Actueel

Een zware lastVoorganger: John Parker Viering  4 & 5 juli 2020

Een zware last


De link en de youtubeviering zijn natuurlijk ook te vinden op
www.sansalvatorgemeenschap.nl bij de tekst van de viering. Wij wensen u een mooie viering toe.

Welkom

Welkom aan iedereen die deze viering volgt, lezend of kijkend en luisterend. Het begin van de coronavirus pandemie lijkt heel lang geleden. Alle beperkingen die we hebben meegemaakt en nog mee maken, zijn voor sommige mensen een heel zware last. En toch, langzaamaan worden die beperkingen opgeheven, wordt die last minder zwaar en vinden wij een nieuwe vorm van het normale leven.
Het is een zware tijd geweest. In sommige aspecten zijn wij zwakker geworden, wij zijn veel kwijtgeraakt: dierbaren, vrijheden. Geplande gebeurtenissen waar wij naar uit gekeken hebben, zijn heel anders verlopen, of helemaal niet.
In andere opzichten zijn wij sterker geworden. Hierover mogen wij in deze viering nadenken en bidden.
Gebed
Jij die van mensen weet,
van hun verleden,
 van hun heden,
van hun toekomst,
van hun dromen en hun angsten;
wees bij ons als wij vieren,
geef ons licht en kleur, hoop en leven. Amen.

Lied:   Een mens te zijn op aarde
Een mens te zijn op aarde in deze wereldtijd,
is leven van genade buiten de eeuwigheid.
Is leven van de woorden die opgeschreven staan
en net als Jezus worden die ‘t ons heeft voorgedaan.

Een mens te zijn op aarde in deze wereldtijd,
is komen uit het water en staan in de woestijn.
Geen god onder de goden, geen engel
en geen dier, een levende, een dode,
een mens in wind en vuur.

Een mens te zijn op aarde in deze wereldtijd,
dat is de dood aanvaarden, de vrede en de strijd.
De dagen en de nachten, de honger en de dorst,
de vragen en de angsten, de kommer en de koorts.

Een mens te zijn op aarde in deze wereldtijd,
dat is de Geest aanvaarden die naar het leven leidt; –
De mensen niet verlaten,
   – Gods Woord zijn toegedaan,
dat is op deze aarde de duivel wederstaan

Bij de verhalen
Onze twee lezingen vandaag worden gelezen door Annette Beelen en Toon van Mierlo. De tweede lezing wordt genomen uit het evangelie volgens Mattheüs; woorden van Jezus die mensen uitnodigt om zijn weg te volgen. Eerst, een commentaar van oud-pastoor van Ogtrop van Haarlem over een verhaal van Mozes.

We lezen; Een zware last  naar H.van Ogtrop                  
In een joods verhaal wordt verteld hoe Mozes God aanklaagt. Hij doet dat heel beleefd door te zeggen: “Heer, God van heel de wereld, hebt ge uw kinderen niet erg veel lasten opgelegd? Ze moeten om te beginnen het juk van de Tora dragen, al uw opdrachten vervullen. Dat is een grote taak, dat juk is zwaar; met blijdschap willen we dat dragen. Als dat het enige maar was. Wat moeten we daarnaast niet een beproevingen doorstaan. Zo legt Gij uw arme volk eeuw in eeuw uit het juk op van de slavernij onder de wereldrijken. U vraagt te veel van ons, dat juk wordt ons te zwaar; we kunnen het niet meer dragen.”
Het verhaal van Mozes’ klacht is te begrijpen. Het is ontstaan binnen de kring van het joodse volk dat, als geen ander volk, voor zijn getuigenis moet lijden. Nee, het is geen pleziertje ‘uitverkoren volk’ te zijn. Dat Mozes met God in gesprek gaat, wijst erop dat hij een antwoord verwacht. Hij weet dat hij op Gods troost kan rekenen.

Acclamatie: Ik ben zegt Gij de Eerste en de Laatste.

We lezen Mattheüs  11, 25-30 
In die tijd nam Jezus het woord: ‘Ik dank u, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat u dit verborgen hebt voor wijzen en verstandigen en het onthuld hebt aan eenvoudigen. Ja, Vader, zo hebt u het goedgevonden. Alles is mij door mijn Vader in handen gegeven. Niemand kent de Zoon behalve de Vader, en niemand kent de Vader behalve de Zoon, en ieder aan wie de Zoon hem heeft willen onthullen. Kom allen naar mij toe die afgemat en belast zijn, en ik zal u rust geven. Neem mijn juk op en kom bij mij in de leer, omdat ik zachtmoedig ben en eenvoudig van hart, en u zult rust vinden voor uw ziel. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht.’

Bezinning
Het joodse volk van het eerste testament heeft vanaf het begin moeten lijden, en heeft vaak geklaagd tegen hun leiders, tegen hun God zelf, om hun zware last. Trouw zijn aan hun God, trouw blijven heeft het volk veel gekost. Temidden van volkeren die andere goden in eer hielden, zij hadden geen eigen land, zij werden misbruikt, slaven geworden. Zelfs toen zij vrij waren geworden leden zij honger en dorst, allemaal omdat zij trouw gezworen hadden aan hun God. Hun geloof werd soms gezien als een last die ze moesten dragen.
De woorden van Jezus in het evangelie komen als een verrassing. Woorden van een profeet, zoals zoveel vóór hem. Beloftes van een nieuw tijdperk, geen verdriet meer maar rust, zachtheid, geluk, zegen.
Is die Jezus weer zo ‘n profeet die van alles belooft voor wie in hem gelooft? Of is wat hij zegt de waarheid? Zijn boodschap is eenvoudig, en lijkt minder ingewikkeld als de Thora met al die regeltjes en wetten.
Iets wat mij opvalt sinds de ernst van het coronavirus herkend werd, is de eenvoud van de boodschap door vele overheden uitgegeven. Houd afstand, blijf attent, blijf veilig. Er zijn wel meer uitvoerige instructies maar de hoofdzaak is eenvoudig en duidelijk. Zo krijg ik het gevoel dat de situatie wel ernstig is, maar er is licht ergens in de toekomst. Lastig, zeker, maar er zijn zwaardere lasten.
Wat we allemaal kwijt zijn deze afgelopen maanden heeft ons verzwakt maar niet afgemaakt. Wij kijken uit naar het weerzien van familie en vrienden, naar het samen bidden en zingen, naar het samen vieren van het leven.
De boodschap is eenvoudig en duidelijk. Voor iedereen die oren en ogen heeft, voor iedereen die verstandig is en een hart heeft. Wees veilig, blijf attent, blijf aardig voor elkaar.
Lied:   Zij die stom zijn

Voorbed            
Eeuwige, keer de glans van uw gelaat naar hen voor wie we nu bidden:
zij die leven met verdriet, met pijn, met schuld. Schenk hun verlichting.
voor mensen die zorgen voor anderen, mensen die werken vanuit hun roeping, mensen die leven ten dienste van hun medemens. Schenk hun warmte, vrede.  Ieders eigen intenties.
Onze Vader


Slotgedachte   
Op een steile weg vol stenen ontmoette ik een meisje; ze droeg haar broertje op haar rug. “Kindje,” zei ik, “wat draag jij voor een zware last!” Ze keek me aan en zei: “Dat is geen last, mijnheer, dat is mijn broer.”

Zegen
Mogen wij voor elkaar een zegen zijn,
bij alles wat ons te doen staat,
alles wat we beleven mogen,
alles wat ons overkomt.
Mogen wij voor elkaar een zegen zijn,
in het leven dat we samen delen,
zo kwetsbaar als het is.
Mogen wij vandaag
voor elkaar een zegen zijn,
in ons verschillen en ons gelijken.
Dan zal God ons zegenen in Zijn Naam:
Vader, Zoon en heilige Geest.
Amen.


***
Reageren op deze viering vinden we fijn. Dat kan via
de website www.sansalvarorgemeenschap.nl Onder de tekst van de viering is gelegenheid om een reactie achter te laten.
door een mailtje te sturen naar info@sansalvarorgemeenschap.nl
Op dit moment missen wij de collecte als inkomstenbron.  U kunt de San Salvator blijven steunen door een bedrag over te maken op NL96 INGB 0006 0407 13 van San Salvator in Beweging.
Blijf vertrouwen, houd moed en let een beetje op elkaar
www.sansalvatorgemeenschap.nlVakantie

NOODFONDS NOORD zorgt dat gezinnen voor wie dat niet vanzelfsprekend is,in de zomervakantie van 2020 ook een dagje weg kunnen. Even zorgeloos genieten.
U maakt het mede mogelijk!

Maak alstublieft uw bijdrage over op
rekening NL23 INGB 0005 9626 81
ten name van Noodfonds SSiB
graag vermelden: vakantie-actie

Dank u wel!

Overgave?SAN SALVATORGEMEENSCHAP
DATUM  27 & 28 juni 2020 | Theo Hofland (teksten en orgel)

Titel: Overgave?
U kunt deze viering volgen via het YouTubekanaal van de San Salvator. Dat kunt u vinden via de volgende link: https://www.youtube.com/channel/UCgKq1QU2z2Iy48gT9lQ5UyQ.

De viering wordt daar in de loop van zaterdag op gepubliceerd.  U kunt dan de viering van dit weekend aanklikken.
De link en de youtubeviering zijn natuurlijk ook te vinden op
www.sansalvatorgemeenschap.nl bij de tekst van de viering. Wij wensen u een mooie viering toe.

Welkom
Welkom aan iedereen niet alleen van onze eigen San Salvator gemeenschap, maar ook welkom aan iedereen die de link voor deze viering doorgestuurd hebben gekregen. Zoekers zijn wij, in deze moeilijke tijd. Zoekers naar inspiratie, naar bezinning, naar verbondenheid. Voor iedereen wil ik hopen dat je vandaag geïnspireerd mag worden. Dat je geraakt en bewogen mag worden door misschien één woord, één melodie of gedachte. Dit als geestelijke brandstof voor een nieuwe week. Laten we onszelf daarom plaatsen in de ruimte van God, in Zijn Stilte. In Zijn stilte, met al onze vragen, met ons leven met zijn moeilijke en mooie kanten. Laten we daarbij een licht ontsteken……..

Gebed
God van alle mensen,
zie en zegen al die kaarsjes,
die nu in zoveel huizen ontstoken worden.
Dat in die zegen ook de wensen en gedachten
worden meegenomen
die wij hebben als we het licht ontsteken.
Dat dit licht,
hoop en verlichting
mag brengen voor iedereen
in deze moeilijke tijd.
Maar vooral dat Uw licht
in verbondenheid
op ons af mag stralen,
voor kracht en volharding.
Dat wij elkaar tot steun zijn. Amen

Lied: Licht dat ons aanstoot in de morgen (eerste twee coupletten!)

Licht dat ons aanstoot in de morgen
voortijdig licht waarin wij staan
koud, één voor één en ongeborgen,
licht overdek mij, vuur mij aan.
Dat ik niet uitval, dat wij allen
zo zwaar en droevig als wij zijn
niet uit elkaars genade vallen
en doelloos en onvindbaar zijn.

Licht, van mijn stad de stedehouder,
aanhoudend licht dat overwint.
Vaderlijk licht, steevaste schouder,
draag mij, ik ben jouw kijkend kind.
Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen
of ergens al de wereld daagt
waar mensen waar leven mogen
en elk zijn naam in vrede draagt.

Bij de verhalen 
We lezen vandaag twee Bijbelverhalen. Een uit de profeet Jeremia en een uit het evangelie van Mattheüs.  Vandaag worden ze voorgelezen door Ria van Luijk en Maria Claessens. Het zijn teksten waarin God duidelijk laat zien wat hij voor ons kan betekenen, maar dat is niet zonder tegenprestatie.   

We lezen Jeremia 29 4-14
Ik, Jeremia, schreef in Jeruzalem een brief en stuurde die naar Babel. Hij was voor de leiders, priesters, profeten en iedereen die Nebukadnezar uit Jeruzalem gevangen had meegenomen naar Babel. In de brief stond: “Dit zegt de Heer van de hemelse legers, de God van Israël, tegen alle mensen die Ik gevangen uit Jeruzalem heb laten meenemen naar Babel. Bouw [ in Babel ] huizen en ga daarin wonen. Leg groentetuinen aan en eet van de groenten. Trouw en krijg kinderen. Laat jullie zonen en dochters trouwen en laten zij ook kinderen krijgen. Zorg dat jullie volk daar groter wordt, en niet kleiner. Bid om vrede voor de stad waarheen Ik jullie heb gestuurd. Bid voor die stad, want als die stad vrede heeft, zullen ook jullie vrede hebben.
Want dit zegt de Heer van de hemelse legers, de God van Israël: Laat je niet bedriegen door jullie profeten en waarzeggers. Geloof niet wat de mensen die bijzondere dromen hebben, tegen jullie zeggen. Want ze liegen dat ze namens Mij profeteren. Ik heb hen niet gestuurd, zegt de Heer. Pas als er 70 jaar in Babel voorbij zijn, zal Ik naar jullie toe komen, zegt de Heer. Dan zal Ik de goede dingen doen die Ik jullie heb beloofd: dan zal Ik jullie naar je land terugbrengen. Want Ik weet wat mijn plannen voor jullie zijn, zegt de Heer. Ik heb mooie plannen voor jullie. Plannen vol vrede, niet vol ellende. Want Ik heb een hoopvolle toekomst voor jullie. Dan zullen jullie Mij aanbidden. Jullie zullen naar Mij toe komen en tot Mij bidden. En Ik zal naar jullie luisteren. Jullie zullen Mij zoeken en Mij ook vinden, als jullie met je hele hart naar Mij verlangen. Ik zal Mij door jullie laten vinden, zegt de Heer. Ik zal een einde maken aan jullie gevangenschap. Ik zal jullie weer verzamelen uit alle volken en alle plaatsen waarheen Ik jullie heb weggejaagd. Ik zal jullie terugbrengen naar de plaats waaruit Ik jullie gevangen heb laten meenemen.

Orgel:  Offrande van Floor Peeters

We  lezen  Mattheüs
10, 34-42
Jullie moeten niet denken dat Ik ben gekomen om vrede te brengen op de aarde. Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar strijd. Ik kom strijd brengen tussen vader en zoon, tussen moeder en dochter, en tussen een vrouw en haar schoonmoeder. De mensen met wie je in één huis woont, zullen je vijanden zijn.
Als je meer van je vader of moeder houdt dan van Mij, ben je Mij niet waard. En als je meer van je zoon of dochter houdt dan van Mij, ben je Mij niet waard. En als je het kruis niet opneemt en Mij volgt, ben je Mij niet waard. Iedereen die zijn leven vindt, zal het verliezen. Maar iedereen die zijn leven verliest omdat hij van Mij houdt, zal juist leven krijgen.
Als mensen jullie ontvangen, ontvangen ze Mij. En mensen die Mij ontvangen, ontvangen Hem die Mij heeft gestuurd. Als je een profeet ontvangt omdat hij een profeet is, zul je ook de beloning van een profeet ontvangen. Als je een goed mens ontvangt omdat hij een goed mens is, zul je ook de beloning van een goed mens ontvangen. En luister goed! Ik zeg jullie dat als je aan één van deze eenvoudige mensen die door anderen niet belangrijk gevonden worden, ook maar een beker koud water te drinken geeft omdat hij een leerling van Mij is, dan zul je je beloning krijgen.”

Orgel: Melody van Floor Peeters


Bezinning
Jezus nog aan toe! En dat mag u letterlijk en figuurlijk interpreteren. Hier wordt nogal wat van ons gevraagd. Kan ik dit voor elkaar krijgen? En misschien nog wel meer, wil ik dit wel? Hoe kan ik meer van die man uit Nazareth houden dan van mijn moeder of mijn kinderen? En ben ik wel bereid om voor Hem te sterven? Wil ik wel de strijd aangaan met mijn dierbaren omwille van Hem? Mag er dan geen enkele twijfel meer zijn in ons geloof? Deze Jezus in het evangelie van vandaag komt ons wat vreemd voor. Maar als we wat meer weten van de achtergrond van dit evangelie, wanneer het geschreven werd, kunnen we de toon van dit evangelie wellicht wat beter begrijpen. Toen Mattheüs zijn evangelie schreef was er een ernstige crisis in het Jodendom en daarmee ook in de beginnende christelijke beweging. Na de verwoesting van de tempel in 70 n Chr. worden de Joden verdreven in de diaspora. Christenen (veelal nog Joden) worden vervolgd. En nu komt het erop aan? Wat betekent het nu om Jezus te volgen, want dat heeft grote consequenties. Misschien kost het je leven. Daarom is Mattheüs heel rigoureus, hij vraagt onvoorwaardelijke overgave, anders stelt je geloof niets voor. Hij moet wel, want anders blijft er van die Jezus beweging niets meer over. Dus geen lieve woorden, geen ‘zou je asjeblief’. Nee, keiharde taal. Het is alles of niets. En zo komen deze woorden over de tijd naar ons toe en vraagt Mattheüs indirect aan ons: ‘Waar sta jij in je christen zijn?’. Kunnen wij ons in onze tijd van luxe überhaupt nog onvoorwaardelijk overgeven? Bijvoorbeeld, geven we ons nog steeds onvoorwaardelijk over aan alle corona maatregelen en hebben we dat vanaf het begin gedaan? Wij kennen de zware dilemma’s van Mattheüs’ tijd niet. Wij hebben als christenen geleerd te schipperen. Als individu en als volgeling van die man uit Nazareth wil je best opkomen voor datgene waarin je gelooft, ook al is dat tegen de stroom in. Dat betekent dat je vrijwel altijd kiest voor iets wat niet gemakkelijk is. Soms moet je offers brengen, misschien wel op de manier waarop Mattheüs doelt. Maar als je vertrouwt op God, zo zeggen Jeremia en Mattheüs, krijg je er veel voor terug. Dat is makkelijk en mooi gezegd, maar is het niet. Immers iedereen van ons kent zijn kracht en zijn beperkingen. We zijn wie we zijn. Je kunt niet zijn wat je niet bent. We proberen die man uit Nazareth vanuit ons volste vermogen te volgen, niet meer en niet minder. En daarin kun je niet anders dan trouw blijven aan je diepste zelf in voorwaardelijke overgave. En als dat lukt dan mogen we geloven en houvast vinden, in die mooie woorden die Jeremia spreekt namens de Heer: ‘Ik heb mooie plannen voor jullie. Plannen vol vrede, niet vol ellende. Want Ik heb een hoopvolle toekomst voor jullie’.

Lied: Neem mij aan zoals ik ben
Neem mij aan zoals ik ben.                
Zuiver uit wie ik zal zijn.
Druk uw zegel op mijn ziel en leef in mij.


Voorbeden
Bidden we om kracht voor onszelf om datgene te doen waar we in het diepste van ons zijn in geloven.
Dat we een wereld mogen creëren waar iedereen de mogelijkheden heeft om zich te ontplooien tot wie hij of zij is. Ongeacht huidskleur, ras, geslacht of seksuele geaardheid.
Bidden we voor alle mensen die in deze moeilijke tijden de weg zijn kwijtgeraakt, die vechten tegen eenzaamheid, tegen het alleen zijn, die het knuffelen, de warmte en de tederheid zo missen.
Laten we bidden voor ons allemaal, voor onze eigen San Salvator gemeenschap, voor de mensen die we nu elke zaterdag en zondag moeten missen. Dat we perspectief blijven zien en geïnspireerd blijven.
Laten we daarom samen in verbondenheid met God en elkaar, het gebed bidden dat Jezus ons zelf heeft geleerd: Onze Vader
Biden we om vrede, als het even tegenzit, als de muren op je afkomen, als je huisgenoten soms teveel worden, bidden we om vrede, voor onszelf, voor elkaar en voor de wereld. Dona nobis pacem.

Slotgedachte: een Joodse vertelling van Martin Buber
En rabbi Sussja sprak: ‘In de komende wereld zal niemand mij vragen: ‘Waarom ben je Mozes niet geweest? Waarom was je geen Abraham, of geen David? Waarom was je geen profeet Elia?’ Niemand zal mij dat dan vragen. Ze zullen mij maar één vraag stellen en deze luidt: ‘Sussja, waarom ben je Sussja niet geweest?’

Zegen

Moed houden, eenvoudig voortgaan, als je kunt
en als je niet kunt, niet meer kunt,
wachten; of uitrusten bij een vriend, als die er is.

En, als die er niet is, tóch wachten;
– dan maar alleen –
wachten tot het weer gaat: straks.

Eenvoudig voortgaan; de weg nemen
zoals die komt
met z’n vóór en z’n tegen;
je oog helder als een lamp
die je lijf verlicht.
Doen wat ter hand is.
Antwoorden geven als die er zijn.
En intussen voelen de stap van je voet;
niet teveel omzien – een enkele keer soms
want de weg gaat dwars door je hart –
niet te veel omzien, en niet te veel vooruit.

Laten we elkaar daarbij zegenen in alle lief en leed
en moge de eeuwige en nabije God ons zegenen in de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

***
Reageren op deze viering vinden we fijn. Dat kan via
de website www.sansalvarorgemeenschap.nl Onder de tekst van de viering is gelegenheid om een reactie achter te laten.
door een mailtje te sturen naar info@sansalvarorgemeenschap.nl
Op dit moment missen wij de collecte als inkomstenbron.  U kunt de San Salvator blijven steunen door een bedrag over te maken op NL96 INGB 0006 0407 13 van San Salvator in Beweging.
Blijf vertrouwen, houd moed en let een beetje op elkaar
www.sansalvatorgemeenschap.nl


Geef ons kracht

SAN SALVATORGEMEENSCHAP
20 & 21 juni 2020 | Wilton Desmense

Welkom
Welkom, beste vrienden. Op 18 juni 1920 werd in Geffen Johannes Elisabeth Schouten geboren: Jan Schouten, vanaf 1953 pastoor van de Lambertuskerk in oud Orthen, die in 1962 is afgebroken, en pastoor van de 6 jaar daarvoor ingezegende San Salvatorkerk; onder zijn pastoraat werd de basis gelegd
van vernieuwing en een manier van kerk zijn die velen aansprak en waarop wij proberen voort te bouwen.
Aan het begin van deze viering gedenken wij zijn honderdste geboortedag in het bescheiden vlammetje van licht en warmte.

Openingsgebed
Wij die ons zwak weten en kwetsbaar,
zoeken een baken van warmte
om ons gesterkt te voelen
en er geborgenheid te vinden.
Wij zoeken de weg
naar waarheid en waarachtig leven
in respect en omzien naar al onze medemensen.
Wij willen die weg gaan,
het richtsnoer volgend van Jezus’ evangelie.
Geef, God van liefde, ons daartoe de kracht.

Acclamatie: Wat eeuwen her begonnen is
Wat eeuwen her begonnen is,
dat oude woord is goed.
Het wordt door pijn en hechtenis
een woord van vlees en bloed.

Bij de lezingen
De lezingen van vandaag. De eerste is uit de profeet Jeremia, de tweede uit Matteüs. Ik wilde Jeremia niet al te zeer zijn gang laten gaan in de zin van het ouderwetse woord dat is afgeleid van zijn naam ….. als u, jonge vrienden, begrijpt wat ik bedoel, om de woorden van een heer van stand te gebruiken.
Ook de lezing uit Matteüs heb ik enigszins bewerkt om er de woorden uit naar voren te halen die ons bemoedigen in dit tijdsgewricht.

We lezen: Jeremia 20, 7-13 (Basisbijbel)
Jeremia zegt: “Heer, U heeft mij zo ver gekregen dat ik voor U zou profeteren. U bent sterker dan ik en ik kon niet tegen U op. Nu word ik altijd door iedereen uitgelachen. Ze maken flauwe grappen tegen me. Want telkens moet ik tegen hen zeggen dat er ellende en geweld komt. Altijd als ik uw woorden spreek, lachen ze me uit. Daarom zou ik het liefst niet meer aan U willen denken. Ik wil eigenlijk niet meer namens U spreken. Maar elke keer branden uw woorden in mij alsof er vuur in mijn binnenste zit. Ik probeer mijn mond te houden, maar het lukt me niet.
Ik hoor de mensen over mij fluisteren. Ze zeggen: ‘Daar heb je hem weer met al zijn rampen! Kom, verzin iets om hem te kunnen stoppen!’
Maar U, Heer, kent de mensen die leven zoals U het wil. U kent hen door en door. Ik vertrouw er op dat U mij kracht zult geven.
Zing voor de Heer en prijs Hem! Want Hij redt onschuldige mensen uit de macht van slechte mensen.

“Geef ons kracht” melodie Rock-a My Soul
Geef ons kracht, heel ons leven, Heer. (3x)
O, geef ons kracht.
Steeds op zoek naar de waarheid, Heer.
steeds op zoek naar de liefde, Heer.
steeds op zoek naar het leven, Heer.
O, geef ons kracht.

We lezen Matteüs 10, 16-33
Ik stuur jullie als schapen onder de wolven. Wees daarom net zo voorzichtig en slim als slangen en net zo onschuldig als duiven. Maar pas op voor de mensen. Want ze zullen jullie gevangennemen en voor de rechter slepen. Jullie zullen ook voor machthebbers terechtstaan, omdat jullie in Mij geloven. Jullie zullen voor hen en voor de volken getuigen van jullie geloof in mijn ideeën.
Als ze jullie gevangennemen, maak je dan geen zorgen wat jullie moeten zeggen. Want jullie zullen de woorden krijgen op het moment dat jullie ze nodig hebben en jullie zullen spreken in de geest van onze hemelse Vader.
Velen zullen niets van jullie willen weten, omdat jullie kiezen voor mijn testament. Maar houdt tot het einde vol. Dan zullen jullie met vertrouwen de toekomst van het volle leven kunnen ingaan. .
Wees niet bang. Alles wat verborgen is, zal zichtbaar worden. En alles wat geheim is, zal bekend worden. Wat Ik jullie in het donker zeg, moeten jullie in het licht zeggen. Wat Ik jullie in het oor fluister, moeten jullie vanaf de daken roepen. Wees niet bang voor de mensen. Ze kunnen wel jullie lichaam doden, maar niet jullie ziel. Jullie kunnen beter bang zijn voor Hem die alle twee, lichaam en ziel, in de hel kan gooien.
Jullie weten toch dat twee mussen voor maar één muntje worden verkocht? Toch zal niet één mus doodgaan zonder dat jullie Vader het toestaat. Wees dus niet bang, want jullie zijn belangrijker dan een heleboel mussen bij elkaar.
Als je er tegen de mensen voor uit durft te komen dat je bij Mij hoort, zal Ik ook tegen mijn hemelse Vader zeggen dat je bij Mij hoort.

Bezinning
We horen bij Matteüs spreken van schapen, wolven en mussen. Het is daar alsof grootmoeder en de grote boze wolf in hetzelfde bed liggen. De leeuw en het lam liggen niet vredig naast elkaar. Wie wel? In onze dagen houden we braaf afstand, terwijl we dat eigenlijk niet willen. Braaf afstand. Dat wilde ik typen, maar er ging iets mis. Ik had BRAAFSTAND getypt. Een soort modermisme? Is braaf een stand om in te staan? Braaf alle regels volgen? De geschiedenis heeft geleerd dat daar veel mis mee kan gaan. Van het ene -isme komt het andere, van het goede kan het foute komen: internationaal socialisme werd nationaal socialisme, fascisme, nazisme en racisme.
Ooit was de betekenis van het woord “braaf” gelijk aan “dapper”, zoals dat in het Engels nog het geval is met het woord “brave”. “Home of the brave, land of the free”, klonk het in een protestsong uit 1965: “Land van de dappere, land van de vrije”, het zijn woorden uit het Amerikaanse volkslied. Maar in dit protestlied volgde daarop de retorische vraag: “Waarom laat je hem niet zijn wat hij wil zijn!” Waarom neem je de mensen niet zoals ze zijn, allemaal mensen zoals jij!
Dat is het appèl dat ik vind in het evangelie van vandaag. Zeg het in het licht, schreeuw het van de daken. Wees niet bang, onze ziel kan niet gedood worden. Kom ervoor uit dat we bij Jezus horen.
Dat is ook wat bij monde van Jeremia gezegd blijft, Jeremia die we hoorden zeggen:
Aloude woorden blijven branden in ons, omdat er een heilige geest in ons waart.
Bij testament zijn de woorden ons nagelaten, oud en nieuw tegelijk. Probeer ze niet binnen te houden, want ze zijn vol kracht.

Geloofslied: Uit vuur en ijzer

Uit vuur en ijzer, zuur en zout,
zo wijd als licht, zo eeuwenoud,
uit alles wordt een mens gebouwd
en steeds opnieuw geboren.
Om ijzer in vuur te zijn,
om zout en zoet en zuur te zijn,
om mens voor een mens te zijn
wordt alleman geboren.

Om water voor de zee te zijn
om anderman een woord te zijn,
om niemand weet hoe groot en klein,
gezocht, gekend, verloren.
Om avond- en morgenland,
om hier te zijn en overkant,
om hand in een and’re hand,
om niet te zijn verloren.

Om oud en wijd als licht te zijn,
om lippen, water dorst te zijn,
om alles en om niets te zijn,
gaat iemand tot een ander.
Naar verte die niemand weet,
door vuur dat mensen samensmeedt,
om leven in lief en leed
gaan mensen tot elkander.

Voorbede

De inkt is zwart, het blad is wit,
maar samen maken zij het schrift,
een kind is zwart, een kind is wit,
de hele wereld één gezicht,
een prachtig gezicht!
Wees als een kind en voel het aan
laat zo de wereld samengaan:
samen bestaan.
De dag is licht, de nacht is zwart,
het leven vaak onnodig hard,
de kinderen spelen, niet apart,
zien slechts elkaar, geen wit of zwart:
geen wit of zwart.
De toekomst die
zich aan ons toont:
dat ieder hier in vrijheid woont,
in vrijheid woont!

Acclamatie
Wees hier aanwezig, woord ons gegeven,
dat wij U horen met hart en ziel.
Wek uw kracht en kom ons bevrijden.

Gebed
Gij die weet wat in mensen omgaat
aan hoop en twijfel.
Gij die wat onzegbaar is onmiddellijk verstaat.
Niemand of hij heeft een naam bij U,
en alle namen doen ertoe.
Nooit heeft iemand U gezien,
in dit heelal zijt Gij onhoorbaar,
niemand die de dood is ingegaan
keert terug om ons van U te groeten.
Maar blijvend herinneren wij ons een naam,
van een mens die vol was van Uw kracht,
Jezus, Jozefs en Maria’s zoon.
Hij was zoals wij zouden willen zijn:
een mens van onzelfzuchtig leven, een vriend, een licht, een herder.
Daarom koesteren wij in onze harten
het gebaar waarmee hij zelf
zijn leven vierde en kroonde
in het delen en laten rondgaan
van de vruchten van onze aarde.
Zo willen wij leven, hem achterna!
Dan pas kunnen we met recht en reden
U noemen: onze moeder en hoeder, onze voedster en vader.

Lied: Onze Vader verborgen

Onze Vader verborgen,
uw naam worde zichtbaar in ons
uw koninkrijk kome op aarde
uw wil geschiede
Een wereld met bomen tot in de hemel
waar water schoonheid, en brood,
gerechtigheid is en genade.

Waar vrede niet hoeft bevochten
waar troost en vergeving is
en mensen spreken als mensen
waar kinderen helder en jong zijn
dieren niet worden gepijnigd
nooit één mens meer gemarteld
niet één mens meer geknecht.

Doof de hel in ons hoofd
leg uw woord op ons hart
breek het ijzer met handen
breek de macht van het kwaad.
Van U is de toekomst, kome wat komt

Slotgedachte
Er is een tijd van einde, een tijd van nieuw begin,
een tijd van veel verliezen, en dan weer van gewin,
van weemoed, stilstaande gedachten,
van aanpakken en niet langer wachten.
Omzien, inzien en vooruitzien,
en elkaar weer zien.

Vakantie-actie
Graag breng ik onze jaarlijkse vakantie-actie onder de aandacht. Mensen die echt niets over hebben om in deze tijd van het jaar ook maar één dag zorgeloos te genieten, als alleenstaande of met hun geliefden: voor die mensen wil het Noodfonds Noord van onze gemeenschap dat toch mogelijk maken. Zie de gegevens om een bijdrage te storten op de dia aan het eind van de viering.

Zegen
God van liefde,
in woorden die moed geven,
in tekenen waar je hart warm van wordt,
aan een tafel waar iedereen
het beste van zichzelf met de andere deelt,
ben Jij vandaag onder ons gekomen.
En nu zijn wij vervuld van Jouw Geest.
Jouw kracht zal bij ons zijn op onze levensweg.
Wij vragen jouw zegen voor vandaag en morgen en alle dagen.
Amen.

NOODFONDS NOORD vakantie-actie 2020
laat de zon voor hen binnen
rekening NL23 INGB 0005 9626 81
ten name van Noodfonds SSiB
graag vermelden: vakantie-actie

Reageren op deze viering vinden we fijn. Dat kan via
• de website www.sansalvarorgemeenschap.nl Onder de tekst van de viering is gelegenheid om een reactie achter te laten.
• door een mailtje te sturen naar info@sansalvarorgemeenschap.nl
Op dit moment missen wij de collecte als inkomstenbron. U kunt de San Salvator blijven steunen door een bedrag over te maken op NL96 INGB 0006 0407 13 van San Salvator in Beweging.

Op weg met lege handen

SAN SALVATORGEMEENSCHAP

DATUM 13 & 14  juni  2020 | Franneke Hoeks


Op weg met lege handen

U kunt deze viering volgen via het YouTubekanaal van de San Salvator. Dat kunt u vinden via de volgende link: https://www.youtube.com/channel/UCgKq1QU2z2Iy48gT9lQ5UyQ .  De viering wordt daar in de loop van zaterdag op gepubliceerd.  U kunt dan de viering van dit weekend aanklikken.

De link en de youtubeviering zijn natuurlijk ook te vinden op www.sansalvatorgemeenschap.nl bij de tekst van de viering. Wij wensen u een mooie viering toe.

Welkom

Welkom lieve mensen. De afgelopen weken hebben we geoefend in andere manieren van vieren. Een gestreamde viering met Pinksteren en vorige week een viering via Zoom. Dit weekend weer “normaal”. Normaal tussen aanhalingstekens. We verlangen allemaal naar dat moment waarop we elkaar weer in levenden lijve kunnen treffen. Voor nu laten we de verhalen klinken via het scherm. De teksten van vandaag worden gelezen vanuit verschillende huizen in de stad. De liederen werden gezonden door verschillende mensen, op verschillende momenten, op verschillende plekken. Dat is en blijft bijzonder. Hier tijdens dit moment op YouTube komen al die onzichtbare verbindingen even samen. Veel mensen kijken ook tegelijkertijd naar dit filmpjes Dat is ook weer een onzichtbare verbinding. Laten we ons bij het kijken, luisteren en ervaren van dit moment, steeds bewust zijn van die onzichtbare verbondenheid. Laten we in de stilte op zoek gaan naar de verbinding met ons binnenste, naar dat wat we zonder woorden voor jou, voor u, God neer willen leggen.

Stilte


 

Gebed

Goede God
altijd meer dan ieder woord
wees aanwezig in deze ruimte
vol onzichtbare verbondenheid
Het goede en het kwade,
het mooie en het verdrietige,
het zekere en het onzekere,
we leggen dat ons bezighoudt
in uw, in jouw, hand.

Acclamatie Mij nabij

Mij nabij ben Jij, mijn God.

Mijn ziel zinge groot jouw Naam.

Een lamp op mijn pad jouw Woord.  
Een helder licht op al mijn wegen.

Bij de verhalen

We lezen vandaag twee Bijbelverhalen. Verhalen die vandaag in veel kerken klinken. Eeuwenlang vonden mensen troost en steun in deze teksten.  Ze klinken hier bij San Salvator en worden gelezen vanuit verschillende huizen in de stad. Dat ook wij vandaag wijsheid, troost en moed mogen vinden in deze woorden.


We lezen Jesaja 12, 1-6

Op die dag zul je zeggen: ‘Ik zal u loven, Eeuwige. U bent woedend op mij geweest, maar uw toorn is geweken, u troost mij. God, hij is mijn redder. Ik heb een vast vertrouwen, ik wankel niet, want de Eeuwige is mijn sterkte, hij is mijn beschermer, zij heeft mij redding gebracht.’  Vol vreugde zullen jullie water putten uit de bron van de redding. Op die dag zullen jullie zeggen: ‘Loof de Eeuwige, roep zijn naam uit. Maak alle volken zijn daden bekend, verkondig haar verheven naam. Zing een lied voor de Eeuwige: wonderbaarlijk zijn zijn daden. Laat heel de aarde dit weten.Jubel en juich, inwoners van Sion, want groot is de Heilige van Israël, die in jullie midden woont.’

Bezinning

Ik ben stiekem vaak jaloers op mensen die vol overtuiging God kunnen prijzen. Kon ik dat ook maar! Ben ik dan een twijfelaar? Nee, niet echt. Ik geloof ten diepste in de kracht van iets dat mij draagt. Dat ik hier niet voor mezelf ben. Iedere dag is er wel een moment dat ik me daar bewust van ben. Dan zeg ik heel zachtjes, zonder woorden: dank. Ik schreeuw het niet van de daken, maar daardoor is het niet minder krachtig. Hoe spreek je over wat je ten diepste draagt en beweegt? Misschien moeten we dat doen vanuit openheid en nieuwsgierigheid. Ik weet dat ik stamel als ik probeer te verwoorden wat die dragende kracht voor mij is. Met stamelen is niks mis. Stamelen geeft ruimte aan hoe een ander dit beleeft. Laat mij dus maar stamelend vertellen. Laat mij maar in kleine dingen proberen dat goede leven voor allen vorm te geven.  Van die kleine dingen die samen groot zijn, daar wil ik wel van zingen.

Muziek

We lezen Mattheus 9, 35 -36 10, 1, 10, 5-14

Jezus trok rond langs alle steden en dorpen, hij gaf er onderricht in de synagogen, verkondigde het goede nieuws over het koninkrijk en genas iedere ziekte en elke kwaal. Toen hij de mensenmenigte zag, voelde hij medelijden met hen, omdat ze er uitgeput en hulpeloos uitzagen, als schapen zonder herder. Hij zei tegen zijn leerlingen: Ga op weg en verkondig: “Het koninkrijk van de hemel is nabij.” Genees zieken, wek doden op, maak mensen die aan huidvraat lijden rein en drijf demonen uit. Om niet hebben jullie ontvangen, om niet moeten jullie geven!  Neem in je beurs geen gouden, zilveren of koperen munten mee, schaf je voor onderweg geen reistas aan, geen extra kleren, geen sandalen en geen stok, want een arbeider is het waard dat er in zijn onderhoud wordt voorzien. In elke stad en in elk dorp waar je komt, moet je uitzoeken wie het waard is je te ontvangen; blijf daar dan tot je weer verdergaat. Groet de bewoners van het huis dat je binnengaat.Laat jullie vrede over dat huis komen als het dat waard is, maar als het dat niet waard is, laat dan die vrede naar je terugkeren. En als ze je niet willen ontvangen noch naar je woorden willen luisteren, verlaat dan dat huis of die stad en schud het stof van je voeten.

Bezinning
De vrienden van Jezus worden uitgedaagd. ‘Ga op weg,’ zegt hij ‘en vertel over het goede leven voor allen. Ga doen wat ik doe: zorg voor wat kwetsbaar is. Wek mensen tot leven! Deze woorden lijken te worden ingegeven door het besef dat niemand die droom van liefde, vrede en gerechtigheid alleen voor elkaar kan krijgen. Ook niet als je de Messias bent. Zelfs niet als je DE zoon van God bent. We hebben elkaar nodig. Mensen vertellen over wat hen drijft, mensen die ruimte geven, mensen die zorgen, mensen die oproepen, mensen die helen. Jezus zegt niet schreeuw van de daken wat iedereen moet doen. Nee hij zegt laat maar zien wat dat is, ten volle leven. Ga het doen. Je hebt er niet veel voor nodig. De leerlingen worden met niks op weggestuurd. Lege handen, die heb je nodig. Handen die te veel geld, goederen of ballast met zich meeslepen zijn een belemmering. Die handen kunnen niet ontvangen. Ontvangen is vaak moeilijker dan geven. Misschien kun je pas echt iets geven als je ook echt kunt ontvangen. De leerlingen worden op weg gestuurd. Ze worden uitgedaagd een pad te volgen waarin ze afhankelijk zijn, ze de touwtjes niet in handen hebben. Ik vind het herkenbaar: het gevoel met lege handen te staan.  Iemand zei mij ooit ‘leegte is ruimte’. Die woorden zijn een soort levensmotto geworden. Ik moet er nu aan denken. ‘Leegte is ruimte.’ Met lege handen kan er van alles.  Met lege handen is er ruimte voor wat de ander nodig heeft. Een prachtig beeld. Met lege handen op weg. Op zoek naar een plek waar mensen vol kleur tot leven komen en de aarde groeit en bloeit tot in lengte van dagen.


Lied Beth – Huis voor onderweg

Op weg naar morgen en overmorgen                                                 
op weg naar morgen en overmorgen 
en onderweg soms even thuis.


Grond onder mijn voeten,
steun in mijn rug,
dak boven mijn hoofd.

Gedragen, omringd door reisgenoten,
liefde, beademd door wie liefde is. 

Op weg naar morgen en overmorgen                                                 
op weg naar morgen en overmorgen 
en onderweg soms even thuis
.

Voorbeden

Goede God onzichtbaar met u en met elkaar verbonden, bidden we om volhoudingsvermogen nu we als samenleving en individuen vaak met lege handen staan. Leer ons creatief zijn het zoeken naar manieren van contact en nabijheid.

Goede God onzichtbaar met u en met elkaar verbonden bidden we voor mensen die te maken hebben met racisme en andere vormen van discriminatie.  Dat onze lege handen ruimte bieden aan leven waarin kleur, geslacht of seksuele voorkeur mensen niet beperken.

Goede God onzichtbaar met u en met elkaar verbonden vragen we ruimte voor leegte van het missen.  Het missen van contact, het missen van stuk liep in het leven, het missen van dierbare overledenen. Dat uw dragende kracht ons helpt de leegte van het missen te dragen.


Laat ons samen, iedere op onze eigen plek en misschien ook wel eigen tijd bidden met de woorden die Jezus ons heeft meegegeven.

Onze Vader

Lied
Dona nobis pacem in terra
Dona nobis pacem domine

Geef ons vrede op aarde.
Geef  ons vrede, Heer

Tot slot

Het is niet je taak om naar liefde te zoeken,
maar eerder om alle hindernissen tegen de liefde
die je in jezelf hebt opgebouwd
op te sporen en ongedaan te maken.

Rumi


Zegen
Zegen onze lege handen

dat zij het onverwachte durven ontvangen
Zegen onze blote voeten

dat zij zich gedragen weten door moeder aarde

Zegen onze ogen en ogen

dat zij zien en horen wat leeft in mensen
Zegen ons hart
dat het open en eerlijk
ons denken en doen bepaald. Amen.

***

Reageren op deze viering vinden we fijn. Dat kan via

Op dit moment missen wij de collecte als inkomstenbron.  U kunt de San Salvator blijven steunen door een bedrag over te maken op NL96 INGB 0006 0407 13 van San Salvator in Beweging.

Er staat weer een Salvatoriaan op de planning.
U kunt tot en met 20 juni kopij aanleveren
voor onze nieuwsbrief.
Stuur uw bijdrage naar salvatoriaan@sansalvatogemeenschap.nl

Blijf vertrouwen, houd moed en let een beetje op elkaar
www.sansalvatorgemeenschap.nl

ZOOM EENS IN

SAN SALVATORGEMEENSCHAP  
7 juni 2020

John Parker, Heleen Hendriks, Franneke Hoeks
Techniek: Marian Veenker en Franneke Hoeks

 

Op zondag 7 juni bent u vanaf 10 uur welkom in onze zoomruimte via de link https://us02web.zoom.us/j/86535344555?pwd=c0x0TDZxN1VoaXRURFpyZEE2MUFLUT09.
De viering begint om 10.30 uur.

Wij wensen u een mooie viering toe.

Welkom
Vorige week vierden we Pinksteren. Feest waarin de geest gaat waaien en mensen uitgedaagd worden te laten horen wat hen beweegt. We maakten slingers van verbondenheid en vroegen jullie naar geestwoorden, woorden van uitdaging en beweging. We nemen veel werkwoorden mee: verrassen, verwonderen, vertrouwen, ont-moeten, opnieuw beginnen, luisteren met je hart.  We hoorden verlangen terug. Verlangen naar troost, saamhorigheid, vrijmoedigheid, geestkracht, warmte, lef en durf. Dat al deze woorden ons blijvend richting geven in het zoeken naar taal van hoop en liefde.

Corona tijd is voor veel mensen ook een tijd om na te denken over wat er echt toe doet: i.nzoom-tijd.  Wij gaan ook inzoomen door te luisteren naar een verhaal van Mozes die een onderonsje heeft met God. Een verhaal over Jezus die aanspoort om op weg te gaan en te vertellen over die God die het goede met mensen voorheeft.
Laten wij even inzoomen op wat er in ons binnenste leeft. We doen dat door een kaars aan te steken en samen even stil te zijn.  Als je het fijn vindt kun je thuis ook een lichtje aansteken.

Stilte

Gebed  
Goede God, bron van leven
in deze vreemde tijd zoeken we houvast
spoor ons aan het goede te doen
Draag ons als we op onszelf worden teruggeworpen
Laat jouw geest waaien en wakker ons aan.

Acclamatie: Bij u is de bron van het leven

Bij u is de bron van het leven
en in uw licht zien wij het licht


We lezen Exodus 34, 4-9 Bijbel in gewone taal

Mozes hakte twee stenen platen uit de rots, net zulke platen als de vorige. De volgende ochtend vroeg klom hij de berg Sinaï op, zoals de Eeuwige gezegd had. Hij nam de stenen platen mee. Toen kwam de Eeuwige in een wolk naar beneden. Hij kwam naast Mozes staan en hij zei: ‘Ik ben de Eeuwige.’ Daarna ging de Eeuwige voor Mozes langs. De Eeuwige riep: ‘Ik ben de Eeuwige! Ik ben een goede God. Ik zorg voor de mensen. Ik ben geduldig, trouw en vol liefde. Mijn liefde voor mensen duurt duizenden generaties. Ik vergeef mensen alles wat ze verkeerd doen, ook als ze grote fouten maken. Maar ik straf mensen als ze mij ontrouw zijn. En ik straf ook hun kinderen, tot en met de vierde generatie.’ Meteen knielde Mozes. Hij boog diep vooroveren zei: ‘Eeuwige, als u vertrouwen in mij hebt, ga dan toch met ons mee! Ik weet dat het volk van Israël ongehoorzaam is. Maar vergeef ons onze fouten en zonden. Laat ons alstublieft weer uw volk zijn!’

Bezinning
God komt naar je toe. Uit de wolken, uit het donker, uit de verte, vanuit de hoogte. Nergens wordt ergens.
God komt naar je toe. Toen naar Mozes: Zie mij aan, zie mij staan. Dit is het begin van het Verbond in Liefde in uw naam. Die eeuwenoude traditie waarin ook wij geworteld zijn en die wij eigentijds levendig beleven. Ja, die kleuren we samen in met zoveel dat zich in ons roert. Terug naar Mozes: In vertrouwen wil ik u volgen. Ja, ik ga, ik zal voorgaan, voortrekker zijn en samen zullen we doorgaan. Met héél het volk?
God zegt: Ik ben Er en reik jou mijn hand. De tegemoetkoming is aanvaard.
Kom Erbij. Aangesproken worden in nabijheid komt binnen.
Troostrijk om te horen dat God vooral vol liefde is, geduldig en trouw.

Bewaar mij God en allen die van goede wil willen zijn. Laten we deze woorden herbronnen, opnieuw verankeren, om ze nieuwe levensgeest in te blazen: Trouw- geduld- vol liefde

God komt naar je toe.
God in mij, Jij huist in mij, reist mee met heel mijn gaan en staan, met de geestkracht van Pinksteren voorgoed doorgegeven, met al mijn geduld en ongeduld, mijn trouw en ontrouw, met mijn warme hart, mijn aarzelen en wankelen, met mijn enthousiaste ideeën en ook met mijn angsten, mijn behulpzaamheid, mijn inlevingsvermogen, mijn doorzettingsvermogen en ga zo maar door ….  vul in en aan wat er in u/jou huist.

Ik kom naar jou toe. Hoera! Het mag weer: elkaar wat meer in levenden lijve – liefst op de gepaste 1 ½ meter afstand- ontmoeten. Hoe gaan we dat- in vredesnaam – goed en zorgvuldig doen?  Anders dan voorheen. Dromen…durven…doen is een slogan van de gemeente Heusden. Aan de hand van deze slogan droom ik ervan dat ik dierbaren, waarmee ik niet onder één dak leef, weer spontaan aanraak. Ik wil wel! Ontmoeten blijft voorlopig nog anders dan voorheen. Het begint al met de begroetingen. Geen hand, geen zoenen op beide wangen en/of een knuffel. Ik wil een pleidooi houden voor het niet overslaan van de persoonlijke begroetingen.
Ik kom naar je toe en ik kijk naar jou: een oog tot oogcontact en dan een passend lichaamsgebaar. Ook het zwaaien bij vertrek, ben ik erg gaan waarderen. Zo mooi! Een baby van 9 maanden kan het al. Een oer menselijk gebaar, ik zwaai jou /jullie zegen toe: ga voort in vertrouwen, niet aldoor alleen, liefst samen. Leef: God gaat met ieder van ons.


Muziek

We lezen Mattheus 28 16-20 

De elf leerlingen gingen naar Galilea, naar de berg die Jezus hun had genoemd, en toen ze hem zagen bewezen ze hem eer, al twijfelden enkelen nog. Jezus kwam op hen toe en zei: ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest,en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’

Bezinning
Ga op weg, zegt de man. Ga op weg, ga naar mensen toe. Wees bij hen, wees aanwezig, wees goed zoals ik goed ben. Mensen weten wat het betekent om goed te zijn.
Bewaar het goed.
Wees goed voor elkaar, help elkaar.
In deze bijzondere tijden lijkt het mij dat wij meer tijd hebben voor elkaar, meer aandacht. Wij groeten hen die wij tegenkomen op straat, op het fietspad, in de winkel. Wij weten hoe het is om goed te doen, om goed te zijn.
Ga op weg, zegt de man. Ga op weg, geef het door. Heb vertrouwen.

Lied Gij zijt voorbijgegaan
Gij zijt voorbij gegaan,
een steekvlam in de nacht
De vonken van uw naam
zijn ogen in ons hart.
In flarden hangt uw woord
om onze wereld heen
wij leven in U voort,
wij zijn met U bekleed

Gij zijt voorbijgegaan,
een voetspoor in de zee
Gij zijt te ver gegaan,
Gij zijt een mens te veel
Gij zijt voorgoed, Gij zijt
verborgen in uw God
Geen stilte spreekt U uit

ondenkbaar is uw dood

Gij zijt voorbijgegaan,
een vreemd bekend gezicht,
een stuk van ons bestaan,

een vriend, een spoor van licht.
Uw licht is in mijn bloed,
mijn lichaam is uw dag
ik hoop U tegemoet
zolang ik leven mag.

Voorbeden

God, geduldig, trouw en vol liefde wij bidden tot jou nu we steeds meer op onszelf worden teruggeworpen bij wat wel en niet kan. Wees als dragende kracht vol wijsheid bij ons aanwezig.

God, geduldig, trouw en vol liefde, wij bidden tot jou vol vragen over situaties waarin de kleur van je huid bepaalt hoe je behandeld wordt. Wees als stroom van rechtvaardigheid en opstandigheid aanwezig bij wie met racisme te maken hebben en bij hen protesteren tegen dit onrecht.

God, geduldig, trouw en vol liefde, wij bidden tot jou voor vele situaties van onrecht dicht bij huis. Mensen die vanwege economische gronden te dicht op elkaar wonen en werken en dat met hun gezondheid moeten bekopen. Wees als kracht van eerlijkheid en goed leven aanwezig in levens van ons allemaal.

God, geduldig, trouw en vol liefde, wij bidden tot jou voor mensen die ziek zijn of onze steun nodig hebben. Jij draagt ons over de grenzen van de dood heen. We bidden voor mensen die we de afgelopen weken moesten laten gaan. Vandaag noemen we met name Herman en Atty Durville.

God, geduldig, trouw en vol liefde wij bidden tot jou voor al die situaties waarin we zelf misschien niet doen wat we zouden kunnen of willen doen. Wees als steun en geestkracht bij ons aanwezig opdat wij hoe klein de daad ook is, toch verschil kunnen maken. 

Onze Vader

Acclamatie Een schoot van ontferming

Een schoot van ontferming is onze God.
Hij heeft ons gezocht en gezien

zoals de opgaande zon aan de hemel.
Hij is ons verschenen toen wij in duisternis waren
in schaduw van dood.
Hij zal onze voeten richten
op de weg van de vrede.

Slotgedachte    P.Cuilenburg Leven als pelgrimsreis.
De bisschop vertelde: “Ik reisde in een koets die door drie paarden van een verschillende kleur werd getrokken, en geen van de drie hinnikte. Ik begreep niet waarom. Tot ik op een dag een boer tegenkwam die me toeriep de teugels te vieren. Op dat ogenblik begonnen de paarden te hinniken.”
In een flits begreep de bisschop de betekenis van de parabel: “Opdat de ziel geroerd zou kunnen worden, moet ze vrij zijn; te veel verplichtingen kunnen haar verstikken.”

Zegen
Ga op weg.
Doe goed.
Geef door.
Heb vertrouwen.
God, geduldig en vol liefde
Behoed ons
zegen ons
bewaar ons
in het gaan van die weg. Amen.

***

Reageren op deze viering vinden we fijn. Dat kan via

Op dit moment missen wij de collecte als inkomstenbron.  U kunt de San Salvator blijven steunen door een bedrag over te maken op NL96 INGB 0006 0407 13 van San Salvator in Beweging.

Blijf vertrouwen, houd moed en let een beetje op elkaar
www.sansalvatorgemeenschap.nl

Zoom viering op 7 juni

Zondag 7 juni viert de San Salvator via Zoom. We nodigen iedereen uit met ons in te zoomen op het leven. Aan de hand van oude verhalen gaan we op zoek naar momenten van bezinning hier en nu. Wat gebeurt er als we inzoomen op het leven? We luisteren en zingen samen met Melodiek. Er is tijd voor stilte en gebed.
U kun inzoomen via https://us02web.zoom.us/j/86535344555…
De San Salvator inzoomruimte is om 10 uur open. De viering begint om 10.30 uur. U bent welkom.

Pinksterviering LINK

De oecumenische Pinksterviering werd live uitgezonden vanuit de Grote Kerk in ‘s-Hertogenbosch.

IK-BEN-MET-JULLIE

Welkom

Wees welkom allemaal in deze viering waarin we samenzijn in Gods woning:
 Zijn Naam: IK- BEN- MET- JULLIE

Zijn Naam die ons geborgenheid en vertrouwen geeft om de stilte binnen te gaan

en te horen, te bidden.

Gebed
Wij komen bij U, goede God,
zoals wij zijn
met al onze vragen
en leggen U de zoektocht van ons leven voor
onze tranen van vreugde en verdriet
al het geharrewar van ons mensenbestaan
Leg Uw arm om ons heen
Erbarm U over ons.

Acclamatie
Keer ons om naar u toe
Keer ons toe naar elkaar

Uit Psalm 27

IK- BEN- MET- JULLIE, is Uw Naam
Uw Naam is mijn licht en mijn redding
Voor wie zou ik angst hebben?
Uw Naam is mijn schild
Voor wie zou ik beven?
Dit enen heb ik JHWH gevraagd
Het enige wat ik zoek
dat is te wonen in het huis van JHWH
alle dagen van mijn leven
en met aandacht te proeven
de weldaad van Zijn Naam
Zijn woning te verkennen
Hoor JHWH, mijn noodkreet
Erbarm U, antwoord mij
Ik zoek Uw aangezicht
Verberg U niet voor mij
Wijs mij Heer Uw weg
En leid mij langs een pad van gerechtigheid
Ik geloof in de goedheid van JHWH
op de aarde van de levenden
Sta op en vat moed
Stel Uw hoop op de Naam,
IK- BEN- MET- JULLIE

Lied: Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig

Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig
En hoe onzegbaar ons nabij
Gij zijt gestadig met ons bezig
Onder Uw vleugels rusten wij.

Gij zijt niet ver van wie U aanbidden

Niet hoog en breed van ons vandaan.
Gij zijt zo menselijk in ons midden
Dat Gij dit lied wel zult verstaan.

Gij zijt onzichtbaar voor onze ogen
En niemand heeft U ooit gezien.
Maar wij vermoeden en geloven
Dat Gij ons draagt dat Gij ons dient.

Gij zijt in alles diep verscholen
In al wat leeft en zich ontvouwt.
Maar in de mensen wilt Gij wonen
Met hart en ziel aan ons getrouwd.

Heer, onze Heer hoe zijt Gij aanwezig
Waar ook ter wereld mensen zijn.
Blijf zo gestadig met ons bezig,
Tot wij in U volkomen zijn.

Evangelie volgens Johannes 17,1-12

Jezus sloeg Zijn ogen ten hemel en zei: “Vader, het uur is gekomen. Verheerlijk nu Uw Zoon, opdat de Zoon U verheerlijke. Gij hebt Hem immers macht gegeven over alle mensen om eeuwig leven te schenken aan allen die Gij Hem gegeven hebt. En dit is het eeuwige leven: dat zij U kennen, de enige ware God en Hem, die Gij hebt gezonden: Jezus Christus. Ik heb U op aarde verheerlijkt door het werk te volbrengen dat Gij mij hebt opgedragen te doen. Gij Vader, verheerlijk Mij thans bij Uzelf en geef Mij de heerlijkheid die Ik bij U had eer de wereld bestond. Ik heb Uw Naam geopenbaard bij de mensen die Gij Mij uit de wereld gegeven hebt. U behoorden ze toe; Mij hebt Gij ze gegeven en zij hebben Uw woord onderhouden. Nu weten zij dat al wat Gij mij gegeven hebt van U komt. Want de boodschap die Gij mij hebt meegedeeld, heb ik hen meegedeeld en zij hebben die aangenomen en naar waarheid erkend dat Ik van U ben uitgegaan. En zij hebben geloofd dat Gij Mij hebt gezonden. Ik bid voor hen die Gij Mij gegeven hebt, omdat zij U toebehoren. Al het Mijne is van U en het Uwe is van Mij. Zo ben Ik in hen verheerlijkt. Ik blijf niet langer in de wereld, zij echter blijven in de wereld, terwijl Ik naar U toe kom. Heilige Vader, bewaar in Uw Naam hen die Gij Mij gegeven hebt, opdat zij één zijn zoals Wij één zijn.”

Overweging
Jezus overziet Zijn leven en bidt. Hij heeft de hitte van de dag doorstaan en ziet de crises en de breuklijnen van het leven als geen ander.
Aan het begin van het Evangelie horen we hoe Hij op de proef gesteld wordt in de woestijn – 40 dagen- d.w.z een barre tijd waarin je op jezelf wordt teruggeworpen en de goede en foute kanten van het leven zichtbaar worden. Een tijd om uit te vinden welke weg je moet gaan.
In die tijd geeft Jezus Zijn visitekaartje af: De Naam van God.
Van stenen brood maken?…het leven is niet maakbaar!
De aarde, de natuur kent en stelt grenzen.
Alles bezitten? Denken we dat we de aarde kunnen overzien, economisch kunnen heersen? Het is eindig – we merken het vandaag. Om te leven is een andere instelling nodig. We voelen aan den lijve hoe kostbaar aandacht, rust en menselijke nabijheid is, wat het betekent elkaar te behoeden voor onheil.
“We doen het samen” horen we voor elk journaal. Elke crisis, letterlijk betekent dat breuklijn, is een kans op verandering ten goede en ten kwade. Het gaat nu niet alleen om de eigen vrienden en familie, zodat we elkaar ontmoeten en bewaren. Het gaat om de mensenfamilie en alle leven op aarde. Het gaat om de waarde van elk leven De waarde van levensvoorwaarden, Schone lucht en de natuur die in evenwicht is, voedsel en ruimte voor elk mens, elk dier, elke plant.
Jezus laat Gods Naam zien gedurende Zijn leven, in Zijn tijd. Het is aan ons creatief en moedig te zijn om die naam, de Naam van God, te vertalen naar onze aarde, nu, onze mensenfamilie en paden van gerechtigheid te vinden. Nu in de crisis en aan de andere kant van de breuklijn, na de crisis moedig vol te houden. Bij onze doop is de Naam van God op ons leven gelegd. Als gelovigen hebben wij hiermee bij uitstek een taak in de wereld. De Naam is een Naam die vraagt om geleefd te worden, om mee te werken en in te wonen.
Jezus’ gebed voor ons allemaal doet me goed; Dat de Vader ons bewaart In het huis van Zijn Naam IK- BEN- MET- JULLIE

Muziek

Voorbeden

Voor onze mensenfamilie die in nood is.
Voor de kwetsbaren aan de rand van de maatschappij; daklozen, mensen op de vlucht, gezinnen in armoedige behuizing dat ook hun leven bewaard wordt.
Om moedige besluiten het leven op aarde te behoeden.
Voor wetenschappers om volharding en creativiteit.
Voor regeringsleiders om wijsheid en geestkracht.
Voor ons allemaal……Voor hen die ons dierbaar zijn…..
Voor jonge mensen om toekomst.

Onze Vader

Lied Dona Nobis

Handelingen 1, 12-14

Nadat Jezus ten hemel was opgenomen keerden de apostelen van de Olijfberg naar Jeruzalem terug. Deze berg ligt dichtbij Jeruzalem op Sabbatsafstand.Daar aangekomen gingen zij naar de bovenzaal waar zij verblijf hielden: Petrus en Johannes,Jacobus en Andreas, Filippus en Thomas, Bartelomeüs en Matteüs, Jacobus de zoon van Alfeüs, Simon de IJveraar en Judas, de broer van Jacobus. Zij bleven allen eensgezind volharden in het gebed samen met de vrouwen, met Maria, de moeder van Jezus en met zijn broeders.

Slot en zegen

De leerlingen en de vrouwen zitten samen het verdriet en de onzekerheid uit in afwachting van nieuwe moed en geestkracht. Zij blijven eensgezind en volhardend in gebed.
Dat dat ook ons gegeven is levend en wonend in de Naam van God IK-BEN-MET-JULLIE

Ontvangen we Zijn Zegen: Vader, Zoon en Heilige Geest

***

Reageren op deze viering vinden we fijn. Dat kan via

Op dit moment missen wij de collecte als inkomstenbron.  U kunt de San Salvator blijven steunen door een bedrag over te maken op NL96 INGB 0006 0407 13 van San Salvator in Beweging.

Blijf vertrouwen, houd moed en let een beetje op elkaar
www.sansalvatorgemeenschap.nl

Hemelvaart Op aarde zoals in de hemel

SAN SALVATORGEMEENSCHAP viert Hemelvaart 2020
DATUM 21 mei  2020 |  voorbereid door de Spiritualiteitsgroep, Iet en Loek

Openingslied: ‘Een mens te zijn op Aarde in deze wereldtijd’

1. Een mens te zijn op aarde in deze wereldtijd, is leven van genade buiten de eeuwigheid. Is leven van de woorden die opgeschreven staan en net als Jezus worden die ‘t ons heeft voorgedaan.2. Een mens te zijn op aarde in deze wereldtijd, is komen uit het water en staan in de woestijn. Geen god onder de goden,  geen engel
en geen dier, een levende, een dode,
een mens in wind en vuur.
3. Een mens te zijn op aarde in deze wereldtijd, dat is de dood aanvaarden, de vrede en de strijd. De dagen en de nachten, de honger en de dorst, de vragen en de angsten, de kommer en de koorts.4. Een mens te zijn op aarde in deze wereldtijd, dat is de Geest aanvaarden die naar het leven leidt; – De mensen niet verlaten,
   – Gods Woord zijn toegedaan,
dat  is op deze aarde de duivel wederstaan.


Welkomstwoord;   ‘Welkom aan eenieder die luistert en kijkt. Vandaag vieren we Hemelvaart. Volgens de statistieken komen er met Hemelvaart niet veel mensen naar de kerk. Het is voor velen een dag om gezellig samen geraniums te gaan kopen in de stad. Echter nu… nu we allemaal thuis zitten en verlangen naar verbinding met elkaar, vieren we deze Hemelvaartsdag met bijna iedereen samen! Hoe bijzonder is dat?!     
Veel mensen denken bij Hemelvaart terug aan vroeger; aan het dauwtrappen. Velen van ons kunnen daar enthousiast over vertellen. De paden op, de lanen in, genietend van je vrijheid en de ontwakende natuur om je heen. Haast een hemelse ervaring…
Vandaag gaan we bidden en zingen, maar eerst  luisteren we naar Jeanne en Loek die verhalen uit de bijbel voorlezen. Daarna horen we verschillende mensen vertellen over hoe zij de hemel en hemelvaart zien:

Eerste Lezing door Jeanne: Daniël 7,9-10.13-14
9 Ik zag dat er tronen werden neergezet en dat er een oude wijze plaatsnam. Zijn kleed was wit als sneeuw, zijn hoofdhaar als zuivere wol. Zijn troon bestond uit vuurvlammen, de wielen uit laaiend vuur. 10 Een rivier van vuur welde op en stroomde voor hem uit. Duizend maal duizenden dienden hem, tienduizend maal tienduizenden stonden voor hem. Het hof nam plaats en de boeken werden geopend…  13 In mijn nachtelijke visioenen zag ik dat er met de wolken van de hemel iemand kwam die eruitzag als een mens. Hij naderde de oude wijze en werd voor hem geleid. 14 Hem werden macht, eer en het koningschap verleend, en alle volken en naties, welke taal zij ook spraken, dienden hem. Zijn heerschappij was een eeuwige heerschappij die nooit ten einde zou komen, zijn koningschap zou nooit te gronde gaan.

Tweede lezing door Loek: Handelingen 1, 1-11
Beste Theofilus, In mijn eerste boek heb ik geschreven over alles wat Jezus gezegd en gedaan heeft. Het eind van dat boek gaat over de dag, dat Jezus naar de hemel ging. Op die dag sprak hij met de apostelen, die hij uitgekozen had met hulp van de heilige Geest. Jezus vertelde hun, wat ze moesten doen en daarna ging hij naar de hemel.
De apostelen hebben gezien, dat Jezus na zijn dood weer leefde. Hij heeft hun dat op allerlei manieren bewezen, veertig dagen lang. Hij kwam vaak bij hen, en dan sprak hij met hen over Gods nieuwe wereld.
Op de dag van zijn hemelvaart zei Jezus tegen de apostelen: Jullie moeten in Jeruzalem blijven. Blijf daar wachten, want mijn vader heeft beloofd om jullie de heilige Geest te geven. Dat heb ik jullie al verteld. Het zal over een paar dagen gebeuren: dan zullen jullie gedoopt worden met de heilige Geest. Dat is anders dan toen Johannes mensen doopte, want die doopte met water.
Toen vroegen de apostelen aan Jezus: “Heer, is dat dan het moment dat u koning van Israel wordt?” Jezus antwoordde: Jullie hoeven niet te weten wanneer dat zal gebeuren. Dat weet alleen mijn hemelse Vader. Maar jullie zullen kracht krijgen van de heilige Geest. En daarna moeten jullie overal in Jeruzalem over mij gaan vertellen en ook in heel Judea en Samaria en in de hele wereld. Toen Jezus dat gezegd had, zagen de apostelen hem naar de hemel gaan. Een wolk nam hem mee, zodat hij uit hun gezicht verdween.
Terwijl de apostelen nog omhoog stonden te kijken, waren er opeens twee engelen bij hen. Ze hadden witte kleren aan en zeiden: “Mannen uit Galilea, jullie moeten niet naar de lucht blijven kijken. Jezus is naar de hemel gegaan, maar ooit zal hij terugkomen op de wolken!”

 ‘Als alles duister is’

Netty:  “De hemel, hemelvaart,  is voor mij voornamelijk op aarde, steeds op weg naar.
In alle momenten waarin ik me opgetild voel: In verwondering,  in kleine en grote dingen, in gemeenschap, in nabijheid, in stilte, in verbinding, in vreugde, in geluk. Je kunt die momenten ook God noemen. Ook bij overlijden (Over het Lijden gaan), vrij worden in liefde en verbinding met  de nabestaanden.  Terugkeren naar waar we vandaan komen. Naar waar de cirkel rond is.”

Loek; “Voor mij is de hemel een gelukzalige toestand die je maar af en toe in je leven bereikt. De hemel is het tegendeel van de hel, een afschuwelijke uitzichtloze toestand die ik ook weleens heb meegemaakt. Wat ik van Hemelvaart moet denken weet ik niet goed; in het oude beeld van een hemel boven de wolken was dat veel eenvoudiger! De beste opvatting is misschien, dat Jezus na zijn schandelijke kruisdood uiteindelijk de eer kreeg die hij verdiende”.

Mary Térès;  “Voor mij is de hemel een poort naar begrip en vergeving. En het mooiste zou zijn als dat op de aarde al zou gebeuren. Zo niet, dan heb ik de Hoop dat het in mijn hemel wel zo gebeurt. Allesomvattend.”

Iet: “Hemel en Hemelvaart. Hoe zien wij dat in deze tijd? Toen ik klein was vond ik troost doordat mijn overleden vader boven in de hemel was en daardoor altijd bij mij. Hoe is de hemel nu voor mij? Uit de symboliek van de eerste lezing is de hemel groots vervuld van wijsheid en zuiverheid en daar is de mens. Uit de tweede lezing blijkt dat Jezus niet boven in de hemel is… Dat de hemel niet boven is. Dat de hemel veelomvattend is, dus Jezus overal.”

Jet: “Als kind leerde ik dat er ergens boven in de lucht een plaats was die we hemel noemen  en waar God en Zijn engelen wonen. Na een goed leven mocht ik als ik dood ging daar ook in. Het was een plaats waar je eeuwig gelukkig zou zijn. Bij mijn dood zou God in het boek kijken waar Hij al mijn goede en kwade daden had genoteerd en beoordelen of ik er wel of niet in mocht. Dat kinderlijk geloof heb ik jarenlang gehad. Ik hield me er niet zo mee bezig, omdat ik die hemel maar saai vond Maar nu op Hemelvaartsdag aandacht wordt gevraagd voor de hemel heb ik daar eens diep over nagedacht. Is de hemel een plaats of een gebeuren? Kunnen we er zelf aan meewerken? Wat hoort er wel en wat niet bij? Zeker niet vijanddenken, machtsmisbruik, onverschilligheid. Wat er zeker wel bij hoort is liefde, respect,  verantwoordelijkheid, daadkracht. Achter zo’n hemel mogen we best vaart zetten”.

Kaarsje: Op Aarde, zoals in de Hemel, dat is het thema van deze viering. De mannen in het wit, de engelen die tussen de mensen staan, wijzen ons op onze  taak op aarde. Staar niet omhoog, want daar is het niet te doen. De hemel op aarde begint bij onszelf,  in onszelf. Hij  is te vinden in rust en stilte, in een dankbaar en tevreden hart.
Laten we daarvoor nu ons kaarsje aansteken: een lichtje voor onszelf… opdat we de hemel in ons zelf en om ons heen mogen ervaren, al is het maar voor even.  
Steek het kaarsje maar aan, nu, voor jezelf, ook al voelt het misschien wat vreemd om te doen. Egoïstisch zelfs…  Nee hoor, laat je niet in de war brengen. Het spreekwoord luidt immers: ‘Verbeter de wereld, begin bij jezelf’? en bij deze taak mogen we best om Gods kracht vragen. Laten we een moment stil worden en dan luisteren naar een lied voor de ziel:

Lied: Harre meine Seele.

Wacht maar mijn ziele, wacht op de Heer, Leg het al bij Hem neer, want Hij helpt je graag. Wees niet bevreesd, want de morgen komt En een nieuwe lente volgt de winter op. In alle stormen, in alle nood, Zal hij jou beschermen, die grote God.Wacht maar mijn ziele, wacht op de Heer, Leg het al bij Hem neer, want Hij helpt je graag. Als alles breekt, God vergeet je niet. Groter dan de Helper is de nood toch niet. Eeuwig vertrouwen, Redder in nood, Red toch ook mijn ziele, jij lieve God!


Bidden wij nu samen het gebed dat ons lang geleden geleerd is
en dat nog steeds een wegwijzer is op ons pad:
               
Onze  Vader die in de hemel zijt, Uw naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome. Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaars vergeven en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze,
want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid… Amen

Gebeden door Forra en Frits;     God van hemel en aarde,
Op onze wereld is er veel waar je verstand bij stilstaat, of waar we geen raad mee weten:
U hebt uw zoon Jezus gestuurd om van deze aarde een nieuwe aarde of hemel te maken.
En hij heeft ons voorgeleefd hoe wij dat moeten doen. Hij belooft ons zelfs dat hij daartoe zijn geestkracht zal geven en ons niet als wezen achter zal laten.

Wat is het toch in ons mensen, dat wij altijd datgene willen weten wat wij onmogelijk kunnen weten, als het over de hemel gaat? Waarom willen we weten hoe de hemel zal zijn? Vroeger werd ons de hemel voorgehouden als iets moois, iets groots en goeds dat ons ten deel zal vallen nadat wij dit leven achter ons gelaten hebben.

Maar help ons God, om onze energie te gebruiken om dat moois, groots en goeds hier op aarde al te realiseren. Wij weten het wel, we moeten anders omgaan met de aarde die u ons gegeven heeft. Geen oorlog meer, geen luchtvervuiling, geen uitbuiting van de planeet, maar zorg voor heel de schepping.

Laten wij van de aarde een hemel maken; een planeet waarop iedereen goed kan leven, waar oprechte aandacht is voor al wat leeft, waar alle mensen gelijk zijn, waar voor een ieder vriendschap en vrede heerst. 
Help ons om dat waar te maken. Zend Uw Geest, Uw levensadem, Uw zachte, maar onweerstaanbare kracht. Breek door onze aarzeling heen en geef ons allen een stralend nieuw gezicht.

‘Van U is de Toekomst, kome wat komt…’

De slotgedachte komt van Jelle Hermus van Sochicken.nl:
“Er is veel leed, veel angst, veel onzekerheid. Maar we komen hier doorheen. Verzwakt en verslagen op bepaalde manieren, sterker dan ooit op andere manieren. In de tussentijd loont het om de situatie te nemen met de dag. Want één dag is altijd te overzien. Wat kun je vandaag doen om er een goede dag van te maken? Doe dat, zo goed als je kunt. … Vandaag kregen we een nieuwe dag op planeet Aarde, laten we er iets moois van maken.”

Wensen we elkaar in gedachten de Vrede toe en nemen we, ieder voor zich en toch gezamenlijk een kopje koffie of thee met wat lekkers erbij. Namens alle mensen die aan deze viering meewerkten wens ik je een mooie Hemelvaartsdag toe. We maken het Samen, dus niet zonder jou erbij!

Slotlied: ‘Niet zonder jou erbij’

1. Wij leven op aarde en dromen de hemel: een land in de verte, een mooi schilderij, waar mensen en dieren de rijkdom verdelen, maar niet zonder jou er bij.2. Wij leven op aarde en dromen de hemel: de machtigste mensen voor kind’ren opzij!| Daar is volop ruimte en tijd om te spelen, maar niet zonder jou erbij.
3. Wij leven op aarde en dromen de hemel: met ergens in ’t midden een plekje voor mij. Ook ik ben daar welkom en kan vrij bewegen,                 maar niet zonder jou er bij.4. Wij leven op aarde en dromen de hemel: een land in de verte, een mooi schilderij. We maken het samen en God zal ons helpen,                 maar niet zonder jou er bij.


Teksten en ideeën:         Forra, Frits, Rhea, Iet, Loek, Netty, Mary Térès, Jeanne, Frans, Roos, Ria, zuster Anastatia en Jet.
Muziek:                               Marc Baghuis, Loek, Rhea en Rosetti
Beelden:                             Van iedereen en overal
Samenstelling:                 Rhea

www.sansalvatorgemeenschap.nl   ‘Ieder blad ademt de boom tot leven’