In verwachting

 

 

SAN SALVATORGEMEENSCHAP
29 november 2020 – Eerste zondag van de Advent


In verwachting
| Theo Hofland (teksten/piano/orgel)

Intromuziek

WELKOM

Welkom lieve bekende en onbekende mensen. Fijn dat u vandaag, waar en hoe dan ook, met ons verbonden wilt zijn op deze eerste zondag van de Advent. Het begin van een periode van verwachting of misschien mogen we ook wel zeggen dat we ‘in verwachting’ zijn van het Kind dat komen gaat. Zo dadelijk ontsteken we één kaars,  één lichtje als een soort waakvlam in ons midden, omdat we weten  dat ons leven niet altijd vol licht is. Nu zeker, in deze donkerste tijd van het jaar, als het buiten guur en koud is en we naar binnen keren, letterlijk en figuurlijk. Dat alles heeft de Corona crisis alleen nog maar versterkt. Om in deze tijd nog iets te ervaren van Gods aanwezigheid in onszelf en deze wereld is niet zo makkelijk. Wellicht geeft deze Adventstijd ons nieuwe inspiratie. Een tijd van bezinning, herbezinning. Van wachten, verwachten, geduld hebben en waakzaam zijn zoals Jezus in het evangelie zegt. Wachten totdat het weer licht wordt. Die ene kaars die we zo dadelijk aansteken moet ons hoop geven, is nog kwetsbaar, maar toch: het is een teken van het Licht dat wij verwachten en een teken van Licht in onze harten.

Aansteken van de 1e Adventskaars. Dans nos obscurités

Gebed

Kom in ons midden goede God
nu wij uw licht zo dicht naderen
dat we haar warmte bijna kunnen voelen.
Breng licht in ons bestaan.
En vooral bij die mensen,
die het in deze komende weken
moeilijk hebben met de opgeklopte gezelligheid.
Die juist dan de eenzaamheid
en de coronabeperkingen extra voelen.
Verdrijf hun kilte, wees hun warmte.
En geef ze hoop
dat ze zoals het komende Kerstkind
steeds opnieuw geboren kunnen worden

in de adem van uw liefde.

Amen.

Lied: Kom tot ons de wereld wacht

Kom tot ons, de wereld wacht, 
Heiland, kom in onze nacht.
Licht dat in de nacht begint, 
kind van God, Maria ‘s kind.

Gij daalt van de Vader neer
tot de Vader keert Gij weer,
die de hel zijt doorgegaan
en hemelwaarts opgestaan.

 Uw kribbe blinkt in de nacht
met een ongekende pracht.
Het geloof leeft in dat licht
waarvoor al het duister zwicht.

 Lof zij God in ’t hemelrijk,
Vader, Zoon en Geest gelijk,
nu en overal altijd,
nu en tot in eeuwigheid.

1E LEZING : Jesaja 63

Maar u, HEER, bent onze vader,
van oudsher heet u Onze beschermer.
Waarom, HEER, liet u ons afdwalen van uw wegen?
Waarom hebt u ons onbuigzaam gemaakt,
zodat wij geen ontzag meer voor u hadden?
Keer toch terug, omwille van uw dienaren,
van de stammen die u toebehoren.
Sinds kort hebben onze vijanden
uw heilig volk in hun macht gekregen
en uw heiligdom vertrapt.
Het is alsof u nooit over ons hebt geheerst,
alsof uw naam nooit over ons is uitgeroepen.
Geen oog zag ooit een god buiten u,
die opkomt voor wie op hem wacht.
U komt ieder tegemoet
die van harte rechtvaardig handelt,
die uw weg gaat, met u voor ogen.
Maar nu bent u in toorn ontstoken,
omdat wij gezondigd hebben.
Hadden we maar de oude weg gevolgd,
dan zouden we worden gered.
Wij allen zijn als verwelkte bladeren,
verwaaid op de wind van ons wangedrag.
Er is niemand die uw naam aanroept,
die zich ertoe zet uw hand te grijpen.
U hebt uw gelaat voor ons verborgen,
u hebt ons moedeloos gemaakt
en ons overgeleverd aan ons eigen wangedrag.
Toch, HEER, bent u onze vader,
wij zijn de klei, door u gevormd,
wij zijn het werk van uw handen.
Laat uw grote toorn toch varen, HEER,
houd onze schuld niet steeds in gedachten,
maar zie ons aan: wij zijn toch uw volk?

Acclamatie: De avond valt

De avond valt, het licht vergaat,
Maar Jij blijft aan: een lamp die straalt
Trek mee met ons, verlicht ons pad,
Opdat de toekomst opengaat.

2E LEZING: Marcus 13, 33-37

Pas op, wees waakzaam, want jullie weten niet wanneer die tijd zal komen.
Het is als met een man die op reis ging: hij verliet zijn huis en droeg het beheer over aan zijn dienaren, die elk een eigen taak kregen, en de deurwachter gaf hij opdracht om de wacht te houden. Wees dus waakzaam, want jullie weten niet wanneer de heer des huizes komt, ’s avonds, of midden in de nacht, of bij het eerste hanengekraai, of ’s morgens vroeg. Laat hij jullie niet slapend aantreffen wanneer hij plotseling komt. Wat ik tegen jullie zeg, zeg ik tegen iedereen: wees waakzaam!’

Orgelvariatie op ‘Kom tot ons de wereld’ Buttstedt

Bezinning
Het evangeliefragment van Marcus vandaag staat pal voor het lijdensverhaal. Het lijkt een soort afscheidsrede, een laatste opdracht aan zijn leerlingen, waarin het ‘wees waakzaam’ centraal staat. En hoe moeilijk dat is, blijkt wel als Jezus zijn leerlingen opdracht geeft met hem te waken in de hof van Getsemane, maar hij ze daarna drie keer slapend aantreft. De reden van dit ‘wees waakzaam’ is vooral bedoeld om zijn leerlingen erop te wijzen dat ze goed moeten opletten, op hun hoede moeten zijn, want je weet niet het moment waarop de Heer zal terugkomen. Onder deze tekst liggen oudtestamentische verwijzingen zoals bv naar Jesaja uit de eerste lezing. Waarin het volk wat zielig vraagt om de terugkeer van God, die ze stelselmatig verwaarloosd hebben. En de God die zich dan in alle goedheid weer tot zijn volk keert. In dit alles zit de verwijzing naar de eindtijd zoals in het boek Openbaring wordt beschreven. Weet dus dat de Heer zal terugkeren, maar dat het zaak is om in de tussentijd waakzaam te zijn. En dat waakzaam zijn is geen lijdzaam afwachten, vol verwachting naar wat komen gaat, want dan loop je het risico om in slaap te vallen. Met waakzaam bedoelt Jezus een actieve inzet. Zoals de Heer in het evangelie de zorg voor zijn bezittingen overdraagt aan zijn dienaren, zo draagt de Heer aan ons de zorg over voor zijn boodschap, voor zijn leer, voor zijn Kerk. En zorg daar goed voor, want je zult ervoor verantwoording moeten afleggen. In deze Adventsperiode kijken we niet zozeer naar die eindtijd, maar naar de komst van het Kerstkind. En natuurlijk zitten daarin soortgelijke overwegingen. In het lied ‘kom tot ons de wereld wacht’ lijken we een beetje op het volk van Jesaja. Het initiatief wordt bij God gelegd. Kom maar wij zijn er klaar voor. Een soort lijdzaam ‘in verwachting’ en we zien wel wat eruit komt. Dat is niet het soort waakzaam van het evangelie. Net zoals bij het samen in verwachting zijn, zorg je ervoor dat alles klaar is voor de komst van het kind. Dat de kinderkamer klaar is, alles geverfd is, alles schoon. Niets minder wordt van ons verwacht als we willen dat Gods gezicht zichtbaar wordt in deze wereld. We leven in een moeilijke tijd. Het zijn donkere dagen, zowel letterlijk als figuurlijk. De geest van Corona geeft deze dagen een zwart randje, zeker nu er gevoelige, romantische en sfeervolle dagen aankomen en we het liefst bij elkaar zouden willen kruipen. Door alle Corona maatregelen zal dat lastig zijn. Maar er moet toch een manier zijn dat we juist nu zorgdragen voor elkaar. Dat we het gezicht van God laten zien en trots zijn op de kinderkamer die we innerlijk en uiterlijk voor hem zo mooi hebben gemaakt. Dan zal hij zeker komen, met al het licht dat wij nodig hebben.

Lied: Vanwaar zijt Gij gekomen

Vanwaar zijt Gij gekomen?
Wij wisten niets van U.
In onze stoutste dromen
was God nooit hier en nu.
Een nieuwe God zijt Gij,
die onder ons wilt wonen,
zo ver weg, zo dichtbij.

Gij zijt ons doorgegeven
een naam, een oud verhaal,
uw woorden uitgeschreven
in ied’re mensentaal.
Ons eigen levenslot

met uw geluk verweven,
zo zijt Gij onze God.

Gij zijt in ons verloren,
wij durven U niet aan,
uw stem in onze oren,
uw komst in ons bestaan.
Een woord van vlees en bloed,
een kind voor ons geboren,
een naam die sterven moet.

Voorbeden

  • Bidden wij voor de mensen in de zorg die dag in dag uit, vaak met gevaar om zelf besmet te worden, vechten tegen het Corona virus. Dat zij de kracht mogen vinden om staande te blijven. En denken we daarbij ook aan alle mensen in het onderwijs en andere hulpverlenende diensten, vaak vergeten, die met alle risico’s van dien gehoor blijven geven aan hun idealen.
  • Bidden we voor iedereen die door de donkerte in deze tijd en de schaduw van het Corona virus, de weg zijn kwijtgeraakt. Die vechten tegen eenzaamheid, tegen het alleen zijn. Die het knuffelen, de warmte en de tederheid zo missen.
  • Bidden wij dat we in staat mogen zijn, ondanks alles, een wereld te creëren waar iedereen de mogelijkheden heeft om zich te ontplooien tot wie hij of zij is. Ongeacht huidskleur, ras, geslacht of seksuele geaardheid.
  • En bidden wij tenslotte voor ons allemaal, voor onze eigen San Salvator gemeenschap, voor de mensen die we nu elke zaterdag en zondag moeten missen. Dat wij in het wachten en hopen van deze bijzondere tijd, de kracht mogen vinden om uit te zien naar een betere toekomst.

Laten we daarom samen in verbondenheid met God en elkaar, het gebed bidden dat Jezus ons zelf heeft geleerd: Onze Vader

Bidden we om vrede, als het even tegenzit, als de muren op je af komen, als je huisgenoten soms teveel worden, bidden we om vrede, voor onszelf, en deze wereld. 

Lied Vrede voor jou

Slotgedachte Uit het oog, is niet uit het hart…

Een missionaris trof op een kerkhof een jongen aan bij twee kindergrafjes. Ze raakten aan de praat en de pater vroeg: ‘Met hoeveel zijn jullie?’ ‘We zijn met zeven’, antwoordde de jongen. ‘Mijn vader is op zee omgekomen, hier liggen twee broertjes, een zusje is als baby gestorven, een ander is in een inrichting en mijn moeder zit in de gevangenis’. ‘Dan heb je dus niemand meer’, zei de pater medelijdend. Maar de jongen was verbaasd over zoveel onbegrip en begon ongeduldig opnieuw te tellen: ‘We zijn met zeven. Mijn vader……’

Zegen

In verwachting, is een tijd van wachten,
van dromen, van bespiegelingen, van hoe zal het zijn?
Wat zal dat nieuwe kind bijdragen
aan ons leven, aan de wereld?
Vier weken van wachten,
van uitzien naar.
Vier weken om te beslissen
hoe we dat Kind gaan ontvangen,
hoe we onze kinderkamer gaan inrichten,
hoe we zijn geboorte gaan vieren
en wat dat voor ons betekent.
Laten we op deze bezinningsweg elkaar zegenen in alle lief en leed
in het volle vertrouwen van de Eeuwige
die we mogen noemen Moeder/Vader, Zoon en Heilige Geest.

***

Intromuziek: In verwachting – Theo Hofland

Reageren op deze viering vinden we fijn. Dat kan via

Op dit moment missen wij de collecte als inkomstenbron.  U kunt de San Salvator blijven steunen door een bedrag over te maken op NL96 INGB 0006 0407 13 van San Salvator in Beweging.

Blijf vertrouwen, houd moed en let een beetje op elkaar
www.sansalvatorgemeenschap.nl

Nog geen reacties

Reactie plaatsen