Klaar voor de start?

 

Datum: Zondag, 12 augustus 2018

Voorganger: Ard Nieuwenbroek

OPENINGSLIED:
Dit huis is een huis

 

WELKOM
Wat fijn dat jullie er allemaal bent! Zo vanzelfsprekend. Zo vertrouwd. Dat zal nog niet zo zijn voor jou die hier vandaag voor het eerst aanwezig is. Voor iedereen geldt: van harte welkom. Uitgenodigd om hier vanmorgen een plek te vinden waar je inspiratie vindt. Waar we het leven vieren, ook al valt dat voor sommigen onder ons niet mee. Verzwaard met zorgen om anderen of om jezelf. Het mag er hier allemaal zijn.

Het thema vandaag is ‘Klaar voor de start?’. Misschien denken we dan meteen aan sportwedstrijden. Daar gaan we het vandaag niet over hebben. We zoeken naar een andere uitdaging. Meer vanuit een spirituele hoek. Geïnspireerd door een verhaal uit de bijbel dat ons aanspoort om klaar voor de start te zijn. Laten we vanmorgen een goede start maken door eerst samen in de stilte contact zoeken met de bron van leven.

Stilte

GEBED

Vanuit de stilte van ons hart vragen we jou God om nabijheid. Raak ons tijdens deze viering aan, om elkaar te vinden in wie we zijn, wat we elkaar kunnen geven en hoe we ook van elkaar kunnen ontvangen. Geef ons de moed om ook buiten de veiligheid van onze gemeenschap de ogen en oren wijd te openen en ons te durven laten raken door de wereld om ons heen. Door mensen, die vanuit de bodem van hun bestaan verlangen door ons aangeraakt te worden. We bidden om lef, wijsheid en kracht om vanuit jouw naam aanwezig te zijn in het leven van anderen en ons niet op te sluiten in ons eigen leven. Wees ons nabij, verwarm ons en raak ons aan met jouw goddelijke inspiratie.

LIED
Herschep ons hart

Inleiding op de lezingen
Het thema van deze viering is ‘ Klaar voor de start’.

1e LEZING
Psalm 33, 16-23

Een koning wint een oorlog niet met zijn leger. Soldaten hebben niet genoeg aan hun kracht. Paarden kunnen een mens niet redden, ook al zijn ze nog zo sterk. Maar de Heer helpt mensen die vertrouwen op zijn liefde. Hij redt hen als de dood dichtbij is. Als er hongersnood is, blijven zij leven. Vol hoop wachten wij op de Heer. Hij helpt ons, hij beschermt ons. Hij maakt ons gelukkig, bij hem zijn wij veilig. Heer, laat ons uw liefde zien! Op u vertrouwen wij.

LIED
De Heer heeft mij gezien en onverwacht

2e LEZING,
Lucas 12, 35-40

Jezus zei: “ Zorg dat je klaarstaat en goed oplet. Net zoals knechten wachten op hun heer. Hij komt laat thuis van een feest. Maar als hij op de deur klopt, doen de knechten meteen open. Het echte geluk is voor zulke knechten. Knechten die wakker zijn als hun heer komt, zelfs als is het midden in de nacht. Luister goed naar zijn woorden: De heer zal voor die knechten klaarstaan. Hij zal hen behandelen als belangrijke gasten, en hij zal zelf hun eten komen brengen. Stel dat je van tevoren weet wanneer er een dief komt. Dan zorg je ervoor dat die dief niet bij je kan inbreken. Maar jullie weten niet wanneer de Mensenzoon komt. Dus moeten jullie altijd klaarstaan. Onthoud dat goed!”.

LIED   Oren en ogen gaan open

OVERWEGING
Soms vertelt Jezus verhalen, soms geeft hij antwoorden. Zoiets is er in het evangelie van vandaag aan de hand. ‘Sta klaar’ voor je overgang na de dood is de centrale opdracht. En dat roept meteen de vraag op: ‘Ben je klaar?’ of:  ‘Klaar voor de start?’ en de aansporing die daar bij hoort. Zorg dat je klaarstaat en goed oplet! Het is nogal wat! De tekst van het evangelie heb ik als kind met angst en beven aanhoort. Vaak kwam dan het beeld bij me boven van een almachtige God die, ergens hoog boven op een wolk, mij  vermanend toesprak.  Met de vraag of ik eigenlijk wel klaar was om te sterven. Had ik wel genoeg goede daden verricht en was ik zonder zonden? Opdat ik  probleemloos de hemelpoort kon passeren, liefst met voorbijgaan van het Vagevuur. Steeds vaker ben ik gelukkig geraakt door de laatste zinnen van ditzelfde evangelie. Altijd klaarstaan voor als de mensenzoon komt. Klaar voor de start is voor mij steeds meer een uitnodiging om die mensenzoon hier op aarde te ontmoeten. Inmiddels ook wetend dat die niet via een Jacobsladder van de hemel naar beneden komt wandelen. Die mensenzoon ontmoeten is niet een finish aan het eind van een wedstrijd die we hier op aarde lopen. Het is meer. Als ik lees: ‘ De heer zal voor die knechten klaarstaan’ , dan is het eigenlijk omgedraaid. God staat klaar voor ons, als zijn mensenkinderen. Door zijn woorden en zijn geest ontvangen we geestelijk en spiritueel voedsel om mensenkind te zijn in de voetsporen van Jezus.  Klaar voor de start begint dus eigenlijk aan het begin van je leven. En ieder volgend moment, waarop we ons bewust zijn van de aloude kathechismusvraag: Waartoe zijn we hier op aard? Met het toen bekende antwoord: Wij zijn op aarde om God te dienen en daardoor hier en in het hiernamaals gelukkig te zijn. Zo’n eenvoudig en geruststellend antwoord bevredigt tegenwoordig nog maar weinig mensen, maar de vraag is er niet minder prangend om geworden. Het is misschien wel de belangrijkste vraag voor ons allemaal: waarom zijn we hier op aarde? Wat hebben we hier te doen?  Hoef je niet klaar voor de start te staan en is de start eigenlijk al lang begonnen? Wanneer je je vaker bewust bent van jouw uitdaging hier op aarde, kan dat waarschijnlijk meer richting in je leven geven. En meer richting leidt tot minder stress!  Waar leef jij voor? Waar gaat jouw hart sneller van kloppen? Waarvoor kom jij nu echt in actie? Is dat het verzorgen van je kinderen, iedere dag met dankbaarheid naar je werk gaan, de wereld verbeteren door een bijdrage te leveren aan een beter milieu, genieten van muziek of de natuur of door je, op jouw manier in te zetten voor mensen om je heen? Het kan natuurlijk van alles zijn. Waar het om gaat, is waar kom jij ’s ochtends je bed voor uit?  Om terug te komen op de vraag “Waarvoor kom jij nu echt in actie?”.  Misschien kun je het ook zo zeggen:” Waartoe ben je geroepen?’ In de bijbel staan verschillende roepingenverhalen., De geroepene is meestal niet klaar voor de opdracht, niet klaar voor de start. Te jong, geen goede spreker.  Zoals Mozes die stotterde en van God wel de opdracht kreeg om zijn volk uit Egypte weg te voeren. Maar de klop, de roep wordt wel gehoord en gevoeld.  Bij die taak word je dus geholpen, zoals de knechten in de tweede lezing. Ik moet denken aan iemand die zei:” Ik had allang het gevoel dat God me ergens voor nodig had en toen kwamen er opeens vluchtelingen op mijn weg en ik wist: dit is het.  Of iemand anders die besloot om als vrijwilliger actief te worden in een verpleeghuis.  Waarmee ik niet de indruk wil maken dat het alleen om van die ‘grote’ beslissingen gaat. Besluiten zo af en toe iemand op te bellen die het moeilijk heeft hoort ook bij het concreet maken van jouw zinvolheid op deze aarde. Probeer je eens voor te stellen hoe het is, wanneer je meer leeft vanuit jouw unieke waarden en talenten. Welke kwaliteiten laat jij tot nu toe links liggen? Of gebruik je maar weinig? Vaak verstoppen we onszelf, uit angst. ”Want ja, misschien val ik wel op” of ”Ze zullen wel denken”! Zit hierin niet juist de uitdaging en ook de bemoediging van Jezus in dit Evangelie van Lucas? Staat er immers niet: ‘ De Heer zal voor die knechten klaarstaan. Hij zal hen zelf hun eten komen brengen.”  Erop durven vertrouwen dat we Goddelijke energie mogen ontvangen. Wat het ook is en wanneer het ook maar gebeurt. Dat vraagt wel dat we hier voor open staan. Open staan wellicht in de stilte van het gebed en meditatie. De innerlijke stilte van het zoeken naar die Goddelijke stroom die eeuwig voor ons blijft stromen. Durven we dat? Zijn we dan al niet begonnen met de hemel op aarde? Laten we maar , wellicht opnieuw, van start gaan.  Door hem geroepen.  In zijn naam, in zijn voetsporen.

 

GELOOFSLIED Kom en volg mij op de weg

KLAARMAKEN VAN DE TAFEL /COLLECTE

VOORBEDEN

ACCLAMATIE  Kom over ons met Uw geest

 

Eeuwige,

Wees ons hier vandaag nabij in ons zoeken naar betrouwbaarheid, liefde en verbinding. In jouw naam willen we ons verbinden met wat jij ons gegeven hebt: de aarde met haar dieren en planten en de mensen die haar bevolken. Geef ons liefdevolle inspiratie om vanuit die verbinding in jouw naam weer steeds opnieuw een start te maken door het goede te doen.

Eeuwige,

In ons leven ontmoeten we voortdurend de ander en onszelf. Soms kleven we daarbij vast aan beperkende overtuigingen omtrent onszelf en de ander. Wij bidden jou: bevrijd ons van denken waarbij we onszelf en de ander tekort doen. Opdat we vanuit een innerlijke stilte kunnen zoeken naar die Goddelijke stroom die eeuwig voor ons blijft stromen.

Eeuwige,

Geef ons de kracht om te durven leven vanuit onze unieke waarden en talenten. Opdat we ons niet verstoppen maar openstaan voor de uitdagingen die jij ons in ons leven hebt gegeven.

Eeuwige,

Voed ons toch met verwondering en onzekerheid waarmee we het geloof in onszelf, in de ander en in jou, versterken. Leven zonder ‘waarom’ en zoekend naar de volheid van de leegte. Zonder te oordelen en vanuit liefde en respect. Erop vertrouwend dat we hierbij jouw Goddelijke energie mogen en kunnen ontvangen.

Eeuwige,

ook vandaag staan in ons intentieboek gebeden die we bij jou neerleggen. Vanuit onze harten noemen we de namen van onze dierbaren die met ons nog steeds verbonden zijn. Vanochtend noemen we met name: …… Wees hen nabij met jouw licht en warmte opdat ze geborgen zijn in jouw aanwezigheid.

TAFELGEBED

Wij prijzen jou, God, levende stroom die ons leven doet. Jij bent de bron van al wat leeft. Onze Vader, onze moeder ben je. Zo koester je ons mensen uit aarde gemaakt kwetsbaar als het gras en de bloemen op het veld. Jij houdt ons de hand boven het hoofd als een boom die ons beschaduwt.

Wij danken je, God om het vertrouwen dat je aan ons schenkt, jouw trouw waarop wij kunnen bouwen. Ieder van ons is jou oneindig lief ook al ervaren we dat lang niet altijd.  En toch denken wij vooral aan jouw beeld ten voeten uit, Jezus van Nazaret, levensboom en levend water waarmee wij ons verbonden voelen als bladeren van een boom.

Als wij zijn wegen gaan geef jij ons levenskracht om mens te worden naar jouw beeld
en kunnen ook wij liefde geven als uit een bron van stromend water die nooit opdroogt.

Zo was zijn gebaar, waarin heel zijn leven samenstroomde, toen hij op die laatste avond brood nam, het brak en aan zijn vrienden uitdeelde met de woorden: Neemt en eet: zo blijf ik onder jullie als gebroken brood dat wordt gedeeld tot geluk van jou en jou en jou.

Ook de beker liet hij rondgaan en zei: Dit is mijn bloedeigen leven. Blijft met mij en met elkaar verbonden om samen een nieuwe start te maken.

Gezegend en geloofd, jij goede Geest die nieuwe geschiedenis schrijft met andere namen, die mensen samenbrengt en bezielt om het risico te nemen om steeds opnieuw weer een nieuwe start in het leven te maken. Maak ons standvastig, trouw aan elkaar, vol zorg dat niemand achterblijft. Maak ons vrolijk en eensgezind sterk als bomen die weer en wind doorstaan.

Op jouw adem zeggen we de woorden die ons ooit zijn gegeven:

Onze Vader

VREDESWENS

VREDESLIED
Vrede voor jou en alle goeds je vrienden

BREKEN EN DELEN

Lied
Eet en drinkt van brood en wijn

Goed om te weten

De slotgedachte is een tekst van Marianne Williamson uitgesproken door Nelson Mandela (bij zijn inaugurele reden in 1994) die vaker in vieringen te horen is. Ook vandaag omdat de woorden zo aansluiten bij de kern van het thema van vandaag.

SLOTGEDACHTE

Onze diepste angst, is niet dat we onmachtig zouden zijn. Onze diepste angst betreft juist onze niet te meten kracht. Niet de duisternis, maar het licht in ons is wat we het meeste vrezen.

We vragen onszelf af: Wie ben ik wel om mezelf briljant, schitterend, begaafd, geweldig te achten. Maar waarom zou je dat niet zijn. Je bent een kind van God. Je dient de wereld niet door jezelf klein te houden.Er wordt geen licht verspreid, als de mensen om je heen hun zekerheid ontlenen aan jouw kleinheid. We zijn bestemd om te stralen, zoals kinderen dat doen. We zijn geboren om de glorie Gods die in ons is te openbaren. Die glorie is niet slechts in enkelen, maar in ieder mens aanwezig. En als we ons licht laten schijnen, schept dat voor de ander de mogelijkheid hetzelfde te doen. Als we van onze diepste angst bevrijd zijn, zal alleen al onze nabijheid anderen bevrijden.

Nelson Mandela

ZEGENWENS

Eeuwige,
Raak ons met jouw licht van vrede.
Raak ons met jouw licht van kracht.
Raak ons met jouw licht van woorden.
Raak ons met jouw licht van vertrouwen.

Daartoe zegenen we elkaar en onszelf in de naam van de vader, zoon en heilige geest, Amen

SLOTLIED
Van grond en vuur

Nog geen reacties

Reactie plaatsen