Ergens echt voor gaan

Datum: 21 en 22 april 2018

Voorganger: Ard Nieuwenbroek

Zondag koor: Melodiek

OPENINGSLIED za/zo: Heer onze Heer

WELKOM

Welkom iedereen. Welkom voor jou, bekend of onbekend op deze plek. Gekend of ongekend door mensen om je heen. Voor jou, levend in een turbulente wereld vol pijn en onzekerheid. Voor jou, levend in een verwarrende en verrassende wereld vol tegenstellingen. Voor jou die soms de vrede van de nabijheid ervaart. Voor jou die, met mensen om je heen, op zoek is en op zoek gaat naar de bodem van je bestaan, de bron van alle leven.

Vandaag gaat het over de Goede Herder. Een voor mij spannend verhaal uit de Schrift. Ook wel confronterend en dat zal wel de bedoeling zijn geweest. Wanneer zijn wij een goede herder? Wat is daar voor nodig, los van vaardigheden die een goede herder moet bezitten? Ik vrees dat het dieper gaat. Dat we uit gaan komen bij een levenshouding. Kortom: het wordt wellicht een spannende en soms confronterende viering. Voor ons mensen, die op zoek zijn en gaan naar de bodem van ons bestaan, de bron van alle leven.

Laten we nu eerst samen in de stilte contact zoeken met de bron van leven.

Stilte

GEBED

Vanuit de stilte van ons hart vragen we jou God om nabijheid. Raak ons tijdens deze viering aan, om elkaar te vinden in wie we zijn, wat we elkaar kunnen geven en hoe we ook van elkaar kunnen ontvangen. Geef ons de moed om ook buiten de veiligheid van onze gemeenschap de ogen en oren wijd te openen en ons te durven laten raken door de wereld om ons heen. Door mensen, die vanuit de bodem van hun bestaan verlangen door ons aangeraakt te worden. We bidden om lef, wijsheid en kracht om vanuit jouw naam aanwezig te zijn in het leven van anderen en ons niet op te sluiten in ons eigen leven. Wees ons nabij, verwarm ons en raak ons aan met jouw goddelijke inspiratie.

LIED
za: Bij U is de bron
zo: Strek naar mij uit

Inleiding op de lezingen
Het thema van deze viering is ‘ Ergens echt voor gaan’. In de evangelie-lezing horen we hoe er een verschil bestaat tussen herders. Heders die in dienst zijn van een opdrachtgever en herders die hun eigen opdrachtgever zijn. In de eerste lezing een verhaal van de filosoff Hein Stufkens. Hij verkent hoe ons ego kan worden gezien vanuit een spiritueel perspectief. Een prikkelend verhaal.


1e LEZING

Het is in spirituele kringen een wijdverbreid misverstand dat het ego iets slechts is en dat je daarvan af moet komen. Je hebt echt een ego nodig om in deze wereld te kunnen functioneren en om je talenten aan de wereld aan te bieden. Mensen die te weinig ego hebben ontwikkeld in hun leven raad ik niet aan om hun ego los te laten, maar om eindelijk eens een stevig ego op te bouwen. Het probleem is dat wij ons ego op de troon hebben gezet, en zelfs vaak het bewustzijn missen dat we méér zijn dan dat ego. Egoïsme is die levenshouding waarin alles ten dienste moet staan van mijn ego, 0f – als het over de samenleving gaat- van het collectieve ego van staten, maatschappelijke organisaties, bedrijven en politieke partijen. Op de spirituele weg wordt je geleerd om het ego te onttronen, en het ot dienaar te maken, ot instrument. Van wie of wat? Carl Jung zou zeggen van het Zelf, dat hij beschouwde als het beeld Gods in de menselijke ziel. Ik kan me daar goed in vinden.In ieder van ons schuilt die grotere werkelijkheid dat wat ik méér ben dan gericht op zelfbehoud, eigenbelang en eigen gelijk. Als ik die werkelijkheid gagehoorzamen kan ik leren zeggen: niet mijn wil (de wil van mijn ego of mijn kleine ik), maar Uw wil (de wil van dat oneindig grotere, dat van mij ook ‘God’ mag heten) geschiede. Dan houd ik ook op met me voortdurend klagend te cerzetten tegen alles wat ik niet wil, maar wat ik wél op mijn bordje krijg in mijn leven. Als ik die beweging kan maken wordt ik bevrijd van de ik-kramp en van de afgescheidenheid. Dan word ik een liefdevoller en gelukkiger mens.
Hein Stufkens

LIED
za:  Kom en volg mij op de weg
zo:  Ander ouder iemand

2e LEZING,

Johannes 10, 11-16

Jezus is de goede herder. Jezus zei: ‘Ik ben de goede herder. Luister! Een goede herder geeft zijn leven om zijn schapen te redden.  Maar iemand die ervoor betaald wordt om op de schapen van een ander te passen, doet dat niet. Dat is geen echte herder. Hij zorgt niet goed voor de schapen, want ze zijn niet van hem. Als er een wolf aan komt, laat zo iemand de schapen in de steek en vlucht weg. Dan valt de wolf de schapen aan en jaagt ze uit elkaar. Ik ben de goede herder. Zoals een herder voor zijn schapen zorgt, zo zorg ik voor de mensen die bij mij horen. Ik geef mijn leven voor die mensen. Want ik ken hen, en zij kennen mij. Net zoals ik de Vader van dichtbij ken, en zoals hij mij van dichtbij kent. Ook buiten Israël zijn er mensen die bij mij horen. Ook voor hen moet ik zorgen. En ook zij zullen naar mij luisteren en mijn volgelingen worden. Alle mensen die bij mij horen, zullen één grote kudde met één herder zijn.’

LIED
za: Strek naar mij uit
zo: Gij hebt woorden

OVERWEGING 

Onze taal kent vele spreekwoorden. Voor vandaag pak ik er een uit, geïnspireerd door het Evangelie van vandaag. Wie A zegt, zegt B. Als je eenmaal ergens aan begonnen bent, dan zet je door. Je geeft niet op. Volhouden, doorgaan, er echt voor gaan. Wat een stevige woorden! Eerlijk gezegd zijn er genoeg momenten in mijn leven dat me dit niet lukt. Dan heb ik er even geen zin meer in. Ben dan vermoeid of teleurgesteld. Zoek het maar uit. Ik haak af. Tegenslag in het leven hoort bij het leven. Vandaag lezen we in het Evangelie over de Goede Herder. Het Evangelie vertelt ons hoe verschillend je kunt reageren als een wolf jouw schapen bedreigt. De ene Herder vlucht weg en laat zijn schapen in de steek. De andere Herder vlucht niet en blijft. Hij houdt, ondanks gevaar en tegenslag, vol. Je houdt je verantwoordelijkheid. In datzelfde Evangelie staat ook een verklaring voor de verschillende reacties van de twee herders. Een is er in dienst van een ander. Hij krijgt ervoor betaald. De ander is zelf eigenaar van de schapen. Het lijkt hier over betrokkenheid te gaan. De eigenaar geeft zijn leven voor zijn schapen, is Herder tot het einde toe. Tot het einde toe ergens voor gaan. Volhouden en niet opgeven of loslaten. Zo zijn we weer terug bij het spreekwoord: Wie A zegt, zegt B. Hoe zijn we in ons eigen leven een goede Herder, die volhoudt? Vaak kom ik dat tegen als ik ouders spreek over hun kinderen. Iedere ouder kent van die momenten, of zelfs fases, dat het met hun kind niet goed gaat. Dat een kind totaal uit evenwicht is, zich al of niet uitend in destructief gedrag. Dat zo’n kind jou als ouder zelfs helemaal niet meer ziet zitten, en zich van je afwendt. Wat ik zo fascinerend vind is, dat uiteindelijk vrijwel iedere ouder uiteindelijk beschikbaar kan en wil blijven en trouw blijft aan zijn of haar kind. Ook al komt het voor dat er zoveel beschadigingen zijn dat fysieke verbinding, al of niet tijdelijk, onmogelijk lijkt. Ergens echt en onvoorwaardelijk voor gaan zien we natuurlijk ook buiten de ouder-kind relatie. Voor mij heeft dat alles te maken met het in de voetsporen willen blijven lopen van Jezus. Zijn uitnodiging aan ons is om in zijn naam het leven te leven. Goede Herder te zijn voor de wereld en de mensen die er leven. Dat lijkt groot en is in feite ook klein. Goede Herder zijn voor de wereld betekent volhouden, je daadwerkelijk te bekommeren om het milieu. Wie mij daar bijvoorbeeld in fascineert is Jan Terlouw. Al eerder baarde hij opzien met zijn oproep tot ‘meer touwtjes in brievenbussen’. Onlangs was hij, met Freek de Jonge, de initiatiefnemer van een manifest met een ultieme oproep dat Nederland moet gaat behoren tot de koplopers op het gebied van duurzaamheid, met name als het gaat om concretisering van de Parijse akkoorden, die erop neerkomen dat de temperatuurstijging van de atmosfeer deze eeuw beperkt moet blijven tot minderen dan twee graden Celsius. Het is een oproep aan ons allen om een goede Herder te zijn van de aarde. Dat we er echt voor gaan. Niet ons beperken tot het scheiden van afval, maar onvermoeibaar blijven zoeken naar andere mogelijkheden van alledag. Zo geven we invulling aan wat in managementtermen ‘Eigenaarschap’ wordt genoemd. Dit in tegenstelling met ‘ Zij daar’, verwijzend naar anderen. Ook wel ‘ Zijdaarschap’ genoemd. Bij ‘ Eigenaarschap’ nemen we onze verantwoordelijkheid niet maar eventjes maar houden vol, ook als het moeilijk wordt of er tegenslag op onze weg komt. Laatst hoorde ik iemand hierover een klein maar prachtig voorbeeld vertellen. Zij is als vrijwilliger werkzaam in een verpleeghuis. Al jarenlang geeft ze zo een stukje vorm aan ‘in de voetsporen van Jezus leven’. Van een leidinggevende had ze te horen gekregen dat, door gewijzigd beleid, vrijwilligers niet langer individuele contacten mochten hebben met patiënten maar alleen onder toezicht van een professional. Eventjes kreeg ze de gedachte:’ Zoek het dan maar uit’. Toch ging ze door. Een andere vrijwilliger was enorme teleurgesteld dat een zorgvuldig opgesteld werkplan door de ledenvergadering in de prullenmand was gegooid. Ook hij had even de neiging om te stoppen. Het vraagt dan moed om door te gaan. Wie A zegt, zegt B. Ons ego moeten we dan niet op een troon zetten. De spirituele weg leert ons juist om het ego te onttronen. Dan maken we ons ego tot dienaar van mensen. Zonder jezelf weg te cijferen de ander belangrijker laten zijn dan jouw gestreelde ego. We hoeven ons leven niet te geven om de schapen van de wolf te redden. Misschien blijven we juist wel in leven als we niet vluchten maar volhouden. In zijn Naam. In de naam van de Goede Herder.

Laten we dan nu ons geloof staand en zingend belijden

GELOOFSLIED
za: Want mijn herder is de Heer
zo: Wie ten einde toe

KLAARMAKEN VAN DE TAFEL /COLLECTE

VOORBEDEN

ACCLAMATIE
za: Jij die onze gedachten raadt
zo: Jij die onze gedachten raadt

Gedenk ons hier bijeen

Eeuwige, zoveel mensen leven iedere dag in een verstikkende wanhoop. In de sloppenwijken van Afrika, de modder van Irak en Turkije, en op zoveel andere plekken in onze wereld. Wees hen nabij in hoop en vertrouwen.

Eeuwige, ons ego staat ons soms in de weg. Help ons om ons ego te onttronen. Dat we ons ego tot dienaar van mensen maken. Dat we weerstand op onze levensweg kunnen weerstaan om te blijven gaan in jouw voetsporen.

Eeuwige, we bidden voor mensen zoals Jan Terlouw. Blijf hen bebronnen met jouw wijsheid en liefde voor de aarde. Opdat we vanuit hun inspiratie en verantwoordelijkheid verder gaan op onze levensweg.

Eeuwige, levend in een turbulente en verwarrende wereld zijn we jou soms kwijt. Laat je vinden en omhul ons met jouw troostende aanraking. Opdat turbulentie en verwarring ons juist kunnen sterken in ons zoeken naar het licht in ons leven.

Ard

Eeuwige, vandaag horen we hoe we als goede herder tussen mensen kunnen staan. Dat we niet opgeven als het moeilijk wordt. Dat we niet weg vluchten en de wolven in de wereld laten heersen. Geef ons kracht om door te gaan als het er echt om gaat. Vanuit een zeker weten dat we jouw weg volgen.

Eeuwige, ook vandaag staan in ons intentieboek gebeden die we bij jou neerleggen. Vanuit onze harten noemen we de namen van onze dierbaren (……..). Wees hen nabij met jouw licht en warmte opdat ze geborgen zijn in jouw aanwezigheid.

TAFELGEBED

Alomzijnde, moeder en vader van ons mensen: wij danken jou voor de schoonheid van de aarde, voor de wind en de zon, voor de geuren en de regen, voor de kleuren en de wolken, voor de dieren en de planten, voor de mensen om wat ze zijn en om hoe ze zijn, allemaal verschillend, mooi op hun eigen manier. Wij danken jou voor Jezus. Door hem leren wij jou kennen: door hoe Hij heeft geleefd, door wat hij zei en deed. Hij leefde ons voor dat liefde het grootste gebod is, dat liefde de basis vormt van echte gemeenschap. Zijn herderschap is onuitwisbaar, zijn geest in ons is niet te doven.

Wij willen jou danken voor dit leven, voor de schoonheid en de vreugde, voor de kwetsbaarheid en gebrokenheid, voor de liefde en verbondenheid om samen door het leven te gaan, elkaar te dragen en ons gedragen te weten. Elkaar te zien in wie wij werkelijk zijn.

Wij willen jou danken voor jouw zoon Jezus, die zijn hand op onz schouders wil leggen om onze lasten te kunnen dragen: zachtmoedig naar anderen en naar onszelf. Zoals hij willenwij in alle eenvoud er echt voor gaan. In vertrouwen datjij ons ziet en niet laat vallen.
Want op de laatste avond van zijn leven, heeft hij ons zijn lijf en ziel voor eeuwig gegeven. In het bijzijn van zijn vrienden heeft hij brood genomen, dankte jou voor het brood, brak het en deelde het aan zijn vrienden met de woorden: ‘Neem en eet van dit brood, dit is mijn leven, ik geef het aan jullie.’ Hij nam een beker, sprak een dankgebed, en zei tot zijn vrienden: ‘Drink hieruit en proef van mijn liefde, zodat mijn vreugde in u zal zijn en haar volheid bereikt. Heb elkaar lief, zoals ik u heb liefgehad.’ Zo is Hij voor ons levend brood geworden, zo delen wij ons gebroken leven, om ten volle mens te zijn.

Alomzijnde, voed in ons het respect voor alle mensen, geschapen naar jouw beeld, die in velerlei aard en afkomst de aarde bewonen en bewerken. Laat in ons het besef groeien dat wij geen gemeenschap zijn waar het recht van de sterkste geldt, waar vastgehouden wordt aan oude wetten, waar geen plaats is voor andersdenkenden. Laat ons met de hulp van jouw geest een gemeenschap zijn van mensen in beweging, vol ruimte en openheid voor elkaar. Raak ons met jouw liefdesvuur. Verfris ons, doe ons herleven in het doen van gerechtigheid. Laten wij elkaar tot brood en wijn worden, brood en wijn van vrede en liefde, zodat wij elkaar niet loslaten.

Laat ons daartoe bidden met de woorden die Jezus ons geleerd heeft:

Onze Vader
VREDESWENS

VREDESLIED
za/zo: Da pacem Domini

BREKEN EN DELEN

Lied
za: Eet en drinkt van brood en wijn
zo: Zijt Gij mijn God een herder

Goed om te weten

SLOTGEDACHTE

Soms val ik over een steen op mijn weg
Soms is mijn weg bevroren met ijzel
Soms mis ik een gevaarlijke bocht
Soms stuiter ik door een verradelijke kuil
Soms is mijn weg verstopt door te duk verkeer
En toch, toch vervolg ik mijn weg. Op weg naar jouw mensen, dichtbij en ver weg.

ZEGENWENS

Eeuwige,
Raak ons met jouw vrede
Raak ons met jouw kracht
Raak ons met jouw onvoorwaardelijke liefde
Raak ons met jouw vertrouwen

Opdat we een goede herder kunnen zijn.

Daartoe zegenen we elkaar en onszelf in de naam van de vader, zoon en heilige geest, Amen

SLOTLIED
za/zo: Zolang wij ademhalen

 

1 reactie

  1. Lex Westerhuis

    ma 23rd apr 2018 at 01:22

    Wat een inspirerende viering. Dit zal zeker aan het denken zetten.

    Beantwoorden

Reactie plaatsen