jezus gedeeld.
Licht en Liefde, geef Jij, God met een groot hart voor mensen.  Jij die ons aanspreekt en aanmoedigt het goede te doen. Laten wij Jou zichtbaar maken door onze zorgzame en liefdevolle inzet voor de aarde en haar bewoners. Geef ons kracht om dit levenswerk verder vorm en inhoud te geven samen met alle mensen van goede wil. Bewaar ons in Jouw Liefde Amen.

Onze Vader verborgen bidden

Vredeswens
Jezus lijfspeuk is: ‘Heb elkaar lief, zoals Ik u heb liefgehad’, Geroepen tot zuster- en broederschap in zijn naam, als buren,  reis- en tijdgenoten…,  geef elkaar een passend teken van  vrede.  Stem het af op op elkaar.

Acclamatie Zuster en broeder Vrede voor jou

Uitnodiging communie
God van liefde, breken en delen blijft voor ons een teken van herkenning. Geef dat wij het gebaar van liefde steeds vernieuwen en tastbaar maken, alle dagen van ons leven. Wees welkom aan de tafel van samen en vergeet daarbij niet niet dat breken en delen het geheim is van samen leven.

Communielied: Wie zijn leven niet wil geven

Goed om te weten
woensdag 18 mei Koffie in Ordune 10u-11.30u
en Oecumenisch Vredesgebed Grote Kerk 13u-13.15u
zondag 22 mei Franneke Hoeks gaat voor 10.30 u

werkgroep ZIN organiseert      LEZING DUURZAAM DICHTBIJ 12.30U -15U:  inspirerende verhalen over duurzaam leven om dichtbij huis  groenere stappen te zetten.
kosten : 10 euro /studenten 5 euro
AANMELDEN? GRAAG duurzaamsansalvator@gmail.com

Slotgedachte

                               Gewone dingen groots doen

Wij zijn niet geroepen
om in het openbaar levend
grootse, opvallende en druk besproken dingen te doen.
Dat zou tegen de eenvoud zijn,
zoals wij die bedoelen te praktiseren.
Maar het is wel onze plicht,
de gewone dingen op grootse wijze te doen,
dat is meteen zuivere intentie
en de inzet van heel de persoonlijkheid.
Wij verlangen niet vooraan te staan
en toegejuicht te worden vanwege prestaties,
waartegen de mensen van de wereld
plegen op te zien.
Wij wensen alleen maar
op te vallen door onze eenvoud en oprechtheid.
– Titus Brandsma –

Zegenwens
Levende , Eerste en Laatste
Vader, Moeder, God, Onspreekbaar boven onze woorden uit Zegen ons mensen die hier nu zijn en alle mensen waar ook ter wereld, ga met ons mee op weg naar morgen.
Geef ons hart voor elkaar
Doe lichten over ons uw aangezicht

Slotlied : Om warmte gaan wij een leven.

 

Nog geen reacties

Reactie plaatsen