Wij horen de Schrift

SAN SALVATORGEMEENSCHAP
16 oktober 2021 |  Truus van Kaam
Lectoren  | Maria Hoitink en  Fiet Vreeburg

Lied
Vrede voor jou hierheen gekomen, zoeken met ons om mens te zijn.
Jij maar alleen, jij met je vrienden, jij met je last verborgen pijn.
Vrede, genade, God om je heen, vergeving, nieuwe moed voor jou en iedereen.
Niemand komt hier vrij van het kwade, niemand gaat hier straks weer vrijuit.
Niemand teveel, niemand te weinig, niemand te groot geen een te klein.
Nu nog verbeeld in woord en gebaar
tot ooit en overal wij leven voor elkaar.
Gij die ons kent, Gij die ons aanvoelt, Gij die de hele wereld draagt,
kom  naar ons toe, leer ons te leven, help ons te zien wat vrede vraagt:
tijd om te leven, kans om te zijn, een plek om nu en ooit gezien, aanvaard te zijn.

Welkom

Kyriegebed

Lied Gloria
Gloria, gloria, in excelsis Deo, gloria, gloria, alleluia !
Et in terra pax hominibus bonae voluntatis.

Gebed

Brief aan de Hebreeën 4, 12-16
Het woord van God is levend en krachtig. Het is scherper dan een tweesnijdend zwaard en dringt door tot het raakpunt van ziel en geest, van gewrichten en merg. Het ontleedt de bedoelingen en de gedachten van de mens. Geen schepsel is voor Hem verborgen, alles ligt open en bloot voor zijn ogen.
Aan Hem hebben wij rekenschap af te leggen.
Nu wij een verheven hogepriester hebben , een die de hemelen is doorgegaan, Jezus, de Zoon van God, moeten wij vasthouden aan onze belijdenis.
Want wij hebben een hogepriester die in staat is mee te voelen met onze zwakheden; Hij werd zelf op allerlei manieren op de proef gesteld, precies als wij, afgezien van de zonde.
Laten wij  daarom vrijmoedig naderen tot de troon van Gods genade, om barmhartigheid en genade te verkrijgen en tijdige hulp.
 
Overweging

Lied Maak uw woord tot een kracht in ons midden, Heer.
Breng in ons dood bestaan een keer.
Zonder uw woord zou de aarde in duister en chaos zijn:
niemand kan wonen in een woestijn.
Breng in ons dood bestaan een keer.
Zonder uw woorden blijven oren gesloten en ogen blind:
niemand die sporen van vrede vindt.
Maak uw woord tot een kracht in ons midden, Heer.
Zonder uw woord blijven mensen vreemden en harten dood:
Niemand blijft leven zonder dit brood.
Breng in ons dood bestaan een keer.
Maak uw woord tot een kracht in ons midden, Heer.
Breng in ons dood bestaan een keer.

Evangelie Marcus 10, 32-35
Zij trokken voort op weg naar Jeruzalem en Jezus ging voor hen uit; zij waren ontdaan en ook die Hem volgden waren bevreesd. Hij nam opnieuw de twaalf terzijde en begon hen te spreken over wat Hem zou overkomen: “Wij gaan nu naar Jeruzalem waar de Mensenzoon aan de hogepriesters en Schriftgeleerden zal worden overgeleverd. Zij zullen Hem ter dood veroordelen en aan de heidenen overleveren; deze zullen Hem bespotten en bespuwen, zij zullen Hem, geselen en doden, maar drie dagen later zal Hij verrijzen. Toen kwamen de zonen van Zebedeus, Jacobus en Johannus naar Hem toe en zeiden: Meester, wij willen dat U voor ons doet wat wij U vragen.” Hij antwoordde hen: “Wat wilt ge dan dat Ik voor u doe?” Zij zeiden Hem: “Geef dat in Uw glorie een van ons aan Uw rechter- en de ander aan Uw linkerhand mag zitten.” Maar Jezus zei hen: “Ge weet niet wat ge vraagt. Zijt ge in staat de beker te drinken die Ik drink en met het doopsel gedoopt te worden waarmee Ik gedoopt word?” Zij antwoordden: “Ja dat kunnen wij.” “Inderdaad” gaf Jezus toe, “de beker die Ik drink zult gij drinken en met het doopsel waarmee Ik gedoopt word, zult gij gedoopt worden; maar het is niet aan Mij u te doen zitten aan Mijn rechter- of linkerhand, omdat alleen zij dit verkrijgen voor wie dit is bereid.” Toen de anderen dit hoorden werden ze kwaad op Jacobus en Johannes. Jezus echter riep hen bij zich en sprak tot hen: “Gij weet dat zij die als heersers der volkeren gelden, hen met ijzeren vuist regeren en dat de groten misbruik maken van hun macht over hen. Dit mag bij ú niet het geval zijn; wie onder u groot wil worden, moet dienaar zijn; en wie onder u de eerste wil zijn moet de slaaf van allen zijn, want ook de Mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losprijs voor velen.”

overweging

Lied
Kom en volg mij op de weg, gehoorzaam aan de schiften
die zijn vervuld in wat ik zeg: zij zullen u verlichten.
Kom en volg mij op de weg, waarvan het eind verhuld is
maar wie volbrengt wat ik hem zeg draagt de vervulling in zich.
Vraag niet of hij wel veilig is maar durf mij te geloven;
ik ben voor u in duisternis het schijnsel voor uw ogen.
Ik geef u niet de overvloed waarvan de mensen dromen
maar kracht die overwinnen doet wat ons wil overkomen
Kom en volg mij op de weg die mensen zal verbinden
de zwakken in hun rechten zet en zicht geeft aan verblinden.
Komt en volg mij op de wegen doe uw broeder leven
ontvang wat u  tot vrede strekt als zegen van Godswege.

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God, nietige en machtige Vader,
die altijd met ons is, en die ons ten leven heeft geroepen
om mens te zijn met medemensen
op een aarde
ons ten dienste, niet ten ondergang.
Ik geloof in Jezus, kind van mensen ,mens uit God
die tot zijn dood en door zijn dood heeft aangezegd
wat leven is, wat liefde doet.
Die ons tot hiertoe en vandaag nog altijd roept
en inspireert dezelfde weg te gaan als Hij
met mensen van vandaag.
Ik geloof in de Geest, de ware mensengeest,
die Jezus had, en die ons bezielen wil
om naasten voor elkaar te zijn, mensen van vrede

Ik geloof in een kerk  die leeft en doet uit de kracht van Jezus,
nu hier dan daar, de gemeenschap waarin wij geroepen zijn voort te zetten
wat Hij heeft voorgedaan:
de kleinen zoeken, de minsten dienen.
Ik geloof in vergeving van mensen aan elkaar, van God aan ons,
Die nooit onfeilbaar goed zijn,
Maar wel onwrikbaar het goede willen.
Ik geloof in geen einde, want ik geloof in God,
die van geen einde weet, en dat is genoeg. Amen

Voorbeden

Lied Voor uw aangezicht, gedenken wij onze doden naam voor naam
Voor uw aangezicht, alle levenden, allen met wie wij zijn, kinderen ons toevertrouwde,
vrienden dichtbij en ver allen die ons aanbevolen zijn dat wij hen zouden noemen voor uw Aangezicht.

Tafelgebed Begintoon en slotakkoord

Voorganger: Gij, begintoon en slotakkoord van alle leven,
ontvang van alle mensen hier een loflied ter ere van Uw Naam:
woorden van verwachting, gedachten van hoop,
gedragen op muziek van eeuwen,
een lied van geloof, van huis uit meegenomen,
een eindeloos lied voortgezongen miljoenen generaties tot hiertoe vandaag.
Allen: Wij gedenken hier de mens naar Uw hart, Jezus, levend hooglied van bevrijding,
zuivere toon van liefde en gerechtigheid; uw lievelingslied ons levenslied is Hij.
Voorganger: Hij tekende zijn leven en het onze met het gebaar en de woorden van Zijn afscheid op de avond van Zijn dood.

Brood en Beker

Allen: Wij bidden U dan:
overstem ons met de Geest van Zijn leven
zodat wij komen, stap voor stap en voet bij stuk,
tot meer liefde en vrede op grond van gerechtigheid.
Dan bereiden wij een toekomst waar muziek in zit:
het feestlied van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde.
Dan zijn er geen klaagzangen meer,
dan houden de treurmarsen op,
dan zijn het krijgslied en alle geroffel van oorlog voorbij,
dan klinkt de bazuin voor het einde uit de gewelven van Uw eeuwige trouw.
Voorganger: Gij, begintoon en slotakkoord van alle leven,
vervul ons hart met Uw toekomst,
zodat onze mond ervan overloopt,
onze handen en voeten gaan en doen wat zij kunnen:
de tijd verhaasten, die wij hier opnieuw aan elkaar verbeelden,
brekend het Brood en drinkend de Beker tot Zijn gedachtenis.

Onze vader

Vredeswens
Lied Zuster, broeder
Zuster en broeder, vrede voor jou, vrede voor u van de Eeuwige.
herhaling –

Dankzegging

Lied Niemand dan jij
Niemand dan jij. Geen van de Goden werd mijn bevrijder.
Niemand heeft dit kind van slaven ook maar gezien.
Ziel van mijn hart. Mijn weg. Adem die in mij ademt.
Liedje dat ik niet kan laten onder het gaan.
Nieuw lied een oud verhaal van knechting en ellende,
Van erbarming en redding, ooit, en opnieuw, en nog.
Hij die temde de oerzee, temt de trotsen der aarde.
Overmachtigen slaat Hij als strovuur uit elkaar.
Sleuren van hun tronen zal Hij die bezeten moordenaars.
In de diepte als stenen vallen zij.
Die hun slachtoffers waren zoekt en vindt en omhelst Hij.
Hemel, aarde en afgrond geven hun doden terug.
Rijke geeuwend van leegte, plotseling blijf je nergens.
Geen zilverling meer over, geen gouddraad aan je lijf.
Maar arme, jij zal leven. Recht vinden, Eindelijk rust.
Voor jou brood wijn land rozen liefde opgaande zon.
Hoor Israël mijn moeder, mijn zusje diep vernederd,
Versteende schoot geschonden aarde tot op vandaag;
In droefheid dragen wij die ooit wil zijn geboren.
Wij moeten zijn in weeën tot alles is volbracht.

Slot en zegen

Lied Om zegen
Leven is van zeven dagen lief en leed, verdriet en licht.
Stappen zetten, wegen wagen, goede toekomst in het zicht.
Mogen wij elkander dragen op de weg die voor ons ligt.
Wind en adem, geest en leven vol beweging, storm en vuur,
Mogen ons bezieling geven, in de winter, koud en guur,
Dat wij doorgaan onze zegen, dat wij voortgaan dag en uur.
Broeder Zon met al zijn stralen, die ons van de nacht bevrijdt,
Moge schijnen op de aarde elke plaats en elke tijd,
Geve elke mens zijn waarde: zonnen van gerechtigheid.
Regenwater, waterbronnen, bron van leven, levensstroom
Waarmee alles is begonnen, water voor dorre boom,
uitgelopen, nieuw gevonden wast zij heel ons leven schoon
Mag ik jou opnieuw ontmoeten, vriend  vriendin, vergeet mij niet.,
Zal ik jou opnieuw begroeten, met mijn ogen, met mijn lied.
Mag ons in zijn hand behoeden God die lief is en ons ziet.

Reageren op deze viering vinden we fijn.
Op dit moment missen wij de collecte als inkomstenbron.  U kunt de San Salvator blijven steunen door een bedrag over te maken op NL96 INGB 0006 0407 13 van San Salvator in Beweging.

www.sansalvatorgemeenschap.nl

Nog geen reacties

Reactie plaatsen