Ik zeg je sta op

SAN SALVATORGEMEENSCHAP
26 & 27 juni 2021| Tony de Meulder
Lectoren Marga van de Koevering & Maria Hoitink

Ik zeg je sta op
U kunt deze viering volgen via het YouTubekanaal van de San Salvator. Dat kunt u vinden via de volgende link: https://www.youtube.com/channel/UCgKq1QU2z2Iy48gT9lQ5UyQ. De viering wordt daar in de loop van zaterdag op gepubliceerd. U kunt dan de viering van dit weekend aanklikken.
De link en de YouTube viering zijn natuurlijk ook te vinden op www.sansalvatorgemeenschap.nl bij de tekst van de viering. Wij wensen u een mooie viering toe.

Woord van welkom
Wij mogen ons welkom weten bij elkaar
en bij onze God van leven
die ons nabij is als + Vader, Zoon en H. Geest. Amen.
Inleiding op de viering
Door God geschapen
zijn wij, mensen,
niet ten dode gedoemd,
maar bestemd om te leven.
Deze Goede, Bijbelse Boodschap
bevestigt Jezus metterdaad:
Hij geneest wie geen leven heeft
en wekt op wie ten dode is.
Het gaat het niet om ‘leven zonder meer’
maar om kwaliteit van leven.
Zoals blijkt uit onze evangelielezing,
is Hij zelfs bereid
initiatieven te steunen
– desnoods tegen gevestigde maatschappelijke conventies in –
die mensenlevens doen openbloeien.
Zijn wij bereid diezelfde weg te gaan,
ook als dat betekent
dat wij ons daardoor kritiek en wrevel van de goegemeente
op de hals halen?
Maken wij het een moment stilt om onze gedachten en gebeden op Gods hoogt te brengen.

Gebed
Eeuwige, al wat voortkomt uit jouw hand,
heel jouw schepping heb Jij bestemd tot leven.
Doordring ons van dit geheim.
Geef ons eerbied voor al wat leeft
en doe ons in onszelf overwinnen al wat ten dode is.
Dat vragen wij Jou, uit kracht van Hem,
die in jouw naam genezing brengt en leven. Amen.
Lied: Keer u om naar ons toe
Keer ons toe naar elkaar

Eerste lezing: Psalm 30 Vrij Huub Oosterhuis

De avond komt met droefheid,
met vreugde de nieuwe dag.
Jij hebt mij omhooggetrokken
diep uit de afgrond, ik werd
al tot de doden gerekend.
Ik was overmoedig – gelukkig,
mij zal niets gebeuren, dacht ik.
Wie keerde zich af van wie
dat ik wankelde, viel?
Ik heb je geroepen, gesmeekt:
wat heb jij eraan als ik doodga
en in een graf word gelegd?
Heeft stof en as een stem,
zal een dode je zingen?
Toen heb je mijn wanhoopstranen
veranderd in tranen van lachen.
Ik ging in rouw, jij hebt mij
gekleed in blinkend wit.
En nu zing ik dit lied:
Dank je, dat ik weer leef.
En zwijgen zal ik niet
over al wat geschiedde.
Want zwijgen kan ik niet.
De avond komt met droefheid,
met vreugde de nieuwe dag.’

Overweging
De avond komt met droefheid, met vreugde de nieuwe dag.
Een vrije vertaling van psalm 30 door Huub Oosterhuis. Het is een psalm die mij telkens weet te ontroeren. Het gaat over een godsbeeld waarin ik iets van de Eeuwige mag ervaren. Het haalt iets in mij naar boven van de Verrijzenis spiritualiteit, het weten dat niet de dood het laatste woord heeft maar het leven in al haar facetten. Met grote regelmaat sta of zit aan het bed van een stervende mens. Ik ervaar dat er in zo’n situatie vaak prachtige dingen gebeuren. Het is soms al het gevoel van de nieuwe dag. Je kijkt terug op een mensenleven, met ups en downs. In deze psalm beschrijft de psalmist terugkijkend wat hij meegemaakt heeft.
De laatste woorden, en trouwens de hele psalm wordt gedragen door het gevoel van intense vreugde en dankbaarheid, van innige verbondenheid met de God van liefde die graf en dood overstijgt en het leven een eeuwig perspectief geeft.

Lied: Een schoot van ontferming
Een schoot van ontferming is onze God.
Hij heeft ons gezocht en gezien
zoals de opgaande zon aan de hemel.
Hij is ons verschenen
toen wij in duisternis waren,
in schaduw van dood.
Hij zal ons voeten richten
op de weg van de vrede.

Evangelie: Marcus 5. 22-43
Een van de leiders van de synagoge, die Jaïrus heette, kwam naar hem toe, en toen hij Jezus zag viel hij aan zijn voeten neer. 23Hij smeekte hem dringend: ‘Mijn dochter ligt op sterven; kom haar de handen opleggen om haar te redden en te zorgen dat ze in leven blijft.’ 24Hij ging met hem mee. Een grote menigte volgde hem en verdrong zich om hem heen. 25Onder hen was ook een vrouw die al twaalf jaar aan bloedverlies leed. 26Ze had veel ellende doorgemaakt door de behandeling van allerlei artsen, aan wie ze haar hele vermogen had uitgegeven zonder dat ze ergens baat bij had gehad; integendeel, ze was alleen maar achteruitgegaan. 27
Ze had gehoord over Jezus, en ze begaf zich tussen de menigte en raakte zijn bovenkleed van achteren aan, 28want ze dacht: Als ik alleen zijn kleren maar kan aanraken, zal ik al gered worden. 29En meteen hield het bloed op te vloeien en merkte ze aan haar lichaam dat ze van de kwaal genezen was. 30Op hetzelfde ogenblik werd Jezus zich ervan bewust dat er kracht uit hem was weggestroomd. Midden in de menigte draaide hij zich om en vroeg: ‘Wie heeft mijn kleren aangeraakt?’ 31Zijn leerlingen zeiden tegen hem: ‘U ziet dat de menigte zich om u verdringt en dan vraagt u: “Wie heeft mij aangeraakt?”’ 32Maar hij keek om zich heen om te zien wie het gedaan had. 33De vrouw, die bang was geworden en stond te trillen omdat ze wist wat er met haar was gebeurd, kwam naar hem toe en viel voor hem neer en vertelde hem de hele waarheid. 34Toen zei hij tegen haar: ‘Uw geloof heeft u gered; ga in vrede en wees genezen van uw kwaal.’Nog voor hij uitgesproken was, kwamen enkele mensen tegen de leider van de synagoge zeggen: ‘Uw dochter is gestorven, waarom valt u de meester nog lastig?’ 36Maar Jezus hoorde dat en zei tegen de leider van de synagoge: ‘Wees niet bang, maar blijf geloven.’ 37Hij stond niemand toe om met hem mee te gaan, behalve Petrus, Jakobus en Johannes, de broer van Jakobus. 38Ze kwamen bij het huis van de leider van de synagoge en zagen daar een groep mensen die luid stonden te huilen en te weeklagen. 39Hij ging naar binnen en zei tegen hen: ‘Waarom maken jullie zo’n misbaar en huilen jullie? Het kind is niet gestorven, het slaapt.’ 40Ze lachten hem uit. Maar hij stuurde hen allemaal naar buiten en ging met de vader en moeder van het kind en de leerlingen die bij hem waren de kamer van het kind binnen. 41Hij pakte de hand van het kind vast en zei tegen haar: ‘Talita koem!’ In onze taal betekent dat: ‘Meisje, ik zeg je, sta op!’ 42Meteen stond het meisje op en begon heen en weer te lopen. Ze was twaalf jaar. Iedereen was met stomheid geslagen. 43Hij drukte hun op het hart dat niemand dit te weten mocht komen, en zei dat ze haar te eten moesten geven.

Overweging
Marcus vertelt ons een dubbelverhaal. Het krijgt vaak de titel “De opwekking van de dochter van Jaïrus” en daardoor krijgt de genezing van de vrouw met bloedvloeiing minder aandacht. Maar misschien bevat het verhaal over de vrouw wel de sleutel om de boodschap van Marcus te begrijpen.
Jaïrus, de vader van het meisje dat op sterven ligt, is een overste van de synagoge. Hij is een man van aanzien, hij is zo wanhopig dat hij zich voor Jezus op de knieën werpt, maar hij durft Jezus toch vragen met hem mee te komen.
De vrouw staat in de menigte, klein en machteloos. Ze is ten einde raad en beseft dat ze geen toekomst heeft, ze zal niet kunnen trouwen en geen kinderen hebben.
Haar verlangen naar genezing drijft haar voort. Ondanks het gedrang slaagt ze erin het kleed van Jezus aan te raken.
Jezus wil de genezen vrouw ontmoeten. Hoewel de leerlingen zeggen dat het in die drukte een onbegonnen zaak is blijft Jezus om zich heen kijken tot de vrouw spontaan naar hem komt. Met haar aandoening had de vrouw elke aanraking moeten vermijden, ze heeft de regels overtreden.
Marcus zegt dat ze hem de hele waarheid vertelt. Ze zal zeker verteld hebben hoe wanhopig ze was en hoe de aanraking van het kleed haar laatste hoop op redding was. Jezus wijst haar helemaal niet terecht, maar spreekt haar op een zeer intieme manier aan: “Dochter”. Hij neemt haar diep menselijk verlangen ernstig en wenst haar gezondheid en voorspoed.
Ook in het huis van Jaïrus wil Jezus een echte ontmoeting, ver van de drukte en het gehuil van de professionele klaagzangers. Jezus neemt het meisje bij de hand en spreekt haar toe, alleen Petrus, de twee broers Jakobus en Johannes en de ouders zijn aanwezig. Met het Aramees “talitha koem!” geeft Marcus bijna een ooggetuigenverslag en hij vertelt er nog bij dat Jezus opdracht gaf het meisje eten te geven.
Het is opvallend hoe menselijk en bezorgd Jezus is.
Jezus is geraakt door de vrouw, maar ook door haar durf en haar hoop op genezing. Hij noemt deze houding geloof en zegt: “Je geloof heeft je gered; ga heen in vrede en wees gezond.”
Het Griekse woord dat hier met ‘geloof’ vertaald werd, kun je evengoed vertalen met ‘vertrouwen’. Bij het woord ‘geloof’ denken we bijna onmiddellijk aan een reeks waarheden die we voor waar aannemen; ‘vertrouwen’ is dynamisch en relationeel. Vertrouwen wordt opgebouwd in een relatie en zet mensen aan tot handelen. Door een ontmoeting ga je iemand vertrouwen en uit deze band kan levenslange trouw groeien.
In wie heb jij vertrouwen? Wie raak jij aan?
Lied: Alles wacht op u vol hoop
Alles wacht op U vol hoop, alle levenden vragen U om voedsel.
Neemt gij hun adem weg zij sterven en zij vallen terug in het stof.
Zendt Gij uw geest, zij worden herschapen. Gij geeft de aarde een nieuw gezicht.

Voorbede
Er ging iets van Jezus uit dat mensen aantrok en hun deugd deed.
Bidden wij dat velen zich zouden laten inspireren door die Jezusgeest.
-Bidden we voor allen die het psychisch moeilijk hebben.
Dat er mensen om hen heen mogen zijn
die hen, met begrip en tact,
met een luisterend oor en een liefdevol hart,
nabij willen zijn.
-Bidden we voor allen die het lichamelijk moeilijk hebben,
die aangewezen zijn op hulp en tegemoetkoming van anderen.
Dat er mensen om hen heen mogen zijn
die hen met hart en handen nabij willen zijn.
-Bidden we voor opvanghuizen, toevluchtsoorden en woonzorgcentra.
Dat er een sfeer mag heersen waarin mensen zich begrepen,
gerespecteerd en bemind mogen voelen.
Onze Vader, bron van zijn
Bron van Zijn, die ik ontmoet in wat mij ontroert,
Ik geef jou een naam opdat ik u een plaats kan geven in mijn leven.
Bundel jouw licht in mij – maak het nuttig.
Vestig jouw rijk van eenheid nu,
Jouw enige verlangen handelt dan samen met het onze.
Schenk ons wat we elke dag nodig hebben aan brood en aan inzicht.
Maak de koorden van fouten los die ons vastbinden aan het verleden,
opdat wij ook anderen hun misstappen kunnen vergeven.
Laat oppervlakkige dingen ons niet misleiden.
Uit jou wordt geboren: de alwerkzame wil,
de levende kracht om te handelen,
en het lied dat alles verfraait
en zich van eeuw tot eeuw vernieuwt.

Slotgedachte
Jezus vraagt niet het onmogelijke.
Het gaat niet om bovenmenselijke goedheid.
Wel om eenvoudige hartelijkheid!
Eigenbelang en zelfverheerlijking
moeten wel doorbroken worden.
Leven is ruimte durven geven,
openingen maken naar anderen.
Het is weldadig als een ander
zomaar mag binnenkomen in je leven.
Dat brengt je leven op een hoger plan.
Je mag met elkaar delen
van je bereidheid om te luisteren,
om te vergeven, om te inspireren.
Je mag deuren openen naar anderen,
zodat er ruimte komt voor het verhaal
van pijn, van verdriet, maar ook van vreugde.
Jezus daagt uit om los te komen
van pijnlijk eigenbelang,
van een beklemmend eilanddenken.
In aanleg ben je als mens
gericht op een ander, op anderen.
‘Ieder voor zich’ doet afbreuk
aan een evenwichtig leven.
Egoïsme zet je op een verkeerd been.
Het sluit de weg naar de ander af.
En zo kun je nooit bij jezelf thuiskomen.
Daarom die voortdurende uitdaging:
doorbreek de cirkel van je eigen ik.
Denk niet, dat dat onmogelijk is.
Iets eenvoudigs als een beker koud water
kan al voldoende zijn.

Zending en zegen
Er ging iets vertrouwenwekkends van Hem uit.
Weldadig en heilzaam was Jezus van Nazareth mensen nabij.
Moge wij groeien naar zijn beeld en gelijkenis.
Moge wij elkaar daarin bemoedigen,
wetend dat de zegen van de Ene op ons rust
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen
16. Lied: Blijf niet staren
Blijf niet staren op wat vroeger was,
sta niet stil in het verleden.
“Zie,” zegt Hij, “Ik ga iets nieuws beginnen.”
Het is al begonnen, merk je het niet?

Op dit moment missen wij de collecte als inkomstenbron. U kunt de San Salvator blijven steunen door een bedrag over te maken op NL96 INGB 0006 0407 13 van San Salvator in Beweging.
Blijf vertrouwen, houd moed en let een beetje op elkaar!
www.sansalvatorgemeenschap.nl

2 reacties

 1. Fiet Vreeburg

  do 01st jul 2021 at 21:47

  Dank je wel, Tony!
  Geloven en vertrouwen…..vertrouwen is voor mij wel een sleutelwoord! En hoe jij dat woord doet leven, geeft mij
  weer hoop!
  Dank!
  Fiet

  Beantwoorden
 2. Netty van der Put

  zo 27th jun 2021 at 11:35

  Vooral het omzetten van het woord Geloof in Vertrouwen heeft me geraakt in deze mooie en bruikbare viering. Daar kan een mens mee verder.

  Dank je wel Tony.

  groet van Netty.

  Beantwoorden

Reactie plaatsen