Bemin en doe dan wat je wilt

Thema: “Bemin en doe dan wat je wilt.”
Datum: 26 mei 2019

Voorganger: Tony de Meulder

Openingslied: Om warmte gaan wij leven
Aansteken van de Paaskaars
Namen van eventuele overledenen, kaarsje
Welkom:
Moge de liefde die Jezus ons heeft toegezegd
met ons zijn nu wij hier samenkomen.
Iedereen van harte welkom, u die voor de eerste keer hier bent of u/jij die regelmatig komt, zoekers en zieners, welkom op deze plaats van gastvrijheid.
De vorige keer toen hier voor mocht gaan was er de aanslag in Utrecht. Vandaag wil ik stilstaan bij de slachtoffers en hun familie uit Lyon.
Ondanks alle geweld komen wij vandaag weer samen komen rond verhalen van hoop en vertrouwen.
In het evangelie van vandaag horen wij opnieuw kernwoorden
uit Jezus’ testament: liefde en vrede.
Daartoe is Hij gekomen, daartoe roept Hij ook ons op.
Misschien schrikken we wel terug voor zo ’n immense opdracht.
Maar we hoeven niet bang te zijn, we staan er niet alleen voor.
“Bemin en doe dan wat je wilt” een citaat van Augustinus.
Wat is beminnen, wie bemin ik? Voel ik mij bemind?
Een thema waar we niet elke dag bij stilstaan.
Maken wij het een moment stil voor de Eeuwige die ons bemint zoals wij zijn.

Gebed:
Eeuwige,
Jij hebt jouw Zoon Jezus als mens onder ons willen laten leven.
Hij leerde ons dat het onmogelijke mogelijk kan worden:
een wereld waarin gerechtigheid en vrede heersen.
Help ons zijn Woord te verstaan
en het te realiseren.
Help ons van dag tot dag meer mens te worden
naar het grote voorbeeld van Jezus, jouw Zoon. Amen.

Acclamatie: Alles wacht op U vol hoop
Eerste Lezing: Joel 2. 21-27
21Wees niet bang meer, akkers, barst uit in gejubel,
want de HEER doet grote daden!
22Wees niet bang meer, dieren van het veld,
want een kleed van groen bedekt de woestijn,
de bomen dragen volop vrucht,
vijgenboom en wijnstok geven hun rijkdom.
23En jullie, kinderen van Sion, wees blij
en barst uit in gejubel om de HEER, jullie God,
want hij geeft regen om je te verkwikken,
hij laat de regen overvloedig op je neerdalen,
vroege regen en late regen, elk op de juiste tijd.
24De dorsvloeren liggen weer vol met graan,
de perskuipen lopen over van wijn en olie.
25Ik zal jullie schadeloosstellen voor de oogst van jaren die door al die zwermen sprinkhanen is opgevreten, door mijn grote leger, dat ik op jullie had afgestuurd. 26Je zult weer volop te eten hebben, meer dan genoeg, en je zult de naam van de HEER, je God, prijzen, want ik heb wonderbaarlijk met jullie gehandeld; nooit zal mijn volk weer te schande gemaakt worden. 27Dan zullen jullie inzien dat ik in Israëls midden ben, dat alleen ik, de HEER, jullie God ben; nooit zal mijn volk weer te schande gemaakt worden.

Lied: Gij zijt Gij

Evangelie:Johannes 14. 23-29
23Jezus antwoordde: ‘Wanneer iemand mij liefheeft zal hij zich houden aan wat ik zeg, mijn Vader zal hem liefhebben en mijn Vader en ik zullen bij hem komen en bij hem wonen. 24Maar wie mij niet liefheeft, houdt zich niet aan wat ik zeg, en wat jullie mij horen zeggen, zijn niet mijn woorden, maar de woorden van de Vader door wie ik gezonden ben. 25Dit alles zeg ik tegen jullie nu ik nog bij jullie ben. 26Later zal de pleitbezorger, de heilige Geest die de Vader jullie namens mij zal zenden, jullie alles duidelijk maken en alles in herinnering brengen wat ik tegen jullie gezegd heb.
27Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet. 28Jullie hebben toch gehoord dat ik zei dat ik wegga en bij jullie terug zal komen? Als je me liefhad zou je blij zijn dat ik naar mijn Vader ga, want de Vader is meer dan ik. 29Ik vertel jullie dit nu, voordat het gebeurt, zodat jullie het geloven wanneer het zover is.

Acclamatie: Mij nabij ben jij
Overweging:
Beste mensen,
We hebben geluisterd naar een stukje uit de afscheidsrede van Jezus. Vaak is hetgeen mensen zeggen in deze fase van hun leven heel belangrijk. Het zijn vaak woorden die hout snijden, woorden van waarden.
In mijn dagelijks werk als geestelijk verzorger kom ik vaak aan het bed van iemand die dit aardse leven gaat verlaten. Ik doe dit werk op verschillende locaties: in het ziekenhuis, verpleeghuis en in een hospice. Op alle locaties overlijden mensen. In een korte tijd mag ik als buitenstaander, als misschien wel vertrouwde vreemdeling horen en zien wat belangrijk was in het leven van zo’n mens. Er zijn vele verschillen hoe mensen in het leven staan. Maar rond het sterven komen er bijna altijd vragen boven wat was voor hem of haar van levensbelang in dit leven. In de loop van de jaren heb ik veel mogen leren uit de wederkerigheid van deze contacten. Een van de belangrijkste dingen die ik heb geleerd is: dat wat je uit liefde hebt gedaan, uit liefde tot God en uit liefde tot je medemens houdt stand tegen de dood. Daar waar mensen elkaar beminnen, er ten diepste zijn voor elkaar heeft de dood niet het laatste woord.
Ik zie dat mensen die zich in de laatste levensfase geborgen voelen rustiger doodgaan.
Liefhebben, houden van, beminnen is van levensbelang!

Augustinus zegt niet voor niets Liefde is God.
Bemin en doe dan wat je wilt.
Maar wat is beminnen?

Wat bedoelen wij met beminnen. We mogen zeggen dat het een waarachtige, authentieke liefde voor de medemens is. Maar het houdt een waarschuwing in, want het is lang niet zo gemakkelijk als men denkt, uit te maken wanneer onze liefde waarachtig is en wanneer niet…. Een echt volwassen liefde – liefde die nooit van mensen houdt als gebruiksgoederen, maar die in welwillendheid en vriendschap helemaal gericht staat op het goed van een ander stelt zwaardere eisen.

Wie de onbaatzuchtige liefde kent is tevens de meest vrije mens, omdat hij bevrijd is van elk egoïsme, met alle grillen en onrechtvaardigheden daaraan verbonden. Zo mag je zelf meer mens worden aan de ander.
Daar gaat het over als Jezus spreekt over het gebod van liefde.

Maar als ik hierover mijmer kan niemand mij zeggen welke vorm, welke zintuigen de liefde heeft. Toch heeft de liefde voeten, want die brengen ons naar mensen die ons nodig hebben. Toch heeft de liefde handen, want die strekken ons uit naar mensen die warmte nodig hebben. Het is arm op je schouder, als je moeilijk hebt. Ook heeft de liefde ogen, want zij zien wie in nood verkeerd.
Augustinus heeft zijn leven ten diepste geleefd. Hij schrijft niet voor niets in zijn regel: het is gemakkelijker God lief te hebben die je niet ziet, dan je broeder of zuster met wie je samenleeft. Zijn devies is: Eer in elkaar God.

We hebben het natuurlijk al honderden keren gehoord. Maar het blijft onvruchtbaar als het enkel bij ‘horen’ blijft. Ik moet het ook willen dóen: mijn hart openen, mijn ogen en oren niet sluiten voor de mens naast mij en mij laten raken.
Het vers bij Johannes dat mij van jongs af geïntrigeerd en gefascineerd heeft blijft resoneren: “Mijn Vader zal hem liefhebben en mijn Vader en ik zullen bij hem komen en bij hem wonen”.
Ben ik bemind? Beteken ik iets? Het antwoord wordt ons hier gegeven. Ik vind het gaandeweg in mijn pogingen om mensen lief te hebben, in goede en kwade dagen. Ik vind het terug als ik op het einde van de dag in mijn meditatie terugkijk om zijn liefde te ontdekken in ontmoetingen, in kleine tekentjes waar ik me op het moment zelf niet bewust van was. Ik vind het ook terug in het leven van Jezus, die trouw is gebleven aan zijn mensen, van wie hij hartstochtelijk heeft gehouden, de zwaksten nog het meest.
Ik lees het terug bij de profeet Joel.
Dan zullen jullie inzien dat ik in Israëls midden ben, dat alleen ik, de HEER, jullie God ben; nooit zal mijn volk weer te schande gemaakt worden.
De Eeuwige gaat telkens met ons op weg. Zo mogen wij mensen als verhaal van God worden. Door het alledaagse leven in het licht te brengen bij de Eeuwige. Dan is hij de Levende in ons midden, ook al lijkt hij soms dood in een wereld vol oorlog en geweld.

Ons samenzijn vandaag is geïnspireerd door de goede Geest van Jezus. Hij brengt ons zijn woord in herinnering, want wij zijn soms zo kort van geheugen. Hij nodigt ons aan tafel. Het teken dat ons wordt aangereikt is gebroken brood: een uitnodiging om ook ons leven te breken en te delen met en voor elkaar tot leven van de wereld, tot opbouw van zijn Rijk van vrede en gerechtigheid.
Geloofslied: Nu nog met halve woorden
Klaarzetten van de gaven / collecte / instrumentale muziek
Voorbede + acclamatie: Zegen ons met het licht van uw ogen / Gedenk ons hier bijeen

Eeuwige we bidden om jouw Geest in onze geloofsgemeenschap.
Dat de taal van de liefde gesproken wordt
en dat allen er elkaar mogen verstaan.

Eeuwige we bidden we dat religie
geen teken van verdeeldheid mag zijn,
maar eerder van samenwerking.
Dat de Joden, Moslims en Christenen
die dezelfde wortels hebben,
zich zouden inspannen om elkaar te verstaan
en op zoek gaan naar wat bijdraagt tot die nieuwe wereld die komen zal.

Eeuwige we bidden om goede wil en luisterbereidheid
van hoog tot laag,
van oud tot jong,
tussen rechts en links,
tussen gelovig en ongelovig…

Intentie kaarsje op tafel wordt ontstoken
Tafelgebed
Jouw brood en jouw wijn
zijn toch niet gebakken
zijn toch niet gerijpt
voor kinderen en volwassenen
voor armen of rijken
voor zwarte of witten
voor vluchtelingen of gevestigden
voor armoedzaaiers of welgestelden
voor zieken of gezonden
voor stotteraars of welbespraakten
voor brozen of machtigen
voor die van ons zijn of van ver komen?

Ze zijn er toch voor iedereen
zoals ook jouw liefde en mededogen?
Jouw brood sluit toch niet uit
maar voedt, versterkt, verbindt toch
al wie menslievendheid en gerechtigheid zoekt?

Laat dan dit brood
laat wat op deze tafel aanwezig is om te eten en te drinken
een zegen zijn
voor allen die niet uitsluiten maar insluiten.

We willen zijn Naam levend houden en hem gedenken.
Daarom nemen wij dit brood zoals hij heeft gedaan
en gezegd heeft:
‘Neem dan van dit brood en eet ervan, u allen,
want dit is mijn lichaam
dat voor u gegeven wordt.

Neem deze beker en drink hier allen uit,
want dit is de beker van het eeuwige verbond.’

Daarom breken wij dit brood
en delen wij deze beker
om niet te vergeten wat ons te doen staat
om niet te vergeten in wiens Naam we willen leven.

We krijgen nieuwe kansen en een nieuwe toekomst.

Zoudt Gij ooit mij beschamen
Onze Vader
Vredeswens
Vredeslied: Dona nobis pacem in terra
Uitnodiging aan de tafel van brood en wijn
Mogen wij mensen worden,
die als zussen en broers
het brood van deze wereld delen
en elkaar, in woord en daad, tot zegen zijn.
Sterk ons door Jouw voorbeeld God:
Jouw leven, gebroken en gedeeld tot voedsel voor ons allen. Kom aan tafel, niemand sluiten wij uit!

Lied: Veel te laat heb ik jou liefgekregen
Gebed:
Eeuwige,
waar mensen woorden spreken van jouw Zoon,
waar ze handelen naar zijn levensstijl,
daar is Hij werkzaam aanwezig.
Wij bidden Jou:
geef dat wij elkaar nabij zijn
met zijn liefde en zijn vrede.
Dit vragen we Jou
omwille van ieders welzijn. Amen.

Mededelingen
Slotgedachten:
Bemin en doe dan wat je wilt:
wil je zwijgen, zwijg uit liefde,
wil je schreeuwen, schreeuw uit liefde,
wil je corrigeren, doe het uit liefde,
wil je vergeven, vergeef uit liefde.
Draag de bron van liefde in je hart,
want uit liefde kan alleen het goede voortkomen.
Augustinus, preken op de Eerste brief van Johannes, preek 7,8

Zending en zegen
De Heer zij voor je om je de goede weg te wijzen.
De Heer zij naast je om je in de armen te sluiten en je te beschermen, tegen gevaren van links en rechts
De Heer zij achter je om je te bewaren voor gemene aanvallen van anderen.
De Heer zij onder je om je op te vangen als je valt of dreigt te vallen
De Heer zij in je om je te troosten als je verdrietig bent.
De Heer zij om je heen om je te verdedigen, als mensen over je heen vallen
De Heer zij boven je om je te zegenen.
Mag God zich over je ontfermen
Nu en altijd
Zo zegene je de algoede God. De Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen

27. Slotlied: Dat ik de aarde zou bewonen

Nog geen reacties

Reactie plaatsen