Liturgie 4 sept.2022

 

Liturgie: 4 september 2022

Lezingen 23ste zondag c

Eerste lezing (Wijsh., 9, 13-18b)
Uit het boek Wijsheid
13         Welke mens kent Gods raadsbesluit
of wie vermoedt wat de Heer wil?
14         Want armzalig is het denken van de stervelingen
en wankel zijn onze overwegingen.
15         Het vergankelijke lichaam bezwaart de ziel
en de aarden tent verzwaart  de geest met vele bekommernissen.
16         Wij vermoeden amper de dingen op aarde;
zelfs wat voor de hand ligt
ontdekken wij maar met moeite:
wie onthult er dan
wat er in de hemelen is?
17         Wie zou uw raadsbesluit gekend hebben,
als U de wijsheid niet had gegeven
en uw heilige geest niet
uit de hemel had gezonden?
18         Zo zijn de paden recht gemaakt
van degenen die de aarde bewonen;
zo hebben de mensen geleerd
wat U aangenaam is,
en zijn zij gered door de Wijsheid.’

Evangelie (Lc., 14. 25-33)
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas
25         Grote drommen mensen trokken met Jezus mee.
Hij richtte zich tot hen en zei:
Wie naar Mij toe komt, zonder zijn vader en moeder,
zijn vrouw en kinderen, zijn broers en zusters,
ja, zelfs zijn eigen leven te haten,
kan Mijn leerling niet zijn.
27         Wie zijn kruis niet draagt en Mij niet volgt kan Mijn leerling niet zijn.
Als een van u een toren wil bouwen,
gaat hij er toch eerst eens voor zitten
om de kosten te begroten,
om te zien of hij het werk kan voltooien.
Want anders, als hij wel het fundament legt
maar de bouw niet kan afmaken,
zal iedereen die het ziet hem uitlachen
30         en zeggen:
`Hij begon te bouwen, maar afmaken kon hij het niet.’’
Of als een koning ten oorlog trekt tegen een andere koning,
dan gaat hij er toch eerst eens voor zitten
om te beraadslagen of hij sterk genoeg is
om met tienduizend man op te trekken tegen de ander,
die met twintigduizend man op hem afkomt.
Als dat niet zo is stuurt hij,
terwijl de ander nog ver weg is,
een gezantschap naar hem toe
om naar de vredesvoorwaarden te vragen.
Zo kan niemand van u Mijn leerling zijn als hij zich niet losmaakt van al wat hij bezit.

Verkondiging

Credo
Ik geloof in de Geest van leven en liefde,
ver aan mij vooruit, maar ook in mij aanwezig.
Soms noem ik Hem God, maar het liefste
noem ik Haar Schepper.

Ik geloof in mensen, gedreven door de Geest,
die mij vóórleven wat leven betekent
en wat liefde vermag.
Daarom  geloof ik in Jezus en in zovelen anderen
die leefden en leven zoals Hij .

Ik geloof in de gemeenschap van de Geest:
Mensen  die zich  samen oefenen
in recht doen en vrede stichten,
in breken en delen.

Ik geloof in het goede, dat wij nu eens verbergen
dan weer openbaren.
En ik geloof dat het goede dat het kwade zal overleven;
dat niet het laatste woord zal zijn aan de dood,
maar aan het leven en de liefde.

Voorbeden

Slotgebed voorbeden
Dag Licht,

Licht over de velden, er zijn geen woorden voor Jou

Weilanden vergeef mensen hun beperkingen
Doe ons bedenken ,
Hoe genade geschonken wordt

Geduldig water
Maken de vissen het goed
Zwarte aarde
Zul jij van de boer blijven
Vogels en paarden
Zeg ons het vertrouwen niet op
Wilgen op de oeverwal
Wijk niet voor blinde muren

Gras en graan en kiezelstenen
Is onze God wel die van jullie

Gij Ongeziene besta tenminste voor eenzame mensen

Zon van het heelal
Kom binnen in onze ontluisterde straten

Gij Alleroorspronkelijkste
Schep voor ons verzachtende omstandigheden

Collecte

De Tafel

Vredeswens

Tafelgebed: Wat geen oog heeft gezien

Wat geen oog heeft gezien en wat geen oor heeft gehoord
Wat in geen mensenhart is opgekomen
Hebt Gij, God bereid voor allen die U liefhebben,
Gij hebt U geopenbaard als een God die er alles voor over hebt
Als wij mensen maar tot leven komen.

Zoals een moeder haar kind draagt,
Zoals een vader opkomt voor zijn zoon,
Zo zijt Gij voor ons een trouwe God,
Die doet war Gij zegt, die Uw Verbond bewaart.
Ook als ons hart ons aanklaagt, Uw hart is groter dan een mensenhart.
Ook als wij verscheurd worden door onze gebrokenheid,
Uw barmhartigheid kent geen grens.

Brood en Beker

Daarom gedenken wij Zijn lijden en Zijn dood
En in Hem allen die lijden en sterven
Die Zijn weg gaan ten einde toe
En wij roepen Zijn Naam
De Levende
Verrezen voor altijd.

Wij bidden U:
Zend ons Uw heilige Geest, adem ons open
Opdat wij ontvankelijk mogen zijn voor het geheim van iedere mens.
Verwarm ons hart, opdat wij het wonder van ons leven mogen beschermen voor elkaar.
Besproei ons met de dauw van Uw mildheid en mededogen,
Opdat wij elkaar van dag tot dag met nieuwe ogen mogen zien,
Opdat wij elkaars tekorten mogen dragen.
Maak ons krachtig en sterk, opdat wij wegen mogen zoeken van vrede.
Dat ons hart vol mag zijn van Uw gerechtigheid voor allen die leven.
En laat de gezindheid onder ons zijn die was in Hem Jezus, Uw Zoon.
Opdat wij op Hem mogen gelijken in leven en sterven.

Communie

Dankgebed

Wegzending en Zegen

Nog geen reacties

Reactie plaatsen