Vieringen

MET ZEGEN INGELEID viering 31 december

SAN SALVATORGEMEENSCHAP   31 december 2021
Voorbereiding: Corrie Dansen, Maria van den Dungen & Franneke Hoeks
Lectoren: Hans Waegemakers & Karel Bierlaagh
Muziek: Melodiek

thema: Met zegen ingeleid


Opening en Welkom
Oudjaar en nieuwjaar zijn bijzondere dagen; als piketpaaltjes markeren ze elk jaar.
2021, bijna voorbij, was zomaar een jaar in de geschiedenis van eeuwen.
Maar voor sommigen was het een speciaal jaar waarin hun leven begon, voor anderen was het het laatste jaar van hun bestaan. En ieder van ons zal beamen dat het een bijzonder jaar is geweest.  Het was een jaar met lockdowns, vaccinaties, vrijheid geproefd en weer de teleurstelling, afstand, agressie en angst, maar ook veerkracht en verbinding. Jullie hebben dat laten weten en het komt zo terug.
Allemaal van harte welkom, die met ons in deze viering het jaar willen afsluiten en het nieuwe jaar begroeten,
de drempel over – met elkaar als reisgenoten onderweg.
Laat ons maar naar binnen keren:

Gebed
Jij, eeuwig: liefde, licht, reisgenoot,
Wij bidden jou:
Wees een gids op onze levensweg,
een schuilplaats als we vermoeid zijn.
Spreek ons moed in als we aarzelen.
Geef kracht aan ons, reisgenoten.
Verlicht ons pad en draag ons over drempel.
Acclamatie:
Bij u is de bron van het leven
en in uw licht zien wij het licht
Lees meer →

Kerstnacht: Er brandt licht

Noodgedwongen vieren we kerstmis online. Als San Salvator maakten we een filmpje waarin door muziek en beeld stilstaan bij het kerstverhaal.
Deze online viering werd met veel mensen gemaakt. Dank jullie wel!.
Zet u een kaars en lucifers klaar? In de viering steken we allemaal een lichtje aan.

Voorganger: Tony de Meulder | Muziek Melodiek
Lectoren: Toon van Mierlo, Maria Cleassens, Franneke Hoeks en heel veel kinderen

Lees meer →

… van alzo hoge

SAN SALVATORGEMEENSCHAP
19 december 2021
Voorganger: Wilton Desmense
Lectoren: Annette Beelen en Marga van de Koevering
Muzikale begeleiding: Coby Wagemans en Maria Werner

Thema: … van alzo hoge

Openingslied: Nacht is om de huizen heen
Nacht is om de huizen heen,
dood is in de bomen,
straat is uitgestorven steen,
aarde moederziel alleen,
tot er licht zal komen
van alzo hoge.
Hemelen en aarde slaan
dicht in vrees en dromen,
korte dagen breken aan,
niet te zien zijn zon en maan,
tot er licht zal komen
van alzo hoge.
Wacht maar op de morgenster
met drie gouden kronen,
en al staat hij heind’ en ver,
twintig eeuwen hopen er,
tot het licht zal komen
van alzo hoge.

Welkom bij de adventskrans
Welkom allemaal. Vandaag bereiken we de top van de adventsberg. We vieren advent we vieren het uitkijken naar kerstmis. Vanaf de aardse toppen van het bergland van Juda
en vanuit hemelse hoogten zoeken wij het licht en zoekt het licht ons.
Adventus, dat is tegelijk: het eraan komen en het aankomen. Het kind is er nog niet, maar toch ook al een beetje wel! Wij voelen het en zijn er zeker van: dit kan niet meer mis gaan!
Het licht keert nu de duisternis. God ziet de wereld aan. Drie kaarsen branden al. Met het ontsteken van de vierde kaars wordt de adventskrans gerond en bereikt de opgang naar
kerstmis het hoogste punt.

Lied: In het droevig duister

In het droevig duister staat een winterboom
met zijn dode takken wachtend op de zon.
Waak, mensen, waak, er gloort licht in de nacht.
Leven zal ontluiken waar je het ’t minst verwacht.

Introductie lezingen
Uit het oude testament lezen we een passage uit het boek van de profeet Micha en de evangelielezing is uit Lucas.
De laatste tekst is ons heel vertrouwd.
Wie Micha in diens tijd hoorde of las, zal gedacht hebben:
wat is dat voor een voorspelling?,
terwijl wij niet direct de neiging hebben
bij zijn woorden te denken aan koning David.
De lezingen worden verzorgd door Annette Beelen en Marga van de Koevering.

Lezing 1: Micha 5:1-4a
En jij, Betlehem in Efrata, te klein
om tot Juda’s geslachten te behoren,
uit jou zal me iemand voortkomen
die heerser in Israël zal zijn.
Zijn oorsprong ligt in den beginne,
vanaf de dagen der tijd.
Daarom zal hij hen prijs geven
tot de tijd dat zij die zwanger is zal baren.
Wie van hun broeders zijn overgebleven,
zullen dan terugkeren naar de Israëlieten.
Hij zal opstaan en toezien en hen hoeden in de kracht van de Heer,
en in de naam van de heer hun God zullen zijhem ten dienste staan.
Daarom zal hij dan groot zijn tot aan de randen der aarde,
en hij zal de vrede zijn.

Lied: Vanwaar zijt gij gekomen (mel. Er is een roos ontsprongen)
Vanwaar zijt Gij gekomen,
wij wisten niets van U.
In onze stoutste dromen
was God nooit hier en nu.
Een nieuwe God zijt Gij
die onder ons wilt wonen
zo ver weg, zo dichtbij.
Gij zijt ons doorgegeven
een naam, een oud verhaal.
Uw woorden uitgeschreven
in ied’re mensentaal.
Ons eigen levenslot.
Met uw geluk verweven,
zo zijt Gij onze God.
Gij zijt in ons verloren,
wij durven U niet aan.
Uw stem in onze oren,
uw komst in ons bestaan.
Een mens van vlees en bloed,
een kind voor ons geboren,
een naam die sterven moet.

Lezing 2: Lucas 1: 39-45
Kort daarop reisde Maria in grote haast naar het bergland,
naar een stad in Juda,
waar ze het huis van Zacharias binnenging
en Elisabet begroette.
Toen Elisabet de groet van Maria hoorde,
sprong het kind op in haar schoot;
ze werd vervuld van de heilige Geest en riep luid:
“De meest gezegende ben je van alle vrouwen,
en gezegend is de vrucht van je schoot!
Wie ben ik dat de moeder van mijn Heer
naar mij toe komt? Toen ik je groet hoorde,
sprong het kind van vreugde op in mijn schoot.
Gelukkig is zij die geloofd heeft
dat de woorden van de Heer in vervulling zullen gaan.”

Acclamatie: Magnificat anima mea dominum (Taizé)

Overweging
Micha was een profeet uit de achtste eeuw voor Christus.
Israël werd aangevallen. Een groot deel van de inwoners van Samaria
was gedeporteerd naar Babylon; de stammen van het Zuidrijk zouden volgen.
Daar leek hun situatie uitzichtloos en voelden zij zich lamgeslagen.
“Aan de rivieren van Babel / zaten we treurend terneer /
en dachten aan Sion. / Aan de wilgen op de oever / hingen wij onze lieren.”
Zo dichtte de psalmist. Tegen die achtergrond klinkt in Micha de aankondiging
van een nieuwe heerser die in het onooglijke stadje Betlehem, in de streek
Efrata, geboren zou worden, de latere koning David. In die tijd zullen de ballingen,
zij die door God zijn prijsgegeven, terugkeren en zal er vrede zijn.
In Mattheüs 2 staat:
En jij, Betlehem, in het land van Juda,
bent zeker niet de minste onder de leiders van Juda,
want uit jou komt een leider voort die mijn volk Israël zal hoeden.
Deze profetie slaat op de geboorte van Jezus, maar het is wel duidelijk
dat Mattheüs de tekst van Micha citeert.
Ik denk dat dit allemaal goed is om te weten als achtergrond.
Toch stel ik voor om het nu weer weg te stoppen in ons geheugen.
Laat de wóórden die we hoorden en nog horen gaan, tot ons komen
en de plaats openen, waar ze sinds mensenheugenis als schatten
zijn opgeslagen in ons hart. Ze roepen de gevoelens en de sfeer op,
die passen bij waar we nu zijn, in het laatste stadium van de advent;
net zoals Elizabeth ook al ver was in haar blijde verwachting,
toen zij bezoek kreeg van Maria en het kind in haar baarmoeder
zich niet onbetuigd liet. Verwachtingen wekken hoop op, geloof
in de toekomst, liefde en inspiratie om die te verwezenlijken.
Laat dat ook de liederen met je doen: laat je meevoeren
op de vertrouwde melodieën en droom een beetje weg
bij wat je hoort en zingt: van verwachting tot daden,
van de geboorte van het licht tot het licht dat geen tijd kent.
Een roos is al ontsprongen en brengt bloei,
midden in de winter en midden in de nacht.
Licht zal er komen van alzo hoge!
Een nieuwe wereld, zo ver weg, zo dichtbij,
in het levenslang verhaal van ons allemaal.

Geloofslied: Zonder naam en zonder woorden
Zonder naam en zonder woorden,
zonder wapens, zonder land
word jij onder ons geboren,
aan ons lief en leedverwant,
als een klein en weerloos lam
in het levenslang verhaal
van ons allemaal,
dat wij amper horen.
Zonder rekenen en praten,
zonder taal en veel geschrijf
zul jij kleinen binnen laten,
die nog leven zoals jij,
want die zijn zo frank en vrij
in het levenslang verhaal
van ons allemaal,
dat wij hen vergaten.
Zonder wijsheid, zonder weten,
zonder geld en zonder goed
zul jij naar de mensen heten
om te zijn die wordt vermoed:
hij die vrede redden moet
in het levenslang verhaal
van ons allemaal,
want je kunt nooit weten!

Voorbeden
Wij bidden dat er licht zal zijn in alle hoeken van de wereld.
Acclamatie: Onze duisternis is voor jou geen duisternis
Wij bidden dat wij nergens het kleine vergeten of verdonkeremanen.
Accl.
Wij bidden dat er licht zal zijn in elke samenkomst van mensen

en dat dit licht ook zal uitstralen over onze herinneringen aan allen
die door de dood zijn heengegaan.
Accl.Tafelbede

Wij zijn hier bijeen in het licht van korte dagen.
Onze harten warmen zich aan dit samenzijn.
Denkend aan kerstmis zien wij nieuw leven steeds weer
door onze wereld gaan.
Wij koesteren hier het onvergetelijke verhaal over een mens
die vol was van U, van de kribbe tot het kruis:
hij was een zoon van U en noemde U onze vader.
Eén met hem zijn wij vol van hoe hij deed
bij wat wij het laatste avondmaal noemen
en wij blijven die heel speciale bijeenkomst gedenken,
toen hij zijn leven deelde met de woorden:
dit is mijn lichaam, dit is mijn bloed.
Zo zal de vrede aan het licht worden gebracht,
de vrede van iedere nieuwe mens,
nog weerloos en zelveloos geboren.
Daarom bidden wij het Onze Vader, zoals ons geleerd werd te bidden
en zullen het zingend afsluiten met de woorden
“Want van U is de toekomst, kome wat komt”.

Onze vader –  Want van U is de toekomst

Vredeswens
Zien wij de ster, de komeet van de kerstdagen,
al branden, hoog boven de bergen?
Zal hij straks stervend in onze handen
met woorden van licht voortleven op ons gezicht
en ook in onze harten,
vanaf den beginne van zijn verschijnen
tot aan het einde van de dagen der tijd?
Vrede en alle goeds!
Laten wij een gebaar maken naar elkaar met deze woorden of gedachte.

Vredeslied: Laat komen hij die komen zal

Communio
Wij herinneren ons het teken van brood en wijn
en vinden in die herinnering saamhorigheid
met hem, die onze Jezus was en is en altijd zal zijn.
Die herinnering bindt ons aan elkaar,
doet hem wonen in ons midden
en maakt ons tot deelgenoten van zijn levensweg.
Amen.

Communielied: Al wie dolend in het donker
Al wie dolend in het donker,
in de holte van de nacht,
en verlangend naar een wonder
op de nieuwe morgen wacht;
vrijheid wordt aan u verkondigd
door een Koning zonder macht.
Onze lasten zal Hij dragen,
onze onmacht tot ter dood,
geeft als antwoord op ons vragen
ons zichzelf als levensbrood:
nieuwe vrede zal er dagen,
liefde straalt als morgenrood.
Tot de groten zal Hij spreken,
even weerloos als een lam,
het geknakte riet niet breken,
Hij bewaakt de kleine vlam:
hoort en ziet het levend teken
van een God die tot ons kwam.

Mededelingen

Slottekst
In de Targum, de vrije, interpreterende vertaling van het Oude Testament
in het Aramees, staat dit (vertaald door Atze Landman):
En jij, Betlehem Efrata, te klein was je
om geteld te worden onder de duizenden van het huis van Juda;
uit jou zal voor mij de Messias uitgaan
om over Israël machthebber te zijn
en wiens naam reeds in de dagen van weleer werd genoemd.

Wegzending
Advent is leven:
een kans om wat ons is gegeven
te delen en aan anderen door te geven;
een kans om wat krom is recht te trekken;
het licht zien in de duisternis.
Laat branden het vuur van de vreugde,
van de vriendschap,
van de hoop,
van het geloof,
van het geduld,
van de liefde.
Laat ons het beste van onszelf geven.
In de naam van die wij in één adem noemen:
vader, zoon en heilige geest.

Slotlied: Nu daagt het in het oosten
Nu daagt het in het oosten,
het licht schijnt overal:
Hij komt de volken troosten,
die eeuwig heersen zal.
De duisternis gaat wijken
van d’eeuwenlange nacht.
Een nieuwe dag gaat prijken
met ongekende pracht.
De zonne voor wier stralen
het nacht’lijk duister zwicht
en die zal zegepralen,
is Christus, ‘t eeuwig licht.
Reeds daagt het in het oosten,
het licht schijnt overal:
Hij komt de volken troosten,
die eeuwig heersen zal.

 

 

VAN ALZO HOGE

19 december 2021          Voorganger: Wilton Desmense
Lectoren: Annette Beelen en Marga van de Koevering
Muzikale begeleiding: Coby Wagemans en Maria Werner
Thema: … VAN ALZO HOGE

Openingslied: Nacht is om de huizen heen

Nacht is om de huizen heen,
dood is in de bomen,
straat is uitgestorven steen,
aarde moederziel alleen,
tot er licht zal komen
van alzo hoge.
Hemelen en aarde slaan
dicht in vrees en dromen,
korte dagen breken aan,
niet te zien zijn zon en maan,
tot er licht zal komen
van alzo hoge.
Wacht maar op de morgenster
met drie gouden kronen,
en al staat hij heind’ en ver,
twintig eeuwen hopen er,
tot het licht zal komen
van alzo hoge.

Welkom bij de adventskrans
Welkom allemaal. Vandaag bereiken we de top van de adventsberg. We vieren advent we vieren het uitkijken naar kerstmis.
Vanaf de aardse toppen van het bergland van Juda en vanuit hemelse hoogten zoeken wij het licht en zoekt het licht ons.
Adventus, dat is tegelijk: het eraan komen en het aankomen. Het kind is er nog niet, maar toch ook al een beetje wel!
Wij voelen het en zijn er zeker van: dit kan niet meer mis gaan!
Het licht keert nu de duisternis. God ziet de wereld aan. Drie kaarsen branden al.
Met het ontsteken van de vierde kaars wordt de adventskrans gerond en bereikt de opgang naar kerstmis het hoogste punt. Lees meer →

OP WEG – Toekomst hier en nu


San Salvatorgeloofsgemeenschap

3e advent | 12 december 2021

Voorgangers Franneke Hoeks en Els Vis
Lectoren Jolanda Lensen en Maria Hoitink

Cantor Hans Wagemakers
Piano Coby Wagemans
Fluit Maria Werner

 

Openingslied: De dag loopt ten einde

Welkom
Welkom op deze derde zondag van de Advent Wij zijn hier bij elkaar om uit te kijken naar Kerstmis. Om te luisteren naar Bijbelse woorden, om stil te zijn, te zingen, te bidden.
Op weg …. Die woorden trekken met ons mee in de advent. Vandaag zijn zoeken gaandeweg sporen van toekomst. Wat ligt er verborgen onder de weg die we gaan?
Laten we het stil maken om ruimte te maken voor het derde lichtpuntje op weg naar kerstmis.

We gaan vandaag te rade bij Sefanja, een van de kleine profeten uit de Bijbel. Sefanja is een oudere tijdgenoot van de profeet Jeremia. Veel onheilswoorden in dit boek, met aan het einde -de tekst die we vandaag lezen – toch hoop en bemoediging.  Dan bladeren we door naar Lucas en horen hoe Johannes in eerste instantie vloekt en tiert, maar ondertussen ook handreikingen geeft aan wie het maar horen wil.
Laten we het stil maken om ruimte te maken voor het derde lichtpuntje op weg naar kerstmis.

Stilte

Gebed
Gij die telkens weer
het licht tevoorschijn roept,
wij wachten op u
zoeken de stilte
maken ruimte in ons hart
Kom in ons midden
Raak ons aan
met de hartslag van uw liefde
Ga ons voor met uw licht
voed ons vertrouwen
leer ons gaan
tegen doem en dood.

Aansteken van de 3e adventskaars
Laat ons hier vandaag beginnen met het ontsteken van de derde kaars van de adventskrans. Iedere week wordt het klein beetje lichter en krijgen we meer zicht op de geboorte van dat kind, dat zoon van God genoemd zal worden.

Acclamatie In droevig duister couplet 1, 2 en 3

Eerste Lezing: Sefanja 3:24-20
Jubel, vrouwe Sion, zing van vreugde, Israël, juich met heel je hart, vrouwe Jeruzalem! De Eeuwige heeft het vonnis over jou tenietgedaan en je vijand verdreven. De Eeuwige, de koning van Israël, is in je midden, je hebt geen kwaad meer te vrezen. Op die dag zal men tegen Jeruzalem zeggen:
‘Wees niet bang, Sion! Laat de moed niet zinken!’
De Eeuwige je God, zal in je midden zijn, hij is de held die je bevrijdt. Hij zal vol blijdschap zijn, verheugd over jou,
in zijn liefde zal hij zwijgen, in zijn vreugde zal hij over je jubelen. Alle treurenden zal ik bijeenbrengen, verzamelen wie op je feesten moesten ontbreken. Hun vernedering drukte zwaar op de stad. In die tijd zal ik afrekenen met je verdrukkers, de kreupelen zal ik redden, de verstrooiden bijeenbrengen. En hen die in de hele wereld werden veracht
zal ik met eer en roem overladen. In die tijd breng ik jullie terug. Ik zal jullie verzamelen, je zult met eer en roem overladen worden door alle volken op aarde. Met eigen ogen zullen jullie zien hoe ik je lot ten goede keer
– zegt de Eeuwige.

Overweging 1e deel:
Sefanja is een profeet in de ware betekenis van het woord: hij is geen toekomstvoorspeller, maar hij bekijkt de toekomst vanuit het nu. Nu zijn we nog in ballingschap, maar straks zullen we zingen en juichen. Houd moed in deze dagen, want alles komt goed in de dagen die komen gaan. Het klinkt als een blijde boodschap, maar er zit een addertje onder het gras … Want die toekomst komt er niet als we vandaag achteroverleunen en vol goede moed op die toekomst gaan zitten wachten. Die toekomst begint nu. In de lezing van vandaag schetst Sefanja die vreugdevolle toekomst, maar wat daarvoor in het nu nodig is, schrijft hij in de verzen die eraan voorafgaan. Eerst wordt onderdak geboden aan een arm en zwak volk en dan vindt er een soort uitzuivering plaats: de hoogmoedigen zullen uit ons midden verdwijnen en zij die overblijven, zullen geen onrecht doen en niet liegen of bedriegen. En dan … ja, dan is het tijd om te feesten.

Lied: In ’t laatste van die dagen zal het zijn

Evangelie: Lucas 3:7-18
Johannes zei tegen de mensen die massaal uitliepen om zich door hem te laten dopen: ‘Addergebroed, wie heeft jullie wijsgemaakt dat je veilig bent voor het komende oordeel? Breng vruchten voort die een nieuw leven waardig zijn, en zeg niet meteen bij jezelf: Wij hebben Abraham als vader. Want ik zeg jullie: God kan uit deze stenen kinderen van Abraham verwekken! Ja, de bijl ligt al aan de wortel van de boom: iedere boom die geen goede vruchten draagt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen.’ De mensen vroegen hem: ‘Wat moeten we dan doen?’ Hij antwoordde: ‘Wie twee stel onderkleren heeft, moet delen met wie er geen heeft, en wie eten heeft moet hetzelfde doen.’ Er kwamen ook tollenaars om zich te laten dopen, en die vroegen hem: ‘Meester, wat moeten wij doen?’ Hij zei tegen hen: ‘Vorder niet meer dan wat jullie is opgedragen.’ Ook soldaten kwamen hem vragen: ‘En wij, wat moeten wij doen?’ Tegen hen zei hij: ‘Jullie mogen niemand afpersen en je ook niet laten omkopen, neem genoegen met je soldij.’ Het volk was vol verwachting, en allen vroegen zich af of Johannes misschien de messias was, maar Johannes zei tegen hen: ‘Ik doop jullie met water, maar er komt iemand die meer vermag dan ik; ik ben zelfs niet goed genoeg om de riemen van zijn sandalen los te maken. Hij zal jullie dopen met de heilige Geest en met vuur; hij houdt de wan in zijn hand om de dorsvloer te reinigen, het graan zal hij bijeenbrengen in zijn schuur en het kaf in onblusbaar vuur verbranden. ’Op deze en andere wijze spoorde hij de mensen aan en verkondigde hij hun het goede nieuws.

Acc.: God verscholen … scheur de hemel open en kom.

Overweging 2e deel:
In de tijd van Johannes leefden de mensen heel sterk met de verwachting van het einde der tijden. Johannes windt er geen doekjes om: denk je nou echt dat je veilig bent voor het eindoordeel? Dat jij als vanzelfsprekend bij het volk van de Ene hoort omdat je afstammeling bent van Abraham? Zo simpel is het niet. Er moet een nieuw volk komen. En daar word je geen lid van alleen omdat je als Jood geboren bent of trouw bent aan de Thora. Het gaat erom of je bereid bent je te keren naar de Ene, naar God, naar dat wat goed en rechtvaardig is. En al die mensen die zich laten dopen, zeggen: ja dat wil ik. Vertel me hoe. Wat moet ik doen? Zelf zou ik tegen Johannes willen zeggen: wat KAN ik doen? Ik? In mijn eentje? Het goede nieuws is: ik ben niet alleen. Om te beginnen bent u hier. En wij zijn hier met een reden. We luisteren naar die goede boodschap dat het duister niet het laatste woord heeft. We keren ons hier naar het licht. In de duisternis van haat, oorlog en geweld, klinken de woorden “en toch …”. En toch geloven we dat de nacht ten einde loopt en de dag naderbij komt. Dus: Johannes, wat kan ik doen? Ik ben geen heilige. Ik kwets soms mensen, meestal die waar ik veel van hou. Ik vergeet soms anderen omdat ik het te druk heb met mezelf. En toch … Toch geloof ik dat ik een kind ben van die hemelse vader/moeder. Dat ik gezien word. Dat ik gedragen word. En dat geloof zet mij in beweging om een zo goed mogelijk mens proberen te zijn.
Johannes zegt ons vandaag dat wij mogen uitzien naar de komst van de mensenzoon die ons zal dopen met de adem van de geest en met vuur. Het is die geest en dat vuur die we nodig hebben om tegen de stroom van cynisme en doemdenken in te zwemmen. En in vertrouwen uit te zien naar een nieuwe morgen. Dat het zo moge zijn.

Stilte

Geloofslied: Een mens te zijn op aarde

Voorbede
Voor de toekomst van onze wereld. Dat er leiders mogen opstaan die bruggen slaan. Die zich inzetten voor een beter leefklimaat. Voor de universele rechten van mens en dier. Dat zij in de onherbergzame woestijn die onze wereld is, mogen blijven roepen: Kom! Ik luister. Ik maak plaats voor jou.
Acclamatie Laat komen hij die komen zal
Voor allen die leven in het donker. Omdat zij op de vlucht zijn en geen kant op kunnen. Omdat zij eenzaam zijn en niet worden gezien. Omdat zij wanhopig zijn en niet om hulp durven vragen. Dat er toekomst voor hen mag zijn in het licht van een medemens.
Acclamatie Laat komen hij die komen zal
Voor ons hier bij elkaar. Dat we ons niet door het duister laten neerslaan en ons mee laten slepen in wij-zij denken, in uitzichtloosheid, in angst. Maar dat we geloven in goedheid, in solidariteit, in verbondenheid. Dat we in geloof, hoop en liefde uit mogen blijven zien naar het licht.
Acclamatie Laat komen hij die komen zal

Tafelgebed
Omwille van liefde voor elkaar en zorg voor leven gaat het brood niet rond wordt de beker niet gedeeld. Maar in de kaalheid van het ontbreken voelen we misschien meer dan ooit de waarde van dat letterlijk eten van hetzelfde brood
en drinken uit een beker. Die geest van zorg voor elkaar
en voor de wereld is iets wat we delen, hoe dan ook. Laat de stilte en de leegte hier maar even met ons zijn in de wetenschap dat leegte ruimte in zich draagt.

Vredeswens
Vredeslied: Zuster broeder vrede voor u van de eeuwige

Onze Vader

Mededelingen

Slotgedachte
Er heerste eens in een land ten zuiden van de Sahara een grote droogte. Het gras van de steppe kwijnde weg. De dieren vonden geen water meer. De woestijn rukte op. Zelfs dikke bomen en struiken die de droogte gewend waren, zagen hun einde naderen. Bronnen en rivieren waren allang opgedroogd. Slechts één enkele bloem overleefde de droogte. Ze groeide dichtbij een heel kleine bron.  Maar ook de kleine bron was de wanhoop nabij. Vol droefheid vroeg zij zich af: “Waarom doe ik al die moeite voor één enkele bloem, terwijl alles in het rond verdort?” Toen boog een oude knoestige boom zich over de kleine bron en zei: “Lieve kleine bron, niemand verwacht van jou dat je de hele woestijn groen en levend maakt. Jouw taak is het één enkele bloem leven te schenken, meer niet.

Zending en zegen
We gaan op weg en planten toekomst onder de zegen van uw naam Eeuwige die we kennen als vader/moeder, zoon en goede geest.

Slotlied: Scheur toch de wolken weg en kom

De weg effenen

San Salvatorgeloofsgemeenschap
1e advent | 5 december 2021
OP WEG – de weg effenen
Voorganger Tony de Meulder Lectoren Liesbeth van Leijen & Karel Bierlaagh
Cantor Gerard van de Weijer Piano Joost Boekhoven

Openingslied: Nacht is om de huizen heen
Welkom
Moge dit samenzijn gezegend zijn
door + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.­

Iedereen van harte welkom in deze vertrouwde ruimte van Cello. Wij zijn hier vanmorgen samen om te vieren, al is het anders dan anders. Op deze tweede zondag van de advent staan we stil bij de lezingen uit de traditie. We delen het Woord, we delen ons leven.
Maken wij het een moment stil in ons om op Gods hoogte te komen.

Stilte…

Vandaag horen wij Johannes de Doper aankondigen:
‘Jezus Messias is op komst.
Hij zal een vuur in ons ontsteken.’
Kijken wij uit naar het bezoek van zo Iemand?
Komt het wel gelegen? Hebben wij tijd voor Hem?
Verlangen wij naar een Heiland die heelt,
Iemand met een visie, een droom,
Iemand die goede raad brengt,
die recht trekt wat krom is?
Zijn wij er klaar voor om Jezus, het Kerstekind, te ontvangen?
Is er in ons al plaats
voor dat vuur dat Hij in ons wil ontsteken?

Aansteken van de 2e adventskaars
Waar wij ook gaan of staan
wil Hij, die wij God-met-ons mogen noemen,
ons bemoedigend nabij zijn.
Zijn Woord verlicht ons levenspad
zodat wij elkaar kunnen zien
met nieuwe ogen.
Als teken dat wij verlangend uitzien naar
de geboorte van Gods Woord
steken wij de tweede kaars van onze adventskrans aan.

Acclamatie In droevig duister couplet 1 en 2

Gebed
Eeuwige
Jij die ons de ogen opent
voor wat er in de wereld gebeurt,
Jij die ons hart sneller doet kloppen
als mensen om hulp vragen of zich gekleineerd voelen,
wees in ons:
Kracht en Hoop,
Uithoudingsvermogen en Liefde
om aan te pakken wat Jij ons te doen geeft
voor iedere mens op onze weg.
Wij vragen Jou dit in naam van Jezus,
die wij verwachten en naar wie wij uitkijken. Amen.

Eerste Lezing: Maleachi 3: 1-4;  
Let op, ik zal mijn bode zenden; hij zal de weg voor mij effenen. Opeens zal hij naar zijn tempel komen, de Heer naar wie jullie uitzien, de engel van het verbond naar wie jullie verlangen. Komen zal hij – zegt de HEER van de hemelse machten. 2 Wie zal die dag kunnen doorstaan? Wie zal overeind blijven wanneer hij verschijnt? Hij is als het vuur van een smid, als het loog van een wolwasser. 3Hij zal zitting houden als iemand die zilver smelt en het zuivert; de zonen van Levi zal hij zuiveren en zeven als goud en zilver, en dan zullen ze op de juiste wijze offeren aan de HEER. 4De offers van Juda en Jeruzalem zullen de HEER met vreugde vervullen, zoals, in vroeger jaren, zoals in de dagen van weleer.

Lied: Gij zijt voorbijgegaan

Evangelie: Lucas 3: 1- 6
31 In het vijftiende jaar van de regering van keizer Tiberius, toen Pontius Pilatus Judea bestuurde, en Herodes tetrarch was over Galilea, zijn broer Filippus over het gebied van Iturea en Trachonitis, en Lysanias over Abilene, 2en toen Annas en Kajafas hogepriester waren, richtte God zich in de woestijn tot Johannes, de zoon van Zacharias. 3 Daar ging Johannes in de omgeving van de Jordaan verkondigen dat de mensen zich moesten laten dopen en tot inkeer moesten komen, om zo vergeving van zonden te verkrijgen, 4 zoals geschreven staat in het boek met de uitspraken van de profeet Jesaja:
‘Luid klinkt een stem in de woestijn:
“Maak de weg van de Heer gereed,
maak recht zijn paden!
5Iedere kloof zal worden gedicht,
elke berg en heuvel geslecht,
kromme wegen recht gemaakt,
hobbelige wegen geëffend;
6en al wat leeft zal zien hoe God redding brengt.”

Acclamatie: God verscholen in den hoge, scheur de hemel open en kom.

Overweging:

Geloofslied: Kom en volg mij op de weg
Voorbede / acclamatie: Jij die onze gedachten raad
We bidden
voor hen die Gods woord
levend houden in onze tijd,
in onze samenleving:
dat wij luisteren naar hen
die de juiste wegen wijzen.
voor allen die gelovig
vooruitlopen op de toekomst,
profeten van nu:
dat we de oren open houden
voor wat zij bedoelen.
voor hen die kromme wegen gaan,
kuilen graven voor een ander,
en God de pas afsnijden:
dat ze omkeren,
en rechte wegen gaan.
voor onszelf
en voor hen die ons lief zijn:
dat we elkaar bemoedigen,
en onderweg naar Kerstmis
licht zijn voor elkaar.
Stilte

We delen licht en leven
Hier staan we rond de tafel die de aarde met de hemel verbindt, wanneer we bidden rond brood en beker. Vandaag is de tafel leeg. We mogen geen risico nemen om het Covid-virus door te geven als wij breken en delen.
Vandaag delen toch het leven, we verbinden ons met de Eeuwige en met elkaar hier rond deze tafel. We delen geen brood, geen beker. Maar lichten elkaar op, door namen te noemen van hen die ons lief zijn, voor hen die het moeilijk hebben, voor hen met wie wij ons verbonden voelen. We ontsteken licht. Vanaf de plaats waar je nu zit kun je een naam, een wens uitspreken of dat wat bezighoudt.

Onze Vader
Vredeswens
Jij die onvermoeibaar bent in het maken van nieuw begin,
Jij die steeds opnieuw uw hoop vestigt op mensen,
wees met de moedelozen die niet meer durven dromen,
wees met hen die niet meer durven hopen dat
de wereld ooit nog leefbaar wordt voor al uw mensen.
Doe hen en ons weer opleven.
Doe hen en ons weer geloven
dat onheil ten goede kan worden gekeerd als wij ons willen en durven inzetten.
Doe hen en ons weer geloven
dat Jij jouw beloofde vrede zult schenken
als wij ze waarmaken met elkaar.
Geven wij elkaar een viraal vrij teken van vrede.

Vredeslied: Vrede voor jou en alle goeds je vrienden.

Gebed:
Liefdevolle,
help ons voor elkaar te zorgen.
Wij struikelen niet graag over hobbelige wegen.
Wij willen rechte paden aanleggen
voor onszelf en voor de anderen.
Dan wordt het hier een fijne wereld,
waarin wij elkaar vrede en veiligheid mogen bieden.
Dan denken wij niet alleen meer aan onszelf,
maar zijn we ook bereid met elkaar te delen.
Dan wordt het echt Kerstmis
en mogen wij dankbaar
de komst vieren van Jezus, jouw Zoon. Amen.

Mededelingen

Slotgedachte

Advent is op weg zijn, soms op oneffe wegen,
op die lange weg zijn
van verwachting naar vervulling,
van droom naar werkelijkheid.
Advent is geduldig wachten
zonder de moed op te geven
en tevens open te staan voor Gods nabijheid.
Advent is de leegte in je eigen leven ervaren,
je hart weer voeding en veerkracht geven
door gebed en vertrouwen.
Advent is verlangen naar vrede, rust, veiligheid,
naar verfrissend leven dat opborrelt
uit de bron van eeuwig leven.
Advent is je voorbereiden op het grote kerstfeest,
op de geboorte van dat goddelijke in jou:
het Kind zonder schroom en in liefde geborgen.

Zending en zegen

We worden gezonden
om onze wereld warm te maken voor Gods menslievendheid,
er wegen voor aan te leggen,
er ruimte voor te scheppen in ons eigen leven
en in de wereld om ons heen.
Daartoe legt Hij op ons zijn zegen
in de naam van + de Vader, de Zoon en goede Geest. Amen.
Slotlied: Zolang wij ademhalen

De weg omhoog

SAN SALVATORGEMEENSCHAP
Eerste zondag van Advent
28 november 2021 I Truus van Kaam
Lectoren I Corrie Dansen Marleen Postma

DE WEG OMHOOG

openingslied

Nu daagt het in het oosten, het licht schijnt overal:
Hij komt de volken troosten, die eeuwig heersen zal.

De duisternis gaat wijken van d’ eeuwenlange nacht.
Een nieuwe dag gaat prijken met ongekende pracht

Zij, die gebonden zaten in schaduw van de dood,
van God en mens verlaten, begroeten ’t morgen licht

De zonne, voor wiens stralen het nacht’lijk duistert zwicht,
en die zal zegepralen, is Christus, ’t eeuwig licht

Reeds daagt het in het oosten, het licht schijnt overal;
Hij komt de volken troosten, die eeuwig heersen zal.

welkom

 bij de adventskrans, lied

In het droevig duister staat een winterboom
met zijn dode takken wachtend op de zon.
Waak, mensen, waak, er gloort licht in de nacht.
Leven zal ontluiken waar je het ’t minst verwacht

stilte en gebed

Wanneer zoals nu het leven verstilt,
er geen blad is dat ritselt
geen vogel, die vrijuit zingt,
dan is het alsof ik niet anders kan dan bij U mijn God
mijn oor te luisteren leggen.

Wanneer zoals nu de nachten lengen,
de dagen korten, het licht verliest,
de duisternis wint, dan is het alsof ik niet anders kan
dan bij U mijn God veilig schuilen.

Wanneer zoals nu de aarde verhardt,
de grond vruchteloos, geen boom bij machte zijn blad te dragen,
dan is het alsof ik diep besef gegeven te leven uit U,
mijn God grond van mijn hart,
levenssap en wortel voor nu en altijd.
Amen

lezing Jeremia  33, 14-16

De tijd komt -godsspraak van Jahweh-, dat Ik de belofte vervul die ik Israël en Juda heb gedaan.
“In die dagen, in die tijd schenk Ik aan David een wettelijke afstammeling die het land rechtvaardig en eerlijk bestuurt. In die dagen wordt Juda gered en is Israël veilig. En de stad zal heten: Jahweh onze gerechtigheid.”

overweging

tussenlied  Psalm 25 Naar U levende

Naar U, Levende, klimt mijn ziel.
U vertrouw ik: dat Gij zijt.
U verlang ik ooit te zien. Door de nacht heen zien uw ogen mij.

Van mijn ellende keer U niet af.
Mijn vertrouwen beschaam het niet.
Op U wachtte ik levenslang. Elke dag weer zoeken mijn ogen jou.

Laat je nu vinden liefde. Keer je niet af.

evangelie Lucas 21, 25-38

En Jezus sprak:
“Er zullen tekenen zijn aan zon, maan en sterren en op aarde zullen volkeren in angst verkeren, radeloos door het gebulder van de onstuimige zee. De mensen zullen het besterven van schrik, in spanning om wat de wereld gaat overkomen, want de hemelse heerscharen zullen in verwarring geraken. Dan zullen zij de Mensenzoon zien op een wolk, met macht en grote heerlijkheid. Wanneer zich dit alles begint te voltrekken, richt u dan op en heft uw hoofden omhoog, want uw verlossing is nabij.”
Hij maakte een vergelijking en zei:
“Kijkt naar de vijgenboom en naar alle andere bomen: zodra ze uitlopen weet je dat de zomer in aantocht is. Zo ook wanneer je al deze dingen ziet, weet dan dat het Rijk Gods nabij is. Voorwaar, Ik zeg U: dit geslacht zal niet voorbij gaan, vóór dit alles is geschied. Hemel en aarde zullen voorbij gaan, maar mijn woorden zullen niet voorbijgaan. Zorgt ervoor dat uw geest niet afgestompt raakt door een roes van dronkenschap en de zorgen van het leven; laat die dag u niet als een strik onverhoeds grijpen, want hij zal komen over allen waar ook ter wereld. Weest dus ten allen tijde waakzaam en bidt, dat ge in staat moogt zijn te ontkomen aan al die dingen die zich gaan voltrekken, en dat ge stand moogt houden voor het aangezicht van de Mensenzoon.”
Overdag gaf Hij onderricht in de tempel, maar de nachten ging Hij buiten doorbrengen op de Olijfberg. En elke ochtend kwam het volk in de vroegte naar Hem toe om in de tempel naar Hem te luisteren.

acclamatie

God verscholen in den hoge, scheur de hemel open en kom.

ter overdenking, ter overweging voor hen die thuis zijn

Ik zag de nieuwe stad in het verschiet.
Niets was er gesloten en alles open, onomwonden.

Nergens nog plaats voor leugens, iedereen was er betrouwbaar.
Nooit was er nacht, alles baadde in het licht.

Geen lucht meer vervuild en alle water als helder kristal.
Aan weerskanten van de rivier een levensboom die eindeloos zijn vruchten geeft.

Weg was het kwaad, eindelijk goed: alles en allen!

lied

Wij geloven in het leven, uit de duisternis ontwaakt.
Wij geloven in de adem die ons wakker heeft gemaakt.
Ja, wij durven te geloven in het licht dat mensen raakt.

Wij geloven in de woorden, ons door Jezus voorgedaan.
Wij geloven in zijn voorbeeld dat nog mensen op doet staan.
Ja, wij durven te geloven in het licht, ons voorgegaan.

Wij geloven in de liefde die verdeeldheid overwint.
Wij geloven in de hemel die op aarde dan begint.
Ja, wij durven te geloven in het licht dat ons verbindt.

Wij geloven in een toekomst, die op vrede is gericht.
Wij geloven in de zoektocht naar dat stralend vergezicht.
Ja, wij durven te geloven in het niet te doven licht.

voorbeden

gebeden voor hen die thuis zijn

Kyrie eleison
Schenk Uw licht, God, aan allen die U oprecht zoeken,
die leven in vreugde en hoop, maar ook die vanuit hun lijden of onderdrukking tot U roepen.
Aan allen die moeizaam moeten leven in zorg voor hun toekomst en die van hun gezin.
Aan allen die zonder werk zijn en het niet meer zien, aan hen die moeten leven zonder hoop.

Kyrie eleison
Schenk Uw licht, God, aan mensen die in aanzien staan, maar ook naar wie niet wordt omgezien,
die hun gezicht hebben verloren en vergeten en eenzaam zijn.
Aan mensen die blind zijn voor elkaar en elkaar het licht in de ogen niet gunnen.
Aan allen die wantrouwig zijn en elkaar verharden.

Kyrie eleison
Dat wij U mogen zien en herkennen, God, in de oprechten van hart,
die geloven dat Gij het licht der wereld zijt, in de trouw en toewijding
mensen, die durven hopen op het ongeziene,
in mensen wier geestkracht sterker is dan al hun vragen en twijfels,
in allen die zich zonder voorbehoud inzetten voor verzoening
en vrede in onze wereld.

tafelgebed

Wij bidden om de komst van de Messias

Laat komen, Hij die komen zal. Verlangend zien wij naar Hem uit.

Wij bidden om de Messias, hier en nu, in ons midden.
Wij smeken om de mens, die onbestaanbaar lijkt en toch niet wijkt uit onze dromen.
Wij roepen om de langverwachte, om de mens, die weet van rechte en vrede
en die niet kwijnen zal, niet gebroken worden, opdat de wereld ooit zal zijn omgekeerd.

Wij bidden om de Messias, om de mens, die toegang zoekt in allen,
die als een kind opnieuw begint en ons verzoent, verzacht tot een en al menslievendheid,
die niets of niemand bindt aan het verleden, maar die ons voor een toekomst wint,
voorbij aan onze smalle burgerdromen, die ons de ogen opent voor een lang ontweken koninkrijk,
de nieuw aarde, leeg aan wapens en vol van nieuw vertrouwen,
Sjaloom tot in de verste verte.

Laat komen, Hij die komen zal. Verlangend zien wij naar Hem uit.

Wij bidden om de Messias, hier en nu, in ons midden.
Wij bidden om de mens in ons,
die zuiver hoort Gods eigen stem in het roepen van verdrukten om bevrijding,
die daarom kiest en doet wat Hij kan om de armen na bij te komen,
die macht en aanzien aflegt om geloofwaardig te zijn,
die dwars door zijn schaamte en schande probeert een bondgenoot te zijn van de minsten,
iemand die gedreven en geroepen door Gods eigen stem doorgaat met profeteren:
onze wapens weg, onze rijkdom ontmanteld,
onze strijkstokken gebroken en alle privileges weggedaan.

Laat komen, Hij die komen zal. Verlangend zien wij naar Hem uit.

Wij bidden om de Messias, hier en nu, in ons midden,
Die onder ons is opgestaan.
Jezus, onuitroeibaar begin, onuitwisbare weg
en onafwendbaar teken van toekomst voor allen het leven wereldwijd gedeeld.

Levend Brood, gebroken en gedeeld,
een beker Wijn, uitgeschonken voor ons allen.
Wij bidden dat hij steeds opnieuw weer wordt geboren,
tot hier dan toch het recht mag zegevieren,
tot wij met allen zijn een Messiaanse wereld,
Gods langverwachte koninkrijk van vrede.

Laat komen, Hij die komen zal. Verlangend zien wij naar Hem uit.

Onze Vader

vredeswens

Welkom op de bergen de voeten van de bode
die meldt “vrede”, die roept “bevrijding”,
die zegt “de macht behoort aan God.”

communie

communielied

 Jou gezocht bij dag, dacht in licht woon jij.
Breek de duisternis, mmm ….
Keer je hart tot mij. Keer mijn hart in mij.

Spoorloos ben ik. Dood.
Maar niet dood genoeg voor een eigen graf.
Uit jouw hand geroofd toen je even niet keek,
niet dacht aan mij. Keer je hart tot mij.

Plant nieuw hart in mij.
Geef mij mond een stem, mijn schim een lichaam.
Dood is dood. Doofstom.
Daar weet niemand iets. Doorgestreepte naam.
Keer je hart tot mij.

Als jij niet een glimp van jou zendt naar mij,
wil ik niemand meer.
Lach mijn masker stijf, vlucht in duisternis,
keer tot woestenij.
Keer je hart tot mij.

Kieren morgenlicht. Scheur de duisternis.
Keer mijn hart in mij. Mmm …
Keer mijn hart in mij.
Keer je hart in mij.

slotgebed

zegen

lied

Ga met ons mee op onze wegen,
wees met uw volk in de woestijn,
Schuil in een wolk, wees half verzwegen,
toon dat Gij onze kracht wilt zijn.

Schenk ons een woord als wij U roepen,
wees ons een licht op onze weg,
wil ons niet eindeloos beproeven,
toon dat het waar is wat Gij zegt.

Ga voor ons uit in nacht en duister,
wek in ons hoop voor elke dag,
maak U niet waar in macht en luister
maar in een mens die op ons wacht.

Schenk ons het brood om van te leven,
toon ons de Mens die op U bouwt
en onze kracht wordt tot vergeven:
Naam die ons duurzaam gaande houdt

 

DE TIJD VLIEGT

21 november 2021            Voorganger: WILTON DESMENSE
Lectoren: Annette Beelen en Toon van Mierlo
Koor Melodiek met Joost Boekhoven (piano) en Maria Werner (dwarsfluit)

Thema: DE TIJD VLIEGT

Openingslied: Wie mag te gast zijn
Welkom
Van harte welkom allemaal. De tijd vliegt! Tenminste, dat lijkt soms zo: hoe ouder je bent, hoe minder tijd je overhoudt!
Of je nu Annita heet of Johnny: 25 jaar geleden, meer nog, was je een jonge vent of vrouw. En moet je nu zien.
Kijk niet achterom: kijk liever in de spiegel, of in de poppetjes van andermans en -vrouws ogen!
Dan zie je nog altijd iemand die de moeite meer dan waard is.
En, om nu over te gaan op woorden die je op deze plaats eerder zou verwachten:
Overzie de blinde muur, de doodsnacht van her en der, laat die niet hier en nu zijn!
Treed God vol optimisme tegemoet, hoe ver zijn naam ook van de wereld schijnt. De tijd is vol mogelijkheden!

Acclamatie: Scheur toch de wolken weg en kom (alleen eerste couplet)
Scheur toch de wolken weg en kom.
Breek door de blinde muur en kom.
Doodsnacht regeert ons her en der.
De tijd is vol, uw naam is ver.

Introductie lezingen
Klonken de woorden van de acclamatie zwaar? Werd er niet, daarbij passend, gedragen gezongen?
Laat hem nog eens goed tot je doordringen en ontdek het licht erin, laat dat licht in je gaan schijnen!
Zijn de lezingen van vandaag zwaar of licht? Ze klinken in ieder geval drukkend en zwaar!
Eerst Sefanja, een krachtig geschreven boek; de boosheid van de profeet springt van het papier!
Dan Marcus als een met doem en vernietiging dreigende kanselprediker, expres nog eens extra aangezet door de keuze voor de vertaling van de
zeventiende-eeuwse statenbijbel. Maar ze bedoelen het goed, die twee.
Aan Annette Beelen en Toon van Mierlo is het toevertrouwd deze lezingen te vertolken. Lees meer →

ELKE MENS TELT

viering 14 nov. 2021

Voorganger: Maria van den Dungen

OPENINGSLIED: …Dit huis is een huis

Welkom aan iedereen; fijn om elkaar weer te zien, zelfs aangepast aan de nieuwe corona maatregelen. We gaan vieren met respect voor wat is geweest, en dankbaar voor het hier en nu: voor wat ons bezielt en in beweging houdt.
Iedereen mag zich welkom weten, bij ons en bij die we noemen: De vader, de Zoon en de heilige Geest.
De kaars om het licht van de Eeuwige in ons midden te weten is al ontstoken.
De laatste zondagen van het kerkelijk jaar hebben wat sombere lezingen. Die van vandaag hebben allebei te maken met geldoffers. Maar wees gerust, – ik ben geen penningmeester-het zal niet gaan over cijfers,  maar over hoe kijken we naar onszelf en naar onze wereld.
Laat onze aandacht nu maar gaan naar die stille plek in ons binnenste.

Gebed:
Jij, die ons behoedt en draagt,
wees bij ons.
Laat ons jouw adem voelen
in woorden die verlichten
en gedachten die bevrijden.
Jij die ons roept
Maak ons ontvankelijk voor jouw woord
zodat wij verstaan
wat Jij van ons wilt. Amen.

Acclam:  Wees hier aanwezig, woord ons gegeven

De bijbelteksten van vandaag komen uit de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV21).
Jolanda Lensen leest de eerste lezing uit Exodus en Maria Hoitink het evangelie uit Marcus.

Eerste lezing: Exodus 30, 11-16                De heffing bij de registratie

De HEER zei tegen Mozes: ‘Als je onder de Israëlieten een telling houdt, moeten allen die geregistreerd worden de HEER losgeld betalen voor hun leven, om te voorkomen dat de telling hun noodlottig wordt. Ieder die meegeteld wordt moet een halve sjekel betalen, volgens het ijkgewicht van het heiligdom, twintig gera per sjekel; de heffing voor de HEER bedraagt de helft daarvan.
Ieder die meegeteld wordt, iedereen van twintig jaar of ouder, moet deze heffing voor de HEER betalen. Rijken dragen als losprijs voor hun leven niet meer af dan een halve sjekel, armen niet minder. Het losgeld dat je van de Israëlieten in ontvangst neemt, moet gebruikt worden voor de dienst in de ontmoetingstent. De losprijs die de Israëlieten voor hun leven betalen, zal ervoor zorgen dat de HEER hen niet vergeet.’

Tussenzang: Voor kleine mensen is hij bereikbaar

Evangelie       Marcus 12,38-13,2  Onderricht in de tempel

Tijdens zijn onderricht in de tempel zei Jezus: ‘Pas op voor de schriftgeleerden die zo graag in dure gewaden rondlopen en eerbiedig begroet willen worden op het marktplein, en een ereplaats willen in de synagogen en bij feestmaaltijden: ze verslinden de huizen van de weduwen en zeggen voor de schijn lange gebeden op. Over hen zal strenger worden geoordeeld dan over anderen!’

Hij ging tegenover de offerkist zitten en keek hoe de mensen er geld in wierpen. Veel rijken gooiden veel geld in de kist. Er kwam ook een arme weduwe, die er twee muntjes in gooide, ter waarde van niet meer dan een quadrans. Hij riep zijn leerlingen bij zich en zei tegen hen: ‘Ik verzeker jullie: deze arme weduwe heeft meer in de offerkist gedaan dan alle anderen die er geld in hebben gegooid; 44want die hebben gegeven van hun overvloed, maar zij heeft van haar armoede alles gegeven wat ze had, haar hele levensonderhoud.’
Toen hij de tempel verliet, zei een van zijn leerlingen tegen hem: ‘Meester, kijk eens, wat een enorme stenen en wat een imposante gebouwen!’
13,2  Jezus zei tegen hem: ‘Die grote gebouwen die je nu ziet – wees er maar zeker van dat geen enkele steen op de andere zal blijven; alles zal worden afgebroken.’

Acclam.: Herschep ons hart, heradem ons verstand

Overweging:
In de eerste lezing viel de term Losgeld voor hun leven, dan denk je bijna automatisch aan een ontvoering. Maar hier gaat het om een verplichte bijdrage voor alle mannen van 20 jaar en ouder. Het is bedoeld voor de bouw van de tempel en hoefde alleen te worden betaald in jaren dat er een volkstelling werd gehouden. Die telling diende vooral om te weten hoeveel mannen belasting konden betalen en wie er opgeroepen konden worden in geval van oorlog. Het is een klein bedrag dat voor iedereen gelijk is, rijk of arm; zo telt ieder mee en is dus gelijk voor JHWH, elk leven telt. De gever hoort erbij en de vele kleine giften zijn genoeg. Later wordt het een jaarlijkse bijdrage.       Wist u trouwens dat er in ons land dit jaar weer
een volkstelling is gehouden? Volledig digitaal, dus niets van gemerkt!

In het evangelie, levert Jezus weer kritiek op de schriftgeleerden, die pronken met dure gewaden en indruk maken. Zij laten zich uitnodigen voor grote banketten en gooien opzichtig hun gave in de offerkist. Want naast de verplichte gave voor iedereen was er ook de vrijwillige bijdrage. Zij geven van hun overvloed,
Jezus bekritiseert hun gedrag, dat schijnheilig is en ten koste gaat van de zwakkeren in de samenleving. Juist zij zouden volgens de wetten van hun geloof de weduwen, wezen en vluchtelingen moeten beschermen, mensen zonder macht en aanzien.
Jezus is gaan zitten en kijkt wat er gebeurd; een arme weduwe gooit enkele muntjes in het bekken. Jezus stelt haar als voorbeeld: zij laat zich zien zoals ze is, in tegen stelling tot de schriftgeleerden. Jezus prijst de weduwe niet, hij stelt alleen feiten vast. Maar zij wordt gezien, echt gezien, door Jezus: een kwetsbare mens, die zich toevertrouwd, een slachtoffer van een systeem van misbruik door de leiders.

Onze maatschappij heeft juist zelfredzaamheid en maakbaarheid hoog in het vaandel. Maar juist deze dagen tonen ons hoe kwetsbaar we zijn. En wie zorgt voor de mensen die het niet zelf redden?
Zijn de banken niet onze tempels geworden en wie in onze maatschappij verdedigen – koste wat kost – hun privileges?

Graag tegen de macht aan schuren is van alle tijden, mensen worden graag gezien met belangrijke of bekende mensen. En zolang het een selfie is met een BN’er is dat onschuldig, maar waar zit de schriftgeleerde in mij, in ons?

Zijn wij echt onszelf of houden we een beeld overeind dat ons goed doet uitkomen? Heeft de indruk die we maken op anderen soms invloed op ons gedrag?
Durven we kritisch te zijn naar overheden en bekende mensen of blijven we graag “aardig”?
Jezus ging zitten en kijken en daardoor kon hij de weduwe zien als unieke mens.
De duizenden slachtoffers in ons land van de toeslagenaffaire werden niet gezien
Ik denk omdat men keek naar een groep,  maar niet met aandacht de mens zag; niet elke mens telde, maar het getal.
Weerloze mensen doen steeds een beroep op ons. Soms zijn we machteloos.  Daarom gaan we ons brood delen in dit uur, in het vertrouwen op de belofte dat eens de nieuwe wereld komen zal.

Geloofslied: Deze Woorden aan jou opgedragen

Collecte, tafel; klaarmaken

VOORBEDE:
Refr.:  Gij hart, gij bron van leven / 

Wij bidden voor iedereen, die het goed gaat, die het moeilijk vindt om te delen of zekerheden te verliezen
We bidden voor onszelf dan we het genoeg kunnen omarmen.
Voor ieder, die het financieel moeilijk heeft, dat je je gesteund mag voelen door de mensen om je heen.

Wij bidden voor de mensen, gevangen tussen Wit Rusland en de Poolse grens, dat er een vreedzame oplossing gevonden wordt.
Voor alle zieken bidden wij, voor de slachtoffers van Covid  en voor de mensen die nu niet behandeld kunnen worden door de drukte in de ziekenhuizen.
Voor iedereen, die gebukt gaat onder de maatregelen, dat snel weer betere tijden mogen aanbreken.
——
Voor alle gedachten, die zijn opgeschreven in ons intentieboek, bidden we.
INTENTIEKAARSJE OP TAFEL WORDT ONTSTOKEN
Laten wij tenslotte en kort moment stil staan bij wat ons diep van binnen beroerd . . stilte . .

Tafelgebed    naar psalm 23

Gezegend Jij,       die er bent voor ons,
die ons meeneemt
naar plaatsen van rust,
vrede en weldaad,
die ons op het spoor brengt
van hoop en liefde,
en zich zo laat kennen,
met de naam    : ik zal er zijn.

Gezegend Jij,       die ons vertrouwen geeft,
wanneer wij gaan door diepe dalen,
over wegen van verdriet en onzekerheid,
want jij bent bij ons,      als steun en houvast,
jij geeft ons nieuwe moed,
om bergen te beklimmen,
nieuwe uitzichten te ontdekken.

Refr.: Omdat Gij het zijt

Gezegend Jij,     die zich liet zien
in Jezus van Nazareth,
die zich liet zien,   door er te zijn
voor vreemden en vervreemden,
voor verguisden en ontspoorden,
voor onderdrukten en ongezienen
als mens tussen mensen,

Zo hebben wij Hem leren kennen
trouw aan zichzelf,
vol vertrouwen in Jou,
het Leven zelf;

Refr.: Omdat Gij het zijt

Zo ging hij ons voor,
door brood te nemen,    dankend tot Jou,
door brood te delen en de beker door te geven
met de woorden:
deel van dit brood,         drinkt uit deze beker,
als teken van verbondenheid
met mij en met elkaar,
om zo verbonden te zijn met de Ene,
die er is en blijven zal,   voor ieder van ons.

Refr.: Omdat Gij het zijt

In zijn Geest willen wij leven,
brekend en delend,
vertrouwend op jouw goedheid en liefde,
alle dagen van ons leven,
opdat ons huis,  jouw huis is,
ons lichaam,  jouw lichaam,
onze naam, jouw naam,
ik zal er zijn,
tot in lengte van dagen.

Daarom bidden we oude woorden van vrede en toekomst, zoals Jezus die bad:
ONZE VADER

Vredeswens: uit het lied Ik wens jou,  van de band Trinity
Ik wens jou vrede toe om wie je bent
Dat je lacht en huilt met alle mensen die je kent
Dat de liefde aan je hart vervulling geeft
In elk van de seizoenen dat je leeft.

Accl. Vrede voor jou

Uitnodiging: Aan deze gedekte tafel staan brood en wijn voor ons klaar. Zoals Jezus ons voor deed mag iedereen hiervan meedelen. Vanwege de veiligheid van ieder krijgt  u een seintje om naar voren te komen en zelf brood en wijn van het blad te pakken.
Voed ons met het brood dat Hij bestemd heeft voor de weg die wij met elkaar gaan.
Communie lied: instrumentaal

Gebed:
Dankbaar zijn we om zo met elkaar te kunnen vieren en delen, Wij mogen leven vanuit het perspectief dat Hij eens voor alle volken een feestmaal zal aanrichten.

Slotgedachte is tevens het slotlied, misschien hebt U het gehoord bij het aanbieden van de nieuwe bijbelvertaling.:        het lied is een wens:
Ik wens jou – van Trinity –      Ned.tekst: Elly Zuiderveld

Ik wens jou een dak boven je hoofd
Dat je huis een thuis mag zijn, je tafel vol met brood
Dat je rustig slapen kunt, de hele nacht
Dat de liefde van je leven op je wacht
Ik wens jou genoeg om door te gaan
Dat je rijkdom vindt, door ook van weinig te bestaan
Ik wens jou volle dagen toe en vrije tijd
Met kind’ren om je heen tot aan het eind
Een muur voor de wind
Een vuur voor de kou
Een jas voor de regen
En een vriend dichtbij jou
Een muur voor de wind
Een vuur voor de kou
Een jas voor de regen
En een vriend dichtbij jou
Ik wens jou vrede toe om wie je bent
Dat je lacht en huilt met al de mensen die je kent
Dat de liefde aan je hart vervulling geeft
In elk van de seizoenen dat je leeft

Een muur voor de wind
Een vuur voor de kou
Een jas voor de regen
En een vriend dichtbij jou
Een muur voor de wind
Een vuur voor kou
Een jas voor de regen
En een vriend dichtbij jou
Ik bescherm je voor de wind en vind voor jou een schuilplaats
In de nacht maak ik een vuur, want dan word jij niet bang
In het donker loop ik naast je als een trouwe engel
Ik ben hier, wij gaan samen, heel je leven lang

Zegen: Met deze woorden kunnen we de week in gaan, met de zegen van elkaar en van die wij noemen: Vader, Zoon en Heilige Geest.

Fijne Zondag.

 

Vertrekpunt

San Salvatorgeloofsgemeenschap
VIERING 10 jaar San Salvator in Beweging | 7 november 2021
Vertrekpunt
Voorganger Franneke Hoeks Lectoren Marga van de Koevering & Maria Claessens
Koor Melodiek o.l.v. Hans Waegemakers Piano Coby Wagemans | Fluit  Maria Werner

Openingslied Op weg naar morgen

Welkom
Wat bijzonder om hier weer te staan. Na ruim anderhalf jaar zijn weer hier. Terug in Cello met een grote groep mensen die zich betrokken voelen bij San Salvator. Misschien is deze dag voor jou een terugkeer naar de wekelijkse zondagviering, misschien leerde je de afgelopen maanden de online vieringen waarderen, misschien verlang je juist naar het moment van ontmoeten dat een viering ook is. Hoe je hier ook zit. Fijn dat je er bent.
Een bijzondere dag. We vieren dat we weer bij elkaar kunnen komen op de plek die voor ons thuis is. Geen kerk maar een dagcentrum voor mensen met een beperking. Vandaag vieren we dat we 10 jaar San Salvator zijn en spreken we het verlangen uit dat we San Salvator blijven. Op wat voor manier dan ook!
De lezingen van vandaag laten ons nadenken over vertrekpunt van geloven. Waar draait het om? We luisteren zo meteen naar een teksten uit Leviticus en Marcus. Ze worden vandaag gelezen door Marga van de Koevering en Maria Claessens.
Eerst mogen we hier op dit vertrekpunt van vandaag thuiskomen. We maken het stil.

Gebed
Onnoembare,
eeuwig en trouw zijt gij,
we richten ons tot u,
onvolkomen als we zijn.
Leer ons luisteren
naar uw stem
Geef richting
aan ons verlangen
Zie ons in deze wereld,
geef een weg.

Acclamatie  Gij hebt ons in de moederschoot gekend.

Eerste lezing Leviticus 19,1-2.9-18
De Eeuwige zei tegen Mozes: ‘Zeg tegen de gemeenschap van Israël: “Wees heilig, want ik, de Eeuwige, jullie God, ben heilig.  Wanneer je de graanoogst binnenhaalt, oogst dan niet tot aan de rand van de akker en raap wat blijft liggen niet bijeen. En wanneer je bij de wijnoogst druiven plukt, loop dan niet alles nog eens na en raap niet bijeen wat op de grond is gevallen, maar laat het liggen voor de armen en de vreemdelingen. Ik ben de Eeuwige, jullie God. Steel niet, lieg niet en bedrieg je naaste niet. Leg geen valse eed af als je bij mijn naam zweert, want daarmee ontwijd je de naam van je God. Ik ben de Eeuwige. Beroof niemand en pers een ander niet af. Betaal een dagloner zijn loon nog op dezelfde dag uit. Spreek geen vloek uit over een dove en plaats geen obstakel voor de voeten van een blinde. Toon ontzag voor je God. Ik ben de Eeuwige. Wees niet partijdig wanneer je rechtspreekt. Trek onaanzienlijken niet voor en zie machthebbers niet naar de ogen. Spreek rechtvaardig recht over je naasten. Breng het leven van een ander niet in gevaar door lasterpraat over hem rond te strooien. Ik ben de Eeuwige. Wees niet haatdragend. Als je iemand iets te verwijten hebt, roep hem dan ter verantwoording en laad niet omwille van een ander schuld op je door je te wreken of wrok te blijven koesteren. Heb je naaste lief als jezelf. Ik ben de Eeuwige.

Lied  Boek jij bent geleefd

Tweede lezing Marcus 12,28-34
Een van de schriftgeleerden die naar hen geluisterd had terwijl ze discussieerden, en gemerkt had dat hij hun correct had geantwoord, kwam dichterbij en vroeg: ‘Wat is van alle geboden het belangrijkste gebod?’ Jezus antwoordde: ‘Het voornaamste is: “Luister, Israël! De Eeuwige, onze God, is de enige Heer; heb de Eeuwige, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht.”  Het op een na belangrijkste is dit: “Heb uw naaste lief als uzelf.” Er zijn geen geboden belangrijker dan deze.’  De schriftgeleerde zei tegen hem: ‘Inderdaad, meester, wat u zegt is waar: hij alleen is God en er is geen andere god dan hij, en hem liefhebben met heel ons hart en met heel ons inzicht en met heel onze kracht, en onze naaste liefhebben als onszelf betekent veel meer dan alle brandoffers en andere offers.’ Jezus vond dat hij verstandig had geantwoord en zei tegen hem: ‘U bent niet ver van het koninkrijk van God.’ En niemand durfde hem nog een vraag te stellen.

Acclamatie Wat eeuwenher begonnen is

Over vertrekpunt gesproken
Met het voorbereiden van deze bijzondere viering dacht ik – als de lezingen maar een beetje passen. We vieren het 10-jarig bestaan, onze terugkeer naar Cello en kijken uit naar een lustrumjaar onder motto Trektocht. Soms krijg je als voorganger dingen in de schoot geworpen. De lezingen uit het oecumenisch leesrooster van vandaag bieden meer dan genoeg inspiratie om te mijmeren over het begrip vertrekpunt.
We zijn een geloofsgemeenschap en laten ons inspireren en uitdagen door verhalen uit de Joods-christelijke traditie, dat oude woord is goed. Dat waren toen we nog een kerkdak boven ons hoofd hadden, dat deden hier in Cello en daar vonden we in Coronatijd ook online een vorm voor.
Het komt niet zo heel vaak voor dat we een tekst uit het boek Leviticus lezen. Leviticus bevat vele wetten en regels die ons vaak vreemd in de oren klinken. Wetten over reinheid, voedselvoorschriften, offers, kleding en leefstijl, maar ook geboden die sociale omgang tussen mensen aangeven. Wat in die laatste categorie opvalt, is dat kwetsbaren vaak bescherming vinden in deze wetten en regels. Natuurlijk kunnen we die regels uit Leviticus niet een op een overzetten naar hier en nu. De hele opzet van het boek Leviticus is om mensen aan te sporen heilig te worden. Heilig, niet in de zin van dat wij allemaal moeten worden tot statische beelden in gedempte kleuren met een gouden randje, maar heilig in ons doen en laten.  Heilig zoals de Eeuwige heilig is.  Dan doet het er toe welke woorden je spreekt en met welke intentie. Dan maakt het uit hoe je met je omgeving omgaat. Dan maakt het waar je je geld aan uitgeeft. Geloven, dat wat heilig is iets tastbaars. Je doet het! Je maakt het waar.
Vandaag een mooi en voor ons begrijpelijk stuk uit dit, vaak weerbarstige boek. Mooi hoe goed, heilig, heelmakend leven concreet wordt gemaakt op een manier die ook voor ons verstaanbaar is – ook al hebben de meeste van ons geen akker of wijngaard. De strekking is duidelijk. Zorg voor armen en vreemdelingen. Wees eerlijk, oprecht en rechtvaardig.  Heb je naaste lief als jezelf.  Die prachtige woorden zijn geen uitvinding van Jezus maar horen tot de Joodse geloofstraditie.
Als Jezus gevraagd wordt wat het belangrijkste gebod is antwoord hij met het shema-gebed, de joodse geloofsbelijdenis; “Luister, Israël: JHWH onze God, JHWH is Eén. Heb JHWH uw God lief met heel uw hart, met heel uw ziel en met al uw kracht.”  Dat is belangrijk! Fundamenteel.  Jezus verbindt deze geloofswoorden in een adem met de tekst uit Leviticus ‘Heb uw naaste lief als uzelf’. Jezus zegt dat dit het op een na belangrijkste gebod is.
Ik heb mezelf voor deze viering afgevraagd kan ik een van beide geboden voor mezelf eigenlijk wel echt op de eerste plaats zetten. Nee voor mij zijn beide geboden met elkaar verweven. Het is niet het een of het ander maar het een en het ander. Heb God lief. Heb uw naaste lief als uzelf. Als we deze geboden als onlosmakelijk verbonden zien met elkaar dan lees ik hier een prachtige kern van San Salvator geloven in. Geloven in God: ja dat doen we! Eigentijds, kritisch en creatief. We geven handen en voeten aan dat geloof door aandacht te hebben voor onze naasten in de breedste zin van het woord. Dat wat in de verdrukking komt, willen we ruimte geven. Mensen in armoede, vluchtelingen, het klimaat. Daar ligt een mooi vertrekpunt voor onze gemeenschap. Geloof in God. De naaste liefhebben. Daar vorm aangeven is een opdracht en uitdaging voor iedere van ons en voor ons samen. Want gemeenschap wil zeggen dat je niet alleen hoeft te gaan, maar dat je tochtgenoten bent. We trekken samen op. Geloven in God. Je naaste liefhebben. Misschien is het meer dan een vertrekpunt. Het is ook de richting van onze beweging, van onze trektocht. We willen uitkomen bij een plek waar mensen in vrijheid mogen geloven en taal, woorden, rituelen vinden die verstaan worden en iets bijdragen aan de wereld. We willen uitkomen bij leefruimte waar het goed toeven is. Een plek, een werkelijkheid waar mensen niet gemangeld worden door wetten en regels, waar mensen op de vlucht welkom zijn. Naar zo’n ruimte spoort God ons aan te gaan. Dat visioen waarmaken. Is dat niet waar het ons als San Salvator om te doen is. Geen starre wetten en dogma’s maar mensen die tot bloei kunnen komen. Die God spoort ons aan om op pad te gaan. Met elkaar en met hem/haar. Dwars door zeeën, woestijnen, onherbergzaamheid een gaat hij/zij met ons op weg. Opdat wij heilig worden. Op dat onze naaste heilig wordt. Dat wordt een mooie trektocht vol verwondering, met soms momenten van afzien (dat hoort bij op tocht gaan), fijne pauzeplekken, mooie uitzichten, volop leeftocht, zorgzame tochtgenoten, bijzondere ontmoetingen langs de kant van de weg….op weg naar God weet waar. Verworden we dan tot dwalers? Nee hoor daar ben ik niet bang voor. Ik geloof in die God die met ons meetrekt. Ik geloof in mensen die hun naaste liefhebben. Ik geloof ons samen. Ik durf die reis wel aan.

Geloofslied Trek ik de zee door
INSTRUMENTALE MUZIEK

VOORBEDE
Onnoembare, Gij die ons in beweging zet, bidden wij tot jou
voor de wereld om ons heen. Dat we zorgen voor een klimaat dat de aarde behoed en wereldleider die durven maatregelen te treffen die de opwarming van de aarde stoppen.
Gij hart, Gij bron van leven, ontferm U over ons.
Gij adem, ziel van mensen, ontferm U over ons.
Onnoembare, gij die ons richting geeft, bidden wij tot jou
voor mensen die die gebukt gaan onder geweld en verdrukking. Dat er veilige plekken in ons eigen land worden geboden waar mensen welkom zijn en een nieuwe start kunnen maken.
Gij vuur, dat voor ons uittrekt, ontferm U over ons.
Gij vlam, Gij licht in mensen, ontferm U over ons.
Onnoembare, gij die aanspoort tot verbondenheid, bidden we tot jou om uithoudingsvermogen en geduld voor onze eigen gemeenschap. Dat we ons voortdurend in beweging laten zetten door liefde voor wie onze naasten zijn. Dat we het mooie in anderen blijven.
Gij woord dat door ons mens wordt, ontferm u over ons.
Gij stem  in ons geweten, ontferm U over ons
Onnoembare, Gij die bent voorbij de grenzen van de dood, bidden we tot jou voor ieder die ziek is. Wees hen tot steun en bemoediging. We gedenken hier mensen
die blijvend met ons en onze gemeenschap verbonden zijn.

Lied Koester de namen

TAFELGEBED
Gezegend, Jij, God-met-ons, uit jouw liefde is leven ontstaan, aarde, dieren, planten, mensen.
Wij willen Jou danken voor dit leven, voor schoonheid en vreugde, voor kwetsbaarheid en gebrokenheid,
voor liefde en verbondenheid.
Wij willen jou danken voor jouw zoon Jezus,
zachtmoedig naar anderen, vertrouwend op jou.
Zoals  hij willen wij door het leven gaan;
met oog voor wat anders is, steeds op weg
naar jouw visioen van het goede leven.

We volgen de voetsporen van jouw zoon Jezus en dragen de herinnering met ons mee. Op de laatste avond van zijn leven, heeft hij zichzelf aan ons gegeven als voedsel van liefde leeftocht voor onderweg.

In het bijzijn van zijn vrienden  nam hij het brood
dankte Jou voor het brood,  brak het en deelde het aan zijn vrienden met de woorden:  ‘Neem en eet van dit brood,
dit is mijn leven, ik geef het aan jullie.’

Hij nam een beker, sprak een dankgebed, en zei tot zijn vrienden: ‘Drink hieruit en proef van mijn liefde,
zodat mijn vreugde in jou zal zijn en haar volheid bereikt.
Heb elkaar lief, zoals ik jou heb lief gehad.’

Zo heeft Hij zich aan ons gegeven. Zo weten wij ons gedragen door Jou, zo dragen wij elkaar, met respect en mededogen, vanuit het besef wij geen gemeenschap zijn
waar mensen buitengesloten worden waar vastgehouden wordt aan oude wetten, waar geen plaats is voor andersdenkenden.
Laat ons met de hulp van Jouw Geest een gemeenschap zijn
van mensen in beweging. Raak ons met jouw liefdesvuur.
Verfris ons, doe ons herleven in het doen van gerechtigheid. Laten wij elkaar tot brood worden,
brood van vrede en liefde, laat ons daartoe bidden met de woorden die Jezus ons geleerd heeft:
ONZE VADER

VREDESWENS
VREDESLIED Vrede zij u van God in de hemel

BREKEN EN DELEN

LIED Waar twee of drie mensen

SAMEN ETEN

GEBED

MEDEDELINGEN

SLOTGEDACHTE
Een leerling zei aan zijn rabbi:
‘U leerde ons
dat God volmaakt is,
en dat hij de wereld schiep in zes dagen.
Maar waarom is de wereld dan niet volmaakt?’
Toen zei de rabbi:
‘Zou jij heb beter doen?’
‘Ja, ik denk het wel,
zei de leerling.
‘Waar wacht je dan nog op?’
Zei de rabbi,
‘Ga maar aan het werk.
Je hebt een ogenblik te verliezen.’
Naar een Joods verhaal ( Bron Een parel voor elke dag)

Gezongen ZEGEN
Gij levende eerste en laatste
moeder vader god onspreekbaar
boven onze woorden uit:
zegen uw mensen die hier nu zijn
en al uw mensen waar ook ter wereld
doe lichten over ons uw Aangezicht
en geef ons vrede.

Slotlied: Dat de nieuwe aarde komen zal

 

 


***

www.sansalvatorgemeenschap.nl

Met de wind in de haren
en de zon in de rug
ligt het land voor ons open.
Met Jou aan mijn zij,
met Jou op mijn pad
geen kwaad zal ik duchten
want Jij bent nabij.