Herder of huurling

THEMA Herder of huurling ..  Voorganger Heleen Hendrikx
m.m.v. lectoren: Marleen Postma en Marga van der Koevering
beeld en montage : Franneke Hoeks

Welkom

Hallo Allemaal, u en jij; wij bij elkaar om  deze online- kerkelijke viering te beleven. Welkom leden van de San Salvator gemeenschap en een ieder die voor dit moment erbij wil zijn om stil te staan bij woorden van geloof rond om het thema:  Herder of huurling.  Gekomen om herinnerd te worden aan Jezus’ boodschap, opgestaan, en als herder en hoeder van mensen voor ons uitgaat. Stellen wij dit samenzijn onder  het teken van de Algoede, in de naam van Licht, Liefde en Leven,  Licht zal ons leven zijn.

Om ruimte  en stem te geven aan  onze innerlijke behoeften willen wij eerst afstemmen op verstilling. Komen wij tot inkeer; tot bedaren.. Zo willen wij contact maken en aankomen bij de Levende Krachten  waarin u en ik, jij, wij allemaal verenigd zijn, kinderen van God: gekend door en door. Van den beginne mogen we ons thuis voelen bij U God.

Instrumentaal

Openingsgebed

Stem mij af op uw stem
Open om te ontvangen
Stem mij af op uw stilte
Aanvaard mij precies zoals ik ben..
Stem ons af op uw Stem, Uw stempel op onze ziel
Versterk onze vertrouwdheid met uw Oneindige Liefde : Vervul ons met  een open liefdevolle Geest,
Zegen ons en hoed ons: herders en herderinnen om in alle eenvoud te doen  wat goed is.

Acclamatie: Kom over ons met Uw Geest/ Neem mij aan zoals ik ben
Inleiding op de lezingen

Aangesproken door Uw Stem en door de stemmen van de vertolkers hiervan, worden we  geleid naar nieuwe weiden om als geliefde kinderen van God aangesproken te worden, door oude betekenisvolle woorden uit de bijbel  waarin zorg en geborgenheid doorklinkt. Vandaag zijn Marleen en Marga onze lectoren. Marleen verzorgt de 1e lezing en Marga de 2e lezing.

Eerste lezing   Uit de eerste brief van Johannes 3,1-2

Vrienden, Hoe groot is de liefde die de Vader ons bewezen heeft! Wij worden kinderen van God genoemd, en we zijn het ook. De wereld kent ons niet, omdat zij Hem niet heeft erkend.
Geliefden, nu al zijn wij kinderen van God, en wat wij zullen zijn is nog niet onthuld. Wel weten we dat, wanneer Hij zal verschijnen, wij aan Hem gelijk zullen zijn; want wij zullen Hem zien zoals Hij is. 

Die zachte fluistering, was Jij dat God?
Heel zacht, heel stil, haast ongemerkt..
Luisterde ik niet goed?
Of sprak Jij te stil.. of hoorde ik Je niet
omdat Jouw Aanwezigheid zo vanzelf spreekt,
en jouw fluistering er altijd is..

Net als de wind, die door de bomen ruist,
zoals de lucht die ik in- en uitadem er altijd is.
Ongemerkt, gewoon en zó onmiskenbaar dichtbij mij.

Tweede lezing : volgens het evangelie van Johannes 10,11-18

Ik ben de goede herder. Een goede herder geeft zijn leven voor zijn schapen. Een gehuurde knecht is geen echte herder.
Als die een wolf ziet komen, laat hij de schapen in de steek en gaat ervandoor– het zijn zijn eigen schapen niet! –
en de wolf overvalt ze en drijft de kudde uiteen.
Hij is immers een huurling. De knecht rent weg omdat hij gehuurd is en omdat hij geen hart heeft voor de schapen. Ik ben de goede herder: Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen Mij, zoals de Vader Mij kent en Ik de Vader ken; Ik geef mijn leven voor de schapen.
Ik heb nog andere schapen die in een andere schaapskooi thuishoren. Ook voor hen moet Ik een herder zijn:
ze zullen luisteren naar mijn stem. Zo wordt het: één kudde met één herder. De Vader heeft mij lief, omdat Ik mijn leven geef, om het daarna weer terug te nemen. Niemand neemt het Mij af, Ik geef het uit eigen vrije wil. Ik heb de macht,
zowel om het te geven als om het terug te nemen.
Dat is de opdracht die Ik van mijn Vader heb ontvangen’.

Acclamatie:
Ik ben de eerste en laatste zegt hij ..?
Gij zijt de lucht om mij heen? 

Ter overweging 

Herder of huurling ofwel wat is goed leiderschap?  Herder..  huurling.. Geef je je geheel of ten dele? Schapen hebben een herder nodig en dan het liefst een goede herder. Mensen hebben net zo goed leiding nodig; liefst van betrouwbare leiders. Wil je leiding geven dan heb je de bemoediging en steun nodig van je volgelingen. Goede herders, herderinnen zetten zich in voor hun schapen, ze kijken naar ze om. Ze hebben oog voor allemaal: oog voor het overzicht en oog voor het detail, voor wie extra aandacht nodig heeft, voor wie tevreden zijn/ haar gang gaat, oog voor het blije schaap, en jazeker ook oog voor het verloren schaap, het zwarte schaap..  Jezus zegt: ‘ik ken de mijnen en de mijnen kennen mij’. Er is cohesie, een grote mate van verbondenheid : ze horen bij elkaar, ze houden van elkaar en ze kennen elkaar door en door. Kudde en herder die idealiter één zijn: saamhorig. Ze zien om naar elkaar en zijn trouw onder alle omstandigheden. In Jezus’ tijd waren herders en schapen een dagelijks tafereel. Het beroep van herder/herderin is in Nederland heden ten dage nog net niet uitgestorven. Er is een handjevol ‘ herdersvolk’. Het is een solistisch beroep, je collega’s dwalen over andere weiden. Herders hoeden, hoeden   een oud woord, Van Dale zegt: beschermen, bewaren, waken; oppassen. Hoedt u ! Let op, wees waakzaam. Daarvoor zijn er herders en huurlingen, ze zijn er in soorten en maten. Hoe betrokken ben je, kan je zijn en wat staat daar tegenover als verdienste? Een huurling is iemand die een ander voor geld dient. We kennen de huursoldaten, ingezet om elders te vechten in ruil voor soldij. Zij die over (de) grenzen heen gaan uit idealisme, gedwongen of met bravoure, zin in avontuur.. Huurlingen en knechten, dat zijn in onze tijd de ZZP-ers, oproepkrachten, uitzendkrachten, arbeidsmigranten. Zij moeten de opgelegde taken uitvoeren, met beperkte of zonder eigen inbreng. Onder welke omstandigheden werken en leven zij? Standvastig of  halfslachtig, voorgoed of tijdelijk. Met goede of erbarmelijke arbeidsvoorwaarden? Je zal maar huurling/knecht zijn en niet gehoord, niet gezien worden. Hoe lang al en op vele fronten zijn er ondergewaardeerde arbeidskrachten? Moderne slaven dus!  Waar halen zij de moed en kracht vandaan om door te gaan?

Een goede herder, een goede leider stelt het welzijn van de groep waaraan leiding wordt gegeven voorop. Het is nodig om hart te hebben voor voor het werk dat  aan jou is opgedragen, hart voor de mensen die aan jouw zorg zijn toevertrouwd. Vertrouwen in de leider kan een deuk krijgen en als het vertrouwen beschaamd wordt, krijgt leiderschap iets onderdrukkends.. Wat betekent dit voor de volgzame schapen?

Een herder samen met één veelkleurige kudde dat zijn saamhorige geestverwanten. Zelf merk ik heel regelmatig, als ik over de Maasdijk fiets, dat schapen volgzaam zijn. Er hoeft maar één schaap overeind te komen en in een mum van tijd volgt de hele kudde.  Alleen is ie nergens..en dan denk ik in hoeverre zijn wij volgzame schapen? Wij maken er juist een punt van om ons leven zélf in handen te nemen. Hoe volgzaam kunnen we zijn.. en zijn wij in Nederland, land van duizend meningen. In deze tijd waarin ons geduld o.a. beproefd wordt door de gevolgen van de corona-pandemie en we zovéél verschillende: onvolledige, overbodige en tegenstrijdige informatie tot ons krijgen; tot ons nemen. Het is en blijft een hele toer om hier niet verstrikt in te raken en volgzaam te blijven hopen dat alles binnen afzienbare tijd weer mooi wordt en goed..

Leiderschap in navolging van herder Jezus betekent: voel je geroepen om herbergzaam van hart te zijn. Luister, naar die dierbare Stem, diep in jou gegrond, met één Visioen van  Liefde voor ogen: een open hart, ontvankelijk om Licht en liefde te ontvangen en door te geven. Dat kunnen we doen vanuit de San Salvator schaapskooi: een prettige weide om samen te komen, om te  grazen, om onze behoefte aan geloofsinhoud tot ons te nemen, ons te laven aan gezamenlijk bidden en zingen. Zij het nu al langer dan een jaar noodzakelijkerwijs op afstand in een nieuwe aangepaste vorm -stemmig via het wereldwijde web bij ons thuis bezorgd – met meerdere bekende stemmen, helaas wel eenzijdig van-stem-tot-oorcontact, op afstand  en zonder oog-tot-oogcontact.                               De boodschap voor deze zondag in de Paastijd  is: Wees een goede herder, één van Geest  in broederlijk/zusterlijk omzien naar elkaar. Kunnen wij met grensoverschrijdende bekommernis omzien naar medemensen in andere weiden? Laten we dit doen in vertrouwen en met open vizier: geloven dat alles weer mooi wordt en goed. Met dit beeld voor ogen willen we bemoedigd verder pogen.

Geloofslied: Ga met ons mee op onze wegen                                                                                           

Voorbeden

We vragen om Licht over de volgende gebeden: Voor de keren dat ik geen goede herder, herderin  ben: dat ik te weinig liefde geef: niet zo zorgzaam,  niet zo lief , niet zo dapper..
Geef mij moed en kracht om op te staan
Voor de keren dat ik niet op mijn schreden terugkeer.. dat ik onvoorzichtig ben, te ongeduldig om te wachten op wie vermoeid achterblijft.. Geef mij moed en kracht om af te stemmen.
Voor de keren dat ik onvoldoende liefde kan toelaten, onvoldoende klank en kleur kan laten resoneren, niet om hulp durf te vragen..  Geef mij moed en kracht om immer te vertrouwen op Goed Herderschap.

Dat we oog hebben voor het al het verborgene. Bidden wij in stilte om stem te geven aan wat leeft in ieders binnenste

S T I  L T E

Laten wij bidden voor wie ziek zijn, voor wie lijden aan het leven, verstrikt geraakt, dat wij afstemmen  op de vragen en noden van de ander, van het zwarte schaap, de zondebok, het verloren schaap… het blije schaap, het dartelende lammetje….Geef mij moed en kracht om erbij te zijn, om waar nodig te troosten
Wij bidden voor alle mensenkinderen die wij op onze levensweg ontmoeten, voor hen die op ons rekenen, voor wie naast ons staan en ons bemoedigen; dezelfde of andere mensen die al een heel eind met ons zijn meegegaan, waar we wel of geen afscheid van hebben genomen omdat onze wegen uiteenliepen. Voor alles wat onaf is. Wij gedenken onze dierbare overledenen, zij blijven tot ons spreken en ons inspireren.

Acclamatie: Gedenk ons hier bijeen onder de hoede van uw woord 

Wij bidden voor onze toekomstige reisgenoten, dat wij elkaar kunnen verrassen, verblijden en begeesteren..
Deze gebeden vertrouwen we toe aan de schoot van uw ontferming ,  Amen.

Tafelgebedmoment

Graag wil ik in deze viering een tafelgebedmoment creëren om ons te herinneren aan het breken en delen aspect, zoals dat in de lijfelijke vieringen vroeger gebruikelijk en zo vertrouwd was. Omdat leven delen is: breken en delen, zien en gezien worden, doen en laten.. Met Jezus voor ogen en zijn gebaar van Brood en Wijn delen, teken van delen in Liefde tot in het Oneindige.

God, hoe wonderlijk zijn de wegen die U met ons gaat. U roept ons ieder bij onze naam om medemens te zijn,
om schouder aan schouder de weg van het leven te gaan,
om te groeien naar Uw beeld en gelijkenis.

Brood en wijn, symbool van Uw aanwezigheid en liefde liet Jezus  ons na. Toen de wereld Uw Zoon  niet meer aanvaardde, zijn stem niet meer gehoord mocht worden, zijn genezende aanwezigheid verdwijnen moest, heeft Jezus ten afscheid brood en wijn genomen, het gebroken en gedeeld opdat er leven mag zijn voor iedereen. Hij zei: neem deze beker van mij over  drink eruit, en geef hem door voor een nieuw begin. Blijf dit doen om mij niet te vergeten. Vergeet niet dat breken en delen het geheim is van samen leven.

Zo bezielt Jezus ons nog steeds met uw Geest, om mens voor mensen te zijn, op weg naar evenbeelden van Uw zorg om alles en allen. Open ons hart, ogen en oren,  opdat wij  levende wezens van tastbare liefde zijn die hoeden en behoed  worden. Blijf met ons begaan zodat wij volgen in Jouw spoor. Vandaag, morgen en overmorgen.

Lied: Eet en drinkt

Oecumenisch Onze Vader

Bidden wij in de Geest van God vanuit de plaatsen waar wij zijn,  één van Geest met alle kinderen van God elders in gedachten:  Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd zijn, laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan  op aarde zoals in de hemel. Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was. Breng ons niet in beproeving, maar red ons uit de greep van het kwaad. Amen.

Vredeswens

Vrede : bescherm haar als een tere vlam; behoed haar voor gevaren. Zij is een schat om uit te delen.
Geef vrede door nu vooral met de denkbeeldige hand
Geef vrede door die meer dan troost kan geven als woorden stokken..
Spreek dan, juist nu, met die denkbeeldige hand  in vriendschap, als steun en zegen.

Acclamatie Vrede voor jou

Slotgedachte -Karel Eykman

Was ik een schaap , was Hij mijn herder.
Wist Hij waar groen grasland was
en koel, helder water.
Was ik zoek, ging Hij me zoeken.

Ik was niet bang want Hij was bij me.
Ook al moesten we langs een eng, smal pad,
ik zou het best durven.
En wie mij kwaad wil doen
die lacht Hij vierkant uit.

Hij moedigt me aan, Hij maakt me sterk en dapper.
Met Hem erbij lukt het wel,
alle dagen van mijn leven.
Was ik een schaap
dan wist ik het wel.

Ik voel mij goed
kan op hem bouwen.

Zegenwens

‘De Heer is mijn verder’, zei Michel van der  Plas. Laten wij verdergaan  in de Geest van Jezus, als herders en hoeders voor elkaar, lieden die leiden en geleid worden naar kalme wateren van rust. Laat er valleien zijn van aangenaam verpozen.  Vrede en Alle Goeds voor jullie allemaal in deze nieuwe week en het vervolg van deze Paastijd .  In de naam van de Al Goede Herder en alle schapen samen, Amen.

 

Nog geen reacties

Reactie plaatsen