Het zout in jezelf

25 & 26 september 2021 |  Franneke Hoeks

Lectoren Maria Hoitink & Karel Bierlaagh

U kunt deze viering volgen via het YouTubekanaal van de San Salvator. Dat kunt u vinden via de volgende link:
https://www.youtube.com/channel/UCgKq1QU2z2Iy48gT9lQ5UyQ .  De viering wordt in de loop van zaterdag op gepubliceerd.  U kunt dan de viering van dit weekend aanklikken. De link en de youtubeviering zijn natuurlijk ook te vinden op www.sansalvatorgemeenschap.nl bij de tekst van de viering. Wij wensen u een mooie viering toe.

Welkom
Dag allemaal. Fijn dat u heeft afgestemd op deze viering van de San Salvatorgeloofsgemeenschap.  Misschien kijk je thuis, alleen of met anderen. Het kan ook zijn dat je op zondag in Cello bent om inspiratie op te doen naar aanleiding van de verhalen van vandaag. Het zijn pittige woorden die we vandaag horen.  Wie mag spreken in Godsnaam! En wat is er nodig om de naam van de Eeuwige levend te houden in onszelf. Jezus spreekt ongezouten de waarheid. De weg van God is een radicale weg. Gelukkig zijn we niet alleen.  Waar je ook bent, hoe je ook viert weet dat je verbonden bent met anderen en met de Eeuwige. Ik hoop dat dit moment vol stilte, gebed, muziek, verhalen en beelden je brengt wat je nodig hebt.


Gebed met woorden uit psalm 19

Eeuwige, wij laten ons door uw wetten leiden,
Vergeef ons wat we verkeerd doen,
ook de fouten die we onbedoeld maken.
Bescherm ons tegen slechte gedachten.
Laat die geen macht over ons krijgen.
Dan zullen we zijn zoals u ons bedoeld hebt.
Mooie, mensen die zorgdragen voor elkaar.
Eeuwige, luister naar de woorden van dit gebed
Het is mijn geschenk aan u.
Bij u ben ik veilig, u bent mijn redder.


We ontsteken het licht

Acclamatie
Neem mij aan zoals ik ben, zuiver uit wie ik zal zijn
Druk uw zegel om mijn ziel en leef in mij.

Bij de verhalen 

We lezen vandaag twee Bijbelverhalen. Eeuwenlang vonden mensen troost en steun in deze teksten. Vandaag worden ze gelezen vanuit verschillende huizen in de stad. Dat ook wij vandaag wijsheid, troost en moed mogen vinden in deze woorden.


We lezen Eerste lezing Numeri 11, 24-29
Daarna riep Mozes zeventig leiders van het volk bij zich. Ze moesten in een kring om de heilige tent gaan staan. Toen kwam de Eeuwige in de wolk die boven de tent hing. Hij sprak met Mozes. En hij gaf de zeventig mannen een deel van de geest die hij aan Mozes gegeven had. Meteen begonnen de leiders te spreken als profeten. Dat deden ze alleen op dat moment, daarna nooit meer.
Eldad en Medad hoorden ook bij de zeventig mannen, hun naam stond op de lijst. Maar zij waren niet naar de heilige tent gegaan. Ze waren nog ergens anders in het kamp. Toch kregen zij ook de geest van de Eeuwige. En ook zij begonnen te spreken als profeten.
Toen dat gebeurde, rende een jongen naar Mozes toe. Hij riep: ‘Eldad en Medad lopen rond in het kamp en ze spreken als profeten!’ Jozua, de zoon van Nun, was de dienaar van Mozes. Hij zei tegen Mozes: ‘Zeg alstublieft dat ze daar meteen mee ophouden!’
Maar Mozes zei: ‘Ben je bang dat ik het erg vind wat er gebeurt? Helemaal niet! Ik zou wel willen dat de Eeuwige aan het hele volk zijn geest gaf. En dat alle Israëlieten gingen spreken als profeten!’


Bezinning

Dat we allemaal spreken als profeten! Dat zou wat zijn! De krant lezend, TV kijkend of scrollend langs facebook berichten zou je haast denken dat we een overschot aan profeten hebben. We hebben in ieder geen te kort aan standpunten en een overschot aan mensen die hun wijsheid van de daken schreeuwen. Zijn dat de profeten van vandaag de dag?
De Hebreeuwse profeten fungeerden als spreekbuizen van God tot de mensen en andersom. Ze werden gekozen door God, vaak tegen hun eigen wil in. Spreken als profeten is luisteren naar die stem van de Eeuwige en gaan voorbij je eigen gelijk. Profetisch spreken is god in al zijn of haar vormen kennen weten van zijn of haar weg met de mensen.

Lied

Gij zijt Gij godheid barmhartig lankmoedig
overvloeiend van vriendschap en trouw.

Gij draagt ons onze zonden niet na.
Gij zult geen kwaad met kwaad vergelden.
Groter dan onze zonden zijt Gij

Gij zijt Gij godheid barmhartig lankmoedig
overvloeiend van vriendschap en trouw.

Zoals een man voor zijn kinderen barmhartig is
zijt Gij voor ons een barmhartige Vader.
Gij kent ons toch.

Gij zijt Gij godheid barmhartig lankmoedig
overvloeiend van vriendschap en trouw. 2x

We lezen Marcus 9, 38-50

Toen zei Johannes tegen Jezus: ‘Meester, wij hebben iemand gezien die uw naam gebruikt om kwade geesten weg te jagen. Wij zeiden dat hij daarmee moest ophouden. Want hij hoort niet bij ons.’ Maar Jezus zei: ‘Laat hem zijn gang gaan. Hij gebruikt mijn naam om een wonder te doen. Zo iemand zal niet snel iets slechts over mij zeggen. Wie niet onze vijand is, is onze vriend. Luister goed naar mijn woorden: Iemand die een beker water aan je geeft omdat je bij mij hoort, krijgt zeker een beloning van God.’
Jezus zei: ‘Iemand die een gelovige weghaalt bij God, krijgt een zware straf. Het zou beter voor hem zijn als hij met een zware steen om zijn nek in zee gegooid was. Stel dat je hand iets slechts doet, iets dat jou weghaalt bij God. Hak je hand dan af. Beter met één hand naar het eeuwige leven, dan met twee handen naar de hel, waar het vuur nooit uitgaat. Stel dat je voet iets slechts doet, iets dat jou weghaalt bij God. Hak je voet dan af. Beter met één voet naar het eeuwige leven, dan met twee voeten naar de hel. Stel dat je oog iets slechts ziet, iets dat jou weghaalt bij God. Ruk je oog dan uit. Beter met één oog naar Gods nieuwe wereld, dan met twee ogen naar de hel. Want daar brandt een vuur dat nooit uitgaat, en daar blijven de wormen maar aan je vreten.’ Jezus zei verder: ‘Iedereen wordt getest om te zien of zijn geloof zuiver is. Het moet zo zuiver zijn als zout. Zout is iets goeds. Maar als het zijn zoute smaak verliest, is het waardeloos. Je kunt het niet opnieuw zout maken. Zorg daarom dat je het zout in jezelf niet verliest. Dat betekent: leef in vrede met elkaar.’

Bezinning
Oeps. Wat een harde woorden uit de mond van Jezus: dat zijn we niet gewend en het voelt niet prettig. Misschien gaan je oren op slot als je dit hoort. Dit soort gezouten teksten voelen oncomfortabel. Maar toch een poging tot begrijpen omdat ik geloof dat we altijd het gesprek aan moeten gaan, ook met mensen en gedachten die we liever niet zouden horen.
Als de leerlingen tegen Jezus zeggen dat ze een ander, die niet bij ons hoort, maar wel spreekt en handelt uit naam van Jezus dan lijken ze een schouderklopje te verwachten. Niet dus. Jezus wijst ze terecht!  Wat mooi dat in deze Marcus tekst staat ‘wie niet onze vijand is, is onze vriend’. Dat klinkt anders de woorden uit Matheus “wie niet voor mij is, is tegen mij.’ Marcus geeft meer ruimte aan de kring van Jezus-mensen.  Die kring is veel groter dan je denkt.  Dat vraagt van de leerlingen -en van ons misschien ook wel- het opgeven van het vertrouwde groepsgevoel, van je eigen belangrijkheid en je eigen gelijk.
Jezus was een verhalenverteller. Om je boodschap duidelijk te maken moet je soms in overdrijving schieten. Ik denk dat dat hier aan de hand is.  Die weg van God, vraagt om radicale keuzes. Geen halve maatregelen. De weg van Jezus is geen weg van laffe lievigheid. Jezus vraagt van zijn leerlingen (en van ons) om streng naar onszelf te zijn. Wat hindert je om stappen te zetten in de liefdevolle beweging van God en Jezus? Dat vraagt om kritisch kijken naar jezelf. Doe je het juiste? Het is niet aan jou of aan mij om anderen onze eigen wil op te leggen. Zoals ook in de eerste lezing Eldad en Medad de zegen van Mozes krijgen zo is de kring van Jezus groter als we denken. Wie niet tegen ons is, is met ons.  Geen gesloten groepsgevoel, maar een openruimte voor mensen die op wat voor manier dan ook de roep van de Eeuwige willen volgen.  Geloof moet zo zuiver zijn als zout.  Zout is smaakmaker: zorg dat je geloof vol pit zit.  Zout gaat bederf tegen: zorg dat je de hoop niet verliest. Zout is teken van verbondenheid: zorg dat je altijd ruimte biedt aan anderen, vooral wie niet gehoord of gezien worden. Zorg daarom dat je het zout in jezelf niet verliest.

Lied

Uit vuur en ijzer, zuur en zout, zo wijd als licht, zo eeuwen oud,
uit alles wordt een mens gebouwd en steeds opnieuw geboren.

Om ijzer in vuur te zijn, om zout en zoet en zuur te zijn,
om mens voor een mens te zijn wordt alleman geboren.

Om water voor de zee te zijn om anderman een woord te zijn,
om niemand weet hoe groot en klein, gezocht, gekend, verloren.

Om avond- en Morgenland om hier te zijn en overkant,
om hand in een andre hand, om niet te zijn verloren.

Om oud en wijs als licht te zijn, om lippen, water, dorst te zijn,
om alles en om niets te zijn, gaat iemand tot een ander.

Naar verten die niemand weet, door vuur dat mensen samensmeedt,
om leven in lief en leed gaan mensen tot elkander.

Voorbeden
Wij bidden voor mensen aan wie geen recht wordt gedaan. Mensen in landen waar de overheid de vrijheid van meningsuiting beperkt, mensen gevangenzet. Mensen op de vlucht, mensen die vastzitten in Griekenland. Mensen in Nederland die het afleggen tegen de instanties en zo onvoldoende inkomen hebben, onvoldoende zorg, geen huis. Dat hen recht mag worden gedaan

Wij bidden U voor onze aarde, die is uitgeput, vergiftigd, verdroogd of ondergraven,
Voor de armen die als eersten te lijden hebben onder de gevolgen: overstromingen hongersnood, orkanen, aardbevingen. Dat wij zorg hebben voor de aarde en voor al haar bewoners

Wij bidden voor mensen die zich inzetten voor een rechtvaardige wereld en het behoud van de aarde, vaak tegen de stroom in. Dat zij de kracht vinden om met geduld en vertrouwen hun weg te blijven gaan.
Acclamatie Oh lord hear my prayer

We bidden voor wie ziek zijn dat zij zachtheid mogen ontmoeten en steun en zorg op hun weg. We bidden voor wie we missen, onze dierbare overledenen. Dat zij zich thuis mogen weten bij jou.

Lied Koester de namen

Koester de namen die wij hier gedenken:
dat zij geborgen zijn in uw genade,
dat zij gekend zijn bij U en bij ons.
Laat de zon van uw aangezicht
over ons opgaan.
Zegen ons allen
met het licht van uw ogen.
Zie met ontferming naar onze aarde
houd in uw hoede wie haar bewonen.
Houd ons omsloten thuis in uw zegen.

Laten we samen de woorden bidden die Jezus ons heeft meegegeven. Laten we ze vandaag klinken als geloofswoorden die ons aansporen de weg van recht en vrede te gaan. Onze Vader

Vredewens
Zorg dat jullie het zout in jezelf niet verliezen. Wees scherp, wees kritisch, blijf alert. Zorg dat het geen zouteloze bedoening wordt. Maar ook: en bewaar onder elkaar de vrede. Niet de zoete lieve vrede van de mantel der liefde die alles bedekt. Maar de vrede als werkwoord, die voortkomt uit een actieve betrokkenheid en een echte openheid voor elkaar, waarin er altijd meer kan gebeuren dan je vooraf gedacht had en meer mensen mee blijken te doen dan jij had vermoed.  (Bert Altena)

Lied Vrede voor jou

Slotgedachte naar een verhaal van de Pueblo-indianen Maria

Het gaat er niet om dat God daarboven is.
Het gaat erom dat hij om mij heen is,
in mij, in jou, in het gras, in dit boek.
Het gaat erom dat hij overal is.
Ik voel het om mij heen. Ik ben geborgen. Dank

Zegen

Moge God ons zegenen met onrust bij gemakkelijke antwoorden,
halve waarheden, en oppervlakkige relaties
zodat er diepgang vanuit ons hart moge leven.
Moge God ons zegenen met boosheid over onrechtvaardigheid,
onderdrukking, en uitbuiting van mensen
zodat we werken voor rechtvaardigheid, vrijheid, en vrede.
Moge God ons zegenen met tranen
die we plengen voor hen die lijden door pijn, verwerping, honger, en oorlog
zodat we onze handen zullen uitstrekken tot troost.
En moge God ons zegenen met zoveel dwaasheid
dat we geloven een verschil te maken in de wereld.
Zodat we kunnen doen waarvan anderen zeggen dat het onmogelijk is.

***

Reageren op deze viering vinden we fijn.

Op dit moment missen wij de collecte als inkomstenbron.  U kunt de San Salvator blijven steunen door een bedrag over te maken op NL96 INGB 0006 0407 13 van San Salvator in Beweging.

www.sansalvatorgemeenschap.nl

Nog geen reacties

Reactie plaatsen