Licht en zoeken

 

DATUM  6 & 7 februari 2021| Maria van den Dungen

U kunt deze viering volgen via het YouTubekanaal van de San Salvator. Dat kunt u vinden via de volgende link: https://www.youtube.com/channel/UCgKq1QU2z2Iy48gT9lQ5UyQ .  De viering wordt daar in de loop van zaterdag op gepubliceerd.  U kunt dan de viering van dit weekend aanklikken. De link en de youtubeviering zijn natuurlijk ook te vinden op www.sansalvatorgemeenschap.nl bij de tekst van de viering. Wij wensen u een mooie viering toe.

Muziek

Welkom

Fijn dat we door deze viering weer verbonden zijn met elkaar. Hartelijk welkom jij, die zoekt naar licht,

jij zoekend naar bemoediging. Jij zomaar hier. Fijn dat je er bent; vrede en alle goeds voor iedereen.

Met het ontsteken van een kaars openen we dit samenzijn. Zo is er licht, om god, die licht en leven geeft, in ons midden te weten. Zonder licht is er geen leven, geen groei. Het verlicht ons pad, schenkt liefde en veiligheid. En is dat niet precies wat mensen zoeken? Over dat zoeken en licht gaat het in deze viering, maar eerst maken we ruimte in ons binnenste.

God, jij bron van leven,

zie ons hier samen, zoekend en tastend,

vragend en dankend, ieder met zijn of haar twijfel en geloof.

Open onze oren en ogen,

ontsluit onze harten.

Wees nu bij ons,

wees met ons in het verhaal van ons leven,

vandaag, morgen en alle dagen, die ons zijn gegeven.

Acclamatie  

Neem mij aan zoals ik ben. Zuiver u wie ik zal zijn
druk uw zegel op mijn ziel en leef in mij

We lezen Jeremia 29, 8-15 GNB

Dit zeg ik, de almachtige Heer, de God van Israël: Laat je niet bedriegen door al die profeten van jullie en die waarzeggers; luister niet naar al die droomuitleggers. Ze liegen je maar iets voor en zeggen namens mij te spreken, maar ik heb ze niet gestuurd; dat verzeker ik je. 1Dit zeg ik, de Heer: Na zeventig jaar Babel zal ik mij jullie lot weer aantrekken; dan zal ik doen wat ik beloofd heb, ik zal jullie weer naar Jeruzalem brengen. Mijn plan staat vast: ik wil geluk en geen ongeluk voor mijn volk. Een hoopvolle toekomst beloof ik. Telkens als jullie mij dan om hulp vragen en tot mij bidden, zal ik luisteren. Wie mij met hart en ziel zoekt, zal mij vinden. Ik beloof, dat ik me zal laten vinden. Ik zal jullie weer naar je land terugbrengen, terughalen uit de landen waarheen ik jullie verdreven heb. Dat verzeker ik je. Ik zal jullie terugbrengen naar Jeruzalem vanwaar ik je als gevangenen heb weggevoerd.

Muziek

Bezinning

Wie mij met hart en ziel zoekt, zal mij vinden. Ik beloof, dat ik me zal laten vinden.

Dat is de kern van deze lezing. Niet de mooiprater zal God vinden, niet wie goed van de tongriem gesneden is, maar wel wie oprecht, van harte zoekt naar God’s boodschap. God is geen hopeloze zoektocht, maar een God die bereikbaar is. We hoeven niet naar de hemel te klimmen om iets te vragen, zelfs zonder fluisteren hoort hij ons. Hij kent ons hart en onze ziel. Dat is een hoopvolle boodschap.

We gaan nu luisteren naar de tweede lezing waarin nabijheid ook een grote rol speelt.

We lezen MARCUS 1,29-39 (NBV)

Toen ze uit de synagoge kwamen, gingen ze rechtstreeks naar het huis van Simon en Andreas, samen met Jakobus en Johannes. Simons schoonmoeder lag met koorts in bed, en ze spraken met Jezus over haar. Hij ging naar haar toe, pakte haar hand vast en hielp haar overeind. Toen verliet de koorts haar, en ze begon voor hen te zorgen.

’s Avonds laat, toen de zon al was ondergegaan, brachten de mensen alle zieken en bezetenen naar hem toe; alle inwoners van de stad hadden zich bij de deur van het huis verzameld. Hij genas vele zieken van allerlei kwalen en hij dreef veel demonen uit, maar stond ze niet toe om iets te zeggen, want ze wisten wie hij was.

Vroeg in de ochtend, toen het nog helemaal donker was, stond hij op, ging naar buiten en liep naar een eenzame plek om daar te bidden. Maar Simon en de anderen die bij hem waren, gingen hem vlug achterna, en toen ze hem gevonden hadden zeiden ze tegen hem: ‘Iedereen is naar u op zoek!’ Toen zei hij: ‘Laten we ergens anders heen gaan, naar de dorpen hier in de omtrek, zodat ik ook daar het goede nieuws kan brengen. Daarvoor ben ik immers op weg gegaan.’

Muziek

Overweging

Ik hoorde Rutte deze week zeggen: we zoeken allemaal naar zekerheid, naar lichtpuntjes en uitzicht op…een betere tijd. Zoeken is zo verbonden met ons bestaan, mensen zijn zinzoekers, zoekers naar licht. De bijbel begint met de schepping van het licht en daardoor werd later leven mogelijk.

Licht is iets vreemds, het is zelf onzichtbaar. Het wordt pas zichtbaar als het mensen, bomen, dieren of voorwerpen aanraakt, dan komen die tot leven.

Daarin zien we een overeenkomst met aanraking in het gelezen evangelie. Het evangelie van Marcus begint bij het optreden van Jezus als volwassene, hij valt a.h.w. met de deur in huis. Vorige week hoorden we van zijn eerste openbare optreden op sabbat in Kafarnaüm, wat huis van troost betekent. De genezing van de schoonmoeder van Simon diezelfde dag is pas het tweede wonder van Jezus. Hij gaat naar haar toe en raakt haar aan. Markus vertelt vaker dat Jezus in zijn genezingen de mensen aanraakt. Dit is niet alleen een gebaar van tederheid, maar ook een gebaar waarmee hij grenzen van die tijd overschrijdt: een man die de hand pakt van een vrouw, een gezonde man die de hand pakt van een zieke en dus onreine vrouw.

Wat hunkeren wij in deze tijd naar dat vrijelijk aanraken; nu we zelfs geen schouderklopje meer mogen geven, geen aai over de bol, geen kusje op een zere knie of de hand vasthouden van een stervende.

Daarom gaan mensen achter Jezus aan omdat zij merken dat hij om hen geeft. Hij ziet naar hen om, Hij vraagt naar hun ziel. Precies als in de eerste lezing.

Het verhaal van Marcus gaat verder. Het is avond, de sabbatrust is voorbij. Het verhaal van de wonderbaarlijke genezingen heeft de ronde gedaan. Het is druk bij Petrus’ huis, veel zieken, die om Jezus samendrommen, hopend op herstel. En ze vinden genezing, naar lichaam en ziel.

Na die drukke dag gaat Jezus heel vroeg in de ochtend naar een eenzame plaats om te bidden.  Dat zal hij vast vaker gedaan hebben, maar Marcus noemt het maar twee keer: hier aan het begin van zijn openbare leven en aan het eind van zijn leven in de hof van Olijven, als zijn missie bijna voltooid is.

Heeft Jezus hier duidelijk willen krijgen wat zijn missie ten diepste inhoudt: wondergenezer zijn of hun ziel helen, een ander visioen werkelijkheid laten worden? Zoekt hij de stilte om het licht over zijn probleem te laten schijnen? Duidelijk is dat Jezus de rust zoekt. Terwijl Jezus zit te bidden maken zijn leerlingen de stilte kapot: Jezus, kom terug! Iedereen zoekt u. Iedereen wil wat van U is het eigenlijk, ook de leerlingen voelen de roem op zich afstralen. Maar Jezus weet nu duidelijk wat zijn missie is. De opdracht van zijn Vader is zijn leidraad, dat geeft hem kracht om nu weer verder te gaan. Dus zegt Hij: Nee Simon, niet terug naar Kafarnaüm. Laten we ergens anders heen gaan. Ik moet ook in al die dorpen het goede nieuws brengen. Daar ben ik voor gekomen. Jezus houdt vast aan zijn opdracht: Mensen bevrijden, zieken nabij zijn, zorg voor mensen in de knel, hun de hand reiken en doen opstaan zodat ze weer kunnen hopen op een nieuwe toekomst…dat is bij uitstek ‘de Goede Boodschap doen’.  “Daarvoor ben ik immers op weg gegaan.” zegt Jezus.

En hoe fijn is het niet als die weg duidelijk zichtbaar is. In onze turbulente tijd is weinig zeker, niemand weet wat over enkele weken weer de corona regels zijn. Maar dat is korte termijn. Ons helpt het ons vast ook om in rust het licht te laten schijnen over wat ons ten diepste beweegt.

Licht geeft ons de moed en de kracht om wakker te blijven en ons niet van de wijs te laten brengen, om goed te kunnen kijken en helder voor de geest te houden waar het in deze tijd om gaat: een huis van troost, van vrede overeind houden in een wereld op drift. Misschien is dat wel onze roeping in deze periode….  Laten we dat maar in verbondenheid doen. Samen staan we sterk.

Geloofslied

Trek ik de zee door dan zal ik je vinden,

over het water zul je er zijn.

Jij kent mijn wegen in den blinde,

gaat met mij mee door de woestijn.

Trek ik de zee door dan zal ik je vinden,

over het water zul je er zijn.

Trek ik de zee door dan zul je mij wachten,

over het water ben je mijn vuur.

Dicht aan je hart wil ik overnachten,

zonder hou heb ik rust nog duur.

Trek ik de zee door dan zal ik je vinden,

over het water zul je er zijn.

Trek ik de zee door dan zul je mij vinden,

over het water stil je mijn pijn.

Nog ken ik nauwlijks wie ik beminde,

maar ga met mij mee door de woestijn.

Trek ik de zee door dan zal ik je vinden,

over het water zul je er zijn.

Voorbede

Bidden wij voor mensen die het zwaar te verduren hebben

de mensen die hun bedrijf of baan dreigen te verliezen in deze crisis

de jongeren, die zich opgesloten voelen, geen zicht op toekomst hebben.

voor de mensen die angstig zijn. Dat wij allen vertrouwen houden op de toekomst.

Bidden wij voor vluchtelingen die vastzitten in kampen

omdat Europese landen hun beloften niet nakomen,

dat regeringen en volken zich niet enkel door angst laten leiden,

Bidden wij voor de samenleving waarvan wij deel uitmaken:

dat we het leven niet gaan wantrouwen

maar open staan voor wat een mensenleven ons te zeggen heeft.

Bidden wij voor allen die in rouw zijn om een groot verlies

dat zij zich gehoord en gesteund weten door mensen om hen heen

en weer hun weg vinden in het leven

Voor onze overledenen van wie de namen in onze harten meedragen

En bidden wij in stilte voor wat er omgaat in ons binnenste:

Acclamatie Bij u is de bron van het leven en in uw licht zien wij het licht

Laten we samen het Onze Vader bidden, het gebed dat alle christenen verbindt.

Onze Vader in de hemel,

laat Uw Naam geheiligd worden,

laat Uw koninkrijk komen,

en Uw wil gedaan worden

op aarde zoals in de hemel.

Geef ons vandaag het brood

dat wij nodig hebben.

Vergeef ons onze schulden

zoals ook wij hebben vergeven

wie ons iets schuldig was.

En breng ons niet in beproeving

maar red ons uit de greep van het kwaad.

Want aan U behoort het koningschap,

de macht en de majesteit

tot in eeuwigheid.

Amen

Slotgedachte

Er zijn dagen om alleen te zijn,

dagen om te genieten en dagen om te vasten

Dagen van zon en dagen duister als de nacht.

Er zijn dagen van actief bezig zijn en dagen van stilte.

Rusteloos zijn wij mensen,

op zoek naar zin en betekenis,

naar een doel om voor te leven.

En naar iets of iemand, die ons draagt,

eindelijk   ‘vaste grond’ onder onze voeten.

Zegen

De Eeuwige zal u zegenen en behoeden,

Hij zal u niet uit het oog verliezen,

maar u aankijken – met genade.

Als een arm om uw schouder zal Hij zijn,

als liefde, die u niet los laat

en die u voorgoed vergezelt – met vrede.          

Laten we zo de week in gaan:

In de naam van de Vader, de zoon en de heilige Geest.

Slotlied

Dat een nieuwe wereld komen zal waar brood genoeg en water stroomt voor allen.  2X

Daar bouwen wij veilige buurten, wonen dooreen

in wijken van vrede in schaduw van bomen.

Geen kinderen zullen daar sterven, oude mensen

maken hun dagen vol en jonge mensen zullen daar pas op hun honderdste sterven.

Wij zullen niet voor de leegte zwoegen,  geen kinderen baren voor de verschrikking.

De wolf en het lam zullen weiden tesamen. Wij leren de oorlog af.

Dat een nieuwe wereld komen zal waar brood genoeg en water stroomt voor allen.  2X

***

Reageren op deze viering vinden we fijn. Dat kan via

Op dit moment missen wij de collecte als inkomstenbron.  U kunt de San Salvator blijven steunen door een bedrag over te maken op NL96 INGB 0006 0407 13 van San Salvator in Beweging.

Blijf vertrouwen, houd moed en let een beetje op elkaar

www.sansalvatorgemeenschap.nl

Nog geen reacties

Reactie plaatsen