Gods Hand

SAN SALVATORGEMEENSCHAP
9 & 10 januari 2021

Truus van Kaam


U kunt deze viering volgen via het YouTubekanaal van de San Salvator. Dat kunt u vinden via de volgende link https://www.youtube.com/channel/UCgKq1QU2z2Iy48gT9lQ5UyQ De viering wordt daar in de loop van zaterdag op gepubliceerd.  U kunt dan de viering van dit weekend aanklikken.

Wij wensen u een mooie viering toe.

Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig
En hoe onzegbaar ons nabij
Gij zijt gestadig met ons bezig
Onder Uw vleugels rusten wij.
Gij zijt niet van wie U aan bidden
En niet hoog en breed van ons vandaan.
Gij zijt zo mens’lijk in ons midden
Dat Gij dit woord wel zult verstaan.
Gij zijt onzichtbaar voor onze ogen
En niemand heeft U ooit gezien.
Maar wij vermoeden en geloven
Dat Gij ons draagt dat Gij ons dient.
Gij zijt in alles diep verscholen
In al wat zich leeft en zich ontvouwt.
Maar in de mensen wilt Gij wonen
Met hart en ziel aan ons getrouwd.
Heer onze Heer hoe zijt Gij aanwezig
Waar ook ter wereld mensen zijn.
Blijf zo gestadig met ons bezig,
Tot wij in U volkomen zijn.

Welkom in deze viering
Het is vandaag het feest van Jezus’ Doop in de Jordaan.
Ik nodig U en jullie uit om na te denken over onze eigen doop en opnieuw door het water te gaan.

Gebed
Laten we eerst stil worden en bidden tot God: Vader, Zoon en H. Geest.
Wij komen bij God. Met ons leven vol onzekerheden: Ontferm U
Wij komen bij U, kwetsbaar als we zijn en bidden: Ontferm U
Wij komen bi U en vragen om warmte, om levensmoed: Heer, ontferm U
Wij komen  bij U,
Open ons hart om Uw woord te horen, Heer ontferm U.

Jesaja 55, 1-12
Komt allen die dorst hebt, hier is water; en gij die geen geld hebt, komt, koopt koren en eet zonder geld, en drinkt zonder betaling wijn en melk.
Waarom besteedt gij geld aan wat geen brood is en, en uw loon aan iets wat niet verzadigt?
Luistert aandachtig naar Mij, en gij zult eten wat goed is, en uw honger stillen met uitgelezen spijs.
Neigt uw oor en komt naar Mij, luistert en gij zult leven; een eeuwig verbond zal Ik met u sluiten,
een blijk van Mijn blijvende trouw aan David gezworen.
Zie, hem had Ik tot getuige van de volkeren aangesteld, tot vorst en gebieder over de naties.
Zie, zo komt nu een volk, dat gij niet kent naar u toe;
een volk dat gij niet kent, snelt op u af, omwille van JaHWeH, Uw God, en wegens de Heilige van Israël, omdat Hij U luister heeft verleend.
Zoekt JaHWeH, nu Hij te vinden is, roept Hem aan ,Hij is nabij.
De zondaar moet zijn weg verlaten en de boosdoener zijn gedachten; en terugkeren naar JaHWeH, die zich over hem erbarmen zal, naar onze God, die immers rijkelijk vergeeft.
Want mijn gedachten zijn niet uw gedachten, en uw wegen zijn niet mijn wegen, zo luidt de godsspraak van JaHWeH.
Want zoals de hemel hoger is dan de aarde, zo gaan  ook mijn wegen Uw wegen te boven en mijn gedachten uw gedachten.
Want zoals de regen en de sneeuw uit de hemel neerdalen en pas daarheen pas terugkeren, wanneer zij de aarde hebben gedrenkt,  haar hebben bevrucht en met planten bedekt, wanneer zij zaad hebben gegeven aan de zaaier, en brood aan de  eter;
zo zal het  gaan met Mijn woord, dat voortkomt uit Mijn mond;
het keert niet vruchteloos naar Mij terug.
Maar pas wanneer het heeft gedaan wat Mij behaagt,
en alles heeft volvoerd, waartoe Ik het heb gezonden.

Overweging
He’s got the whole world in his hands…zo zingt de gospel.
Hij draagt de hele wereld in zijn handen, jou en mij, broeder zuster en een kleine…in zijn handen. Deze gospel brengt ons in de lezing van Jesaja. Uit ons dagelijks lawaai van t.v. en meningen, eisen en belangen naar de stilte , de grond van ons bestaan, Gods hand. Neig Uw oor, leg je oor te luister en zoek Jahweh. Je kunt de weg kwijt zijn, op zoekzijn naar zin en die nergens kunnen vinden, boos zijn op het leven en de mensen, mopperen op de verkeerde, ongeduldig en ongedurig zijn..af en toe een ander tekort doen in woord of gedachten in doen en laten. Niets menselijks is ons vreemd. Neig je oor, zoekt Jahweh. Hij zet de deur voor je open, een warm thuis waar je je bemind voelt. In de iconografie-religieuze afbeeldingen, wordt God afgebeeld met een hand. Uit die hand stroomt genaden en vergeving én Zijn Woord gerechtigheid te doen. Gods Woord is als regen, als sneeuw, als water. Zonder water is leven onmogelijk, water ís leven en het zal vrucht dragen, bloei en zaden en voedsel.
Dat Woord, gedaan door gewone mensen zal vrucht dragen. Eén mens geholpen, de hele wereld geholpen…elke daad van gerechtigheid is een zaadje wat tot bloei komt. Wie af en toe goedheid ontvangt kan op zijn beurt ook weer geven. Wie merkt dat een mens voor hem opkomt bij onrecht zal dat nooit vergeten. Gods Woord is de zachtheid va erbarming én de opdracht recht te doen. Die stroom uit Zijn hand is de Doop waarbij we water voelen stromen, is ondergedompeld worden, nat worden met de regen van Gods Woord, erbarmen en vergeven voelen – thuiskomen en dat Woord als levensopdracht aanvaarden.

De doop en de regen uit Jesaja horen bij elkaar.
Zo spreekt Jahweh: Onderhoudt het recht.
We weten wat ons te doen staat, in het groot en in het klein. Onze wereld is nog lang niet af…
De natuur is nog lang niet hersteld
Er is nog steeds ongelijkheid… een kloof tussen ar en rijk, comfortabel wonen en op de vlucht zijn.
De kringloop van het woord is nog open….
Beoefent de gerechtigheid…blijf je best doen!
En de redding is nabij!

Evangelie Marcus 1,7-11
En Johannus predikte: “Na mij komt iemand die sterker is dan ik, en ik ben niet waardig mij te bukken en de riem van mijn sandalen los te maken.
Ik heb u gedoopt met water, maar Hij zal u dopen met de Heilige Geest.”
In die tijd trok Jezus uit Nazareth in Galilea en liet zich in de Jordaan door Johannus dopen.
En op hetzelfde ogenblik dat Hij uit het water opsteeg, zag Hij de hemel openscheuren en de Geest als een duif op zich neerdalen.
En er kwam een stem uit de hemel: “Gij zijt Mijn Zoon, Mijn welbeminde; in U heb ik welbehagen”

Bij het Evangelie
Jezus gaat de weg van mensen en laat zich dopen in de Jordaan.
Ook Hij gaat onder in het water, het Woord van God. De Welbeminde – thuis bij God, thuis in het Woord, thuis in het doen van gerechtigheid. Daar gaat Hij, gesterkt door de Geest en vol vertrouwen. In zijn leven zien we Hem het woord in eigen persoon worden, barmhartig en gerechtig. Ga jij, gaan wij met Hem mee – door het water naar de wereld?

Voorbeden en Onze Vader

Wij bidden U om zegen over onze voeten,
dat wij een leven lang wegen vinden om gerechtigheid te doen…

Wij bidden dat onze ogen en oren opmerkzaam zullen zijn voor wat mensen nodig hebben,
Dat onze handen zorgdragen voor de aarde
en de vruchten van de aarde delen met wie honger heeft.

Wij bidden U om de kracht van de Geest voor hen die ziek zijn
Om de gave van inzicht en wijsheid voor regeringsleiders en bestuurders.
Dankbaar zijn we voor de wetenschappers en iedereen die helpt de pandemie te stoppen.
Voor hen bidden wij om uithoudingsvermogen.
Schenk ons allen Uw geest, dat wij Uw woord gestalte geven en
Vol liefde voor de aarde en wie haar bewonen leven en werken.

Onze Vader

Zegen en zending

Gesterkt door Gods Woord en de kracht van Zijn Geest gaan we weer de wereld in en daarbij mogen wij ons gedragen weten in Gods handen en Wel-bemind.
Ontvangen we Gods zegen:
Hij die Barmhartig is en geduldig hij die van iedere mens houdt
Hij die ons verwarmt met Zijn Licht
Hij zegent ons, de Vader, de Zoon en de H. Geest

***

Nawoord van Truus van Kaam

De Franse schilder Christian Broutin heeft me persoonlijk toestemming gegeven om zijn schilderij: “the four waterfalls” te laten zien. Dit kunstwerk is me erg dierbaar en ligt al meer dan 40 jaar in mijn bijbel bij Jesaja 55.

Via stichting Docete kreeg ik toestemming om het schilderij van Eric Wijnands te laten zien.

***
Reageren op deze viering vinden we fijn. Dat kan via

Op dit moment missen wij de collecte als inkomstenbron.  U kunt de San Salvator blijven steunen door een bedrag over te maken op NL96 INGB 0006 0407 13 van San Salvator in Beweging.

Blijf vertrouwen, houd moed en let een beetje op elkaar
www.sansalvatorgemeenschap.nl

Nog geen reacties

Reactie plaatsen