Hemelvaart Op aarde zoals in de hemel

SAN SALVATORGEMEENSCHAP viert Hemelvaart 2020
DATUM 21 mei  2020 |  voorbereid door de Spiritualiteitsgroep, Iet en Loek

Openingslied: ‘Een mens te zijn op Aarde in deze wereldtijd’

1. Een mens te zijn op aarde in deze wereldtijd, is leven van genade buiten de eeuwigheid. Is leven van de woorden die opgeschreven staan en net als Jezus worden die ‘t ons heeft voorgedaan.2. Een mens te zijn op aarde in deze wereldtijd, is komen uit het water en staan in de woestijn. Geen god onder de goden,  geen engel
en geen dier, een levende, een dode,
een mens in wind en vuur.
3. Een mens te zijn op aarde in deze wereldtijd, dat is de dood aanvaarden, de vrede en de strijd. De dagen en de nachten, de honger en de dorst, de vragen en de angsten, de kommer en de koorts.4. Een mens te zijn op aarde in deze wereldtijd, dat is de Geest aanvaarden die naar het leven leidt; – De mensen niet verlaten,
   – Gods Woord zijn toegedaan,
dat  is op deze aarde de duivel wederstaan.


Welkomstwoord;   ‘Welkom aan eenieder die luistert en kijkt. Vandaag vieren we Hemelvaart. Volgens de statistieken komen er met Hemelvaart niet veel mensen naar de kerk. Het is voor velen een dag om gezellig samen geraniums te gaan kopen in de stad. Echter nu… nu we allemaal thuis zitten en verlangen naar verbinding met elkaar, vieren we deze Hemelvaartsdag met bijna iedereen samen! Hoe bijzonder is dat?!     
Veel mensen denken bij Hemelvaart terug aan vroeger; aan het dauwtrappen. Velen van ons kunnen daar enthousiast over vertellen. De paden op, de lanen in, genietend van je vrijheid en de ontwakende natuur om je heen. Haast een hemelse ervaring…
Vandaag gaan we bidden en zingen, maar eerst  luisteren we naar Jeanne en Loek die verhalen uit de bijbel voorlezen. Daarna horen we verschillende mensen vertellen over hoe zij de hemel en hemelvaart zien:

Eerste Lezing door Jeanne: Daniël 7,9-10.13-14
9 Ik zag dat er tronen werden neergezet en dat er een oude wijze plaatsnam. Zijn kleed was wit als sneeuw, zijn hoofdhaar als zuivere wol. Zijn troon bestond uit vuurvlammen, de wielen uit laaiend vuur. 10 Een rivier van vuur welde op en stroomde voor hem uit. Duizend maal duizenden dienden hem, tienduizend maal tienduizenden stonden voor hem. Het hof nam plaats en de boeken werden geopend…  13 In mijn nachtelijke visioenen zag ik dat er met de wolken van de hemel iemand kwam die eruitzag als een mens. Hij naderde de oude wijze en werd voor hem geleid. 14 Hem werden macht, eer en het koningschap verleend, en alle volken en naties, welke taal zij ook spraken, dienden hem. Zijn heerschappij was een eeuwige heerschappij die nooit ten einde zou komen, zijn koningschap zou nooit te gronde gaan.

Tweede lezing door Loek: Handelingen 1, 1-11
Beste Theofilus, In mijn eerste boek heb ik geschreven over alles wat Jezus gezegd en gedaan heeft. Het eind van dat boek gaat over de dag, dat Jezus naar de hemel ging. Op die dag sprak hij met de apostelen, die hij uitgekozen had met hulp van de heilige Geest. Jezus vertelde hun, wat ze moesten doen en daarna ging hij naar de hemel.
De apostelen hebben gezien, dat Jezus na zijn dood weer leefde. Hij heeft hun dat op allerlei manieren bewezen, veertig dagen lang. Hij kwam vaak bij hen, en dan sprak hij met hen over Gods nieuwe wereld.
Op de dag van zijn hemelvaart zei Jezus tegen de apostelen: Jullie moeten in Jeruzalem blijven. Blijf daar wachten, want mijn vader heeft beloofd om jullie de heilige Geest te geven. Dat heb ik jullie al verteld. Het zal over een paar dagen gebeuren: dan zullen jullie gedoopt worden met de heilige Geest. Dat is anders dan toen Johannes mensen doopte, want die doopte met water.
Toen vroegen de apostelen aan Jezus: “Heer, is dat dan het moment dat u koning van Israel wordt?” Jezus antwoordde: Jullie hoeven niet te weten wanneer dat zal gebeuren. Dat weet alleen mijn hemelse Vader. Maar jullie zullen kracht krijgen van de heilige Geest. En daarna moeten jullie overal in Jeruzalem over mij gaan vertellen en ook in heel Judea en Samaria en in de hele wereld. Toen Jezus dat gezegd had, zagen de apostelen hem naar de hemel gaan. Een wolk nam hem mee, zodat hij uit hun gezicht verdween.
Terwijl de apostelen nog omhoog stonden te kijken, waren er opeens twee engelen bij hen. Ze hadden witte kleren aan en zeiden: “Mannen uit Galilea, jullie moeten niet naar de lucht blijven kijken. Jezus is naar de hemel gegaan, maar ooit zal hij terugkomen op de wolken!”

 ‘Als alles duister is’

Netty:  “De hemel, hemelvaart,  is voor mij voornamelijk op aarde, steeds op weg naar.
In alle momenten waarin ik me opgetild voel: In verwondering,  in kleine en grote dingen, in gemeenschap, in nabijheid, in stilte, in verbinding, in vreugde, in geluk. Je kunt die momenten ook God noemen. Ook bij overlijden (Over het Lijden gaan), vrij worden in liefde en verbinding met  de nabestaanden.  Terugkeren naar waar we vandaan komen. Naar waar de cirkel rond is.”

Loek; “Voor mij is de hemel een gelukzalige toestand die je maar af en toe in je leven bereikt. De hemel is het tegendeel van de hel, een afschuwelijke uitzichtloze toestand die ik ook weleens heb meegemaakt. Wat ik van Hemelvaart moet denken weet ik niet goed; in het oude beeld van een hemel boven de wolken was dat veel eenvoudiger! De beste opvatting is misschien, dat Jezus na zijn schandelijke kruisdood uiteindelijk de eer kreeg die hij verdiende”.

Mary Térès;  “Voor mij is de hemel een poort naar begrip en vergeving. En het mooiste zou zijn als dat op de aarde al zou gebeuren. Zo niet, dan heb ik de Hoop dat het in mijn hemel wel zo gebeurt. Allesomvattend.”

Iet: “Hemel en Hemelvaart. Hoe zien wij dat in deze tijd? Toen ik klein was vond ik troost doordat mijn overleden vader boven in de hemel was en daardoor altijd bij mij. Hoe is de hemel nu voor mij? Uit de symboliek van de eerste lezing is de hemel groots vervuld van wijsheid en zuiverheid en daar is de mens. Uit de tweede lezing blijkt dat Jezus niet boven in de hemel is… Dat de hemel niet boven is. Dat de hemel veelomvattend is, dus Jezus overal.”

Jet: “Als kind leerde ik dat er ergens boven in de lucht een plaats was die we hemel noemen  en waar God en Zijn engelen wonen. Na een goed leven mocht ik als ik dood ging daar ook in. Het was een plaats waar je eeuwig gelukkig zou zijn. Bij mijn dood zou God in het boek kijken waar Hij al mijn goede en kwade daden had genoteerd en beoordelen of ik er wel of niet in mocht. Dat kinderlijk geloof heb ik jarenlang gehad. Ik hield me er niet zo mee bezig, omdat ik die hemel maar saai vond Maar nu op Hemelvaartsdag aandacht wordt gevraagd voor de hemel heb ik daar eens diep over nagedacht. Is de hemel een plaats of een gebeuren? Kunnen we er zelf aan meewerken? Wat hoort er wel en wat niet bij? Zeker niet vijanddenken, machtsmisbruik, onverschilligheid. Wat er zeker wel bij hoort is liefde, respect,  verantwoordelijkheid, daadkracht. Achter zo’n hemel mogen we best vaart zetten”.

Kaarsje: Op Aarde, zoals in de Hemel, dat is het thema van deze viering. De mannen in het wit, de engelen die tussen de mensen staan, wijzen ons op onze  taak op aarde. Staar niet omhoog, want daar is het niet te doen. De hemel op aarde begint bij onszelf,  in onszelf. Hij  is te vinden in rust en stilte, in een dankbaar en tevreden hart.
Laten we daarvoor nu ons kaarsje aansteken: een lichtje voor onszelf… opdat we de hemel in ons zelf en om ons heen mogen ervaren, al is het maar voor even.  
Steek het kaarsje maar aan, nu, voor jezelf, ook al voelt het misschien wat vreemd om te doen. Egoïstisch zelfs…  Nee hoor, laat je niet in de war brengen. Het spreekwoord luidt immers: ‘Verbeter de wereld, begin bij jezelf’? en bij deze taak mogen we best om Gods kracht vragen. Laten we een moment stil worden en dan luisteren naar een lied voor de ziel:

Lied: Harre meine Seele.

Wacht maar mijn ziele, wacht op de Heer, Leg het al bij Hem neer, want Hij helpt je graag. Wees niet bevreesd, want de morgen komt En een nieuwe lente volgt de winter op. In alle stormen, in alle nood, Zal hij jou beschermen, die grote God.Wacht maar mijn ziele, wacht op de Heer, Leg het al bij Hem neer, want Hij helpt je graag. Als alles breekt, God vergeet je niet. Groter dan de Helper is de nood toch niet. Eeuwig vertrouwen, Redder in nood, Red toch ook mijn ziele, jij lieve God!


Bidden wij nu samen het gebed dat ons lang geleden geleerd is
en dat nog steeds een wegwijzer is op ons pad:
               
Onze  Vader die in de hemel zijt, Uw naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome. Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaars vergeven en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze,
want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid… Amen

Gebeden door Forra en Frits;     God van hemel en aarde,
Op onze wereld is er veel waar je verstand bij stilstaat, of waar we geen raad mee weten:
U hebt uw zoon Jezus gestuurd om van deze aarde een nieuwe aarde of hemel te maken.
En hij heeft ons voorgeleefd hoe wij dat moeten doen. Hij belooft ons zelfs dat hij daartoe zijn geestkracht zal geven en ons niet als wezen achter zal laten.

Wat is het toch in ons mensen, dat wij altijd datgene willen weten wat wij onmogelijk kunnen weten, als het over de hemel gaat? Waarom willen we weten hoe de hemel zal zijn? Vroeger werd ons de hemel voorgehouden als iets moois, iets groots en goeds dat ons ten deel zal vallen nadat wij dit leven achter ons gelaten hebben.

Maar help ons God, om onze energie te gebruiken om dat moois, groots en goeds hier op aarde al te realiseren. Wij weten het wel, we moeten anders omgaan met de aarde die u ons gegeven heeft. Geen oorlog meer, geen luchtvervuiling, geen uitbuiting van de planeet, maar zorg voor heel de schepping.

Laten wij van de aarde een hemel maken; een planeet waarop iedereen goed kan leven, waar oprechte aandacht is voor al wat leeft, waar alle mensen gelijk zijn, waar voor een ieder vriendschap en vrede heerst. 
Help ons om dat waar te maken. Zend Uw Geest, Uw levensadem, Uw zachte, maar onweerstaanbare kracht. Breek door onze aarzeling heen en geef ons allen een stralend nieuw gezicht.

‘Van U is de Toekomst, kome wat komt…’

De slotgedachte komt van Jelle Hermus van Sochicken.nl:
“Er is veel leed, veel angst, veel onzekerheid. Maar we komen hier doorheen. Verzwakt en verslagen op bepaalde manieren, sterker dan ooit op andere manieren. In de tussentijd loont het om de situatie te nemen met de dag. Want één dag is altijd te overzien. Wat kun je vandaag doen om er een goede dag van te maken? Doe dat, zo goed als je kunt. … Vandaag kregen we een nieuwe dag op planeet Aarde, laten we er iets moois van maken.”

Wensen we elkaar in gedachten de Vrede toe en nemen we, ieder voor zich en toch gezamenlijk een kopje koffie of thee met wat lekkers erbij. Namens alle mensen die aan deze viering meewerkten wens ik je een mooie Hemelvaartsdag toe. We maken het Samen, dus niet zonder jou erbij!

Slotlied: ‘Niet zonder jou erbij’

1. Wij leven op aarde en dromen de hemel: een land in de verte, een mooi schilderij, waar mensen en dieren de rijkdom verdelen, maar niet zonder jou er bij.2. Wij leven op aarde en dromen de hemel: de machtigste mensen voor kind’ren opzij!| Daar is volop ruimte en tijd om te spelen, maar niet zonder jou erbij.
3. Wij leven op aarde en dromen de hemel: met ergens in ’t midden een plekje voor mij. Ook ik ben daar welkom en kan vrij bewegen,                 maar niet zonder jou er bij.4. Wij leven op aarde en dromen de hemel: een land in de verte, een mooi schilderij. We maken het samen en God zal ons helpen,                 maar niet zonder jou er bij.


Teksten en ideeën:         Forra, Frits, Rhea, Iet, Loek, Netty, Mary Térès, Jeanne, Frans, Roos, Ria, zuster Anastatia en Jet.
Muziek:                               Marc Baghuis, Loek, Rhea en Rosetti
Beelden:                             Van iedereen en overal
Samenstelling:                 Rhea

www.sansalvatorgemeenschap.nl   ‘Ieder blad ademt de boom tot leven’

3 reacties

 1. Willie van Vliet

  do 21st mei 2020 at 11:02

  Hele mooie viering en alles er om heen
  Allemaal een goede Hemelvaartsdag

  Beantwoorden
 2. José Vos-Otten

  do 21st mei 2020 at 10:18

  Wat een mooie viering! Ook de beelden erbij. Ook zo fijn stemmen te herkennen. Dat maakt het heel ‘eigen’. Ik bedacht: als we weer een ‘lock down’krijgen, nodig ik een paar mensen uit om samen de vieringen mee te maken. Veel gemeenschapjes onder één paraplu! Bedankt en fijne dag verder voor allemaal!

  Beantwoorden
  • Rhea

   za 23rd mei 2020 at 16:08

   Ja, José, ik kan het iedereen aanbevelen. Samen een viering maken werkt enorm verbindend in een tijd waarin dit hard nodig is. Met of zonder Lockdown, ik zeg ‘doen’! 🙂

   Beantwoorden

Reactie plaatsen