In mei

SAN SALVATORGEMEENSCHAP
7 mei 2023

Voorganger: Wilton Desmense
Lectoren: Toon van Mierlo en Ria van Luijk
Muzikale begeleiding: Melodiek

Thema: IN MEI

Openingslied: Wat vrolijk over u geschreven staat

Welkom en bede

Goede morgen allemaal. Het thema van deze viering is IN MEI. In mij zingt aan het begin van deze eerste meiviering de tekst van een lied: ‘Gekomen is de lieve mei’ en op de velden, langs de wegen zie ik een bloemensprei, zeeën van bloemen, maria florum, Maria! Raapzaad, fluitekruid, dovenetel: een bermenbloemenpracht in de tuin waarin wij wandelen. Net zo verinnigend met de schepping als het ruisen van de zee of de twinkeling van de sterren. Het is er allemaal en het doet het weten even vergeten dat er ook een Oekraïne is in deze mei en een Soedan, dat de Middellandse zee een graf kan zijn in plaats van een souvenir van dromen en dat er een tijd is van wenen om bloemen, in de knop gebroken.

Laten wij in en vóór ons het licht ontsteken van Pasen
de dag waarop dit jaar de minstreel van vele prachtige liederen terugkeerde naar zijn schepper;
laten wij het verlangen bloeien dat het licht zich over de wereld spreidt
en indaalt waar het nog niet straalt door wolk of onder regenboog,
waar vrede ver is en waar geen lamp bedroefde harten lichter maakt.

Lied: Wees hier aanwezig, woord ons gegeven

Voorbereiding op de lezingen

De Bijbel is nu geopend bij het boek Deuteronomium, uit het Oude Testament, dat van het Joodse volk. Na de tussenzang zal het Testament van Jezus opengaan bij wat Johannes heeft opgetekend. Moge het woord zich losmaken van het papier en ruimte scheppen in ons samenzijn.

Lezing 1: (Deuteronomium 6: 20-25)

Als jullie kinderen later aan jullie vragen: ‘Wat zijn dat voor wetten en leefregels die God aan jullie heeft gegeven?’, dan moeten jullie antwoorden: ‘We waren slaven van de farao in Egypte.
Maar onze God heeft ons daar op een machtige manier bevrijd. Hij heeft ons grote wonderen laten zien: rampen die Egypte, de farao en zijn hele familie vernietigden. Maar ons heeft Hij daarvandaan meegenomen. Hij heeft ons naar het land gebracht dat Hij aan onze voorvaders had beloofd. En Hij heeft dat land aan ons gegeven. De Heer beval ons om ons aan al deze wetten en leefregels te houden. We moeten diep ontzag voor Hem hebben. Dan zal het voor altijd goed met ons gaan.

Tussenzang: Deze woorden aan jou opgedragen

Lezing 2:  (Johannes 14: 1-14)

Jezus zei: “Wees niet verdrietig. Jullie geloven in God. Geloof nu ook in mij. In het huis van mijn Vader is plaats voor heel veel mensen. Als dat niet zo was, zou ik het jullie hebben gezegd. Ik ga daarheen om alles voor jullie klaar te maken. Daarna kunnen jullie ook komen. Jullie weten de weg daarheen.” Tomas zei tegen hem: “Heer, hoe kunnen we die weg weten?” Jezus antwoordde: “IK BEN  de weg, de waarheid en het leven. Alleen door mij kun je bij de Vader komen. Als jullie mij kenden, zouden jullie ook mijn Vader kennen.” Toen zei Filippus: “Heer, laat ons de Vader zien. Dan zijn we tevreden.” Jezus reageerde: “Nu ben ik al zó lang bij jullie, Filippus: ken je mij nu nog niet? Als je mij hebt gezien, héb je de Vader gezien. Geloof mij als ik zeg dat ik één ben met de Vader en dat de Vader één is met mij. De Vader, die één met mij is, doet zijn werk door mij heen. Ik ga naar de Vader en alles wat jullie vragen, omdat jullie bij mij horen, zal ik doen. Daardoor zal te zien zijn, hoe machtig de Vader in mij is. Als jullie om iets vragen, omdat jullie bij mij horen, zal ik het doen.”

Acclamatie: Gij wacht op ons

Overweging

Het leven in mij, in mei … Hoort u mij? Wat hoort u dan? Verstaat u mij beter dan ik? Bij het welkomstwoord van de viering had ik het over de maand mei. En ik had het over het lied. Ook nu gaan ze weer even door mij heen: meiklanken, God groet u, zuiv’re bloeme, een nostalgisch gevoel, iets van ‘daar is altijd troost en een warm gevoel’.

En nu zijn wij hier, gekomen om samen te zijn. Ons bindt dat boek, hier aan de ene kant, open liggend op die standaard. Het werd geopend bij het gele lint, zo geel als al dat raapzaad of koolzaad, paarde-, boterbloemen, en als de harten van de madelieven. Het sprak daar over wetten en leefregels, een oud testament, maar nooit te oud om leerzaam te zijn:
leefregels en wetten bieden houvast en een gevoel van veiligheid, zolang de maat om ze te hanteren die van de menselijkheid is of blijft.
Nu ligt dat boek open bij het lint dat even rood is als de band, waarin het is gebonden. Rood is toch de kleur van de liefde! Heb de ander even lief als jezelf: het nieuwe testament. Doe dat en er is in het huis van vader God en moeder Maria – van de helende twee-eenheid – plaats voor heel veel mensen.

En ook hier, aan de andere kant, staat die tafel: het is een verheven tafel, een altaar waaromheen we samenkomen en Jezus blijven gedenken in breken en delen van wat leven is of zou moeten zijn: even sterfelijk als eeuwig. Voor ons hier zijn boek en tafel eveneens de twee-eenheid die ons roept om altijd de betekenis van het leven te blijven zoeken, onderzoeken en beleven. Vraag je af, van wie de volgende woorden of gedachten zijn: zijn ze van jou, van de mens, ’n mens? Of spreekt hier … een onzegbare, een onbenoembare: Ik ben die is: één met zijn evenbeeld.

Ken je mij? Wie ken je dan? Weet jij mij beter dan ik?
Ken je mij? Wie ben ik dan? Weet jij mij beter dan ik?

Geloofslied: Boek jij bent geleefd

Collecte

Voorbeden

Bidden we dat ons niet de vrees bekruipt om alles bij het oude te laten, maar dat wij moedig eraan blijven werken dat een nieuwe wereld komen zal zonder agressie en vol van vrede.

Heer ontferm U

Bidden we voor de kleine wereld om ons heen, de mensen die bij ons horen en ons dierbaar zijn: dat zij op ons kunnen rekenen en wij op hen mogen vertrouwen.

Heer ontferm U

Bidden wij dat wij de liefde voor de schepping blijven koesteren en ons goede rentmeesters betonen van de aarde.

Heer ontferm U

En bidden wij voor hen, die wij ons liefdevol herinneren. In het bijzonder noemen wij ….. en hen die onlangs zijn overleden: ….

Tafelgebed

Gezongen:

Ken je mij? Wie ken je dan? Weet jij mij beter dan ik?
Ken je mij? Wie ben ik dan? Weet jij mij beter dan ik?

In de opgaande zon groet Je mij met een zonnestraal
en toon Je mij het gelaat van je schoonheid.
Als ik de aarde bespeur onder mijn voeten, beleef ik
hoe je me steun geeft dag na dag.

Jij bent de wind die me streelt, ademtocht na ademtocht.
Jij bent mijn droom in het donker van de nacht.
Jij, morgenster, wijst mij de weg.
Van Jou is de zee die Je hebt gemaakt, de bergen en de dalen.
Want Jij bent berg en dal, zee en boom, zon en wind.
Jij, teder en mild in de kleuren van de hemel. Jij in alles aanwezige God.

Gezongen:

Ken je mij? Wie ken je dan? Weet jij mij beter dan ik?
Ken je mij? Wie ben ik dan? Weet jij mij beter dan ik?

Jij, in alles aanwezige God: als een vader, als een moeder
noemde Jij Jezus jouw veelgeliefde zoon, voelde Jezus zich één met Jou,
en ging hij ons voor op de weg naar Jou, die hij kende en Jij hem.

Daarom nam hij in de avond voor zijn sterven brood in zijn handen,
sprak zijn dank uit naar Jou, brak het en deelde het aan zijn vrienden
met de woorden: dit is mijn leven, gebroken voor jullie,
deel en eet dit met elkaar, telkens opnieuw,
breng zo de hemel bij de mensen.

Zo nam hij ook de wijn, gaf die door en zei daarbij:
dit is mijn liefde, tot vreugde van iedereen.
Drink samen uit deze beker, als vrienden aan één tafel.
Blijf dit doen, als levende herinnering aan mij.

Zo willen wij op weg gaan, in zijn Geest, in wie Jij aanwezig bent,
zo willen wij biddend zingen, met woorden die Hij ons gegeven heeft.

Lied: Onze vader verborgen

Vredesgebed

Vader, die wij liefdevol Jij noemen of even respectvol U:
overal bent U onzichtbaar gegeven, sprekend nabij, in stilte verwacht.
Mensen bestaan U, zien en beleven U. Mensen van vlees,
van licht en gesteente, hard en van bloed, een vloed niet te stelpen,
mensen, uw volk, uw stad hier op aarde.
Aarde is al wat wij zijn, wat wij maken.
Adem ons open, maak ons uw aarde,
Uw nieuwe hemel, vrede op aarde.

Wensen wij elkaar vrede en alle goeds.

Vredesacclamatie: Dat een nieuwe wereld komen zal

Communie

Moge het delen van dit brood en deze beker ons hart versterken:
dat wij vol hoop meewerken aan een nieuwe wereld
waar brood en recht en waardigheid en liefde is voor al wat leeft.

Communielied: Die de aarde boetseerde

Mededelingen

Slotgebed en wegzending

Gij die Uw woord in ons hebt neergelegd in den beginne
als een bron van weten, Gij die ons hebt geschapen naar U toe:
wek onze kracht, vuur onze hartstocht aan, heradem ons dat wij in U volharden.
Doe lichten over ons Uw lieve naam
en blijf de bloemenpracht van uw lieve mei vol genade over ons uitstorten
als uit de handen van onze lieve vader en moeder,
in uw naam en in die van uw zoon en uw heilige geest,
en in die geest zingen wij voor u een lovesong, een loflied:
magnificat anima mea Dominum.

Slotlied: Magnificat (Taizé)

Nog geen reacties

Reactie plaatsen