Door wie word jij gedragen?

Voorganger: Tony de Meulder

Volkszang:  olv. Gerard v.d. Weijer

 

 

OPENINGSLIED: Hier gaan we zingend…

Paaskaars wordt aangestoken

WELKOM Van harte welkom, beste mensen. Welkom als u hier vaker komt en welkom als u vandaag voor het eerst hier bent. Ik hoor dit welkomwoord vaker als ik hier als kerkganger in deze aanwezig ruimte ben. Vandaag mag ik u na vele jaren vanaf deze plaats welkom heten. Dit is plaats waar velen van ons zich gedragen weten, gedragen door de gemeenschap, gedragen door de Eeuwige.

Ook al staan we aan het begin van deze viering, al ga ik na lange tijd voor het eerst weer voor in de San Salvator, toch begin ik met de tekst van Marco Bosato over afscheid nemen.

Afscheid nemen bestaat niet
Ik ga wel weg maar verlaat je niet
Lief, je moet me geloven
Al doet het pijn…

Ik wil dat je me los laat
En dat je morgen weer verder gaat
Maar als je eenzaam of bang bent
Zal ik er zijn..

Afscheid nemen valt niet mee: het is moeilijk elkaar los te laten.
Jezus spreekt zijn vrienden toe in zijn afscheidsrede:
‘Ik ben de ware wijnstok en jullie de ranken: blijf in mij, dan blijf ik in jullie.’
Zij mogen zich gedragen weten door zijn liefde, zijn manier van leven. Het gaat over de liefde, de liefde als grond van ons bestaan.
Zo verwijst Jezus naar onze levensopdracht, zo mogen wij in dit uur zoeken door wie of wat wij gedragen worden. Maken wij het stil en brengen wij onze gedachten op Gods hoogte.

Stilte…GEBED

Eeuwige,
Jij wekt mensen op en houdt hen vast.
Door Jou willen wij gedragen worden om voor anderen iets te betekenen.
Hou het vuur van Pasen in ons brandend. Leer ons te leven, geënt op de wijnstok Jezus, opdat ook wij vruchten zouden dragen van goedheid en vrede. Amen.
ACCL.: Wek mijn zachtheid weer

LEZING 1:  De draad van boven
Er was eens een spin die een mooi spinnenweb had gemaakt. Opdat ze meer vliegen zou kunnen vangen weefde ze haar web steeds vérder naar alle kanten en steeds hoger in de lucht. Het werd een prachtig web. Als het op een zonnige morgen vol met dauwdruppels hing, leek het wel een met parels versierde sluier. De spin was er trots op. Ze was niet meer dat kleine ding dat aan een lange draad in de lucht hing. Nee, ze was nu een dikke zelfbewuste spin met het grootste web van de hele tuin.
Op een morgen werd ze wakker met een slecht humeur. Het had ‘s nachts gevroren. Er scheen geen enkele zonnestraal en er was geen vlieg te zien. Hongerig en werkloos zat de spin daar de hele lange grijze dag.
Uit verveling maakte ze een rondwandeling door haar web en trok aan alle draden om te onderzoeken of ze wel stevig genoeg zaten, totdat ze aan de uiterste rand van het web bij een draad kwam die ze niet kende. De andere draden liepen naar dit of naar dat twijgje, de spin wist het allemaal heel precies. Maar deze draad ging nergens heen: het leek alsof hij zo maar omhoog liep. De spin ging op haar achterste poten staan en loerde naar boven, maar ze kon niet ontdekken waar die draad heen liep. Ze herinnerde zich helemaal niet meer dat zij zelf eens op een mooie dag aan deze draad naar beneden was gekomen. Ze herinnerde zich ook niet hoe juist deze draad het haar mogelijk had gemaakt het web te spannen en groter te maken. Ze zag alleen maar een nutteloze draad die in de lucht verdween. ‘Weg ermee’, zei de spin en ze beet de draad door. Op hetzelfde ogenblik kwam het web los. De spin viel naar beneden en toen ze weer bijkwam, lag ze tussen de bladeren op de grond met het web als een klein vochtig lapje over haar heen.

(Johannes Jörgensen, uit: ‘Groeien als een boom’)

LIED: Zijt Gij mijn God en herder (strofe 1-2-4)

LEZING 2 : Johannes 15,1-8

Jezus zei tot zijn leerlingen:
Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijngaardenier.
Als een van mijn ranken geen vrucht draagt, snoeit Hij die weg.
En als een rank wel vrucht draagt, snoeit Hij die bij,
zodat ze gezuiverd wordt en nog rijkelijker vrucht draagt.
Jullie zijn al gezuiverd door het woord dat Ik jullie verkondigd heb.
Laten we met elkaar verbonden blijven, jullie en Ik,
want zoals een rank geen vrucht kan dragen uit eigen kracht,
maar alleen als ze verbonden blijft met de wijnstok,
Zo kunnen ook jullie geen vrucht dragen als je niet met Mij verbonden blijft.
Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken.
Alleen wie met Mij verbonden blijft – zoals Ik met hem –
draagt rijkelijk vrucht, want los van Mij kunnen jullie niets.
Wie niet met Mij verbonden blijft, wordt weggegooid als een
wijnrank: ze verdorren, men haalt ze bijeen en gooit ze in het vuur, waar ze verbranden.
Als jullie met Mij verbonden blijven en mijn woorden in jullie blijven, vraag dan wat je wilt, en het valt je ten deel.
Mijn Vader wordt verheerlijkt wanneer jullie rijkelijk vrucht dragen en jullie je mijn leerlingen betonen.

ACCL.: Het woord dat ik jou geef


OVERWEGING:
Beste mensen,
Geliefden zeggen dikwijls: ‘Jij bent alles voor mij. Zonder jou ben ik niets. Ze leven in elkaars hart. De ander is de ‘wederhelft’. De twee helften worden één. Daar gaat het eigenlijk over.
Johannes gebruikt veel symbooltaal en dat doen wij zelf ook, zeker als het gaat om liefde.
Johannes laat Jezus vandaag in de lezing spreken over verbondenheid, eenheid, leven in elkaar. Een leven waarin mensen zich gedragen weten.
Jezus gebruikt hiervoor de parabel van de wijnstok.
Druivenranken kunnen vrucht dragen als ze gevoed worden door de levensstroom van de wijnstok.
Jezus is de ware wijnstok. Je mag je aan Hem toevertrouwen. Je kan op Hem rekenen. Als je verbonden bent met Hem, ben je als rijpe ranken, met vruchtbare druiven.
De relatie met Jezus van Nazareth heeft invloed op ons denken en handelen.  Als je aan sommige mensen vraagt waarom ze christen zijn, dan is het antwoord vaak: ‘omdat wij willen leven volgens de christelijke waarden en normen.’ Dat klinkt mooi en kan zelfs heel oprecht ook zo zijn, maar wat zegt dit antwoord over de verbondenheid met de Eeuwige en met elkaar?

Is Jezus slechts een historische, interessante randfiguur in de mensengeschiedenis?
Jezus laat ons in de lezing meer zien, Hij laat ons zien dat we geen eenlingen zijn maar geroepen worden om gemeenschap te vormen. Zoals u misschien weet werden in het oude Israël de druivenwingerds vaak ondersteund door oude vijgenbomen die geen vrucht meer konden dragen. Ook al leken deze bomen verdord of misschien afgeschreven: ze stonden ten dienste aan de wijnstok.
Letterlijk het beeld van je gedragen weten.
Voor mij is dat ook het beeld van onze samenleving en dus ook het beeld van de Salvatorgemeenschap. Ik zie vele ouderen die als vijgenbomen onze maatschappij steunen, helaas worden ze in de maatschappij vaak gezien als verdord.

Jezus heeft het niet over oud of jong.
In de gelijkenis staat er: ‘Ik ben de wijnstok, jullie zijn de ranken’, in het meervoud. Verbondenheid met Jezus is dus onweerstaanbaar en ook de onderlinge verbondenheid van medemensen met elkaar. Omdat Jezus de menselijke weerspiegeling is van Gods Liefde.
‘Allen’, dat zijn al die mensen die ons levenspad kruisen of die we opzoeken om hen te ‘ontmoeten’ in naastenliefde. Dat is wat de christelijk traditie agapé noemt.
We weten dat Jezus bij voorkeur naar zieken, armen, onreinen ging, naar mensen die miskend of uitgesloten werden. Als Jezus centraal staat in ons leven, staan we niet zelf in het centrum, maar is het een focussen op onze medemensen in dienstbare en onvoorwaardelijke, belangeloze liefde, vooral voor mensen in nood. Dat is wat mij zo boeit in deze gemeenschap. Eigen verantwoordelijkheid nemen en er zijn voor vreemdeling, de vluchteling, dak en thuisloze, de zieke de ouder wordende medemens.
De Ontmoetingsochtend op donderdag in Ordune, en noem de vele projecten maar op.
Samen mogen we een mooi web maken, met elkaar verbinden, elkaar dragen in contact met de draad van boven zoals verbeeld in de eerste lezing. Zoals de wijnstok zich telkens opnieuw blijft voeden aan de wortel.
Beste mensen, Het Latijnse woord voor wortel is radix. Iets dat tot de wortel gaat is ‘radicaal’. Radicaal heeft een nare bijsmaak gekregen, zeker als het over religie gaat. Maar juist daarom is het zo wezenlijk te weten dat de wortel van het christendom liefde is.  Johannes zegt: in de daden van liefde steekt de waarheid die God is. En die God die liefde is, kent jou. Hij draagt jou, Hij kent jou beter dan jij jezelf kent. Hij kent je genen en de afwijkingen daarop, hij kent je dromen en je successen, hij kent je angst en ook alle gevoelens die je verdrongen hebt. Hij is groter dan je bewustzijn en hij veroordeelt je niet. Wij hebben als mens het leven gekregen. Dat was een waarachtige daad van liefde. Het was gratis en om niets. Vergeet al die moeilijke redeneringen over God maar. Je bent geworteld in de liefde. Je mag je gedragen weten. Amen.

GELOOFSLIED: Kom en volg mij op de weg

KLAARZETTEN VAN DE GAVEN
UITNODIGING VOOR PERSOONLIJKE BIJDRAGE VIA DE COLLECTE

INSTRUMENTALE MUZIEK

 

VOORBEDE + ACCLAMATIE: Kom adem ons open

 -Bidden wij om een meer solidaire samenleving,
om gemeenschapszin, die mensen samen brengt en samen houdt.

-Bidden wij om verbondenheid zodat we vrucht kunnen dragen in ons doen en laten.

-Bidden we om verbondenheid met hen die dreigen te verdorren
dat ze zich gedragen weten door de mensen om hen heen.

INTENTIEKAARSJE OP TAFEL WORDT ONTSTOKEN

 

TAFELGEBED

Hier bijeen rond deze tafel
willen wij tot leven roepen
allen die wij hebben gekend
en die gestorven zijn.
Nog zien we hen voor ons
wanneer hun namen vallen
als ‘n dierbare herinnering:
Ook God zal hun namen niet vergeten
zo hopen wij…

Want gezegend zijt Gij
levende God gezegend al wie leeft
en het leven delen wil in uw licht.
Gezegend jij liefde
die dorstig maakt
Jij kome over ons
over alwie naaste is op onze weg.

Ik bid U
dat ik mij nooit verzoenen zal
met het bestaande, met heersende feiten
in kerk en maatschappij
dat ik niet berusten zal
in de tegenstelling arm en rijk
blank en zwart, priester en leek. man en vrouw

Dat ik mij niet voegen zal
in de kringloop van kwaad tot erger.
Dat ik nooit ten einde raad
mij overgeef aan wanhoop.
Geef mij kracht om gaande te blijven.
Stuw mij en richt mij
als ik op reis mag gaan
naar de overkant van het water
naar oeroude tuinen
waar ik in wieden mag
en vruchten mag plukken
telkens nieuw.
Dat bid ik U omwille van Hem
die ons dit land heeft beloofd.

LIED: ER ZIJN DAAR OEROUDE TUINEN

Dat was het visioen
wat de rabbijn uit Nazareth bezig hield
dat Hem de moed gaf in een adem
God en de wereld lief te hebben en te dienen.
Hij een vriend
die ook jouw schip de zee in duwt
van het strand vandaan, van de hoge rotsen weg.
Ga maar, zegt Hij
je hebt een zeil, een roer, je hebt richting
Ga naar de overkant waarvan ik heb verteld
Ik kom je na en als het stormt zal ik er zijn
Samen zullen we komen
in dat land het minst bekend.

KOM LAAT ONS GAAN
tegen de stroom in
je hebt toch handen
je hebt houvast aan elkaar
zoals je houvast hebt aan mij.

Ook kinderen gaan mee
alle rabbijntjes groot en klein
Stap maar in de boot zegt Hij
en al waait het, al word je moe en bek af,
wees maar niet bang
ik ben er ook nog
en spoken bestaan niet.
Kijk ver voor je uit
de duinen zwaaien
dat je welkom bent
KOM LAAT ONS GAAN.

LIED:ER ZIJN DAAR OEROUDE TUINEN

Gezegend zijt Gij , levende God
om alle mensen die leven uit kracht van U.
Gezegend om die ene mens, Jezus van Nazareth
die een naam in ons geheugen
de stem van ons geweten
een blij verhaal geworden is
die toegewijd en trouw ons leerde gaan
op de oude weg van uw bevrijdend woord.

Die op de avond voor zijn dood
brood genomen heeft en gebroken
en aan zijn vrienden uitgedeeld,
aan ons, met de woorden:
Begrijpt ge wat ik doe?
Zo heb ik onder jullie geleefd
in goede en kwade dagen
als brood dat wordt gedeeld
tot geluk voor jou
en voor jou.

Die ook de beker nam
rond liet gaan en zei:
drinkt allen uit deze beker
de zachte wijn van bemoediging en vrede.
Vier samen het leven
en alles wat bij het leven hoort
opdat het draaglijk wordt
en goed en als het kan: heel goed.

Toen is hij gestorven
maar erg was dat niet
want je kon zien dat hij echt had geleefd.
Wie daar licht in zien
zullen hem nooit vergeten
zij zullen leven net als hij.

Hun stad zal veilig zijn
als de haven voor de vissers
en de mensen in hun huizen
zullen goed zijn voor elkaar
als moeders voor haar kinderen

Wie had dat kunnen denken:
een dode timmerman die leeft
en leven geeft, die ons gaande houdt
vrienden van San Salvator, volk van God,
met een reislied onderweg naar altijd beter.

LIED:
ER ZIJN DAAR OEROUDE TUINEN
WAAR JE IN WIEDEN EN PLUKKEN MAG
JE HOEFT ER NIET HEEN
MAAR JE MAG!
MAAR JE MAG NIET ALLEEN

ONZE VADER……

VREDESWENS:
Een nieuw cultuur is nodig,
een cultuur van zelfbewustzijn en van weten
dat wij als mensen
veel te bieden hebben aan medemensen:
gastvrijheid, begrip, hoop.

Een tegenstroom van vertrouwen is er nodig
die de vrede uitdraagt
die ons door Jezus van Nazareth werd aangereikt.
Wensen wij die vrede aan elkaar toe.

 VREDESLIED: Zuster en broeder

 UITNODIGING AAN DE TAFEL VAN BROOD EN WIJN


LIED: Het brood in de aarde gevonden


GEBED
God van mensen,
geef dat wij de tekenen mogen verstaan
die ons kunnen helpen bewust te worden
van onze verantwoordelijkheid,
om zo, naar Jezus’ voorbeeld,
bij te dragen aan een samenleving
waarin plaats is voor iedereen. Amen.

MEDEDELINGEN

SLOTGEDACHTE:

Jij gaf mij handen om te geven van mijn overvloed.
Jij gaf mij voeten om te lopen naar de ander toe.
Jij gaf mij ogen om te zien waar geleden wordt.
Jij gaf mij oren om te luisteren naar een overvol gemoed.
Jij gaf mij schouders om te helpen dragen, zorgen, angst en pijn.
Jij gaf mij een hart om te branden van liefde, dit alles en nog meer kreeg ik te leen. 

ZEGENWENS:

Behoed ons, zegen ons
bewaar ons Gij die ons hebt toegekeerd naar elkaar,
om elkaar te zegenen te bewaren, te behoeden.
Ga, in naam van Hem die wij mogen noemen:
Vader, Zoon en goede Geest. Amen.

 SLOTLIED: Van grond en vuur

1 reactie

  1. Fiet Vreeburg

    ma 30th apr 2018 at 12:40

    Tony, dat jij weer veel mag voorgaan……dat is mijn wens! Dank je wel!
    Zonder koor maar met het “volkskoor” MET pianist en dirigent klonken de liederen fantastisch! Dank!

    Beantwoorden

Reactie plaatsen