Actueel

Wijsheid of waanzin?

San Salvatorgemeenschap 15/16 juni 2019
Wijsheid of waanzin?

Voorganger: John Parker, mmv de Cantorij.

Openingslied: zat: Als woorden kunnen duiden
zon: Dat woord waarin ons richting

Welkom en inleiding:
Welkom iedereen hier bij onze wekelijkse viering rond Woord en Tafel. Het weekend na Pinksteren en de wereldkerk biedt ons een thema aan, dat geeft ons de mogelijkheid om na te denken, dat vraagt om te vieren en te bidden. Het beeld van de Drie-eenheid: Vader, zoon en Geest. Een mysterie, iets dat open staat voor allerlei interpretaties en meningen.
Hoe eenieder van ons hierover denkt, wij kunnen samen bidden, zingen en vieren, wetend dat wij welkom zijn.
Laten wij de stilte over ons komen, tot ons komen.

Gebed: van Hildegard van Bingen.
O, helende kracht die zich een weg baant! Alles doordring je, in de hoogte, op aarde, in de afgronden, overal. Jij voegt en sluit alles ineen. Door jou drijven de wolken, zweven de hemelen, druppelen de stenen van vocht, doen de bomen hun beken opborrelen, door jou ontspringt het verfrissende groen aan de aarde! Je voert ook mijn geest naar de verte. Jij waait je wijsheid in hem en met de wijsheid de vreugde.

Acclamatie: zat: Dat wij volstromen met levensadem
zon: Bless the Lord, my soul

1e lezing: Spreuken 8, 22-31
De Heer heeft mij als eerste gemaakt,
vóórdat Hij al het andere maakte.
Ik ben er altijd al geweest, al voordat de tijd begon.
Ik was er al voordat de aarde bestond.
Ik werd geboren toen er nog geen oceanen waren,
geen bronnen vol water,
toen de bergen nog niet bestonden,
en de heuvels nog niet waren gemaakt,
toen Hij de aarde en de velden nog niet had gevormd,
toen er nog niet één stofje bestond.
Ik was erbij toen Hij de hemel maakte,
de horizon als een kring op de oceaan zette,
de wolken aan de hemel hing
en de bronnen van de oceaan liet stromen.
Ik was erbij toen Hij de grenzen van de zee vaststelde,
het water zijn bevelen gaf
en de fundamenten van de aarde neerzette.
Ik was zijn troetelkind.
Elke dag genoot Hij van mij.
Elke dag was ik verrukt van zijn aanwezigheid.
Ik genoot van de aarde,
en was blij met de mensen.

Lied: zat: De Heer heeft mij gezien
zon: Waarom, wanneer, uit welk luchtlaag

2e lezing: Johannes 3, 1-16
Er was een Farizeeër die Nikodemus heette. Hij was één van de Joodse leiders. Op een nacht ging hij naar Jezus toe en zei tegen Hem: “Meester, we weten dat U een leraar bent die door God is gestuurd. Want niemand kan de wonderen doen die U doet. Die kan iemand alleen doen als God met hem is.” Jezus antwoordde: “Luister goed! Ik zeg je dat je alleen bij het Koninkrijk van God kan horen als je opnieuw geboren bent.” Nikodemus vroeg: “Hoe kun je nu geboren worden als je al oud bent? Je kan toch niet weer de buik van je moeder ingaan en opnieuw geboren worden?” Jezus antwoordde hem: “Luister goed! Ik zeg je: je kan het Koninkrijk van God alleen binnen gaan als je geboren wordt uit water en uit de Geest. Anders niet. Uit een mens wordt menselijk leven geboren. Maar uit Gods Geest wordt geestelijk leven geboren. Het is dus niet vreemd dat Ik zeg dat jullie opnieuw geboren moeten worden. De wind waait waarheen hij wil. Je hoort hem wel, maar je weet niet waar hij vandaan komt of waar hij heen gaat. Zo is het ook met iedereen die uit Gods Geest is geboren.”
Nikodemus vroeg aan Jezus: “Hoe moet iemand uit Gods Geest geboren worden?” Jezus zei: “Jij bent toch een leraar van Israël, iemand die de mensen leert hoe God wil dat ze leven? Hoe kan het dan dat je deze dingen niet weet? Luister goed! Wij spreken over wat Wij weten. Wij vertellen wat Wij hebben gezien. Maar jullie geloven Ons niet. Jullie geloven Mij niet eens als Ik over gewone, aardse dingen spreek. Hoe zouden jullie Mij dan kunnen geloven als Ik over de hemelse dingen spreek? Er is nog nooit iemand naar de hemel geweest behalve Ik, de Mensenzoon. Ik ben er vandaan gekomen. En net zoals Mozes in de woestijn de slang hoog opgeheven heeft, zo moet ook de Mensenzoon hoog opgeheven worden. Iedereen die in Hem gelooft zal dan niet sterven, maar het eeuwige leven hebben. Want God houdt zoveel van de mensen, dat Hij zijn enige Zoon aan hen heeft gegeven. Iedereen die in Hem gelooft, zal niet verloren gaan, maar zal het eeuwige leven hebben.

Acclamatie: zat: Van grond en vuur
zon: Wek mijn zachtheid weer

Overweging:
Deze afgelopen 3 jaar ben ik af en toe gevraagd hoe ik over de Brexit denk. Het is de eerste keer dat zoiets gebeurt in ons Europa en zou veel in beweging kunnen brengen. Eén land heeft besloten om de Europese club te verlaten, een eigen weg zoeken en hopen te vinden. Er zijn andere volkeren die ook hun eigen weg willen kunnen volgen. De Catalanen, bijvoorbeeld. Of nog dichter bij huis, onze eigen geloofsgemeenschap…
Je eigen weg zoeken en proberen te volgen. Met je aangeboren, aangeleerd, gekregen normen en waarden. Dit probeert ieder mens, ieder volk, ieder gemeenschap. Het beeld van de Drie-eenheid dat wij vandaag vieren nodigt uit om even iets anders te overwegen. Volgens de traditie zijn Vader, Zoon en Geest drie zelfstandige, onafhankelijke wezens, die samensmelten in één godheid. Ieder van de drie heeft eigen persoonlijkheid, karakter en gaven. Samen vormen zij één godheid, één suprême zijn. Ieder heeft eigen kracht, samen zijn ze nog sterker. Heel plat uitgedrukt…
In het samenzijn vindt men, volkeren, landen zelfs, kracht en veiligheid, steun en inspiratie. In het samenzijn vindt men warmte en geborgenheid, vriendschap, een bemoedigend woord, soms ook een kritische opmerking. Het is niet altijd even gemakkelijk, het vraagt om luisteren naar de ander, openheid en eerlijkheid, een niet-egoïstische houding, die niet altijd vanzelfsprekend is.
Wijsheid, wijsheid van geest. Om een beeld van de viering van vorig weekend te lenen: Pinkstertaal, de taal van het hart. Open zijn, om elkaar te kunnen verstaan. De taal die Jezus gebruikte in zijn gesprek met Nikodemus, in ons evangelieverhaal. Waarin Jezus driemaal zegt: Luister goed! Een taal die niet met het menselijk verstand te begrijpen is, maar wel met de wijsheid van de geest, van het hart.
Als je voortdurend het gevoel hebt om niet begrepen te worden, komt er een moment dat je je afvraagt of je niet beter weg zou moeten gaan, je eigen weg volgen. Dat zou de gemakkelijke weg zijn; je keert het de rug toe, je weigert het te erkennen; en het zal misschien blijven zweren. Een bron van pijn, ergernis. Wat is wijs? In veel gevallen is een goede oplossing een gesprek voeren, om goed te begrijpen, om goed begrepen te worden. Zoals Nikodemus deed, in zijn nachtelijke ontmoeting met Jezus. In ons verhaal wordt Nikodemus buiten zijn veilige, bekende terrein gebracht, o de ander, Jezus, te leren kennen, te begrijpen, om zo op een beter gegronde weg te komen.
De wijsheid der eeuwen, omschreven door de schrijver van onze tekst uit Spreuken als de vreugde van God, als God z’n lieveling, bestaan nog vóór de schepping, sinds het begin van de tijd. Voor de een is dit wijsheid, voor de ander is het pure waanzin. Ik geloof dat het wijsheid is, iets goddelijks in mensen. Ik geloof dat de mens in staat is om zelf veel te ondernemen en te voldoen, met de wijsheid die in hem leeft.
En wat de Brexit betreft, die wijsheid zegt dat ik hier beter af ben dan in mijn geboorteland…

Geloofslied: zat: Wij zoeken U als wij samenkomen
zon: Jij die voor alle namen wijkt

Collekte.

Voorbede: zat: Kom over ons met uw Geest
zon: Heel het duister is vol luister
1. Eeuwige, wij bidden U: geef geloof aan mensen die moedeloos aan de kant van de weg zitten.
die niet meer verder kunnen, die bang zijn dat alle moeite tevergeefs is;
mogen zij medemensen vinden die hen helpen om weer op te staan.

2. Eeuwige, wij bidden U: geef moed aan alle mensen die zich inzetten voor het welzijn van anderen,
ook al gaat dat soms ten koste van henzelf;
Mogen zij mensen ontmoeten die meelopen op hun weg.

3. Eeuwige, wij bidden U: voor onszelf, onze eigen intenties; voor zieken, voor onze overledenen.
zon: Koester de namen

Tafelgebed:

Vurig bidden wij vandaag
ons reisgebed
klaar om weg te trekken
uit het oude land
en op zoek te gaan naar een beter
waar geluk en vrede is voor iedereen.

Gij licht voor ons uit
vuurzuil in de nacht
Gij hebt gezegd:
je hoeft niet mee, maar je mag
maar als je gaat ga dan niet alleen.
Vraag je broer, je vrouw
neem vrienden en vriendinnen mee
verzamel er twee of drie
en het zullen er honderd worden.
En waar twee of drie
elkanders sterkte delen
daar ben Ik in hun midden.

Hier dragen wij de herinnering mee
aan onze voorouders
ook al zijn ze gestorven.
Hier de herinnering aan hen
die profeten waren onder ons
vrouwen en mannen
die in hun levensverhaal
een blijde boodschap brachten.
Hier dragen wij de kinderen
op onze rug als ze moe zijn
met hun kleine voeten
Hier zingen we Jou toe
dat Jij ons vogelvrij hebt gemaakt
om over alle grenzen heen te komen
in het land door Jou beloofd

Jij, die Jouw gezicht hebt uitgestraald
in kinderen van mensen
in die ene mens vooral :Jezus v. Nazaret
wij danken Jou:
Hij is het licht geworden
in ‘t donker van deze wereld.
Wij hebben hem gezien boven op de berg
stralend van geluk
vol van Jouw heilig vuur
zijn kleren wit als sneeuw.
En we zagen
hoe hij afdaalde van de berg
om weldoende rond te gaan.

Hij sprak verstaanbare taal
woorden van bemoediging en vrede.
Overal waar hij kwam
schoolden de mensen samen.
Kracht ging van hem uit
en velen verlieten hun oude land
en volgden hem
het ware leven tegemoet

Hem gedenken wij hier
zijn laatste avond
toen hij brood nam in zijn handen
en tot ons heeft gezegd:
Dit ben ik ten voeten uit
zo wil ik met jullie blijven leven
over de grens van de dood heen
als brood dat wordt gedeeld.

Ook de beker
liet hij rondgaan en zei:
Drinkt allen uit deze beker
want allemaal heb je deel
aan vreugde en verdriet
aan leven en dood.
Vier samen
dat je vrije mensen bent
en weest niet bang.
Houdt elkaar vast.
Blus de geest niet uit
weest nieuw en vurig.
Vlieg over de grenzen heen
Laat kracht van je uitgaan
en heb de wereld lief.
Volg mij op de weg
die ik ben gegaan

Gezegend de nieuwe mens Jezus
die in ons leeft en spreekt
die ons voedt
ons hart verheft en vrede geeft.
Gezegend allen hier in dit huis
die de wereld willen dragen
naar een betere toekomst.

Hoort zijn stem die zegt:
Ik maak alles nieuw
Ik zal de tranen
uit je ogen wissen
en de dood zal niet meer zijn
geen rouw en geen verdriet
zal er zijn.

Van hem is de toekomst
kome wat komt
Licht dat niet dooft
Liefde die blijft
Kracht die niet ophoudt.

ONZE VADER….. zon: gezongen

Vredeswens: Jij leert mij vliegen

Communie: Muziek
zon: Zoudt gij mij ooit beschamen

Slotgedachte: van J. Lammers, uit Woord en leven.
Een gehandicapte, volledig verwaarloosde man zit aan de rand van de weg en steekt zijn hand uit naar de voorbijgangers. Het merendeel van hen let niet op hem. Een enkele blijft staan en zegt: “Ik zou je graag wat geven, maar ik heb juist gezien dat ik geen geld op zak heb.”
De bedelaar geeft hem dit wonderlijk antwoord: “Je hebt me meer dan geld gegeven, je hebt me een stuk van je hart gegeven!”

Zegen en wegzending:

Slotlied: zat: Een frisse wind die waaien gaat
zon: Tijd van vloek en tijd van zegen.

In vuur en vlam worden gezet

THEMA: In vuur en vlam worden gezet
Pinksteren 2019
Voorganger: Ard Nieuwenbroek

OPENINGSLIED: Dit huis is een huis

WELKOM
Welkom iedereen hier aanwezig. Voor jou die hier al zoveel keer met ons het leven hebt mogen vieren. Voor jou die hier wellicht voor de eerste keer verwachtingsvol aanwezig bent. Voor ons allemaal, inclusief ons verlangen naar heelheid. Vurig verlangend naar dat ene woord dat ons inspireert. Vurig verlangend naar samen. Vurig verlangend naar wat ons vrede en licht brengt in onszelf.

Met Pinksteren gaat het om drie sterke woorden: om Geestkracht, Wind en Adem. Drie woorden met een schat aan betekenissen: Je mag dit uur weer met ons op adem komen, en de viering duurt maar ’n uur, dus je hoeft vanmorgen geen lange adem te hebben! Het gaat met Pinksteren om een feest waar je je adem van inhoudt! Een adembenemend feest! Misschien lukt het om ons daardoor vanmorgen te laten inspireren en bemoedigen.
Laten we eerst de stilte in onszelf en elkaar zoeken en vinden. Om ons open te stellen. Om ruimte te maken. Om ons denken te zuiveren.
Lees meer →

Onze Vader die in de hemel zijt

THEMA: Onze Vader die in de hemel zijt                      Vieringen 1 en 2 juni
VOORGANGERS:  Maria van den Dungen en Franneke Hoeks

OPENINGSLIED: zat. Uit uw hemel zonder grenzen / zon. Vrede voor jou hierheen gekomen

WELKOM
Dit weekend is het “Wezenzondag”, de zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren. Afgelopen donderdag vierden we met 13 kerken Hemelvaart.
Jezus heeft zijn leerlingen een beetje verweesd achtergelaten. Hij is er niet meer en zij hebben nog niet de geest gekregen, de kracht gevonden om zelf te gaan vertellen over die wonderlijke man, die vertelde over de wereld omgekeerd.
De komende maanden bezinnen we ons op het Onze Vader. Vijf avonden gaan we met elkaar in gesprek en zoeken we verdieping rondom dit gebed.
De eerste avond was op 20 mei. Een kleine twintig mensen spraken in de huiskamer over de aanhef van dit gebed: “Onze vader die in de hemel zijt”.
Een mooi thema voor Wezenzondag. In de overweging kijken we terug op inzichten van deze bezinningsavond.
Als we rondom het Onze Vader bij elkaar zijn, branden we een kaars. Die kaars ontsteken we ook nu aan het begin van deze viering.
Laten we het in het licht van deze kaars even stil maken, zodat we met elkaar ruimte kunnen maken voor de Eeuwige die we kennen onder veel namen, waar vader er een van is.

Lees meer →

Happy festival Eygenweg 

Op  zaterdag 15 juni  wordt op dagcentrum De  Eygenweg van 10.00 tot 15.00 uur een happy  festival georganiseerd.

De Eygenweg is voor ons een vertrouwde  locatie. Sinds 2011 mogen wij van deze ruimte  gebruik maken voor onze vieringen.

Vanuit  pastoraatsteam en bestuur zoeken we naar  manieren waarop wij als San Salvator iets  kunnen betekenen voor de mensen die op Cello  dagbesteding ontvangen. Wij willen onze dank voor de gastvrijheid van Cello naar ons heel graag tonen. Dit festival is een mooie  gelegenheid. Hieronder een paar concrete manieren waarop wij dit festival kunnen  ondersteunen.    Taartenbakkers en horecavrijwilligers gevraagd!  Wie zou een taart of koekjes willen bakken voor dit festival? De taarten worden tegen een  vrijwillige bijdrage ‘verkocht’.  Op zaterdag 15 juni kan de organisatie bovendien  horecavrijwilligers gebruiken. Het gaat om mensen die koffie, thee, ranja inschenken, de  afwas bijhouden en het gebak uitdelen. Wilt u een taart bakken of op 15 juni helpen in de  keuken: laat  het weten via sansalvatorgemeenschap@frannekehoeks.nl

Bezoekers gezocht!  Iedereen is welkom op dit Happyfestival! Bent u in gelegenheid om op 15 juni even langs te komen op de Eygenweg: U bent van harte welkom! Er is muziek, eten en drinken en allerlei  creatieve activiteiten. Van 10:00 tot 11:00 uur en van 14:00 tot 15:00 uur kun je bovendien  een yogales volgen. Neem dan wel je eigen mat mee, en denk aan kleding waarin je vrij kunt  bewegen. Vergeet ook niet je portemonnee me te nemen !

Creatievelingen gevraagd!  Voor de invulling van het festival is de organisatie nog op zoek naar mensen die iets leuks  willen doen. Dat kan van alles zijn. Muziek, massage of een creatieve activiteit. U kunt hiervoor contact opnemen met Dafna Sitruk (begeleider dagbesteding) via dsitruk@cellozorg.nl of 0883452176

De opbrengst  Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. Met de opbrengst van dit festival wordt de tuin  van Dagcentrum De Eygenweg opgeknapt.
Wanneer? Zaterdag 15 juni | Hoe laat? 10:00 tot 15:00 uur | Waar? Van der Eygenweg 1
San

Bemin en doe dan wat je wilt

Thema: “Bemin en doe dan wat je wilt.”
Datum: 26 mei 2019

Voorganger: Tony de Meulder

Openingslied: Om warmte gaan wij leven
Aansteken van de Paaskaars
Namen van eventuele overledenen, kaarsje
Welkom:
Moge de liefde die Jezus ons heeft toegezegd
met ons zijn nu wij hier samenkomen.
Iedereen van harte welkom, u die voor de eerste keer hier bent of u/jij die regelmatig komt, zoekers en zieners, welkom op deze plaats van gastvrijheid.
De vorige keer toen hier voor mocht gaan was er de aanslag in Utrecht. Vandaag wil ik stilstaan bij de slachtoffers en hun familie uit Lyon.
Ondanks alle geweld komen wij vandaag weer samen komen rond verhalen van hoop en vertrouwen.
In het evangelie van vandaag horen wij opnieuw kernwoorden
uit Jezus’ testament: liefde en vrede.
Daartoe is Hij gekomen, daartoe roept Hij ook ons op.
Misschien schrikken we wel terug voor zo ’n immense opdracht.
Maar we hoeven niet bang te zijn, we staan er niet alleen voor.
“Bemin en doe dan wat je wilt” een citaat van Augustinus.
Wat is beminnen, wie bemin ik? Voel ik mij bemind?
Een thema waar we niet elke dag bij stilstaan.
Maken wij het een moment stil voor de Eeuwige die ons bemint zoals wij zijn.

Gebed:
Eeuwige,
Jij hebt jouw Zoon Jezus als mens onder ons willen laten leven.
Hij leerde ons dat het onmogelijke mogelijk kan worden:
een wereld waarin gerechtigheid en vrede heersen.
Help ons zijn Woord te verstaan
en het te realiseren.
Help ons van dag tot dag meer mens te worden
naar het grote voorbeeld van Jezus, jouw Zoon. Amen.

Acclamatie: Alles wacht op U vol hoop
Eerste Lezing: Joel 2. 21-27
21Wees niet bang meer, akkers, barst uit in gejubel,
want de HEER doet grote daden!
22Wees niet bang meer, dieren van het veld,
want een kleed van groen bedekt de woestijn,
de bomen dragen volop vrucht,
vijgenboom en wijnstok geven hun rijkdom.
23En jullie, kinderen van Sion, wees blij
en barst uit in gejubel om de HEER, jullie God,
want hij geeft regen om je te verkwikken,
hij laat de regen overvloedig op je neerdalen,
vroege regen en late regen, elk op de juiste tijd.
24De dorsvloeren liggen weer vol met graan,
de perskuipen lopen over van wijn en olie.
25Ik zal jullie schadeloosstellen voor de oogst van jaren die door al die zwermen sprinkhanen is opgevreten, door mijn grote leger, dat ik op jullie had afgestuurd. 26Je zult weer volop te eten hebben, meer dan genoeg, en je zult de naam van de HEER, je God, prijzen, want ik heb wonderbaarlijk met jullie gehandeld; nooit zal mijn volk weer te schande gemaakt worden. 27Dan zullen jullie inzien dat ik in Israëls midden ben, dat alleen ik, de HEER, jullie God ben; nooit zal mijn volk weer te schande gemaakt worden.

Lied: Gij zijt Gij

Evangelie:Johannes 14. 23-29
23Jezus antwoordde: ‘Wanneer iemand mij liefheeft zal hij zich houden aan wat ik zeg, mijn Vader zal hem liefhebben en mijn Vader en ik zullen bij hem komen en bij hem wonen. 24Maar wie mij niet liefheeft, houdt zich niet aan wat ik zeg, en wat jullie mij horen zeggen, zijn niet mijn woorden, maar de woorden van de Vader door wie ik gezonden ben. 25Dit alles zeg ik tegen jullie nu ik nog bij jullie ben. 26Later zal de pleitbezorger, de heilige Geest die de Vader jullie namens mij zal zenden, jullie alles duidelijk maken en alles in herinnering brengen wat ik tegen jullie gezegd heb.
27Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet. 28Jullie hebben toch gehoord dat ik zei dat ik wegga en bij jullie terug zal komen? Als je me liefhad zou je blij zijn dat ik naar mijn Vader ga, want de Vader is meer dan ik. 29Ik vertel jullie dit nu, voordat het gebeurt, zodat jullie het geloven wanneer het zover is.

Acclamatie: Mij nabij ben jij
Overweging:
Beste mensen,
We hebben geluisterd naar een stukje uit de afscheidsrede van Jezus. Vaak is hetgeen mensen zeggen in deze fase van hun leven heel belangrijk. Het zijn vaak woorden die hout snijden, woorden van waarden.
In mijn dagelijks werk als geestelijk verzorger kom ik vaak aan het bed van iemand die dit aardse leven gaat verlaten. Ik doe dit werk op verschillende locaties: in het ziekenhuis, verpleeghuis en in een hospice. Op alle locaties overlijden mensen. In een korte tijd mag ik als buitenstaander, als misschien wel vertrouwde vreemdeling horen en zien wat belangrijk was in het leven van zo’n mens. Er zijn vele verschillen hoe mensen in het leven staan. Maar rond het sterven komen er bijna altijd vragen boven wat was voor hem of haar van levensbelang in dit leven. In de loop van de jaren heb ik veel mogen leren uit de wederkerigheid van deze contacten. Een van de belangrijkste dingen die ik heb geleerd is: dat wat je uit liefde hebt gedaan, uit liefde tot God en uit liefde tot je medemens houdt stand tegen de dood. Daar waar mensen elkaar beminnen, er ten diepste zijn voor elkaar heeft de dood niet het laatste woord.
Ik zie dat mensen die zich in de laatste levensfase geborgen voelen rustiger doodgaan.
Liefhebben, houden van, beminnen is van levensbelang!

Augustinus zegt niet voor niets Liefde is God.
Bemin en doe dan wat je wilt.
Maar wat is beminnen?

Wat bedoelen wij met beminnen. We mogen zeggen dat het een waarachtige, authentieke liefde voor de medemens is. Maar het houdt een waarschuwing in, want het is lang niet zo gemakkelijk als men denkt, uit te maken wanneer onze liefde waarachtig is en wanneer niet…. Een echt volwassen liefde – liefde die nooit van mensen houdt als gebruiksgoederen, maar die in welwillendheid en vriendschap helemaal gericht staat op het goed van een ander stelt zwaardere eisen.

Wie de onbaatzuchtige liefde kent is tevens de meest vrije mens, omdat hij bevrijd is van elk egoïsme, met alle grillen en onrechtvaardigheden daaraan verbonden. Zo mag je zelf meer mens worden aan de ander.
Daar gaat het over als Jezus spreekt over het gebod van liefde.

Maar als ik hierover mijmer kan niemand mij zeggen welke vorm, welke zintuigen de liefde heeft. Toch heeft de liefde voeten, want die brengen ons naar mensen die ons nodig hebben. Toch heeft de liefde handen, want die strekken ons uit naar mensen die warmte nodig hebben. Het is arm op je schouder, als je moeilijk hebt. Ook heeft de liefde ogen, want zij zien wie in nood verkeerd.
Augustinus heeft zijn leven ten diepste geleefd. Hij schrijft niet voor niets in zijn regel: het is gemakkelijker God lief te hebben die je niet ziet, dan je broeder of zuster met wie je samenleeft. Zijn devies is: Eer in elkaar God.

We hebben het natuurlijk al honderden keren gehoord. Maar het blijft onvruchtbaar als het enkel bij ‘horen’ blijft. Ik moet het ook willen dóen: mijn hart openen, mijn ogen en oren niet sluiten voor de mens naast mij en mij laten raken.
Het vers bij Johannes dat mij van jongs af geïntrigeerd en gefascineerd heeft blijft resoneren: “Mijn Vader zal hem liefhebben en mijn Vader en ik zullen bij hem komen en bij hem wonen”.
Ben ik bemind? Beteken ik iets? Het antwoord wordt ons hier gegeven. Ik vind het gaandeweg in mijn pogingen om mensen lief te hebben, in goede en kwade dagen. Ik vind het terug als ik op het einde van de dag in mijn meditatie terugkijk om zijn liefde te ontdekken in ontmoetingen, in kleine tekentjes waar ik me op het moment zelf niet bewust van was. Ik vind het ook terug in het leven van Jezus, die trouw is gebleven aan zijn mensen, van wie hij hartstochtelijk heeft gehouden, de zwaksten nog het meest.
Ik lees het terug bij de profeet Joel.
Dan zullen jullie inzien dat ik in Israëls midden ben, dat alleen ik, de HEER, jullie God ben; nooit zal mijn volk weer te schande gemaakt worden.
De Eeuwige gaat telkens met ons op weg. Zo mogen wij mensen als verhaal van God worden. Door het alledaagse leven in het licht te brengen bij de Eeuwige. Dan is hij de Levende in ons midden, ook al lijkt hij soms dood in een wereld vol oorlog en geweld.

Ons samenzijn vandaag is geïnspireerd door de goede Geest van Jezus. Hij brengt ons zijn woord in herinnering, want wij zijn soms zo kort van geheugen. Hij nodigt ons aan tafel. Het teken dat ons wordt aangereikt is gebroken brood: een uitnodiging om ook ons leven te breken en te delen met en voor elkaar tot leven van de wereld, tot opbouw van zijn Rijk van vrede en gerechtigheid.
Geloofslied: Nu nog met halve woorden
Klaarzetten van de gaven / collecte / instrumentale muziek
Voorbede + acclamatie: Zegen ons met het licht van uw ogen / Gedenk ons hier bijeen

Eeuwige we bidden om jouw Geest in onze geloofsgemeenschap.
Dat de taal van de liefde gesproken wordt
en dat allen er elkaar mogen verstaan.

Eeuwige we bidden we dat religie
geen teken van verdeeldheid mag zijn,
maar eerder van samenwerking.
Dat de Joden, Moslims en Christenen
die dezelfde wortels hebben,
zich zouden inspannen om elkaar te verstaan
en op zoek gaan naar wat bijdraagt tot die nieuwe wereld die komen zal.

Eeuwige we bidden om goede wil en luisterbereidheid
van hoog tot laag,
van oud tot jong,
tussen rechts en links,
tussen gelovig en ongelovig…

Intentie kaarsje op tafel wordt ontstoken
Tafelgebed
Jouw brood en jouw wijn
zijn toch niet gebakken
zijn toch niet gerijpt
voor kinderen en volwassenen
voor armen of rijken
voor zwarte of witten
voor vluchtelingen of gevestigden
voor armoedzaaiers of welgestelden
voor zieken of gezonden
voor stotteraars of welbespraakten
voor brozen of machtigen
voor die van ons zijn of van ver komen?

Ze zijn er toch voor iedereen
zoals ook jouw liefde en mededogen?
Jouw brood sluit toch niet uit
maar voedt, versterkt, verbindt toch
al wie menslievendheid en gerechtigheid zoekt?

Laat dan dit brood
laat wat op deze tafel aanwezig is om te eten en te drinken
een zegen zijn
voor allen die niet uitsluiten maar insluiten.

We willen zijn Naam levend houden en hem gedenken.
Daarom nemen wij dit brood zoals hij heeft gedaan
en gezegd heeft:
‘Neem dan van dit brood en eet ervan, u allen,
want dit is mijn lichaam
dat voor u gegeven wordt.

Neem deze beker en drink hier allen uit,
want dit is de beker van het eeuwige verbond.’

Daarom breken wij dit brood
en delen wij deze beker
om niet te vergeten wat ons te doen staat
om niet te vergeten in wiens Naam we willen leven.

We krijgen nieuwe kansen en een nieuwe toekomst.

Zoudt Gij ooit mij beschamen
Onze Vader
Vredeswens
Vredeslied: Dona nobis pacem in terra
Uitnodiging aan de tafel van brood en wijn
Mogen wij mensen worden,
die als zussen en broers
het brood van deze wereld delen
en elkaar, in woord en daad, tot zegen zijn.
Sterk ons door Jouw voorbeeld God:
Jouw leven, gebroken en gedeeld tot voedsel voor ons allen. Kom aan tafel, niemand sluiten wij uit!

Lied: Veel te laat heb ik jou liefgekregen
Gebed:
Eeuwige,
waar mensen woorden spreken van jouw Zoon,
waar ze handelen naar zijn levensstijl,
daar is Hij werkzaam aanwezig.
Wij bidden Jou:
geef dat wij elkaar nabij zijn
met zijn liefde en zijn vrede.
Dit vragen we Jou
omwille van ieders welzijn. Amen.

Mededelingen
Slotgedachten:
Bemin en doe dan wat je wilt:
wil je zwijgen, zwijg uit liefde,
wil je schreeuwen, schreeuw uit liefde,
wil je corrigeren, doe het uit liefde,
wil je vergeven, vergeef uit liefde.
Draag de bron van liefde in je hart,
want uit liefde kan alleen het goede voortkomen.
Augustinus, preken op de Eerste brief van Johannes, preek 7,8

Zending en zegen
De Heer zij voor je om je de goede weg te wijzen.
De Heer zij naast je om je in de armen te sluiten en je te beschermen, tegen gevaren van links en rechts
De Heer zij achter je om je te bewaren voor gemene aanvallen van anderen.
De Heer zij onder je om je op te vangen als je valt of dreigt te vallen
De Heer zij in je om je te troosten als je verdrietig bent.
De Heer zij om je heen om je te verdedigen, als mensen over je heen vallen
De Heer zij boven je om je te zegenen.
Mag God zich over je ontfermen
Nu en altijd
Zo zegene je de algoede God. De Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen

27. Slotlied: Dat ik de aarde zou bewonen

Zomeractie Een zonnestraaltje, zoveel warmte.

Ook dit jaar wil het Noodfonds Noord het voor mensen, voor wie dat niet vanzelfsprekend is, mogelijk maken om iets leuks te doen in de zomer(vakantie).
Uw bijdrage betekent veel voor een ander.
Graag uw bijdrage op rekeningnummer NL 23 INGB 0005 9626 81
t.n.v. Noodfonds SSiB
Dank u wel

5 jaar Kinderkerk

De kinderkerk van San Salvator bestaat 5 jaar.
Dat vieren we met de kinderen op zondag 16 juni om 11 uur in de Gymzaal van Cello. We  maken er dan heel feestelijke viering van.
Op donderdag 20 juni zijn ouders en verzorgers van 20.00 tot 21. 30 uur van harte welkom in de huiskamer van Cello om op feestelijke wijze terug te kijken op 5  jaar kinderkerk.

Onze vader

Onze Vader
De komende maanden organiseren we vijf avonden over het Onze Vader. De avonden  worden voorbereid en begeleid door de voorgangers San Salvatorgemeenschap. Iedere  avond staan andere zinnen uit dit christelijk oergebed centraal. Rondom deze zinnen gaan  we graag met u in gesprek over de betekenis van woorden, beelden en gebed. Ook gaan we  in op de achtergrond van (delen) van het Onze Vader. Ieder avond krijgt zijn eigen klank en  kleur. De avonden zijn los van elkaar te volgen, maar vormen ook een geheel. De inzichten  uit deze avonden zullen we vertalen naar onze vieringen.  De eerste avond vond plaats op maandag 20 mei 19.30 uur in de Ordune. We richtten ons  toen op de regels  ‘Onze Vader, die in de hemel zijt.’  Deze avond werd als inspirerend en verbindend ervaren.

De avonden vinden plaats in de huiskamer van Ordune. We hebben plaats voor 20 mensen  per avond. Het is noodzakelijk om u op te geven voor deze avonden. Dat kan door een  mailtje te sturen naar sansalvatorgemeenschap@frannekehoeks.nl
De volgende bijeenkomsten zijn op
dinsdag 11 juni
woensdag 21 augustus
dinsdag 24 september
woensdag 13 november

Ga je mee door de poort? Eerste Communieviering

19 mei 2019
Ga je mee door de poort
| Eerste Communieviering
Voorganger: Franneke Hoeks
Met medewerking van De Cantorij o.l.v. Peter-Paul van Beekum

Openingslied Lied van de poorten

Aansteken paaskaars  samen met een communicant

Inleiding
Welkom allemaal. Groot en klein. Oud en jong. Bekend en onbekend. Kinderkerk en vaste bezoekers van onze vieringen.  Wat ontzettend fijn dat u, dat jullie er zijn.
Het is vandaag feest. Jullie doen vandaag je eerste communie. Voor de eerste keer gaan jullie met ons allemaal aan tafel zoals Jezus dat ooit met zijn vrienden deed.
De afgelopen maanden mocht ik met jullie en jullie ouders optrekken. We kwamen hier in Cello 6 keer bij elkaar om naar verhalen te luisteren, te praten met elkaar, te zingen en te knutselen. Steeds was daar ook iemand van de San Salvator bij die ons een verhaal over Jezus vertelden.
De poort waar we door binnenkwamen, speelde een belangrijke rol in die bijeenkomsten. Met de communicanten gingen we namelijk op ontdekkingsreis, die ons steeds door andere poorten leidde.  Wat dacht u van de poort van alle mensen, de poort die altijd openstaat, de poort van de goede gaven, de poort van de gedroogde tranen, de poort van samen eten en de poort van de herinnering. Prachtige poëtische namen. Iedere poort leerde ons iets over het land van God. Tijdens onze bijeenkomsten was de doorgang door de poort een vast ritueel. Met een grote stap of sierlijke sprong belande we in het mysterieuze en mooie land.  We ontdekten dat het land van God en niet zomaar is. Het idee en dromen misschien wel maar we moesten ook de handen uit de mouwen steken. We gingen achter de poort samen aan de slag door te tekenen, door samen te eten, door manieren te bedenken om het weer goed te maken. Veel van wat we gemaakt hebben hangt hier nu in onze ruimte. Daarmee wordt deze ruimte ook een beetje het land van God.
Afgelopen week hebben we voedsel ingezameld voor de voedselbank. Dat doen we bewust rondom de eerste communie. Een mooie manier om als gemeenschap heel concreet iets van het land van God zichtbaar te maken.  Helemaal prachtig als we daar de kinderen bij kunnen betrekken. Breken en delen wordt letterlijk zichtbaar.

Lees meer →

Maria No Mas

zaterdag 18 mei 2019  Maria No Mas

Voorganger Wilton Desmense
Lector Marga van de Koevering
Muzikale begeleiding Gieneke Ruyers, piano en Maria Werner, dwarsfluit
Cantor Hans Moerman

OPENINGSLIED: Gekomen is uw lieve mei

WELKOM

Van harte welkom in deze viering. Het woord staat hierin niet centraal, maar de nostalgie van het lied: je laten wegdrijven op vanouds bekende of minder bekende melodieën. Neurie ze mee of zing uit volle borst de woorden, of die je nou niets of alles zeggen. Maar toch wordt deze viering ook opgedragen aan de woorden van de goede boodschap: de kracht van de liefde voor de medemens. Wordt de essentie daarvan niet weergegeven in gevoelens van allerlei slag die wij kunnen hebben bij de namen Jezus en Maria? Het licht van de zon, de lach van de maan, de sterrentwinkeling van de hemel. En vooral: de mens in alle kleuren van de regenboog!

Gevoelens nemen het soms over van de rede en zelfs van wat je wezenlijk gelooft. Luister naar het volgende gebed:

Lees meer →