MARIA VAN ALTIJD DURENDE BIJSTAND

MARIA VAN ALTIJD DURENDE BIJSTAND    14 augustus 2022

Voorganger Heleen Hendrikx
lectoren:  Maria Claassens en Corry Dansen
Volkszang olv  Cantor Machteld Terlingen .
piano  Marc Baghuis
Beeld en montage : Wilton Desmense
     OLV van Altijddurende Bijstand uit Oekraine

Openingslied: Hier wordt een huis voor God gebouwd
 Welkom-
Vrede voor dit huis, voor de mensen die hier komen, door de week en op deze zondagmorgen.  Vandaag gedenken wij Maria’s Altijd Durende Bijstand, we gedenken haar Hemelvaart, en zoals bij een uitvaart gedenken we haar leven: haar geloofskracht, haar  liefde, haar mededogen .. Zij die voor zovele aardbewoners van grote betekenis is. In dit uur staan we stil bij het geheim van haar Geestkracht.  Maria, aardse en hemelse moeder aller mensen. Laten wij vanmorgen beginnen om in haar naam samen biddend deze groet te brengen:   Wees Gegroet
Openingsgebed
Maria, ook wel Moeder van God ik kom tot jou, hier ben ik.
In de stilte spreek ik tot jou over wat mij zorgen baart
Ik tel mijn zegeningen
Ik noem de namen van wie mij o zo dierbaar zijn
S T I L T E
Acclamatie:
een schoot van ontferming

Inleiding op de lezingen
Stemmen uit het verleden mogen door ons opnieuw gehoord worden. Vandaag zijn Maria Claessens en Corry Dansen de lectoren. Maria leest  voor ons uit  psalm 45 en Corry leest ons voor uit het proto evangelie van Jacobus. Lezingen waarin wij  een inkijkje in Maria’s leven nemen.

1e lezing   uit Psalm 45 -150 psalmen vrij Huub Oosterhuis
Mijn hart is in rep en roer, mijn stem roept en valt stil. Mijn pen houdt de woorden niet bij die opdagen in mijn hoofd. Ik zing voor de koning een lied: voor een mens van Godswege gezegend : de mooiste mensenzoon ooit, honing vloeit van zijn lippen. Hij draagt zijn zwaard als een held. Hij gaat voor recht en ontferming. Sterk en zachtmoedig, hij zal verdrukten doen gaan in vrijheid. Door koningsdochters omgeven in strak geplooide gewaden en één uitverkoren dame, een meisje in goudbrokaat, omstuwd en benijd door vriendinnen, legt haar hand in de zijne, schrijdend de troonzaal binnen naast haar beoogde Messias. Hoe anders de tijden, dezelfde roeping opdracht en zegen. Was hij de beoogde Messias? Vandaag is jouw dag en uur, dag van jeugd en verlangen. Vandaag ook de dag van niet weten: heden is komen wat komt. Deze toevallige ene ben je, deze geroepene die zal doen wat hij kan. In een verloren wereld, in een wereld te winnen toegerust met een woord dat de machten weerstaan zal. Mogen er handen zijn die je dragen en strelen. Gezegend jij dat je ja zegt, hier nu- kome wat komt. Moge de geest van jouw God het aanschijn der aarde vernieuwen.

Tussenzang:
Gij zijt voorbijgegaan

2e lezing : uit het proto-evangelie van Jacobus

Maria begaf zich op weg naar haar familielid en na een voorspoedige reis bereikte ze de woning van Elisabeth en Zacharias.
Ze klopte aan en even later ging de deur open en stond Elisabeth voor haar. Die was bijzonder verheugd om Maria te zien en begroette haar met de volgende woorden: ‘Gezegend ben je onder de vrouwen en gezegend is de vrucht in je schoot. Waaraan heb ik het te danken dat de moeder van mijn Heer mij bezoekt? Zie, zodra ik je stem hoorde, sprong het kind van vreugde op in mijn schoot.’ Maria die zich de woorden van de engel niet meer herinnerde sloeg de ogen ten hemel en zei: ‘Wie ben ik toch Heer, dat alle geslachten mij zalig prijzen?’

Maria bleef  drie maanden bij haar nicht en intussen groeide het kind in haar schoot. Lang zou het niet meer duren voor haar zwangerschap voor anderen zichtbaar werd en daarover begon zij zich ernstig zorgen te maken. Tot nu toe had zij zich goed gevoeld in het gezelschap vna Elisabeth en Zacharias, maar het werd duidelijk dat de tijd gekomen was om naar huis terug te keren, vóór iemand ontdekte dat ze een kind droeg. Ze nam daarom afscheid van haar familieleden en vatte de terugtocht aan. Jozef was nog altijd niet van zijn werk was teruggekeerd, maar lang kon dat niet meer duren. Ze vroeg zich af hoe hij op het nieuws van haar zwangerschap zou reageren. In elk geval nam ze zich voor om zich tot zijn terugkeer in het huis te verbergen en zo weinig mogelijk buiten te komen, zodat niemand achter haar toestand zou komen.

Acclamatie: Wat eeuwenher begonnen is

Ter Overweging
Vandaag een ode aan Maria. Moeder Maria, Altijd Maagd..  Maria, zelf ook verwekt door de Heilige Geest. Haar moeder Anna was op haar hoge leeftijd zo droevig dat zij kinderloos was.  Zij bad tot God en warempel een engel verscheen haar en sprak tot haar : ‘je zal een kind baren en heel de wereld zal over je nakomelingschap spreken.’
We hebben zojuist bij Jacobus geluisterd naar heel menselijke bewoordingen over Maria’s worsteling ten aanzien van haar bijzondere zwangerschap: vervuld worden door de Heilige Geest. Maria voelt zich klein, wordt overdonderd en beseft nog niet wat haar toekomst als gezegende onder vrouwen zal zijn. Ze is verward over haar toestand, niet te bevatten dat zíj de moeder van  die vreemde en toch ook vertrouwde vrucht in haar schoot Jezus wordt. We horen we dat ze zich nog niet durft te tonen aan de buitenwereld in haar nieuwe positie. In zichzelf gekeerd is zij  aan het verwerken. Maria voelt zich veilig bij Elisabeth en Zacharias, haar gelijkgestemde familie. Hier kan zij in de luwte wennen. Maria draagt en bewaart een groot geheim in zich. Maria zal het mysterie van God’s Woord in levende lijve op aarde brengen. We weten dat Maria volmondig Ja gaat zeggen. Eenvoud en overgave die leiden tot .. ik zou zeggen onbeschrijfelijke geloofskracht. Liefde is de weg die ik in dankbaarheid ga want God gaat met mij.. Zij zal uitgroeien, rijpen tot Moeder van en voor Altijddurende Bijstand. Welbekende eigenschappen die aan Maria toegeschreven worden zijn de eenvoud die haar siert, bescheidenheid, trouw, ootmoed en lieflijke deugd. Zij beschikt over de kracht van de Heilige Geest. Welke uitwerking dat allemaal heeft. ..
In het leven van Jezus is zij erbij.  Op de belangrijke scharniermomenten is zij daar als moeder en geloofsopvoeder zoals bij de geboorte in de stal, de vlucht naar Egypte, naar de tempel gaan en Jezus daar terugvinden, als Pieta bij de ontmoeting op weg naar Golgotha, bij de graflegging, bij het lege graf en samen met de apostelen bij Jezus’ hemelvaart legt zij standvastig het fundament voor de nieuwe kerk.. En dan haar heengaan en ten hemelopneming, de kerkelijke feestdag van morgen 15 augustus.
Want Maria blijkt een uitzonderlijk bijzondere vrouw. We weten uit de overleveringen dat Maria oersterk is. Ze beteugelde epidemieen, overstromingen.. Verschijningen zijn aan haar toegewijd. Maria, een moeder voor alle mensen… Mensen kunnen al wat leeft en drukt op het hart aan haar toevertrouwen. Bidden tot haar met en zonder woorden. Moeder Maria wees onze voorspraak… Zij betekent nog steeds zoveel voor zoveel mensen. Daar kan je stil van worden. Op zoveel plaatsen: overal in huizen, in kappellekes onderweg zijn ze er beelden toegewijd aan Maria’s Altijd Durende Bijstand:  mooie rustpunten om bij Maria te kunnen verstillen. Ook in grote basilieken en in bedevaartsplaatsen branden kaarsen bij haar beeltenis. Zeeen van licht – overal- en dat al eeuwen lang. Door de eeuwen heen werden in de theologie en de kunst haar eigenschappen verder uitgewerkt en uitvergroot, waarin zij boven alle menselijkheid verheven werd. Maria heeft vele namen: Koningin van de vrede, Troosteres der bedroefden, Zoete Lieve Moeder.. Op sommige afbeeldingen zit Maria op een troon naast Christus, als een vrouwelijke God, ook wel Moeder van God genoemd. Herman Finkers is ook dol op haar. Hij zegt het zo: ‘Maria zit in mijn genen. Ik heb in mijn huis een Mariakapel laten bouwen en daar kan ik urenlang zitten. Ik steek dan een kaarsje op, ben stil of zing gregoriaans. Hij zegt: ‘een christendom zonder Maria vind ik niks. God heeft ook een moeder nodig.’ Vol van haar, volgt hier zijn Weesgegroet : ‘Als ik denk dat ik doodga, niet meer weet wat ik moet, eerder dan het Onze Vader bid ik een Wees Gegroet. Als het angstzweet me uitbreekt en mijn hart gaat tekeer dan roep ik’ O moeder en zelden O Heer.’  Want de Heer is heel goed maar ook onverbiddelijk. Hij reinigt met bloed maar zíj snapt onmiddellijk dat een vlek niet zo erg is als hij soms schijnt. Met een dertig graden wasje vaak al verdwijnt. Als ik denk dat ik doodga, niet meer weet wat ik moet, eerder dan het Onze Vader, bid ik een Weesgegroet.’
Kan Maria voor ons een brug vormen tussen hemel en aarde? Helpt dit ook afdoende voor u, voor jou op moeilijke momenten of dankbare momenten om bij Maria aan te gaan? Wat zou Maria ons vanmorgen wensen voor ons zielenleven ?… een zuiver hart, een dienstbaar hart.. eenvoud..overgave…Ja durven zeggen. Ja zeggen in vol vertrouwen van God’s toekomst met ons. Vertrouw erop dat je de vervulling in je draagt : bijgelicht, verlicht door Maria, Jezus, de Heilige Geest, maak er ruimte voor, Al  door God aan ons gegeven.

Geloofslied: Kom en volg mij op de weg

Voorbeden
God, dankbaar voor Maria’s gaven, vertrouwen wij onze gebeden toe aan Jou omdat wij  in ons zoeken niet zonder Jouw steun en toeverlaat kunnen.
– Bidden wij omwille van Maria, moeder van Jezus, voor alle moeders en vaders die in hun zorg en toewijding, beeld zijn van God die Liefde is.  Bidden wij voor alle ouders die hun kinderen niet kunnen bieden waar ze om vragen: eten en drinken, kleding en gezondheid, veiligheid. Wij bidden voor alle sterke vrouwen die opkomen voor het leven van hun kinderen. Voor de dwaze moeders, waar ook ter wereld, die niet zwijgen en hun stem laten horen, die het gevecht met onrecht aangaan.  Ja, voor allen die door de tijden heen pogen om trouw te volharden.
Acclamatie: Jij die onze gedachten raadt
– Bidden wij omwille van Maria, de gezegende onder de vrouwen, voor alle mensen waar ook ter wereld, die geloofskracht gevonden hebben en elk op hun eigen wijze, degenen die gebukt gaan onder onrecht te hulp te schieten. Bidden wij voor allen die zich het lot aantrekken van verlaten, verwaarloosde kinderen. Dat de zachte kracht van de liefde het onrecht zal overwinnen.

– Bidden wij omwille van Maria, koningin van de vrede, voor de leiders van kerk en samenleving. Dat zij rechtvaardige principes hanteren en dat zij beseffen dat hun leiderschap bedoeld is om te dienen en niet om te heersen. Dat zij hun macht  aanwenden voor vrede en veiligheid  Wij bidden om Licht over hun doen en laten, dat er nieuwe hoop mag gloren voor een duurzaam leefbare wereld en een goede verstandhouding onder de mensen, waarin tegenstellingen overbrugd kunnen worden.
Acclamatie: Jij die onze gedachten raadt
– Bidden wij omwille van Maria, Moeder van Altijddurende Bijstand, Sta ons bij in alle nood.  Voor wie lijden onder tekorten. Bidden wij voor echtgenoten, partners, die ervan droomden ooit moeder, vader te worden maar wier droom – om welke reden dan ook – nooit in vervulling is gegaan. Voor wie lijden onder tekorten op financieel gebied, qua werkgelegenheid  en huisvesting, voor wie lichamelijk of psychisch ziek zijn. Dat er liefdevolle handen en meedenkende harten zijn die ondersteunen. Voor allen die onze wereld leefbaarder maken.
Maria, Moeder van God wij bidden U om bijzondere bijstand voor ons zelf zodat wij bemoedigd blijven op ons levenspad. Bidden wij voor alle Maria’s in ons leven, voor allen die naar haar vernoemd zijn en door haar geinspireerd worden om haar licht en kracht in onze wereld te verspreiden. Maria wij bidden om uw Altijddurende Bijstand, ook  voor alle overleden zielen, die ieder voor zich van waarde zijn,  en voor Al-Tijd gekend blijven bij God van alle leven. Voor….
-Voor al deze intenties, voor alles wat ons op het hart ligt, bidden en gedenken  wij in stilte
S T I  L T E
Acclamatie: Jij die onze gedachten raadt
Collecte
Instrumentaal

Tafeldankgebed 

Eeuwige, de Tafel van samen staat gedekt, die ons herinnert aan Jouw liefde voor alle mensen, waarop ook jullie geldelijke gaven en het boek met gevraagde intenties.
Wij danken Maria om haar groot geloof, waarmee zij bereid was “Ja” te zeggen op Jouw uitnodiging. Ja, voor mij is goed wat God met mij voor heeft.
In Maria, uitzonderlijk geraakt door God’s Liefde,  en in zoveel andere moedige mensen, herkennen wij Jezus van Nazareth, die al zijn mensen een warm hart toedraagt tot het uiterste. Wij zijn hier bijeen om, om al wat Jezus voor ons betekent te  gedenken; uitdrukkelijk en dankbaar ter sprake te brengen en te vieren.
Toen Jezus die laatste avond met zijn vrienden aan tafel zat gaf Hij hun dit heilig teken mee: Zijn Woord en Brood om te breken en delen. Hij  dankte Jou Vader, en zei tegen zijn vrienden: “Neem en eet, ik geef mijn Leven; mijn Liefde  aan jullie toevertrouwd.” En blijf dit doen om mij te gedenken.
Hij liet ook de beker met wijn rondgaan, zegende die, en zei: “Neem en drink, dit is mijn Levenskracht, voor jullie schenk ik mijn levensbeker uit tot op de bodem, tot verbondenheid onder mensen die duren zal. Blijf samenkomen in mijn naam, en telkens wanneer jullie dit doen, weet dan dat Ik bij jullie ben.”
Wij danken Jou omdat Jij ons in Maria hebt getoond tot welke wondere, grote dingen een mens in staat is die geroepen wordt en thuis geeft om vol overgave te geven,  om anderen gelukkig te maken en zich kan verheugen om de grootheid van anderen.
Als we in het voetspoor van Jezus willen treden, kunnen we ons optrekken aan het voorbeeld van Maria.
Maria heeft veel samen met de apostelen opgetrokken en zo ook vaak gebeden met de woorden die Jezus ons leerde, woorden die door de eeuwen zijn gegaan op zoveel plaatsen in huizen en kerken en die hier nu ook weer gaan klinken.
Onze Vader

Vredeswens
Hunkerend naar verbroedering en verzustering tussen mensen, naar troost voor de treurenden, willen we de vrede behoeden en beschermen. Help ons om vrede zorgvuldig de wereld in te dragen. Kijk om je heen en geef elkaar een passend teken van  vrede.  Stem het af op op elkaar.
Acclamatie zuster en broeder vrede voor jou

Uitnodiging communie
Wees allemaal, ieder voor zich, welkom aan de tafel van samen. Mogen wij zo een moment één zijn aan deze tafel.
God van liefde, breken en delen blijft voor ons van grote waarde. Geef dat wij het gebaar van liefde in Jouw naam steeds vernieuwen en zo tastbaar maken, alle dagen van ons leven. Vergeet daarbij niet dat breken en delen het geheim van samen leven is.
Instrumentaal

Afsluiting tafelgebed 

Goed om te weten

Slotgedachte Maria is jouw naam.
Eeuwenoude woorden boordevol geheim
boeken vol verhalen: God wil bij ons zijn.

Eeuwenoude woorden komen naar jou toegewaaid
goede grond gevonden door de Geest gezaaid.

Eeuwenoude woorden in jouw schoot ontkiemd
wachten in het donker en groeien ongezien.

Eeuwenoude woorden in jouw hart bewaard
aan het licht gekomen God geopenbaard.

Eeuwenoude woorden Allerhoogste Kracht,
Jezus, bron van leven heb jij voortgebracht.
Maria is jouw naam: Jij leeft in elke mens
die weigert te verlammen in de angst
en durft te geloven in dat woord:
‘Vrees niet, met jou wil God iets nieuws beginnen.’

Zegenwens
Grote dingen komen slechts tot stand waar mensen in eenvoud en bereidheid beschikbaar blijven voor elkaar.
Dat Maria’s levensstijl ons mag inspireren  om te leren zien, van dag tot dag, wat het leven van ons vraagt
Gaan wij heen van hier met de zegen van Godswege en met die van de gezegende onder de vrouwen. In de naam  van de Vader, Moeder, Zoon en Goede Geest, Amen.
Slotlied : Wonen overal nergens thuis

Nog geen reacties

Reactie plaatsen