Bruisen over vieren

Aanleiding en aanpak 
Eerder is vastgesteld dat vieringen de kern zijn van wat we als  geloofsgemeenschap zijn.
Bij het voorbereiden en uitvoeren van deze vieringen is een groot aantal werkgroepen en personen  betrokken. Om zicht te krijgen hoe een en ander verloopt zijn Ria Zwijenberg en Jacques Jochems de  tweede helft van 2018 in gesprek gegaan met leden van die werkgroepen.
Om te zorgen dat leden wisten wat de bedoeling was is voorafgaand aan het gesprek een korte  notitie met enkele vragen toegezonden, zoals
1.  Hoe is de samenstelling van de werkgroep?  2. Hoe vaak komen de leden bij elkaar?  3. Wat gaat goed en wat kan beter?  4. Behoeft de werkgroep versterking?  5. Suggesties met betrekking tot de voorbereiding en uitvoering van vieringen.

Resultaten 
Gesproken is met 14 werkgroepen, variërend van autovervoer, gastvrouwen bij vieringen en bij  Ordune, kinderkerk, koffiegroep, koren, kosters, lectoren, inruim‐ en opruimgroep, siergroep,  websitegroep en zaterdagavondgroep. In totaal zijn 131 mensen betrokken bij deze werkgroepen. In  die 131 zitten wel diverse dubbeltellingen want veel Salvatorianen zitten in diverse groepen.  Wanneer een gesprek plannen moeilijk bleek is de notitie met vragen toegezonden aan de  contactpersoon en is een schriftelijke reactie ontvangen. De gesprekken waren prettig en werden  gewaardeerd. Er bleek een grote behoefte om mee te denken. Van de gesprekken zijn korte  verslagen gemaakt.
Bij enkele groepen was behoefte aan versterking en werden al acties ondernomen om nieuwe leden  aan te trekken. Dat werkt in het algemeen goed. Overigens, mocht u zich willen aanmelden voor een  werkgroep dan bent u van harte welkom. Elke werkgroep heeft een contactpersoon. De namen van  de werkgroepen en de contactpersonen staan op de website. Een aantal groepen hanteert een  werkrooster, bijvoorbeeld de koffiegroep, siergroep en kosters.
Sommige groepen zoals de koren komen regelmatig bij elkaar, anderen 1 à 2 keer per jaar.
De meeste werkgroepen lopen goed en er is een prettige sfeer. Een aantal groepen heeft de  werkzaamheden of werkprocessen schriftelijk vastgelegd. Het verdient aanbeveling om dat voor  meer werkgroepen en werkprocessen te doen en de informatie centraal op te slaan. Het voordeel is  dan dat activiteiten gemakkelijker overgedragen kunnen worden aan nieuwe mensen.
Ook werd door enkelen de behoefte aan een nieuwe infofolder uitgesproken. Deze infokaart is  inmiddels beschikbaar. Op enkele onderdelen is de kwetsbaarheid van werkzaamheden binnen onze
gemeenschap duidelijk geworden. Uit alles blijkt dat Trudie van Lexmond wel heel veel doet. Met de  gesignaleerde knelpunten gaan werkgroepen en bestuur aan de slag.

Op de vraag naar suggesties m.b.t. voorbereiding en uitvoering van vieringen is het volgende naar  voren gekomen:
 Een aantal mensen wil graag meedenken over het thema van de viering en/ of over de  invulling daarvan;
 Bij communie‐uitreiking steeds andere mensen betrekken;
 Experimenteer met andere opstelling van stoelen bij vieringen;
 Stilte vóór de viering meer onder de aandacht brengen.

De bruismiddag
Op zondag 6 januari 2019 nodigden we  alle Salvatorianen uit voor  een moment om te bruisen over onze vieringen. De bovenstaande  bevindingen werden gedeeld met de ruim 60 aanwezigen.  Vervolgens werden de werkzaamheden van voorgangers op  luchtige wijze in beeld gebracht.   Daarna werden mensen uitgenodigd om in kleine groepen te  vertellen over wat hun raakt in de San Salvator vieringen. Aan  iedere tafel was een voorganger aanwezig als gespreksleider. Hij of  zij zorgde ook voor de verslaglegging.   Reacties zijn zeer  uiteenlopend. Toch zijn er ook zaken die in bijna alle groepen  genoemd worden en die dus om aandacht vragen. Uit de  gesprekken kwamen verder een aantal dilemma’s  naar voren die  niet nieuw zijn. Deze dilemma’s geven de diversiteit binnen de  geloofsgemeenschap weer. Als laatste verzamelden we een aantal praktische tips.  Reacties tijdens de bruismiddag
Naast de algemene teneur dat de vieringen gewaardeerd worden en dat de variëteit aan voorgangersals positief wordt ervaren zijn de reacties over de inhoud van vieringen heel uiteenlopend.
Geluiden  van “meer aandacht voor oude testament/Latijns credo” tot “fijn dat we niet meer aan regels  gebonden zijn” hoorden we klinken. Hoe bijzonder is het dat we deze diversiteit met elkaar  uithouden en waarmaken.
Verder signaleren we de volgende zaken die in meerdere groepen naar voren werden gebracht.
 Graag meer stilte vooraf en tijdens de viering.
Dat kan bijvoorbeeld:
o vooraf aan de viering
o tijdens  het tafelgebed
o na de overweging
o tijdens de vredeswens
We vragen onze groep voorgangers na te denken over mogelijkheden om  stilte momenten in onze  vieringen in te passen.
 Graag liederen die meegezongen kunnen worden, dus toegankelijker/niet onbekend  en niet  teveel coupletten. Soms klinkt de roep om lichter en moderner repertoire. Het zou mooi zijn  als met name het openingslied, geloofslied en het slotlied meegezongen kunnen worden.
We vragen onze koren om rekening te houden met meezingbaarheid van het repertoire
  Er  is behoefte aan goeddoordachte inhoud vanuit de Bijbelse verhalen.
 Een blijde boodschap uitdragen in plaats van een pessimistische toon. Het is mooi als  vieringen perspectief bieden.
 Andere vormen van vieren zoeken  is goed , maar met mate.
 Meer thema vieringen, een aantal mensen wil graag meedenken.
 Grote waardering voor lectoren die de viering mee dragen.
 De ontmoeting rondom de viering en het gevoel van saamhorigheid worden gewaardeerd.
 Nadenken over symboliek in de vieringen – Stilte, gebedsmantel zijn daar onderdeel van.

De eeuwige dilemma’s 
o Maatschappelijke betrokkenheid versus spirituele diepgang.
o De verticale verbinding versus horizontaliteit.
o Gebruik van het oude testament of juist vooral het nieuwe testament als uitgangspunt.
o Werken vanuit “eigen” traditie versus inzichten vanuit andere tradities gebruiken.
o De gebedsmantel:  wel of niet? Vanuit de gemeenschap is eerder gezegd dat we het fijn  vinden als voorgangers een gebedsmantel dragen.
Praktische suggesties
o Graag de voor‐ en achternaam noemen
o Teksten voor de mensen achter het altaar
o Bronnen vermelden – ook van de gebruikte  Bijbelvertaling
o Stilte vooraf ook via dia promoten
o Hand‐out erin houden ondanks de milieu aspecten
o Voorganger bij uitgang beschikbaar als luisterend oor
o Geen vaste zitplaatsen
o Meer interactie in de vieringen
o Marialiederen in de meimaand
o Aandacht voor duurzaamheid ook in de inhoud van de  vieringen.
o Kijken naar de opstelling van de stoelen.

Tot slot  We willen iedereen bedanken voor in inzet en betrokkenheid. In het voorbereiden van ditbruismoment over vieren is ons duidelijk geworden door hoeveel mensen onze vieringen gedragen  worden. Vieren is iets van ons samen en we hopen dan ook dat deze bubbels hun weg vinden in onze  vieringen.

Januari 2019 | Jacques Jochems, Ria Zwijenberg, Gonnie van Osta en Franneke Hoeks

Nog geen reacties

Reactie plaatsen