Licht in het duister viering 16 januari

SAN SALVATORGEMEENSCHAP 16  januari 2022

Voorbereiding Franneke Hoeks
Lectoren: Karel Bierlaagh & Maria Claessens  | Muziek: Melodiek

Licht in het duister

U kunt deze viering volgen via het YouTubekanaal van de San Salvator. Dat kunt u vinden via de volgende link: https://www.youtube.com/channel/UCgKq1QU2z2Iy48gT9lQ5UyQ .  De viering wordt daar in de loop van zaterdag op gepubliceerd.  U kunt dan de viering van dit weekend aanklikken. De link en de YouTube viering zijn natuurlijk ook te vinden op www.sansalvatorgemeenschap.nl bij de tekst van de viering. Wij wensen u een mooie viering toe.

Welkom

Deze week staan veel kerken stil bij wat hen verbindt. De wereldwijde viering tijdens de jaarlijkse Week van gebed voor eenheid van christenen is dit jaar voorbereid door christenen uit het Midden-Oosten. Zij hebben zich laten inspireren door het bezoek van de wijzen aan de pasgeboren koning, zoals beschreven in het Evangelie volgens Mattheüs: ‘Wij hebben zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om Hem te aanbidden.’

Er wordt altijd mooi pakket met gebeden en liedsuggesties gemaakt, waar we ook in deze San Salvator viering gebruik van maken.  Er is veel wat ons als kerken en geloofsgemeenschappen verdeeld: hoe we bijbel lezen, de taal van onze gebeden en  de liederen die we zingen. Toch hebben ook veel gemeen: we dromen van een betere wereld, lezen dezelfde verhalen en willen ons laten gezeggen door wat niet in woorden valt te vangen. In alle verschillen lijken we dat soms te vergeten.

We richten ons in deze viering op de ster, die de wijzen uit het oosten richting gaf. We lezen een psalm, we luisteren naar een oosterse hymne en spreken de geloofsbelijdenis van Nicea uit. Een viering in het kader van eenheid is je eigen grenzen een beetje oprekken en kijken wat het vreemde je brengt.

Een teken wat christenen uit alle windstreken met elkaar verbindt is het kruisteken. Laten we dat hier met elkaar maken.

We zijn bij elkaar in de naam van de vader, de zoon en de heilige geest.

Gebed
Eeuwige, u openbaart zich in uw schepping.
U nodigt alle mensen uit om in uw aanwezigheid te zijn.  Wij hebben de ster van Jezus in ons leven gezien,
zoals de wijzen deden en proberen in zijn spoor te leven. Als geschenk bieden wij Hem onszelf aan.
En wij vragen: wees met uw heilige Geest onder ons. Maak ons één als wij komen uit het Noorden en het Zuiden, uit het Oosten en het Westen, mannen en vrouwen, oud en jong.
Amen.

Lied bij u is de bron van het leven

Psalm 8 

HEER, onze Heer,
hoe machtig is uw naam
op heel de aarde.

U die aan de hemel uw luister toont –
met de stemmen van kinderen en zuigelingen
bouwt u een macht op tegen uw vijanden
om hun wraak en verzet te breken.

Zie ik de hemel, het werk van uw vingers,
de maan en de sterren door u daar bevestigd,
wat is dan de sterveling dat u aan hem denkt,
het mensenkind dat u naar hem omziet?

U hebt hem bijna een god gemaakt,
hem gekroond met glans en glorie,
hem toevertrouwd het werk van uw handen
en alles aan zijn voeten gelegd:
schapen, geiten, al het vee,
en ook de dieren van het veld,

de vogels aan de hemel, de vissen in de zee
en alles wat trekt over de wegen der zeeën.

HEER, onze Heer,
hoe machtig is uw naam
op heel de aarde.

Lied van het licht | Sint Ephrem 

Het licht van de rechtvaardigen
en de vreugde van de oprechten is Christus Jezus, onze Heer.
Geboren uit de Vader, heeft hij zich aan ons geopenbaard.
Hij kwam om ons te redden uit de duisternis
en ons te vullen met de straling van zijn licht.
De dag breekt aan,
de macht van de duisternis neemt af.
Vanuit het ware licht ontstaat
er voor ons het licht
dat onze verduisterde ogen verlicht.
Zijn glorie schijnt op de wereld
en verlicht de diepten van de afgrond.
De dood is uitgeroeid,
de nacht is verdwenen,
en de poorten van Sheol zijn gebroken.
Wezens die in de duisternis lagen van oudsher,
worden bekleed met licht.
De doden herrijzen uit het stof
en zingen omdat ze een Verlosser hebben.
Hij brengt redding en schenkt ons leven.
Hij stijgt op naar zijn Vader in de hoogte.
Hij zal terugkeren in glorieuze pracht
en zijn licht laten schijnen op hen die naar hem keken.

Overweging
We kennen allemaal het verhaal van de drie wijzen die een ster zagen, op weg gingen en het kind in de stal vonden.  Een kind als een koning. We lazen het verhaal in onze viering twee weken geleden.
Hoe zit het met ons gelovig richtingsgevoel?
Welke ster, welk lichtpunt doet ons op weggaan?
Durven we achter te laten wat ons dierbaar en vertrouwd is? Kunnen we anderen vinden op onze weg? Mogen we genieten van hoe anderen hun geloof beleven? Staan we open voor wat anders is?

Muziek

We bidden hier vandaag met elkaar een oude tekst.
Woorden ons niet altijd even vertrouwd
We bidden deze geloofsbelijdenis zoals hij in veel oosterse kerken klinkt.

Geloofsbelijdenis van Nicea | in de traditie van de Oosterse Kerken

Wij geloven in één God, de almachtige Vader,
Schepper van hemel en aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen;
en in één Heer, Jezus Christus, de eniggeboren Zoon van God,
geboren uit de Vader voor alle tijden, God uit God, Licht uit Licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet geschapen, één van wezen met de Vader, en door wie alles is geworden;
die om ons mensen en om ons behoud is neergedaald uit de hemel
en is vlees geworden, door de heilige Geest uit de maagd Maria en is mens geworden,
die ook voor ons is gekruisigd onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is,
en op de derde dag is opgestaan volgens de Schriften, is opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van de Vader, V en zal wederkomen in heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, en aan zijn rijk zal geen einde komen;
en in de heilige Geest, die Heer is en levend maakt, die uitgaat van de Vader,
die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt,
die gesproken heeft door de profeten.
En één heilige, katholieke en apostolische kerk.
Wij belijden één doop tot vergeving van de zonden.
En wij verwachten de opstanding van de doden en het leven in de wereld die komt. Amen.

Overweging
Die wijze mannen intrigeren me. Een ster achterna omdat die ster op iets ongekend belangrijks wijst. En dan ga je! Je zet zelf opzij, laat je vertrouwde omgeving achter je en gaat het licht achterna. Is dat  ook niet wat wij als gelovige mensen proberen te doe? Het licht achternagaan? Zoeken naar manieren om op onze manier ook weer licht uit te dragen. Welke geloofswoorden doen ons in beweging komen?

Geloofswoorden uit de gemeenschap

Wat is jouw/Uw geloofswoord dat richting geeft?

En als je je bestemming hebt bereikt wacht je een verrassing. Geen superevent, maar juist een klein ontwapend kindje, gekoesterd door de kersverse ouders. Niks groots. Niks majesteitelijks. En zij knielen en geven. Ze gaan door de knieën omdat ze beseffen dat God daar in dat kind te vinden is, in het weerloze kleine.

Lied Wek mijn zachtheid weer

Voorbeden
De wijzen kwamen uit het Oosten en zij brachten geschenken mee. Wij bidden vandaag voor alle christelijke gemeenschappen over de hele wereld in al hun verscheidenheid van eredienst en traditie.

De wijzen gingen op weg, een ster achterna.
Wij bidden, dat onze inspanningen om harmonie en dialoog te zoeken met andere religies mogen slagen. Eeuwige, geef ons nederigheid en geduld om met respect met anderen mee te gaan op hun reis.

De wijzen keerden langs een andere weg naar huis terug. Wij bidden voor onze kerken in deze veranderende wereld: Eeuwige help ons nieuwe en creatieve manieren te vinden om ons geloof zichtbaar te maken.

Na het bezoek van de wijzen trok de heilige familie als vluchteling door de woestijn naar Egypte.
Wij bidden voor alle vluchtelingen en ontwortelde mensen in deze wereld: Rust ons uit, Eeuwige, om gastvrijheid te tonen aan hen die van huis en haard verdreven zijn, en een warm welkom te geven aan hen die een veilige haven zoeken.

De eerste jaren van het leven van Jezus werden gekenmerkt door geweld en slachtpartijen op bevel van de dictator Herodes.  Wij bidden voor kinderen die leven op plaatsen in de wereld waar het geweld voortduurt en de gevolgen ervan tastbaar zijn: Inspireer ons om zonder ophouden onderdrukten te verdedigen en achtergestelden te beschermen.

Onze vader verborgen

Slotgedachte

Wat mij betreft weet ik niets zeker, maar naar de sterren kijken zet me aan het dromen.
– Vincent van Gogh

Zegen

Laat ons op weg gaan
als de koningen
vertrouwend op
eeuwig licht
dat ons wijst
de weg van
recht en vrede.

In de naam van de eeuwige
die we kennen als vader/moeder, zoon en heilige geest.

***

Meer weten over de week van gebed? Kijk op www.weekvangebed.nl

Genoten van deze viering?
We missen de collecte tijdens de viering.
Maak uw bijdrage over op NL96 INGB 0006 0407 13
t.n.v. San Salvator in Beweging

Nog geen reacties

Reactie plaatsen