Bemind om te beminnen

Viering 2 mei 2021

Bemind om te beminnen

Voorganger Truus van Kaam

 

Welkom

Terwijl de wereld om ons heen onzeker is keren wij ons naar binnen. Wij keren terug naar de bron om weer te weten wie wij zijn en waartoe wij geroepen zijn. We keren terug naar de bron om kracht te putten zodat we staande blijven. Het Evangelie brengt ons vandaag aan de Pesachtafel, de tafel van het laatste avondmaal.

 

Gebed

Opent U ons hart voor Uw aanwezigheid in ons leven….
Opent U ons hart voor de mensen met wie wij leven, dat wij zien war wij nodig hebben……
Opent U ons hart wanneer wij vastlopen in onszelf, in onmacht, in het samenleven, in schuldgevoel.
Verwarmt U in ons wat koud en kil geworden is.
Goede God, Uw hart is groter dan een mensenhart, verwarm ons met Uw liefde.

Heer onze Heer,
hoe zijt Gij aanwezig
En hoe onzegbaar ons nabij
Gij zijt gestadig met ons bezig
Onder Uw vleugels rusten wij.

Gij zijt niet van  wie U aan bidden
En niet hoog en breed van ons vandaan.
Gij zijt zo mens’lijk in ons midden
Dat Gij dit woord wel zult verstaan.

Gij zijt onzichtbaar voor onze ogen
En niemand heeft U ooit gezien.
Maar wij vermoeden en geloven
Dat Gij ons draagt dat Gij ons dient.

Gij zijt in alles diep verscholen
In al wat zich leeft en zich ontvouwt.
Maar in de  mensen wilt Gij wonen
Met hart en ziel aan ons getrouwd.

Heer onze Heer hoe zijt Gij aanwezig
Waar ook ter wereld mensen zijn.
Blijf zo gestadig met ons bezig,
Tot wij in U volkomen zijn.

Uit het Evangelie volgens Johannus Joh. 15,1-11

Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijnbouwer. Elke rank aan Mij die geen vrucht draagt, snijdt Hij af; en elke rank die wel vrucht draagt zuivert Hij, opdat zij meer vruchten mag dragen. Gij zijt al rein dankzij het woord dat Ik  tot u gesproken heb. Blijft in Mij zoals Ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, maar alleen als zij aan de  wijnstok blijft, zo gij evenmin, als gij niet blijft in Mij. Ik ben de wijnstok, gij zijt de ranken. Wie in Mij blijft, zoals Ik in Hem, die draagt veel vrucht, want los van Mij kunt gij niets. Als iemand niet in Mij blijft, wordt hij weggeworpen als de rank en verdort; men brengt ze bij elkaar,  gooit ze in het vuur en ze verbranden. Als gij in Mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraagt dan wat ge wilt en gij zult het krijgen. Hierdoor wordt mijn Vader verheerlijkt, dat gij rijke vruchten draagt; zo zult gij Mijn leerlingen zijn. Zoals de Vader Mij heeft liefgehad, zo heb ook Ik u liefgehad. Blijft in Mijn liefde. Als ge mijn geboden onderhoudt, zult gij in mijn liefde blijven, zoals Ik , die de geboden van mijn Vader heb onderhouden, in Zijn liefde blijf. Dit zeg Ik u, opdat mijn vreugde in u moge zijn en uw vreugde volkomen mogen worden.

Verkondiging

Aan het laatste avondmaal legt Jezus nog een keer getuigenis af met het beeld van de wijnstok. Wijn hebben zij zojuist gedronken. Als teken van verbondenheid, als teken van zegen en overvloed. Met goede wensen ook , het is immers Pesach; Mazzel tov: dat het je goed mag gaan, geluk en voorspoed, zegen voor een nieuw jaar! Ik ben de wijnstok en jullie de ranken. Mijn Vader God, de wijnbouwer. Inniger kun je niet verbonden zijn en juist door die band zul je vrucht dragen, wijn, tot zegen en geluk zijn en voorspoed brengen. In al het goede, al het geluk, dat jullie bewerkstelligen daarin zal Gods heerlijkheid schijnen. Kom daar maar eens in onze wereld maar eens meer aan. Soms lijkt de mensheid een verzameling van eigengereide ego’s. Dit is tegendraads, maar toch zijn er genoeg mensen die beseffen dat zij zonder de van Gods gekregen gaven en zonder verbondenheid met elkaar geen zegen kunnen brengen. Een beëdiging van de president van de VS vindt niet plaats zonder kerkdienst; paus Franciscus vraagt na zij verkiezing de mensen met en voor hem te bidden. In de wereld van de natuurwetenschappen heb ik veel diepgelovige en eerbiedige mensen ontmoet. Zij werken bijv. aan DNA ter voorkoming van ongeluk…..om vaccins te ontwikkelen. Het leven is niet maakbaar. Mensen die er werkelijk toe doen als het gaat om het brengen van voorspoed verwijzen vaak bescheiden naar de Schenker van hun talent. Als je erop gaat letten, ga je het zien.

Jezus weet zich bemind door God en verklaart de leerlingen n ook ons die Liefde. Een liefde die gekleurd is en gedragen wordt door de geboden ook elkaar tot zegen te zijn, als een beker wijn. Daar word je, worden wij en worden anderen blij van!

Johannus schrijft de pijlers van ons gelovig leven op in zijn brief aan een gemeente in Klein Azië.

Uit de eerste  brief van Johannus aan christenen in Klein Azië  1 Joh 3,16-24

Wat liefde is hebben wij geleerd van Christus: Hij heeft zijn leven voor ons gegeven. Dus zijn ook wij verplicht ons leven te geven voor onze broeders. Hoe kan de goddelijke liefde blijven in een mens die geld genoeg heeft en toch zijn hart sluit voor zijn broeder? Kinderen , wij moeten niet liefhebben met woorden en leuzen maar met concrete daden. Dat is onze maatstaf; daardoor krijgen wij zekerheid dat wij thuishoren bij de waarachtige God. Dan mogen wij ook vóór Zijn aangezicht ons geweten geruststellen, ook als het ons veroordeelt, want God is groter dan ons hart en Hij weet alles. Dierbare vrienden, daar ons geweten ons niet hoeft te veroordelen, mogen wij vrijmoedig met God omgaan; wij krijgen van Hem alles wat wij vragen, omdat wij zijn geboden onderhouden en doen wat Hem aangenaam is. En dit is Zijn gebod:  van harte geloven in  Zijn Zoon Jezus Christus en elkaar liefhebben zoals Hij ons bevolen heeft. Wie zijn geboden onderhoudt blijft in God en God in hem. En dat Hij in ons woont  weten wij door de Geest die Hij ons gegeven heeft.
Open je hart voor al je broedermensen en zustermensen! Wees hartelijk, dan zal de nieuwe wereld ,Gods Rijk komen.

Dat de nieuwe wereld komen zal.

Er zal brood genoeg  zijn en er zal water stromen voor ieder mensenkind!

 Voorbeden

Bidden wij in stilte….
En voor de mensen die het moeilijk hebben door ziekte, in rouw, in onzekerheid, in angst
Om mensen met een creatieve geest die oplossingen vinden in beperkingen
Om mensen met de gave anderen te inspireren samen te werken aan een nieuwe en duurzame samenleving
Om mensen die de weg wijzen naar herstel van de natuur. Dat zij gehoor vinden..
Om heel veel mensen die kleine stappen kunnen zetten om de nieuwe wereld op te bouwen; dat wij die mensen zullen zijn.

Onze Vader

Slot en Zegen

Dat je in de nieuwe week mooie dagen mag hebben. Dat je je bemind weet door God en mensen.
Ga dan in vrede
Om vrede en alle goeds te brengen

Onder Gods zegen
De Heer onze God
Hij die barmhartig is en geduldig en van iedere mens houdt
Hij zegent ons
Vader, Zoon en Heilige Geest

 

 

Nog geen reacties

Reactie plaatsen