De weg effenen

San Salvatorgeloofsgemeenschap
1e advent | 5 december 2021
OP WEG – de weg effenen
Voorganger Tony de Meulder Lectoren Liesbeth van Leijen & Karel Bierlaagh
Cantor Gerard van de Weijer Piano Joost Boekhoven

Openingslied: Nacht is om de huizen heen
Welkom
Moge dit samenzijn gezegend zijn
door + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.­

Iedereen van harte welkom in deze vertrouwde ruimte van Cello. Wij zijn hier vanmorgen samen om te vieren, al is het anders dan anders. Op deze tweede zondag van de advent staan we stil bij de lezingen uit de traditie. We delen het Woord, we delen ons leven.
Maken wij het een moment stil in ons om op Gods hoogte te komen.

Stilte…

Vandaag horen wij Johannes de Doper aankondigen:
‘Jezus Messias is op komst.
Hij zal een vuur in ons ontsteken.’
Kijken wij uit naar het bezoek van zo Iemand?
Komt het wel gelegen? Hebben wij tijd voor Hem?
Verlangen wij naar een Heiland die heelt,
Iemand met een visie, een droom,
Iemand die goede raad brengt,
die recht trekt wat krom is?
Zijn wij er klaar voor om Jezus, het Kerstekind, te ontvangen?
Is er in ons al plaats
voor dat vuur dat Hij in ons wil ontsteken?

Aansteken van de 2e adventskaars
Waar wij ook gaan of staan
wil Hij, die wij God-met-ons mogen noemen,
ons bemoedigend nabij zijn.
Zijn Woord verlicht ons levenspad
zodat wij elkaar kunnen zien
met nieuwe ogen.
Als teken dat wij verlangend uitzien naar
de geboorte van Gods Woord
steken wij de tweede kaars van onze adventskrans aan.

Acclamatie In droevig duister couplet 1 en 2

Gebed
Eeuwige
Jij die ons de ogen opent
voor wat er in de wereld gebeurt,
Jij die ons hart sneller doet kloppen
als mensen om hulp vragen of zich gekleineerd voelen,
wees in ons:
Kracht en Hoop,
Uithoudingsvermogen en Liefde
om aan te pakken wat Jij ons te doen geeft
voor iedere mens op onze weg.
Wij vragen Jou dit in naam van Jezus,
die wij verwachten en naar wie wij uitkijken. Amen.

Eerste Lezing: Maleachi 3: 1-4;  
Let op, ik zal mijn bode zenden; hij zal de weg voor mij effenen. Opeens zal hij naar zijn tempel komen, de Heer naar wie jullie uitzien, de engel van het verbond naar wie jullie verlangen. Komen zal hij – zegt de HEER van de hemelse machten. 2 Wie zal die dag kunnen doorstaan? Wie zal overeind blijven wanneer hij verschijnt? Hij is als het vuur van een smid, als het loog van een wolwasser. 3Hij zal zitting houden als iemand die zilver smelt en het zuivert; de zonen van Levi zal hij zuiveren en zeven als goud en zilver, en dan zullen ze op de juiste wijze offeren aan de HEER. 4De offers van Juda en Jeruzalem zullen de HEER met vreugde vervullen, zoals, in vroeger jaren, zoals in de dagen van weleer.

Lied: Gij zijt voorbijgegaan

Evangelie: Lucas 3: 1- 6
31 In het vijftiende jaar van de regering van keizer Tiberius, toen Pontius Pilatus Judea bestuurde, en Herodes tetrarch was over Galilea, zijn broer Filippus over het gebied van Iturea en Trachonitis, en Lysanias over Abilene, 2en toen Annas en Kajafas hogepriester waren, richtte God zich in de woestijn tot Johannes, de zoon van Zacharias. 3 Daar ging Johannes in de omgeving van de Jordaan verkondigen dat de mensen zich moesten laten dopen en tot inkeer moesten komen, om zo vergeving van zonden te verkrijgen, 4 zoals geschreven staat in het boek met de uitspraken van de profeet Jesaja:
‘Luid klinkt een stem in de woestijn:
“Maak de weg van de Heer gereed,
maak recht zijn paden!
5Iedere kloof zal worden gedicht,
elke berg en heuvel geslecht,
kromme wegen recht gemaakt,
hobbelige wegen geëffend;
6en al wat leeft zal zien hoe God redding brengt.”

Acclamatie: God verscholen in den hoge, scheur de hemel open en kom.

Overweging:

Geloofslied: Kom en volg mij op de weg
Voorbede / acclamatie: Jij die onze gedachten raad
We bidden
voor hen die Gods woord
levend houden in onze tijd,
in onze samenleving:
dat wij luisteren naar hen
die de juiste wegen wijzen.
voor allen die gelovig
vooruitlopen op de toekomst,
profeten van nu:
dat we de oren open houden
voor wat zij bedoelen.
voor hen die kromme wegen gaan,
kuilen graven voor een ander,
en God de pas afsnijden:
dat ze omkeren,
en rechte wegen gaan.
voor onszelf
en voor hen die ons lief zijn:
dat we elkaar bemoedigen,
en onderweg naar Kerstmis
licht zijn voor elkaar.
Stilte

We delen licht en leven
Hier staan we rond de tafel die de aarde met de hemel verbindt, wanneer we bidden rond brood en beker. Vandaag is de tafel leeg. We mogen geen risico nemen om het Covid-virus door te geven als wij breken en delen.
Vandaag delen toch het leven, we verbinden ons met de Eeuwige en met elkaar hier rond deze tafel. We delen geen brood, geen beker. Maar lichten elkaar op, door namen te noemen van hen die ons lief zijn, voor hen die het moeilijk hebben, voor hen met wie wij ons verbonden voelen. We ontsteken licht. Vanaf de plaats waar je nu zit kun je een naam, een wens uitspreken of dat wat bezighoudt.

Onze Vader
Vredeswens
Jij die onvermoeibaar bent in het maken van nieuw begin,
Jij die steeds opnieuw uw hoop vestigt op mensen,
wees met de moedelozen die niet meer durven dromen,
wees met hen die niet meer durven hopen dat
de wereld ooit nog leefbaar wordt voor al uw mensen.
Doe hen en ons weer opleven.
Doe hen en ons weer geloven
dat onheil ten goede kan worden gekeerd als wij ons willen en durven inzetten.
Doe hen en ons weer geloven
dat Jij jouw beloofde vrede zult schenken
als wij ze waarmaken met elkaar.
Geven wij elkaar een viraal vrij teken van vrede.

Vredeslied: Vrede voor jou en alle goeds je vrienden.

Gebed:
Liefdevolle,
help ons voor elkaar te zorgen.
Wij struikelen niet graag over hobbelige wegen.
Wij willen rechte paden aanleggen
voor onszelf en voor de anderen.
Dan wordt het hier een fijne wereld,
waarin wij elkaar vrede en veiligheid mogen bieden.
Dan denken wij niet alleen meer aan onszelf,
maar zijn we ook bereid met elkaar te delen.
Dan wordt het echt Kerstmis
en mogen wij dankbaar
de komst vieren van Jezus, jouw Zoon. Amen.

Mededelingen

Slotgedachte

Advent is op weg zijn, soms op oneffe wegen,
op die lange weg zijn
van verwachting naar vervulling,
van droom naar werkelijkheid.
Advent is geduldig wachten
zonder de moed op te geven
en tevens open te staan voor Gods nabijheid.
Advent is de leegte in je eigen leven ervaren,
je hart weer voeding en veerkracht geven
door gebed en vertrouwen.
Advent is verlangen naar vrede, rust, veiligheid,
naar verfrissend leven dat opborrelt
uit de bron van eeuwig leven.
Advent is je voorbereiden op het grote kerstfeest,
op de geboorte van dat goddelijke in jou:
het Kind zonder schroom en in liefde geborgen.

Zending en zegen

We worden gezonden
om onze wereld warm te maken voor Gods menslievendheid,
er wegen voor aan te leggen,
er ruimte voor te scheppen in ons eigen leven
en in de wereld om ons heen.
Daartoe legt Hij op ons zijn zegen
in de naam van + de Vader, de Zoon en goede Geest. Amen.
Slotlied: Zolang wij ademhalen

Nog geen reacties

Reactie plaatsen