IK ZIE IK ZIE WAT JIJ NIET ZIET


Voorganger Heleen Hendrikx
m m.v.. lectoren: Maria Hoitink en Karel Bierlaagh 
muzikale bijdragen  van Melodiek    beeld en montage : Franneke Hoeks                                
U kunt deze viering volgen via het YouTubekanaal van de San Salvator.
Dat kunt u vinden via de volgende link:
https://www.youtube.com/channel/UCgKq1QU2z2Iy48gT9lQ5UyQ
De viering wordt daar in de loop van zaterdag op gepubliceerd.  U kunt dan de viering van dit weekend aanklikken.

De link en de youtubeviering zijn natuurlijk ook te vinden op www.sansalvatorgemeenschap.nl bij de tekst van de viering.
Wij wensen u een mooie viering toe.

IK ZIE IK ZIE WAT JIJ NIET ZIET  
Welkom
,
beste mensen bij deze online- kerkelijke viering. Welkom allemaal, ieder voor zich, alleen en samen; vaker gezien of nieuw in beeld.  We doen dit met elkaar vanuit de San Salvator gemeenschap. Bijeen gewaaid, niet door weer en wind naar Cello of de grote kerk gekomen. Wel verzameld vanuit verschillende huiskamers waar wij tijd maken voor een pas op de plaats om op onze levenswandel te reflecteren. Wij vieren vandaag in deze Corona-herfst, de laatste zondag van het kerkelijk jaar en staan stil bij toekomstvisioenen voor een geheel nieuwe tijd : de eindtijd, wat brengt dat bij ons te weeg. .. ik zie ik zie wat jij niet ziet, luisterend naar dezelfde oude en nieuwe woorden die bij ieder van ons weer anders resoneren om íets hiervan te verinnerlijken.  Om te luisteren,  te bidden, mee te zingen of te neurieen.  In alle toonaarden heet ik u van harte : W E L K O M
instrumentaal

Openingsgebed
Wees Welkom bij de Eeuwig Onzichtbare, Ene,  
ver weg en toch ook zo nabij
ik hoor Jou wel maar ik zie Je niet Aanwezige,
Hulp en toeverlaat in mij           
Levensbron van mij, Jij mijn Helper
Maken we het samen stil voor een stilte- contact moment met de Eeuwig Onvoorstelbare
S T I L T E
O Mysterie levensgroot
ik zie Jou niet maar word Jou wel gewaar
Aanwezige stut mijn vertrouwen
Want In u, jou en mij schuilt er een diepste grond van eindeloze mogelijkheden,
een groeibodem van hoop en liefde, toekomst en perspectief.
Sluit je niet op in angst of twijfel, blijf niet zitten bij zorgen in duisternis
Leef vanuit je hart met het vertrouwen dat hoop doet leven.
In u, jou en mij groeit steeds weer een nieuwe dag  Groeikracht voor die ontluikende bloem  waarop de wereld wacht.

Acclamatie: Bij U is de bron van het leven en in uw licht

1e lezing   Daniel 12, 1-4

In die tijd zal de engel Michaël komen, om de kinderen van je volk te beschermen. Want het zal een tijd van nood zijn, zoals er eerder nog geen is voorgekomen zolang er volken bestaan. Maar al degenen van uw volk die in het boek staan opgetekend, zullen in die tijd worden gered.  En velen van hen  die slapen in het land van het stof zullen ontwaken, sommigen om eeuwig te leven , anderen om de vernedering  van een eeuwige schande te ondervinden. De wijze mensen zullen stralen als de sterren aan de hemel en degenen die de mensen op het rechte pad hebben gebracht  zullen schitteren als sterren eeuwig en altijd. Daniel, u moet deze dingen geheim houden en het boek verzegelen tot de eindtijd; velen zullen verdwalen en het kwaad zal toenemen.’

instrumentaal

2e lezing : 1e Brief van Paulus aan de Tessalonicenzen  5: 1-11
KBS Willibrord 1995
Over tijd en uur echter hoeven wij u niet te schrijven.
U weet zelf heel goed dat de dag van de Heer komt als een dief in de nacht.
Terwijl ze zeggen: `Er heerst vrede en veiligheid’, juist dan overvalt hen plotseling het verderf, zoals weeën een zwangere vrouw,
en is er geen ontkomen aan.
Maar u, broeders en zusters, u leeft niet in de duisternis, zodat de dag u als een dief zou verrassen.
U bent allemaal kinderen van het licht, kinderen van de dag.
Wij behoren niet aan nacht en duisternis. Laten wij dan ook niet slapen als de anderen, maar wakker blijven en nuchter zijn. Zij die slapen, slapen ‘s nachts; en zij die zich bedrinken,  bedrinken zich ‘s nachts. Laten wij die behoren aan de dag, nuchter zijn , de borst gepantserd met geloof en liefde, de helm van de hoop op redding  op het hoofd.  Want God heeft ons niet bestemd om zijn toorn te ondergaan, maar om deel te krijgen aan de redding door onze Heer Jezus Christus, die voor ons gestorven is, opdat wij of we nu wakker zijn of slapen, samen met Hem zouden leven. Blijf daarom elkaar bemoedigen en steunen, zoals u trouwens al doet.

Instrumentaal

Ter overweging 
ik zie ik zie wat jij niet ziet.. klinkt dit zinnetje u,  jou  bekend in de oren? Ik ken het van een simpel spelletje van vroeger. Dat gaat zo: je bent met elkaar en iemand krijgt de beurt om een voorwerp in gedachten te nemen. De anderen mogen om beurten raden. Je stelt gesloten vragen en als het antwoord JA is, mag je nog een vraag stellen. Het gaat hierbij om goed te kijken! Wat springt in het oog? Waar ga je aan voorbij? Waar ben je blind voor? Je wordt benieuwd gemaakt om nog beter te kijken.  Ja,  en dan..; leuk zo’n spelletje. Ik wil een gedachtensprongetje maken. Wat ziet u, jij zoal met je geestesoog? Voor welke zichtbare en onzichtbare dingen sta je open en waar ben je blind voor?  ik zie ik zie wat jij niet ziet..  We hebben gehoord dat Daniel een spannende boodschap over de eindtijd werd ingefluisterd door de engel Michael.  Een visioen met een hoopvol perspectief maar niet voor allemaal! Bewaar dit geheim in je hart, dit geheim is groot!  Waarom dit geheim bewaren en  verzegelen? De geheime boodschap van Daniel is in de Schriften gekomen en wij kunnen, net zoals de  lezers van voorheen, ons hier aan spiegelen. We kunnen ons in de tussentijd dat wij op aarde ronddartelen, met noeste arbeid bezig zijn, bezig geweest, talmen, achteroverleunen, dromen, niet weten, twijfelen….Optrekken aan woorden van geloof, hoop en liefde, visoenen van beloften. Als christenen gevoed door het visioen dat Jezus de liefdevolle redder van de mensheid is. Al hebben wij  geen weet van het wat en hoe van de eindtijd, deze ziener met vooruitziende blik heeft een beeld bij de afloop. Het is een boodschap die, net als in een sprookje, over de afrekening van goed en kwaad gaat.
Een geheim bewaren en het eind ervan niet verklappen.. Het einde van een goed boek dat je van plan bent te gaan lezen of de afloop van een film die je wilt gaan kijken, wil je van tevoren ook niet weten. Wanneer mij in vertrouwen  iets bijzonders toevertrouwt wordt, dan voel ik mij hier verantwoordelijk voor. Als vertrouwenspersoon draag je als het ware een geheim gegeven, een geheime opdracht en wellicht ook een geheime sleutel met je mee. Je moet het eenzaam laten zegt Ida Gerhardt heel mooi in een gedicht van haar over integere vriendschap. Trouw volgen.
Leven met een geheimnisvolle toekomst.. dat is toeleven naar een ongekende toekomende tijd, nu nog in nevelen gehuld. In het vertrouwen dat, wat komen zal, oneindig goed, heel en af is. De eindtijd, de voltooiing. Daar heb ik geen woorden voor paraat. ik zie ik zie wat jij niet ziet.. Dan zie ik een beeld van oneindig – parelmoer licht.
Kan ik wel iets zinnigs zeggen over leven m.b.t. de eindtijd ? De eindigheid van het leven zit in ons, de oneindigheid is in ons en om ons want God met ons, bron en bestemming  is in ons en om ons.  Voor mij telt dat ons aardse leven ingebed is in oneindigheid met een oneindig universum zonder klokkentijd, een sterrendak van donkerte en licht. Zo  leven wij in het hier-nu- maals zowel met het tijdelijke en eeuwige leven.
ik zie ik zie wat jij niet ziet.. dat kan in alle eenvoud ook over vertrouwen gaan, een hoopvolle vooruitziende blik hebben en houden. Geloven is zien met je hart, geloven is vertrouwen op het niet zichtbare. Doen wat ondenkbaar is door je geloof in vertrouwen handen en voeten te geven.  Het gaat bij Paulus over zien en gezien worden. Een aanzet om aldoor te leven met een overtuigde intentie, als een stootkracht, zowel in het donker als in het licht, in voor- en ook in tegenspoed.. Wees waakzaam nu, morgen en overmorgen want onverwacht kan de redding komen als een dief in de nacht. Dat dit dan een goede uitkomst bij een onverwachtse dreiging mag brengen als op Vleugels van Vrede.
Paulus doet een oproep om jezelf in het daglicht te tonen: nuchter, de borst gepantserd met geloof en liefde, de helm van hoop op redding op het hoofd. Geloof en liefde ‘gepantserd’, levend als mensen van één stuk, dat klinkt overtuigend. Dat ‘gepantserd’ heeft voor mij ook iets beklemmends. Liefde en geloof vrij uit laten stromen, dat lijkt mij het volle leven. Hoe positief ik ook in het leven wil staan: er zijn goede en kwade machten, en wat dacht je van onmacht?..  We kennen allemaal immers ook die momenten waarin het eraan schort, waarop het leven schuurt, periodes van ongemak en gemis aan liefde, puzzelstukjes die niet passen. Vandaar dat ‘de helm als bescherming en hoop op redding’ voor ons een hoofdzaak is . Geestkracht, ons gegeven als kracht door om door te gaan. Door de eeuwen heen, ook in de bijbelverhalen klinkt het vaker voor wie het horen wil : er is geen licht zonder donker.  Zo zijn wij  onderweg.  Zinzoekers als wij die gaan door het donker. Hoe stellen wij het in ons soort van donkerte, met of zonder corona, wat hebben wij ervan kunnen maken en hoe blijven we staande ? Ik vind het mooi hoe Paulus  het hoopvolle gezamenlijke toekomstperspectief voor ons open houdt en dit vol vertrouwen meegeeft  aan ons mensenkinderen. Dat wij lichtbrengers en lichtdoorgevers zijn : ‘blijf daarom elkaar bemoedigen en steunen, zoals u trouwens al doet. woorden om te be-amen : be-ademen, en zo  te doorleven. Laat ons zo voortgaan. Vrede en Alle Goeds.

Geloofslied: Om warmte gaan wij een leven   

Voorbeden
Laat ons bidden dat we oog hebben voor het verborgene Bidden wij in stilte voor wat leeft in ieders binnenste
S T I  L T E
  Laat ons bidden dat wij zien wat ertoe toe doet en dit tonen in ons doen en laten: dat we de gesteldheid van onze medemensen in het vizier houden, opdat we niet wegkijken bij ongemak, pijn, verdriet, wreedheid.
Dat we opkomen voor kwetsbaarheid.
  Laat ons bidden dat wij zien wat ertoe toe doet en dit tonen in ons doen en laten: dat wij de gesteldheid van onze aarde zien, dat we niet wegkijken van de grote dreigingen en opkomen voor kwetsbaarheid.
  Laat ons bidden dat wij zien wat ertoe toe doet en dit tonen in ons doen en laten: dat we niet blijven stilstaan bij wat we niet of nog niet kunnen of durven. Dat we steeds op zoek gaan naar nieuwe mogelijkheden en elkaar helpen om het samenleven meer glans te geven
Heleen: Want als er iets is dat het leven dag in, dag uit waardevol maakt dan is het dat mensen van je houden en met je meeleven. In de mensen die zich aan ons toevertrouwen, vertrouwt God zich aan ons toe. We bidden en hopen dat we elkaar steeds het beste van onszelf kunnen geven.
  Laten wij voortgaan in het vertrouwen dat tegenstellingen er niet zijn om ons te verwarren, dat zij ons aanzetten tot nadenken over onze keuzes ten leven. Dat wij ons inzetten met en voor elkaar, om kinderen van het licht te zijn.
  Laten wij bidden voor wie ziek zijn, voor wie lijden aan het leven…
 Laten wij bidden voor onze dierbare overledenen
We bidden voor familielid Karel Hendrikx (broer van Jos, zwager van Heleen) die eerder deze maand na een moeilijke periode in zijn levensloop uit het leven stapte, hij zou 26 november 65 jaar worden.. Dankbaar voor zijn getoonde bakkerstalenten en met compassie voor zijn onvermogen gedenken wij hem. in your heart and in the world
Work for peace and I say again: Never give up
No matter what is happening
No matter what is going on around you
Never give up
The Dalai Lama
Geef nooit op
 het maakt niet uit wat er ook gebeurt
ontwikkel je hart
teveel energie in je land  wordt besteed aan denken
in plaats van het hart     ontwikkel je hart
Toon mededogen         
niet alleen voor je vrienden, maar voor ieder ander
Toon mededogen
Werk voor vrede  in je hart en in de wereld
Werk voor vrede en ik zeg het opnieuw
Geef nooit op  Wat er ook gebeurt         
Wat er ook gaande is rondom jou
 Geef nooit op


Zegenwens
Levende, eerste en laatste, moeder, vader, God
spreekbaar en onspreekbaar boven onze woorden uit :
Zegen uw mensen die hier nu zijn en al uw mensen
waar ook ter wereld, doe lichten over ons uw aangezicht. Amen.

muzikaal door Jos op de klarinet

+++
Reageren op deze viering vinden we fijn. Dat kan via
de website www.sansalvarorgemeenschap.nl Onder de tekst van de viering is gelegenheid om een reactie achter te laten.
door een mailtje te sturen naar info@sansalvarorgemeenschap.nl
Op dit moment missen wij de collecte als inkomstenbron.  U kunt de San Salvator blijven steunen door een bedrag over te maken op NL96 INGB 0006 0407 13 van San Salvator in Beweging.
Blijf vertrouwen, houd moed en let een beetje op elkaar
www.sansalvatorgemeenschap.

Nog geen reacties

Reactie plaatsen