Kom, ik geef een feest !

Datum: 14 en 15 september 2019
Voorganger: John Parker
Zondag mmv de cantorij

Openingslied:
zat: Hier gaan we zingend de wereld te buiten
zon: Te doen gerechtigheid


Inleiding:
Welkom iedereen hier bij onze wekelijkse viering van woord, muziek en symbool. Een klein uurtje om bij elkaar te zijn, in vriendschap, vrede, gebed.
In deze tijd van het jaar hebben wij in mijn familie verjaardagen, familiedagen, broers- en zussendagen; allerlei momenten om anderen weer te zien, om met anderen te praten, om met anderen te vieren. Momenten om gelukkig te zijn, om blij te zijn met anderen, bekenden en, soms, minder bekenden.
Het thema van deze viering luidt ‘Kom, ik geef een feest’, na aanleiding van een zin uit een van onze lezingen. Ook heel toepasselijk voor mij in deze tijd van het jaar.

Laten we even stil zijn, om te bezinnen, te bidden, om na te denken.

Bron van leven die allen en alles kent en voedt, ik weet niet wie of wat je bent. Ik kan me allerlei voorstellingen van je maken; allerlei beelden en ideeën van je hebben; allerlei namen aan je geven. Soms is dit fantaseren, tijd en energie verspillen. Ik ben dankbaar voor het leven, met zijn tijden van geluk, met zijn momenten van verdriet, en alle andere gevoelens hier tussenin. Bron, ik ben dankbaar voor het leven.

Lied:
zat: Dank U voor alle bloemengeuren
zon: Een schoot van ontferming

1e lezing: Exodus 32 (7-14)         
Toen sprak Jahwe tegen Mozes: `Ga nu naar beneden, want uw volk dat gij uit Egypte hebt geleid is tot zonde vervallen. Ze zijn nu al afgeweken van de weg die Ik hun had voorgeschreven: ze hebben een stierenbeeld gemaakt, ze buigen zich daarvoor neer, ze dragen er offers voor op en schreeuwen: Israël, dit is de god die u uit Egypte heeft geleid.’ Ook sprak Jahwe tot Mozes: `Ik zie nu hoe halsstarrig dit volk is. Laat Mij begaan, dan kan ik hen in mijn brandende toorn vernietigen. Maar van u zal Ik een groot volk maken.’ Mozes trachtte Jahwe, zijn God, gunstig te stemmen en vroeg: `Waarom Jahwe, uw toorn laten woeden tegen uw volk dat Gij met grote kracht en sterke hand uit Egypte hebt geleid? Waarom de Egyptenaren laten honen: Hij heeft ze laten gaan met de boze opzet ze in de bergen te laten omkomen en ze van de aarde weg te vagen? Laat toch uw toorn niet langer tegen hen woeden. Zie af van het onheil waarmee Gij uw volk bedreigt. Denk aan uw dienaren Abraham, Isaak en Israël, aan wie Gij onder ede beloofd hebt: Ik zal uw nageslacht talrijk maken als de sterren aan de hemel, en heel het land waarover Ik heb gesproken zal Ik uw nakomelingen voor altijd in bezit geven. Het zal voor eeuwig hun erfdeel zijn’. Toen zag Jahwe af van het onheil waarmee hij zijn volk had bedreigd.

Lied:
zat: De mensen zijn als bomen
zon:   Waarom, wanneer

2e lezing: Lukas 15,(1-10)           
Alle belasting-ontvangers en andere slechte mensen  kwamen graag naar Jezus toe om naar Hem te luisteren. De Farizeeërs en de wetgeleerden mopperden daarover. Ze zeiden: “Die Man ontvangt slechte mensen en eet met hen.”
Toen vertelde Jezus hun iets in de vorm van een verhaal. Hij zei: “Stel dat iemand van jullie 100 schapen heeft en hij raakt er één van kwijt. Dan laat hij de 99 overgebleven schapen in de wildernis achter en gaat het weggelopen schaap zoeken. En hij blijft zoeken tot hij het vindt. Als hij het heeft gevonden, tilt hij het blij op zijn schouders. En als hij ermee thuiskomt, roept hij zijn vrienden en buren en zegt tegen hen: ‘Kom, ik geef een feest! Want ik heb mijn weggelopen schaap weer terug gevonden.’ Ik zeg jullie dat op dezelfde manier de hemel blij zal zijn over één slecht mens die gaat leven zoals God het wil. Ze zullen daar in de hemel blijer over zijn, dan over 99 goede mensen die het niet nodig hebben om te veranderen en weer te gaan leven zoals God het wil.”
Jezus zei: “En stel dat een vrouw tien zilveren munten heeft en er één kwijtraakt. Dan zal ze een olielamp aandoen, het hele huis vegen en overal goed zoeken tot ze hem gevonden heeft. Als ze hem heeft gevonden, roept ze haar vriendinnen en buren en zegt tegen hen: ‘Kom, ik geef een feest! Want de munt die ik was kwijtgeraakt, heb ik weer gevonden.’  Ik zeg jullie dat op dezelfde manier de engelen van God blij zullen zijn over één slecht mens die gaat leven zoals God het wil.”

Acclamatie:
zat: Dat wij volstromen met levensadem
zon: God bewaar mij…die ik mijn Heer noem

Overweging
‘Kom, ik geef een feest,’ roept de vrouw die haar muntstuk teruggevonden heet. Of een teruggevonden untstul reden genoeg is om een feest te bouwen, dat weet ik niet.
Maar dit kleine verhaal en dat over de herder die een verloren schaap zoekt en vindt, deze verhalen zijn door Jezus verteld om een deel van zijn boodschap nog duidelijker te maken. Hij ging om met mensen van allerlei soorten: mannen, vrouwen, rijken, armen, sterken en zakken. Hij keek niet naar het uiterlijk vertoon maar meer naar het hart van de mens, en daar zag hij iets goeds, iets goddelijks, iets van grote waarde, iets dat de moeite was om te koesteren en erbij te zijn.
Een voorbeeld voor mij. Een voorbeeld dat soms moeilijk is te volgen, na te doen. Soms is dat verloren schaap moeilijk te vinden in de mens die voor me staat; en die mens is vaak iemand die ik goed ken, zoals iemand uit mijn familie of vriendenkring. Een engelse gezegde: ‘Familiarity breeds contempt.’ Als het dan lukt om het verloren muntstuk te vinden, reden om blij te zijn. Geen hoogmoed, liever dankbaarheid; iets zoals die vrouw die een feestje geeft uit dankbaarheid.
Het verhaal uit onze eerste lezing geeft een andere boodschap. De Israëlieten zijn in de woestijn bij de berg Sinaï. Hun profeet Mozes die hen uit slavernij leidde, was al dagen de berg opgeklommen, geroepen door zijn God. Het volk werd moe en onrustig van het wachten en zocht, samen met hun priester Aaron een eigen oplossing voor hun situatie. En als ze eens iets hebben, het gouden kalf, bouwen ze een feest. Ze voelen zich sterker, vernieuwd met hun nieuw godsbeeld. Mozes, op de berg, probeert zijn God te kalmeren. Weer een van die verhalen waarin God zich gedraagt als een mens, die praat, die boos kan worden en die omgepraat kan worden. Mozes de bemiddelaar, noemt Nico ter Linden hem. Voor zijn volk tegenover God, en als hij naar beneden komt staat hij aan de kant van God tegenover zijn volk. Voor hem is er geen reden om feest te vieren, het volk heeft het contract met zijn God gebroken, door een ander pad te kiezen.
Feest vieren: een belangrijk element in de make-up van de mensheid. Je komt bij elkaar, samen zijn. Er wordt gepraat, gelachen. Er is muziek, gezang, mensen delen met elkaar, verhalen, gedachten, herinneringen. Er is vreugde. Er zijn momenten in het mensenleven, momenten van pijn, van verdriet, van teleurstelling, van routine en sleur. Er zijn momenten van geluk en vreugde ook, en die móeten gevierd worden. Momenten waar je elkaar als goden kunt zien, gelukkig, ontspannen, in vrede. Laten wij feest vieren.

Geloofslied: zat:   Wij leven op aarde
zon:   Jij die voor alle namen wijkt

Voorbede:
zat: Kom adem ons open
zon:   Keer u om

1. Eeuwige, wij bidden voor deze aarde en voor allen die haar bewonen;
dat deze wereld behouden blijft,
dat we haar niet leegplunderen
en de bronnen van het leven niet aantasten en vernietigen.

2. Wij bidden voor allen die ontworteld zijn,
allen die zonder vaderland en familiebanden door het leven gaan,
voor kinderen die verweesd en verlaten proberen te overleven;
dat ze opgevangen worden door liefdevolle mensen.

3. Intenties: Wil Kruitwagen
zon: Koester de namen

Tafelgebed:
Gezegend Jij, die naar ons omziet
die vreugde vindt als wij het wonder van Jouw schepping beleven.
Gezegend Jij om Jouw woord dat kracht geeft.
Gezegend Jij die voorop gaat door woestijnen van honger en dorst
die woorden van leven aanreikt,
door profeten verkondigd, door Jezus gedaan en geleefd.
Jij stuurt ons niet weg maar geeft ons te eten en meer dan dat.

Niet om een kracht-toer komen wij
maar om een wonder van menslievend­heid:
een mens, die het heeft aangedurfd
zelf een wonder te worden van mededeelzaamheid;
die uitgeteld en opgedeeld zijn leven en sterven verbond
met allen die hunkeren naar bevrijding, warmte en echtheid.
Hij roept ons op om te doen, wat al eeuwenlang Jouw wil was:
dat wij recht doen aan de min­sten,
dat wij eerlijk de weg zoeken die leidt naar vrijheid en vrede.

Dat verbond heeft Hij voorgeleefd
en tot teken van herkenning gemaakt op de avond voor zijn dood.
Hij zat aan tafel met zijn leerlingen toen hij brood nam en het brak en zei:
Neem en eet, dit ben ik aan jullie gegeven.
Ook de beker nam hij in zijn handen,
gaf die aan ieder te drinken en zei:
Dit is de beker van mijn bloed-eigen leven
Ik geef hem jullie,
drinkt eruit en blijf zo met mij verbonden.

Gezegend ieder, die mij zo levend wil houden
en samen met mij naar een nieuwe wereld verl­angt.

Omwille van Hem, ga verder met ons.
Maak door zijn Geest onze naam geloofwaar­dig
dat wij leerlingen zijn van Zijn weg,
zijn woord verstaan als teken van le­ven.
Maak ons beschikbaar, breekbaar als levend brood
voor een toekomst van armen en ont­rechten.
Maak ons vloeibaar, genietbaar als tintelende wijn
om in het leven van alle dag
zijn droom door te geven aan die na ons komen.

Zolang het leven ons gegeven is hier op deze wereld
zo lang zullen wij de woorden spreken
die ook ons zijn door gegeven:

Onze Vader…

Vredeswens:
zat:  Jij leert mij vliegen
zon: Ubi caritas

Communie:
zat:   CD muziek Yanni, The end of August
zon: Kom in mij

Mededelingen:

Slotgedachte van de Griekse dichter Sophocles.
Veel dingen zijn geweldig en groots,
maar niets is geweldiger dan de mens.

Zegen en wegzending:

Slotlied:
zat:   Dans van de zee
zon:   Komen ooit voeten gevleugeld.

Nog geen reacties

Reactie plaatsen