God is ongekend

SAN SALVATORGEMEENSCHAP

29 & 30 mei 2021
Franneke Hoeks
Lectoren Liesbeth van Leijen & Marga van de Koevering

U kunt deze viering volgen via het YouTubekanaal van de San Salvator. Dat kunt u vinden via deze link. De viering wordt daar in de loop van zaterdag op gepubliceerd. U kunt dan de viering van dit weekend aanklikken.
De link en de youtubeviering zijn natuurlijk ook te vinden op www.sansalvatorgemeenschap.nl bij de tekst van de viering. Wij wensen u een mooie viering toe.

Welkom
Welkom bij deze viering van de San Salvatorgemeenschap. Fijn dat u kijkt en dit half uur ruimte maakt voor verhalen, gebed, stilte en muziek. Vandaag is het zondag Trinitatis. Op deze dag wordt de drie-eenheid van God gevierd. Het mooie van de drie-ene God vind ik dat dit iets laat zien van de ongrijpbaarheid van God. De Eeuwige is niet in één naam, één gedaante te vangen. Misschien ook wel niet in drie. Triniteitszondag is een mooie aanleiding om ons te bezinnen op God. Wat voor beelden leven er? Hoe kunnen we spreken over iets wat we nooit helemaal kunnen doorgronden? Gelukkig zijn er verhalen die ons keer op keer een glimp van de eeuwige laten zien. We horen vandaag hoe Mozes God ontmoet en hoe Nikodemus worstelt met het goed verstaan van de Eeuwige. Door Bijbelteksten, een theatertekst, liederen en bezinnende woorden gaan we samen op zoek naar God en de verschillende vormen waarin hij -of zij- zich laat kennen.

Laten we aan het begin van deze viering de stilte zoeken. De stilte waarin ruimte is voor wat er leeft in ons hart. Dat wat we niet gemakkelijk zeggen kunnen we hier in dit stille moment, bij het licht van een kaarsje,
toevertrouwen aan de Eeuwige.

Gebed
Eeuwige, niet te kennen bent gij.
De namen die we u geven,
zijn slechts een glimp van wie u bent.
We spreken over vader/moeder, zoon en heilige geest
maar weten dat wij u nooit volledig zullen kennen.
Hier op dit moment bidden wij tot u
Eeuwige, die veel en één zijt,
in de overtuiging dat onze pijn,
ons verlangen, onze twijfel
onze hoop door u gedagen wordt.

Acclamatie
Bij u is de bron van het leven en in uw licht zien wij het licht.

Bij de verhalen
We lezen vandaag twee Bijbelverhalen. We horen over Mozes die kennismaakt met de Eeuwige. De acteur Helmert Woudenberg maakte een voorstelling over Mozes. In die monoloog verwoordt Woudenberg prachtig de kracht van God die door mensen kan stromen. We luisteren naar een stukje uit de tekst van deze theatervoorstelling. In het tweede verhaal zit Nikodemus vol vragen en vraagt Jezus om helderheid.
Dat ook wij vandaan geraakt mogen worden door deze verhalen.

We lezen Exodus 3, 1-6 NBV
Mozes zorgde voor de schapen en geiten van zijn schoonvader Jetro, de priester van Midjan. Op een dag ging hij met de dieren ver de woestijn in. Hij kwam bij de berg Horeb. De Horeb was een heilige berg. Daar kwam de engel van de Heer naar hem toe, als een vuur in een doornstruik. Mozes zag dat de struik in brand stond, maar de struik verbrandde niet. Mozes dacht: Hoe kan dat? Hoe komt het dat die struik niet verbrandt? Ik zal eens gaan kijken.
Toen de Heer zag dat Mozes dichterbij kwam, riep hij vanuit de struik: ‘Mozes!’ ‘Ja, ik luister,’ antwoordde Mozes. De Heer zei: ‘Kom niet dichterbij, en trek je schoenen uit. Want je staat op heilige grond. Ik ben de God van je vader, ik ben de God van Abraham, Isaak en Jakob.’ Toen hield Mozes zijn handen voor zijn gezicht, want hij durfde niet naar God te kijken.

Normaals Mozes

Mozes treedt in het buurland
in dienst bij een veehouder.
Rustig werk.
Veelal in de buitenlucht.
De veestapel beheren.
Toezicht houden op stalknechten.
Herders op pad sturen.
Zo gaat hij eens na uren lopen
op zoek naar nieuw graasgebied
ver van de bewoonde wereld
zitten op een grote steen.
Hij schroeft de dop van zijn veldfles af
en zet die aan zijn lippen
om eruit te drinken.
Springt ineens op.
Gooit de veldfles ver van zich af.
En verheft zijn stem.
Hij wordt aangesproken door zijn eigen stem
maar is zelf de spreker niet.
Diep van binnenuit breekt iemand krachtig in hem door.
Iemand die hem volledig overmant.
Die als uit het water
vanaf de donkere bodem
opduikt naar de oppervlakte en het licht
uit grote behoefte om gehoord te worden.
Ik ben de Ene
De Enige
Ik ben alle mensen
maar ook jou alleen
Ik ben jou meer
dan jij jezelf bent.

Mozes krijgt een teken.
Er groeit daar een braamstruik.
Die struik ontvlamt
maar wordt door het vuur niet verteerd
verspreidt geen rook.
Staat frisser en groener
met opeens veel meer bramen
in lichterlaaie.

Uit de solovoorstelling Mozes van Helmert Woudenberg

Lied
Ik ben, zegt Gij, de eerste en de laatste
Alfa Omega, begin en einde.
Wie dorst zal ik om niet te drinken geven uit mijn bron,
die bron van levend water.
Wie wil mag komen, zegt Gij, komen drinken.
Ik zal er zijn.

We lezen Johannes 3, 1-16 NBV
Er was een farizeeër die Nikodemus heette. Hij was één van de Joodse leiders. 2Midden in de nacht kwam hij naar Jezus toe en zei: ‘Meester, wij weten dat God u gestuurd heeft om onze leraar te zijn. Want we zien dat God u helpt om al die wonderen te doen.’ Jezus zei tegen Nikodemus: ‘Luister heel goed naar mijn woorden: Je kunt alleen bij Gods nieuwe wereld horen als je op een nieuwe manier geboren wordt.’
Toen zei Nikodemus: ‘Iemand die al oud is, kan toch niet opnieuw geboren worden? Hij kan toch niet teruggaan in de buik van zijn moeder en nog een keer geboren worden?’
Jezus zei tegen hem: ‘Luister heel goed naar mijn woorden: Je kunt Gods nieuwe wereld alleen binnengaan als je op een nieuwe manier geboren wordt. En dat gebeurt als je gedoopt wordt met de heilige Geest.’
Jezus zei: ‘Wie op een gewone, menselijke manier geboren wordt, zal een keer sterven. Maar wie geboren wordt door de Geest, zal eeuwig leven. 7Wees dus niet verbaasd als ik zeg: Jullie moeten op een nieuwe manier geboren worden.
Denk aan de wind: Die waait waarheen hij wil. Je hoort hem, maar je weet niet waar hij vandaan komt en waar hij naartoe gaat. Zo is het ook met de Geest: Je weet niet waar hij vandaan komt en hoe hij werkt. Want hij hoort bij de hemelse wereld. En iedereen die door de Geest geboren wordt, hoort ook bij de hemelse wereld.’
Nikodemus vroeg: ‘Maar hoe kan dat?’ Jezus zei: ‘Begrijp je dat niet? Jij bent toch een leraar van het volk van Israël? Luister heel goed naar mijn woorden: Ik vertel jullie over de hemelse wereld, die ik ken en zelf gezien heb. Maar jullie geloven mij niet. Jullie geloven me niet eens als ik vertel over de aardse wereld. Dan zullen jullie me zeker niet geloven als ik vertel over de hemelse wereld!’
Nog nooit is er iemand van de aarde omhooggegaan naar de hemel. Alleen de Mensenzoon, die eerst vanuit de hemel naar de aarde kwam. Mozes zette in de woestijn een koperen slang hoog op een paal. Net zo moet de Mensenzoon een hoge plaats krijgen, eerst aan het kruis en daarna in de hemel. En daardoor krijgt iedereen die in hem gelooft, het eeuwige leven. Want Gods liefde voor de mensen was zo groot, dat hij zijn enige Zoon gegeven heeft. Iedereen die in hem gelooft, zal niet sterven, maar voor altijd leven.

Bezinning
Nikodemus is een moedig man. Hij is een gerespecteerd leider van het Joodse volk, maar is ook nieuwsgierig naar wat erbuiten zijn eigen farizese bubbel gebeurd. Wie daadwerkelijk probeert buiten zijn of haar bubbel te stappen is moedig. Je zou kunnen zeggen dat Nikodemus, door zijn positie, een tegenstander van deze nieuwe Rabbi is. Toch ontmoeten deze twee mannen elkaar. Nikodemus zoekt Jezus op in de nachtelijke uren en er ontspint zich een tweegesprek. Jezus daagt Nikodemus uit om zijn leven opnieuw te bezien. God verstaan, de weg van de Eeuwige volgen, werken aan de nieuwe wereld vraagt om een nieuwe geboorte, om mensen die wezenlijk anders in het leven staan. “Je kunt niet nog een keer geboren worden!?” Dat klopt mijnheer Nikodemus. Jezus bedoelt iets anders, namelijk aangeraakt worden de geest, niet anders kunnen dan oude gewoontes achter je laten. Zó begeesterd zijn dat je niets anders kunt dan zorgen voor hemel op aarde. Zoiets als we hoorden ook in de theatertekst over Mozes. Een stem die doorbreekt in een mens, in ons, niet tegen te houden, maar stromend zoals water, zoals wind. Pure geestkracht die mensen in beweging zet en de grond waarop zij leven heilig maakt. Hemel op aarde.
En Jezus als mensenkind door de Eeuwige naar ons toegestuurd weet van die geestkracht, weet van dat visioen. Hemel op aarde ontstaat waar mensen uit hun bubbels durven komen. Die nieuwe wereld begint als mensen dat wat anders is, kwetsbaar, vreemd misschien, met een open blik tegemoet treden zoals Jezus dat keer op keer deed. De totaliteit van God kunnen we nooit bevatten. Dat is maar goed ook. God is beweging. Wij zien steeds een klein deel, onvolkomen als we zijn. Gelukkig dat er meer lagen, dimensies zijn in de Eeuwige. Dat maakt de Eeuwige godzijdank tot een mysterie dat we mogen blijven ontdekken.

Lied
Hoor. Maar ik kan niet horen.
Mijn oren dichtgestopt.
Mijn adem opgekropt.
Mijn hart van leegte zwaar.
Ik ben nog niet geboren.
Ik ben niet. Niet waar.
Hoor, Maar ik wil niet horen.
Zou ik uw woord verstaan,
ik moest uw wegen gaan,
U volgen hier en nu.
Ik durf niet zijn geboren
en leven toe naar U.
Hoor, roept Gij in mijn oren
en jaagt mijn angst uiteen.
O stem door merg en been
verwek mij uit het graf,
uw mens opnieuw geboren –
o toekomst, laat niet af.

Voorbeden
God die zich niet in een naam laat vangen, wij bidden tot u
wees vredestichting daar waar conflicten hoog oplaaien
wees hoeder waar aarde en al wat leeft in het geding zijn
wees verbinder waar eigen gelijk de boventoon viert
wees zorgzaam waar mensen steun en zorg nodig hebben
wees liefde waar mensen zich niet gezien voelen
wees kracht als mensen zich gebroken voelen
wees rechtvaardig daar waar eerlijke kansen ontbreken
wees kleurrijk waar diversiteit ontbreekt
wees prikkeling om tot vernieuwing te komen
wees trooster voor de mensen die een ander missen
wees aansporing om te weg naar de ander te gaan
wees veelheid in ons allen en breng ons samen.

Acclamatie Oh Lord hear my prayer

Jezus gaf ons woorden die al eeuwenlang in alle talen gebeden worden. Woorden van verbinding. Laten we die woorden samen bidden vanuit onze eigen huizen. In het samen bidden laten we de geestkracht van de Eeuwige stromen. Onze Vader

Vredeswens
In het beeld van de drie-ene God zit voor mij beweging. Laten we de geest laten stromen en waaien door elkaar en de wereldvrede en alle goeds toe te wensen.

Slotgedachte -een gedicht
De aarde zit boordevol hemel
en elke struik, hoe gewoon ook,
staat in lichterlaaie van God.
Maar enkel hij die het ziet
doet zijn schoenen uit.
De rest zit er omheen
en plukt bramen. Elisabeth B. Browning

Zegen
We sluiten deze viering af met een zegenbede.
Woorden die je mee mag nemen voor de dagen die gaan komen.
Dat je mag leven in het licht van de Eeuwige,
dat het voorbeeld van de man uit Nazareth je zal inspireren
en dat de geest ons in beweging zet
opdat de grond waarop we samenleven heilig wordt.
Laat ons dat doen in naam van Eeuwige,
die we kennen als vader/moeder, zoon en heilige geest.

***
Reageren op deze viering vinden we fijn. Dat kan via de website www.sansalvarorgemeenschap.nl Onder de tekst van de viering is gelegenheid om een reactie achter te laten. Een mailtje sturen naar info@sansalvarorgemeenschap.nl kan ook.
Op dit moment missen wij de collecte als inkomstenbron. U kunt de San Salvator blijven steunen door een bedrag over te maken op NL96 INGB 0006 0407 13 van San Salvator in Beweging.
Blijf vertrouwen, houd moed en let een beetje op elkaar
www.sansalvatorgemeenschap.nl

Nog geen reacties

Reactie plaatsen