Maak mijn geest nieuw en sterk!

Aswoensdag 2019

Voorganger: John Parker en Corrie Dansen.

Cantor: Gerard v.d. Weijer.

Pianist: Marc Baghuis.

Openingslied: Voor mensen die naamloos

Welkom en inleiding:

Welkom iedereen hier vanavond.

Carnaval is voorbij, wij beginnen vandaag aan een sobere tijd. Enkele weken ter voorbereiding van Pasen, het feest waar wij het leven vieren, het nieuw leven.
En sobere tijd, waarin wij de gelegenheid krijgen om over ons leven na te denken. Om onze dromen en ideeen over het leven te bekijken, om kritisch te zijn, om tot vernieuwing te kunnen komen.
Corrie en ik gaan samen voor in deze viering. Gerard en Marc ons helpen met het muzikale begeleiden.
Ik wens ons allen een fijne viering toe.

Gebed:

Barmhartige God, wij erkennen onze gebrekkigheid op onze weg van leven naar U toe.
Bevrijd ons, versterk ons met hart en ziel.
Genees onze wonden. Schenk ons uw geest om een nieuw begin te maken,
Om in liefde uw wil te volbrengen. Amen.

Acclamatie: Wat is de mens wat zijn de dagen

1e lezing: De nieuwe meester

Dom, stom jong! Je let nooit op! Je zit hier maar te zitten! Dat was het laatste wat de jongen te horen kreeg. Toen vloog hij de klas uit. Hij moest naar een andere school. Hij was er kapot van.

Drie dagen later zat hij op de nieuwe school. De directeur had de meester bijgepraat: “Het is een lastig kereltje, verwaand, lui en koppig.” De meester gaf z’n nieuwe leerling een mooie plaats op de eerste bank. ’s Middags riep hij hem bij zich. ‘Wil je het bord afvegen?” vroeg hij. De jongen aarzelde, maar de vriendelijke toon van de meester haalde hem over. Toen hij klaar was, kwam de meester naast hem staan. “Wat heb je nu gedaan?”. “Het bord afgeveegd, meester.” ”Juist, alles wat er stond, heb je weggeveegd. Luister, kerel. Dat is wat ik met jou wil doen. Alles wat je uitgespookt hebt, alle fouten die je maakte, veeg ik weg. Er blijft niets van over. Ik houd er geen rekening mee. Vandaag begint jouw nieuwe reis. Trouwens, je bent niet alleen. Ik reis met je mee.” Zijn meester gaf hem een vriendschappelijke klop op de schouder.
De jongen danste de klas uit. Zingend kwam hij op de speelplaats. Een nieuwe speelplaats…..een nieuwe school…..nieuwe vrienden en……een nieuw leven.
Chantal Leterme: Een parel voor elke dag (met een kleine bewerking)

Lied: Twee handen schoon gebleven.

2e lezing: Psalm 51, 3-13

God, heb alstublieft medelijden met mij,
omdat U liefdevol bent.
Doe weg wat ik verkeerd heb gedaan,
omdat U goed bent.
Was mijn ongehoorzaamheid van mij af.
Vergeef me mijn slechte daden.
Want ik weet dat ik verkeerd heb gedaan.
Ik moet er aldoor aan denken hoe ongehoorzaam ik aan U ben geweest.
Tegen U heb ik verkeerd gedaan, tegen U alleen.
Ik heb iets gedaan wat U heel erg vindt.
U had gelijk toen U mij veroordeelde.
Maar U wil dat ik goed en eerlijk ben.
Dat uw wijsheid in mijn binnenste is.
Reinig mij, dan ben ik weer helemaal schoon.
Was mij, dan is mijn hart weer witter dan de sneeuw.
Heer, laat me nu ook weer blij zijn,
laat me weer kunnen juichen.
Vergeef me dat ik U ongehoorzaam was, Heer,
doe al mijn slechte daden weg.
Geef me een zuiver hart, God!
Maak mijn geest nieuw en sterk.
Stuur me niet bij U vandaan.
Neem uw Heilige Geest niet van mij weg.

Acclamatie: Neem mij aan zoals ik ben.

Overweging:

Het algemeen thema gekozen voor deze 40 dagentijd luidt: ‘Kies dan het leven.’ Wij komen hier iedere keer om te vieren, om het leven te vieren. Het leven gezien van alle kanten: verdrietige momenten, de gelukkige momenten. De dagen van twijfel en vraagtekens, de dagen van hoop en dromen. Deze 40 dagentijd bied ons de mogelijkheid om ons leven te bekijken onder al zijn kleuren, en zo diep als we maar willen.

Volgens de traditie heeft David, koning van Israël, dit ook gedaan. Het verhaal gaat dat een profeet, Nathan, hem heeft laten weten dat de Heer God ontevreden was met David en wilde hem straffen. David is onthutst door de boodschap van Nathan en bekijkt zijn leven, dat niet altijd even koninklijk is geweest. Bewust van de fouten die hij gemaakt heeft: de vrouw met wie hij een affaire heeft gehad, haar man die dood is gegaan op bevel van David. Bewust van zijn fouten gaat hij boete doen. De psalm 51, waarvan wij een deel hebben gelezen vanavond, zou een lied zijn van David, die zijn fouten erkent en smeekt om vergiffenis van de Heer. Een mens die accepteert wie hij is, die zichzelf kent en erkent en die niet vlucht in een ontkenning maar openlijk zijn schuld belijdt. Een koning die weet dat hij een gewoon mens is, een die hulp nodig heeft van een hogere macht. Zo kan hij opnieuw beginnen, met een schone lei, met een versterkte geest.
Een zelfde gevoel krijg ik bij het horen van ons eerst verhaal. Een leerling die moeilijk lijkt te zijn, die een nieuwe kans krijgt en die goed reageert op de positief aandacht die zijn nieuwe leraar aan hem besteedt. Een nieuw begin, een schone lei, met een versterkte geest; de moed om anders te worden.
De 40 dagentijd is voor ons en voor allen die zich aan deze tijd houden een voorbereiding op het feest van leven, van vernieuwd leven. Dit vieren wij met Pasen. Wij mogen ernaartoe leven, vol moed en hoop, met een vernieuwde, versterkte geest.

Zegening van de as

God, hier voor ons ligt as. As herinnert ons aan wat voorbij is, aan wat niet meer leeft, aan verkilde warmte en vergane glorie. Maar vandaag willen wij ons ook denken aan wat het vuur doet: het zuivert, vormt om, en brengt zo de kans op nieuw leven voort.
Zegen deze as, blaas er nieuw leven in door de kracht van uw Geest. Laat deze as vruchtbaar worden voor ons en ons oproepen tot een andere manier van denken en leven. Laat ons door de wijding van deze as de kracht van uw liefde ervaren. Vuur ons aan en geef ons uw kracht op onze verschillende wegen naar vrede en geluk voor allen.

Uitdelen van de as.

Lied: O Schoonheid uw verbrand gezicht.

Voorbede: acclamatie: Kom adem ons open.

Laten we bidden

1. Eeuwige, laat er wijsheid in ons binnenste zijn, oprechtheid en betrouwbaarheid. Dat we niet wegkijken waar er een appel op ons wordt gedaan. Maak onze geest nieuw en sterk.
2. Eeuwige, laat onze gemeenschap open staan voor elkaar. Laat ons verantwoordelijkheid nemen en duidelijk zijn over onze draagkracht. Vinden we creativiteit waar we dreigen vast te lopen. Maak onze geest nieuw en sterk.
3 . Eeuwige, laten we, samen met anderen, telkens opnieuw zoeken naar mogelijkheden om de wereld om ons heen een beetje mooier te maken, met oog voor de planten, de dieren en de mensen die haar bewonen. Maak onze geest nieuw en sterk.

Afsluiten met Onze Vader

Slotgedachte: Op ooghoogte

en als we nu eens
zouden leren afzien van gelijk;
als we bewust niet meer verkiezen
te bouwen aan ons eigen
beter hoger verder méér…
als ik besluit te delen
hoef ik niet meer te verdedigen
wat van mij is, was;
als we op ooghoogte
elkaar kunnen ontmoeten
het koninkrijk zou niet meer ver
maar onder onze voeten…

Moge de Levende ons zegenen en behoeden; moge de glans van zijn gelaat over ons opgaan en ons genade geven.;
moge de Levende liefdevol naar ons omzien en ons geluk en vrede schenken op onze wegen in de naam van de Vader, de Zoon en de Goede Geest.

Slotlied: Van grond en vuur.

 

Nog geen reacties

Reactie plaatsen