Lentebrief van de penningmeester

’s-Hertogenbosch, maart 2019
Geachte Heer, Mevrouw,
Onlangs mocht ik de kascommissie ontvangen. Zij hebben de financiële administratie van 2018 grondig gecontroleerd. Gebleken is dat de inkomsten en uitgaven deugdelijk zijn vastgelegd. De kascommissie zal de Algemene Ledenvergadering dus voorstellen de penningmeester te dechargeren voor het gevoerde beleid. Een gelegenheid om u, voorafgaand aan de ALV reeds globaal te informeren.
Dankzij een belangrijke toename van de bijdragen, waaronder twee grote eenmalige giften, een toename van de collecte-ontvangsten én een eenmalige mindere uitgave van de personeelskosten, doordat gedurende enkele maanden geen betaalde vervanging was, kan voor 2018 een positief saldo worden bijgeschreven.
Ondanks het grote positief resultaat in 2018 is het nog te vroeg om de begroting van 2019 bij te stellen. Deze begroting toont nog een negatief saldo.
Afgelopen jaar zijn de zgn. groene munten met ons logo ingevoerd. Indien u deze munten vooraf inkoopt met een overschrijving naar de bank en de munten in het mandje deponeert bij de collecte betaalt de belasting mee aan uw afdracht aan SSiB.
Daarnaast blijft de mogelijkheid te kiezen voor ‘periodiek schenken’. Deze vorm van schenken aan SSiB is mogelijk omdat SSiB een zgn. ANBI-status heeft, waardoor giften aan onze vereniging fiscaal aftrekbaar zijn. Periodiek schenken is eenvoudiger en goedkoper geworden, omdat een notaris niet meer nodig is. Op de website van de Belastingdienst onder ‘periodiek schenken’ kunt u het betreffende formulier downloaden. U vult dit formulier in met uw gegevens, stuurt dit, in tweevoud, naar mij of zorgt dat dit formulier op een of andere manier bij mij terechtkomt. Ik zorg vervolgens voor invulling van de ontbrekende gegevens en ondertekening en bezorg een exemplaar weer bij u. Daarmee bewijst u de Belastingdienst dat uw giften aan SSiB de komende vijf jaar volledig fiscaal aftrekbaar zijn.
Met uw bijdrage versterkt u de positie van onze San Salvatorgeloofsgemeenschap. Met uw steun kunnen onze pastores hun werk blijven doen, de koren blijven zingen en kunnen we de overige kosten, zoals onder meer huur Cello en Ordune blijven betalen. Overigens allemaal vaste kosten, terwijl de inkomsten allerminst vaststaan. Wij hopen daarom, ook in financieel opzicht, in 2019 opnieuw op u te mogen rekenen. Blijf a.u.b. onze en uw geloofsgemeenschap steunen, zodat wij met elkaar een krachtige en bloeiende gemeenschap zijn en blijven.
Het bestuur dankt u voor uw steun en wenst u, aan het begin van een nieuwe lente met hopelijk zicht op een prachtige zomer, een mooi, gezond en goed jaar in een inspirerende San Salvator gemeenschap.
Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur, Jacques Goossens, penningmeester.

Nog geen reacties

Reactie plaatsen