GOD LAAT ZICH ZIEN viering 2 januari Driekoningen

2 jan. 2022
GOD LAAT ZICH ZIEN
Tekst: Truus van Kaam
Voorwoord bij de viering van Driekoningen
Driekoningenviering voor bij een (brood)maaltijd.
Deze zondag vieren we de Verschijning des Heren, Epiphanie. Voor de Oosterse kerken is dit het Kerstfeest,
Jezus is gekomen voor alle mensen. De Wijzen uit het Oosten symboliseren de wereldbevolking.De geboorte in een stal staat nu niet centraal, maar drie wijze zoekende mensen.
Zij zijn op zoek naar de Redder, de Vredesvorst, naar iemand die anders dan andere heersers of koningen een doorbraak forceert -geweldloos en zonder eigen belang- die voorrang geeft aan de “kleinen”, mensen die tekortkomen , op welke manier dan ook.
Deze doorbraak wordt het unique sellingpoint, het bijzondere van het christen-zijn.Het echte leven komt in dit feest aan het licht. De verschillen in kansen, levenssituaties, waardering, liefde, gezondheid….vul maar aan.Vandaag geen beelden, maar off-line in gesprek met jezelf en met de ander met wie je je gedachten wilt delen.
De beelden dragen we al bij ons, in ons hoofd en in ons hart. Je wordt uitgenodigd die tevoorschijn te roepen.Wat is het idee?
Ik heb van de teksten voor de live-viering een thuisviering gemaakt, die geschikt is voor alle leeftijden.
Het is, denk ik, een goed idee om aan de broodmaaltijd te vieren. Een bijzonder ontbijt of lunch.
Je kunt de viering in één keer “gebruiken”, maar ook in gedeelten zodat je meerdere dagen een bezinning hebt.Er staan af en toe één of meer vragen om je op gang te helpen. Sommige teksten zijn ook te zingen op de melodie van een bekend kerstlied, je kunt ze natuurlijk ook lezen. Deze teksten zijn van Jan van Opbergen.Tip: lees hardop en doe om de beurt een couplet.Voor wie alleen is: Je kunt iemand uitnodigen om samen te vieren en een broodje te eten. Als je dat te spannend vindt kun je ook met iemand afspreken om allebei de telefoon op tafel te leggen en zo op afstand toch samen te vieren. Alleen, in alle rust kan natuurlijk ook.Ik wens jullie veel inspiratie en Gods zegen,
Truus van Kaam

God laat zich zien.
Een oud lied dat alvast het evangelie vertelt:
Drie driekoningen zagen een sterre, een sterre van wondere pracht:
De sterre van Jacob, het teken, zolang aan de hemel verwacht.

Zij repten zich heen int geleide der ster, die zij hadden aanschouwd,
Naar ’t land van de Joden met giften van mirrhe, van wierook en goud.

Toen zij te Jeruzalem kwamen, verdween er de sterre meteen
Zij gingen naar koning Herodes en vroegen: ‘waar moeten wij heen?’

Waar is er de Koning geboren, wiens sterre wij hebben aanschouwd?
Wij zijn ter aanbidding gekomen met mirrhe, met wierook en goud.’


En toen zij dat hadden vernomen: ‘naar Bethlehem moet ge dan gaan,’
Vertoonde zich weder de sterre, en reisden zij blijde weer aan.

Zij vonden het koninklijk Kindje en knielden aanbiddend terneer,
Met goud en met wierook en mirrhe en keerden vol dankbaarheid weer.

Evangelie volgens Matteüs 2,1-12
Toen Jezus te Bethlehem in Juda geboren was ten tijde van koning Herodes kwamen er wijzen uit het oosten te Jeruzalem en vroegen: Waar is de pasgeboren koning der Joden?
Want wij hebben een ster in het oosten gezien en zijn gekomen om Hem onze hulde te brengen.
Toen koning Herodes dit hoorde, werd hij verontrust en heel Jeruzalem met hem.
Hij riep alle hogepriesters en Schriftgeleerden van het volk bijeen en legde hun de vraag voor, waar de Christus geboren moest worden. Zij antwoorden hem: Te Bethlehem in Juda.
Zo immers staat er geschreven bij de profeet:
En Gij, Bethlehem landstreek van Juda,
Gij zijt volstrekt niet de geringste onder de leiders van Juda,

Want uit u zal een leidsman tevoorschijn treden,
Die herder zal zijn over mijn volk Israël.

Toen ontbood Herodes in het geheim de Wijzen en vroeg hun nauwkeurig naar de tijd waarop de ster verschenen was.
Daarop zond hij hen naar Bethlehem met de opdracht: Gaat een zorgvuldig onderzoek instellen naar dat Kind, en wanneer gij het gevonden hebt, bericht het mij dan, opdat ook ik hulde kan gaan brengen.
Na de koning aanhoord te hebben vertrokken zij. En zie de ster die zij in het oosten gezien hadden ging voor hen uit totdat zij boven de plaats waar het Kind zich bevond stil bleef staan. Op het zien van de ster werden zij vervuld van overgrote vreugde.
Zij gingen het huis binnen, zagen er het Kind met Zijn moeder Maria en op hun knieën neervallend betuigden zij het hun hulde.
Zij haalden hun schatten tevoorschijn en boden het geschenken aan: goud, wierook en mirre. In een droom van Godswege gewaarschuwd niet meer naar Herodes terug te keren, vertrokken zij langs een andere weg naar hun land.

Om over na te denken: die wijzen waren op zoek naar iets wat voor hen van betekenis kon zijn. Zij hadden er een vermogen voor over!

Hoe kijk jij naar de zoekers in deze wereld? Gelukszoekers, wie zijn dat volgens jou? Wat en waar zoek je zelf?

Lezing Psalm 72

Er zou van godswege een koning komen.
Een koning!
Om orde te stellen op zaken, onkreukbare rechtspraak voor allen,
Opgetild de vernederden,
Vreemdeling geëerbiedigd,
Mensenrechten gewaarborgd:
Van Godswege een koning.
Vrede de bergen, de dalen
Vrede het graan op de akker
Schoven gerechtigheid, brood
Op de planken der armen.
Er zou een helper, een Godsmens-
Arme, je schreeuwde om hulp
Nu is je helper gekomen
Vrouwe hier is uw helpman.

Er zou, als dauw over rozen,
Genezing zijn voor de zieken,
Grote schoonmaak van zielen
Vrijkoop van kostbaar bloed:
Uittocht uit slavenhuizen
Tirannen van hun tronen
Een thuisland voor de ontheemden
Een taal van vrede en hoop.

Er zou een gezalfde komen
Op de rug van een ezeltje
Overal heen waar mensen
Worden geschonden- hij zou
Hun wonden verbinden, hun ogen
Doen oplichten, hij zou de wanhopigen zoeken:
Hij zal ons zoeken en vinden.

Vrede de kopermijnen
Vrede de olievelden
Vrede de zwanenmeren
Vrede de regenwouden
Zou het worden God weet-
Vrede de naam van de koning,
Moge zijn koninkrijk bloeien,
Vrede voor jou en voor jou

Zou het worden en blijven
Mensen tot rust gekomen
Pleinen van hemelse vrede,
Amen zou het, ja amen.
Wij die dit zingen, wat zullen
Wij hopen, huilen en smeken?
Kom toch haastig, vandaag nog
En de dood zal niet meer zijn.

(Uit 150 psalmen vrij H. Oosterhuis)

In deze psalm , die wij kennen naar de beginregels:” voor kleine mensen is Hij bereikbaar..”
worden mensen en situaties benoemd de om bevrijding en redding smeken.

Naar welke regels gaat jouw hart uit?
Je kunt niet de hele wereld redden.

Als ieder aan een onderdeel van het leven zijn/haar aandacht geeft kunnen we samen het verschil maken.

Niet alleen christenen werken aan een betere wereld. Kijk eens om je heen…..
Er zijn zoveel goede initiatieven. Kun je daar ook inspiratie in vinden?
Klein Magnificat (melodie: midden in de winternacht..)
Grote goedheid, God ben Jij, Midden onder mensen,
Want Jij maakt de armen vrij en vervult hun wensen.
Langzaam, zeker komt Jouw tijd: alle wegen omgeleid.
Wie vooraan wou staan zal dan achtergaan
En voortaan, bovenaan zal de arme leven en de toon aangeven.Groot zal zijn het klein verhaal van de allerminsten.
Door zal zijn de koopmanstaal van profijt en winsten.
Langzaam, zeker komt jouw tijd: alle wegen omgeleid.
Wie vooraan woe staan zal dan achtergaan
En voortaan, bovenaan zal de arme leven en de toon aangeven.Stap voor stap en voet bij stuk zul Jij verder komen,
Tot de aarde met geluk vol begint te stromen.
Langzaam, zeker komt Jouw tijd: alle wegen omgeleid.
Wie vooraan wou staan zal dan achtergaan
En voortaan, bovenaan zal de arme leven en de toon aangeven.Voorbede: ik bid voor……
Onze Vader

Tot slot (Melodie: er is een roos ontsprongen)

Jij, diep in ons verscholen.
Jij, ziel van alwat leeft,
Die ons verbindt met morgen
En met wat is geweest.
Jij maakt ons heel en één –
De minsten mens geborgen,
O, god door alles heen.

Wij zijn om Jou verlegen,
O, God in ons bestaan.
Maak ons jou toegenegen,
Help ons te doen jouw naam.
Maak ons toch heel en goed –
De minste mens geborgen,
O, God die leven doet.

Wij bidden om bevrijding
Uit onze eenzaamheid,
Om gloed van nieuwe tijding
In deze kille tijd.
Maak ons weer heel en waar –
De minste mens geborgen,
O, God, wij met elkaar.

Gods Zegen voor jou.

Nog geen reacties

Reactie plaatsen