Vieringen

As. Alleen as? Op naar een nieuw begin

SAN SALVATORGEMEENSCHAP | DATUM: 2 maart 2022

As. Alleen as? Op naar een nieuw begin

Voorgangers Franneke Hoeks en Heleen Hendrikx
Pianist: Theo Hofland

Vuur woord van welkom

Welkom. Aswoensdag.
Buitenom.  Andersom.
Anders dan anders.

Vuur als welkom.
Geknakte takken, verdord blad
als voedsel  voor vlammen.
Er blijft nagenoeg niets over.
As. Alleen as. Alleen as?

Vandaag begint de veertigdagentijd. We gaan op weg naar Pasen.  Veertig dagen zijn we onderweg. De vasten is een tijd van bezinnen: waar gaat het nu om in het leven? Een tijd van afpellen en loslaten. De komende weken staan we stil bij het land waarop we leven, grond onder onze voeten. Op deze Aswoensdag laten we wijsheid van de profeet Amos tot ons doorklinken. We zoeken de stilte, we bidden, we zingen, we luisteren naar de woorden van Mattheus. As en als zijn facetten is onze leidraad.
As- stof, aarde die was. Verbrand, verteerd, vergaan
Wat verteert jou?
Wat wil jij achter je laten?
gemaakte fouten, ongemak onbehagen, bezorgdheid, onzekerheid, zwaarte, kwaadheid, angst, het verkeerde, in zak en as gevoelens, oud zeer?
Wat leeft er onder de oppervlakte, de buitenkant?

Hier mag je zijn, precies zoals je bent
zichtbaar en onzichtbaar
in de ogen van de Eeuwige
mens feilbaar
tastend en zoekend
mens levend
mens vol toekomst.

We zingen Neem mij aan zoals ik ben

Doods? woorden gebaseerd op Amos
Luister naar wat ik te zeggen heb,
verslagen lig je neer op eigen grond
niemand helpt je overeind,
nooit meer sta je op
‘Zoek mij weer, dan blijf je in leven’
Zoek het goede en niet het kwade,
dan zullen jullie in leven blijven.
Kies voor het goede, herstel het recht.
Zorg dat het recht zijn loop vindt
als een nooit opdrogende beek.

Met de weerklank van de woorden van Amos staan we stil bij teruggeworpen worden op jezelf, teneergeslagen zijn. Als het aardedonker voelt, als je stilvalt, wat dan? Durven we de stilte aan? De leegte? De overtolligheid voorbij?

Stilte

Blijf zoeken om te blijven leven. Opdat je doen en laten in goede aarde valt, vertrouw erop dat je niet alleen gaat, dat God jou door dik en dun vergezelt.

Rein
As. Van as kun je zeep maken. As maakt schoon.
Als je wat aanmoddert, wil je wel een andere aanpak.
Hoe dan? Wat wil jij opruimen? Uitzuiveren?
Lente is de tijd voor de grote schoonmaak. Ramen open, frisse lucht. Binnen en buitenboel flink onderhanden nemen. Opzoek naar frisheid, een nieuw begin.
Met de start van de veertigdagentijd willen we werken aan het opfrissen van onze binnenkant. In ons aanmodderen zoeken we zoeken vaste grond onder onze voeten. Kunnen we onszelf doorgronden? In ons binnenste de overbodige ballast opruimen en mensworden; oprecht, vrij.
Straks krijgt u een stukje zeep mee als presentje, om in de komende Vastentijd present te blijven bij aandacht voor reiniging. Als een geheugensteuntje onderweg om rein en fris en schoon te zijn.   Zo kan je telkens een nieuw begin maken. Een teken, een gebaar. In de Japanse traditie van Ikigai (staat voor ‘reden van bestaan’ ) is er o.a. dit ritueel om je te reinigen : was  ‘s avonds voordat je in bed stapt  je  gezicht met koud water. Je huid gaat ervan tintelen, vernieuwd mag je je toevertrouwen aan de nacht. Rein zijn: oprecht en vrij zijn…

we luisteren Psalm 51
Wees genadig, Gij die genade zijt
was mij schoon en ik zal witter worden dan sneeuw.
Geef een nieuw hart.
Zend uw geest dat ik herschapen wordt.
Als dat zou kunnen.
Wees genadig, kom bevrijden.
Wees genadig kom bevrijden, Kyrie eleison.
God van God, licht van licht,
ware God van ware God.
Kom bevrijden Jesu Christe, Kyrie eleison.

Geboren, niet gemaakt,
één van hartstocht en bezieling,
één in wezen met de Vader.
Wees genadig kom bevrijden, Kyrie eleison.

Vruchtbaar
As maakt de aarde vruchtbaar.
Een schaal aarde, levenloos, nog.
Wat het vuur verteerde geven we terug
aan de zwarte grond
opdat kan kiemen
opdat kan groeien
opdat gaat bloeien
dat wat we vermoeden
dat waar we op hopen
dat waar we op vertrouwen.

We zingen Voor mensen die naamloos

Onder de as  We lezen Mattheus 6, 1-6, 16-21 
Let op dat jullie de gerechtigheid niet beoefenen voor de ogen van de mensen, alleen om door hen gezien te worden. Dan beloont jullie Vader in de hemel je niet. Dus wanneer je aalmoezen geeft, bazuin dat dan niet rond, zoals de huichelaars doen in de synagoge en op straat om door de mensen geprezen te worden. Ik verzeker jullie: zij hebben hun loon al ontvangen.   Maar als je aalmoezen geeft, laat dan je linkerhand niet weten wat je rechterhand doet. Zo blijft je aalmoes in het verborgene, en jullie Vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen.
En wanneer jullie bidden, doe dan niet als de huichelaars die graag in de synagoge en op elke straathoek staan te bidden, zodat iedereen hen ziet. Ik verzeker jullie: zij hebben hun loon al ontvangen. Maar als jullie bidden, trek je dan in je huis terug, sluit de deur en bid tot je Vader, die in het verborgene is. En jullie Vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen.
Wanneer jullie vasten, zet dan niet zo’n somber gezicht als de huichelaars, want zij doen dat om iedereen te laten zien dat ze aan het vasten zijn. Ik verzeker jullie: zij hebben hun loon al ontvangen. Maar als jullie vasten, was dan je gezicht en wrijf je hoofd in met olie, zodat niemand ziet dat je aan het vasten bent, alleen je Vader, die in het verborgene is. En jullie Vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen.

Bezinning

Wat leeft er onder de as? Wormpjes, insecten, bacteriën. Gesteente, mineralen. En bij ons mensenkinderen? Werelden aan onzichtbare gedachten, die steevast zich nestelen of in flitsen voorbijkomen.  Zijn ze vreugdevol, dankbaar, dierbaar van aard en dan de onaffe, rafelige, weggestopte- in de doofpot geraakte-roerselen die ons ergens nog in de weg zitten…
Wat leeft er onder de as? Terugtreden uit de dagelijkse wereld: bidden en vasten- die oproep tot inkeer vanavond, opnieuw en ook fijn om dit weer samen in onze lijfelijke aanwezigheid in Cello te kunnen doen. In de bijbel staat bij deze tekst van Mattheus halverwege het onze vader geschreven. Wat te bidden wanneer je je terugtrekt in het verborgene? De oude woorden die we spreken, die mogen doorklinken en waarin we ons inleven, verbinding zoeken…maken, om in Gods naam het goede te doen.

Laten wij dit nu samen doen in een rustig tempo en daarna is er de gelegenheid voor ieders persoonlijk gebed in stilte.

Onze Vader in het verborgene
uw naam moet worden gekend en volbracht,
uw rijk van vrede zal worden gevestigd,
uw wil geschiede: hemel op aarde.
Geef ons vandaag ons brood,
en morgen, scheld kwijt onze schulden,
zoals wij kwijtschelden een ander zijn schuld.
En beproef ons niet boven onze kracht.
En bevrijd ons uit de macht van onrecht.

Stilte

Inkeer
Zoals we as strooiden over de aarde, zo strooien we vandaag as over onze hoofden. Het hoofd buigen als teken van inkeer en bezinning. Als teken van reiniging en heling. Als teken van groei en vernieuwing.

We zingen  Bless the Lord my soul   3x

 Je hart Mattheus 6, 19-21
Verzamel voor jezelf geen schatten op aarde: mot en roest vreten ze weg en dieven breken in om ze te stelen. Verzamel schatten in de hemel, daar vreten mot noch roest ze weg, daar breken geen dieven in om ze te stelen. Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn.

Richt in deze tijd
mijn aandacht niet
op wat niet kan.
Richt mijn aandacht
op wat ik welk kan,
op wie ik wel kan zijn,
voor de ander,
op wat ik wel kan betekenen.
Mag ik mensen met aandacht
ontmoeten als ik aandacht zoek.
In de naam van Jezus, de Aandachtige.
(Marinus van de Berg)

Tot besluit

Zegen

Laat ons op weg gaan,
veertig dagen lang
met als opdracht, mensen te zijn uit een stuk.
Mensen die durven geven vanuit de schat in je hart.

Laat ons in stilte op weg gaan
vanuit het vertrouwen
dat de eeuwige met ons gaat.

Laten we dat vertrouwen hier bevestigen
door een kruisteken te maken,

als teken van onze verbondenheid met elkaar
en met de Eeuwige, die we noemen Vader/moeder, zoon en heilige geest. Amen

 

GEEN OPTOCHT, MAAR WEL: SAMEN OP TOCHT

Viering: 27 02 2022
Thema: Geen optocht, maar wel: samen op tocht.
voorganger: Maria van den Dungen
Koor Melodiek olv Marcel van der Maeden

Vooraf…muziek
Openingslied: Hier gaan we zingend de wereld
Welkom iedereen die hierheen is gekomen, die dit uur wil meemaken waarin een andere wereld mag doorklinken: een uur meer dan er kan.
Fijn om in deze spannende tijd samen te kunnen zijn en elkaar te bemoedigen.
Vandaag is het Carnavalszondag, tijd om wat uitbundiger te genieten voordat de vastentijd begint.
Op het moment dat ik deze viering voorbereidde was de situatie rond Oekraine spannend, nu weten we hoe verdrietig die zich heeft ontwikkeld.
Ik had er al voor gekozen om er een wat luchtiger, vrolijke dienst van te maken. De lezingen van het leesrooster heb ik daarom  – bij wijze van uitzondering – vervangen. Ons geloof moet toch een blijde boodschap brengen en die klonk er – naar mijn mening – niet zo in door.
Maar ook passend bij de situatie in Oekraïne heeft de viering een serieuzer karakter.
Maar laten we eerst maar naar binnen keren.

Gebed:
Samen hier bijeen worden we stil
om ruimte te maken voor jou.
Samen hier bijeen stellen we ons open
voor een vleugje wind,
adem van de geest, die ons gaande houdt.
Verlangend naar een toekomst,
van samen onderweg, een hand in de rug,
vrede in onszelf en met al God ’s schepselen.

Accl.: Dat wij volstromen
Lees meer →

Een gulden regel

SAN SALVATORGEMEENSCHAP  | 20 februari 2022

Voorganger: Franneke Hoeks
Lectoren: Jolanda Lensen en Maria Hoitink

Piano Joost Boekhoven
Fluit Maria Werner

Volkszang onder leiding van Machteld Terlingen

Openingslied  Dit huis is een huis

 

 

 

WELKOM
Wat fijn dat U bij deze San Salvator viering bent aangeschoven. Misschien op papier, misschien fysiek in de viering. We komen hier bij elkaar in een heilige ruimte. We zitten hier niet alleen voor onszelf, maar juist voor de verbinding met de Eeuwig die we kennen als vader/moeder, zoon en
De gulden regel… daar gaat het in deze viering over.  Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook aan anderen niet. In het Lucas verhaal dat we vandaag horen we Jezus deze woorden zeggen in een wat andere formulering. Een leefregel die in alle religies en levensbeschouwingen terug te vinden is. We laten die regel vandaag tot ons doordringen. Om goed te kunnen horen maken we ruimte in ons hoofd en in ons hart.  We maken het stil. In die stilte kunnen alles wat ons bezighoudt neerleggen voor hem of haar.

GEBED
Goede God
dankbaar dat we
hier samen mogen komen
Zoeken we de verbinding met jou.
We zijn, stuk voor stuk,
imperfect en onvolkomen.
Open ons binnenste voor jouw stem,
leer ons vertrouwen op jouw wijsheid
en maak ons tot mensen in jouw geest.

Acclamatie  Herschep ons hart


INLEIDING OP LEZINGEN

We duiken vandaag in het verhaal van Jozef en zijn broers en luisteren zo meteen naar de afsluiting van deze familiegeschiedenis. Jozef is lievelingszoon van Jacob, net als Benjamin. Hij is een doorn in het oog van de tien andere broers. De broers verkopen Jozef als slaaf. Vader Jacob is ontroostbaar.  Jozef komt in Egypte terecht en wordt de vertrouweling van de Farao en weet de Egyptenaren te behoeden voor hongersnood. Jacob maakt carrière in het vreemde Egypte. De honger treft de overgebleven broers. Zij trekken naar Egypte om hulp te vragen bij een hooggeplaatste: Jozef. De broers herkennen hem niet. Hij herkent zijn broers wel. Jozef speelt met ze. Ze krijgen hulp maar hij wil de Benjamin de jongste zien. Eén broer blijft als gijzelaar achter, de anderen gaan terug naar Jacob. Uiteindelijk keren ze tot groot verdriet van de oude Jacob met Benjamin terug naar Egypte. Benjamin wordt beschuldigd van diefstal. Als één van de broers bereid is de plaats van de onschuldige benjamin in te nemen, maakt Jozef zich bekend.

1E LEZING  Genesis 45, 3-11,15
Hij zei tegen zijn broers: ‘Ik ben het, Jozef! Leeft mijn vader nog?’ Zijn broers waren niet in staat antwoord te geven, ze waren verlamd van schrik. ‘Kom toch dichterbij,’ zei Jozef tegen hen, en daarop gingen ze dichter naar hem toe. ‘Ik ben Jozef,’ zei hij, ‘jullie broer, die jullie verkocht hebben en die naar Egypte is meegevoerd. Maar wees niet bang en maak jezelf geen verwijten dat jullie mij verkocht hebben en dat ik hier ben terechtgekomen, want God heeft mij voor jullie uit gestuurd om jullie leven te redden. De hongersnood teistert het land nu al twee jaar, en ook de komende vijf jaar zal er niet geploegd of geoogst worden. God heeft mij voor jullie uitgestuurd om jullie voortbestaan op aarde veilig te stellen; zo wilde hij veel levens redden. Niet jullie hebben mij dus hierheen gestuurd maar God; door hem ben ik de belangrijkste raadsman van de farao geworden, de bestuurder van zijn hele hof en heerser over heel Egypte. Ga onmiddellijk terug naar mijn vader en zeg tegen hem dat zijn zoon Jozef hem het volgende laat weten: “God heeft mij heer over heel Egypte gemaakt. Kom zo snel mogelijk naar mij toe.
U kunt in Gosen wonen, dicht bij mij, met uw kinderen, uw kleinkinderen, uw schapen en geiten en runderen en wat u verder maar bezit. Ik zal u daar onderhouden, want de hongersnood zal nog vijf jaar duren. Dan hoeft u geen gebrek te lijden, u niet en ook uw familieleden en uw dieren niet.”’ Tot slot zei Jozef: ‘Jullie allemaal, ook jij, Benjamin, zien met eigen ogen dat ik het zelf ben die hier met jullie spreekt. 13Vertellen jullie mijn vader dus hoeveel aanzien ik in Egypte geniet, en alles wat jullie gezien hebben, en laat hem dan zo gauw mogelijk hierheen komen.’ Daarop viel hij zijn broer Benjamin om de hals; beiden huilden.  Jozef kuste al zijn broers, terwijl hij zijn tranen de vrije loop liet. Pas toen waren zijn broers in staat iets tegen hem te zeggen.

Lied Tijd van vloek en tijd van zegen

2E LEZING  Lucas 6, 27-38
Tot jullie die naar mij luisteren zeg ik: heb je vijanden lief, wees goed voor wie jullie haten,
zegen wie jullie vervloeken, bid voor wie jullie slecht behandelen. Als iemand je op de wang slaat, bied hem dan ook de andere wang aan, en weiger iemand die je je bovenkleed afneemt, ook je onderkleed niet. Geef aan ieder die iets van je vraagt, en eis je bezit niet terug als iemand het je afneemt. Behandel anderen zoals je wilt dat ze jullie behandelen. Is het een verdienste als je liefhebt wie jullie liefhebben? Want ook de zondaars hebben degenen lief die hen liefhebben. En is het een verdienste als je weldaden bewijst aan wie weldaden bewijzen aan jullie? Ook de zondaars handelen zo. En is het een verdienste als je geld leent aan degenen van wie jullie iets terugverwachten? Ook zondaars lenen geld aan zondaars in de verwachting alles terug te krijgen. Nee, heb je vijanden lief, doe goed en leen geld aan anderen zonder iets terug te verwachten; dan zullen jullie rijkelijk worden beloond, en zullen jullie kinderen van de Allerhoogste zijn, want ook hij is goed voor wie ondankbaar en kwaadwillig is. Wees barmhartig zoals jullie Vader barmhartig is. Oordeel niet, dan zal er niet over je geoordeeld worden. Veroordeel niet, dan zul je niet veroordeeld worden. Vergeef, dan zal je vergeven worden. Geef, dan zal je gegeven worden; een goede, stevig aangedrukte, goed geschudde en overvolle maat zal je worden toebedeeld. Want de maat die je voor anderen gebruikt, zal ook voor jullie worden gebruikt.’

Acclamatie Oren en ogen gaan open voor Jezus

OVERWEGING
We luisterden naar de ontknoping van het verhaal van Jozef. Jozef speelt een beetje met zijn broers en wil hen een lesje leren. Wat zou jij doen?  Als iemand je zo de grond in heeft getrapt, zou je in staat zijn hem of haar te vergeven? Eind goed al goed: een verhaal films en musicals waardig.
In verhaal van Lucas dat hier klonk is precies dat wat Jezus zegt.  Heb je vijanden lief. Dat is nogal wat. Wees goed voor wie jou haten, keer de andere wang toe, protesteer niet als jou onrecht wordt aangedaan. Dat is niet te doen.  Als we deze oproep letterlijk zouden nemen dan lijken de rijken en machtigen wel heel veel mee te hebben, maar zelfs Jezus neemt ze niet letterlijk. Als hij in Johannes in het gezicht wordt geslagen, keert hij niet de andere wang toe, maar stelt een vraag. Wat moeten we dan met deze bijna onmenselijke opdrachten.
Behandel anderen zoals je wilt dat ze jou behandelen, zegt Jezus dan. Hij bevindt zich in goed gezelschap. Al lang voor onze jaartelling circuleerde deze leefregel in allerlei variaties. Die gulden regel is de basis voor onze empathie en doe teen oproep om ons te verplaatsen in die ander. De gulden leefregel raakt ons in ons mens-zijn. Om met Rutger Bregman te spreken de meeste mensen deugen en willen het goede doen.
Toch zit er ook een denkfout in de gulden regel die ons heel vertrouwd is. Heeft u dat wel eens meegemaakt. Je krijgt van iemand een cadeautje. De ander zegt dit vond ik echt iets voor jou. Je pakt het uit en denkt…uh, echt iets voor mij?! Het gegeven cadeau zegt meer over de gever dan over de ontvanger.  Toch is dat wat vaak gebeurt: directeuren, politici, managers die – met de beste bedoelingen, proberen hun visie aan anderen op de leggen. Behandel anderen zoals je zelf behandeld wilt worden. Plaats die vertrouwde gulden regel niet juist mij in het centrum van handelen. De Ierse denker George Bernard Shaw merkte haarscherp op dat we weten niet wat de ander wil. Shaw formuleerde dan ook een nieuwe regel: ‘Doe anderen niet wat je wilt dat zij voor jou zouden doen. Ze zouden weleens een andere smaak kunnen hebben.’
Afgelopen week was er veel te doen over het boek de zeven vinkjes van Joris Luyendijk. In dat boek onderzoekt hij zijn privileges. De blanke, hoogopgeleide, ABN-sprekende, heteroman die woont in de Randstad en wiens ouders ook hoogopgeleid, heeft heel veel streepjes voor in deze wereld. Hoe meer vinkjes hoe beter je past in het systeem dat bepaalt wie het voor het zeggen hebben. Door die vinkjes -ik heb vijf van die vinkjes- heb je blinde vlekken, juist doordat je zó in het systeem past.
Vorig jaar deed ik mee aan een gesprek over het slavernijverleden. We kwamen bij elkaar in een 50/50 verhouding van witte en gekleurde mensen. Op die avond realiseerde ik me dat ik voor het eerst van mijn leven in een gezelschap was waarin wit niet de boventoon voert. Dat was voor mij een mooie, leerzame gewaarwording. Ik paste niet automatisch in het overheersende totaalplaatje. Ook de zwarte vrouwen en mannen die deelnamen waren ontroerd, onthutst… hoopvol ook. Het komt zelden voor dat je elkaar in een gelijke verhouding treft, maar ook hoe bijzonder en nodig is het dat dit wel gebeurd.
Vinkjes, streepjes voor, privileges zijn niet erg, maar wel belangrijk om je hiervan bewust te zijn. Ik weet niet wat het is om een andere huidskleur te hebben, om arm te zijn of laaggeletterd.
Die vinkjes en de blinde vlekken die we allemaal hebben, maakt die Gulden regel ingewikkeld. Ik weet niet hoe anderen behandeld willen worden. Ik kan daarbij niet automatisch van mijn eigen vooronderstellingen uitgaan, want mijn zicht op de werkelijkheid is beperkt.  Hoe dat wel?
De onmogelijke opdrachten die in de Lucas tekst aan de gulden regel vooraf gingen zetten me aan het denken. Eigenlijk zijn ze een oproep om het systeem op zijn kop te zetten. Niet te handelen zoals je gewend bent te handelen. De andere kernzin in dit Lucas verhaal is voor mij Wees Barmhartig zoals God barmhartig is: niet oordelen, niet veroordelen, vergeven en geven. Een oproep om te zijn zoals God. Een oproep om mensen te zijn die leven zonder oordeel, vol vergeving en volop delend van de rijkdom die ons ten deel valt. In het licht van de vinkjes klinken deze laatste vier opdrachten als een oproep om je eigen vinkjes onder handen te nemen.  Niet te denken – hoe onbewust ook- dat jij het centrum bent van de wereld. Hoe…. door niets te veronderstellen en het gesprek aan te gaan.  Laten we zoeken naar een nieuwe gulden regel waarin we vragen stellen in plaats van in te vullen. Was het Gandhi niet die zei: ‘Alles wat je voor mij doet, zonder mij, doe je tegen mij’? Op naar die nieuwe gulden regel waarin spreken, ontmoeten ons maken tot mensen die werkelijk beeld van God zijn.

GELOOFSLIED De woorden die wij spraken tot elkaar

KLAARZETTEN VAN BROOD EN WIJN  / COLLECTE

INSTRUMENTALE MUZIEK

VOORBEDE

Eeuwige, we bidden voor de mensen zonder vinkjes, zij die in het publieke debat niet gehoord worden. Dat we groeien naar een samenleving waar met mensen gepraat wordt in plaats van over hen.

Jij die onze gedachten….

Eeuwige we bidden voor mensen die pogingen wagen om de groeiende kansenongelijkheid in de samenleving aan te pakken. Dat zij zich gesteund mogen weten door jouw zachte kracht.

Jij die onze gedachten…

Eeuwige we bidden voor de brandhaarden op de wereld, voor al die plekken waar de spanningen hoog oplopen. Dat de stroom van barmhartigheid harten kan openbreken en geweld voorkomen.

Jij die onze gedachten…

Eeuwige, we willen bidden voor iedereen die worstelt met het leven. We vragen jouw steun voor iedereen die ziek is. We staan stil bij de mensen die we moeten missen, onze dierbare overledenen. Dat zij thuis mogen zijn bij in jouw aanwezigheid.

Jij die onze gedachten….

TAFELGEBED
Jij die God bent,  een zachte kracht alom aanwezig,
wij danken Jou voor de wereld waarop wij wonen,
deze aarde met alles wat er leeft en groeit.
Jij die God bent,  vader en moeder tegelijk
die ons roept, groot en klein,  om goed te zijn,
de ander op te zoeken en te blijven werken aan de vrede
en gerechtigheid.
Wij danken Jou voor Jezus,  die mooie mens uit Nazareth,
die lang geleden heeft gezegd: Maak je geen zorgen,
elke dag heeft genoeg aan zichzelf.
En wat Hij altijd deed, deed Hij ook de laatste avond.
Hij ging met zijn vrienden aan tafel.
Hij nam het brood, brak het, deelde het uit en zei:
Weet jij hoe je gelukkig kunt leven?
Als je het brood van iedere dag niet allèèn eet
maar breekt en deelt met elkaar.
Zo heb ik het ook gedaan toen ik bij jullie was.
Daarna nam hij de beker en zei: drink uit deze beker
als ik er niet meer ben, Vertel elkaar wat echt belangrijk is:
deel vreugde en verdriet en als het aan jullie ligt
wees bevriend met iedereen.
Daags daarna is Jezus gestorven, maar niet voorgoed
Hij leeft nog temidden van ons en gaat met ons mee
naar een betere wereld. Hij zegt: vier je verschillen en weet
dat je niet alleen op de wereld bent. Kijk maar goed:
overal in de wereld waar mensen elkaar ontvangen en ontmoeten,
samen het leven delen,  daar gebeurt het.
In zijn Geest zijn wij onderweg, met zijn woorden willen wij bidden,
woorden van vrede, woorden van toekomst.

ONZE VADER
VREDESWENS | VREDESLIED Ubi Caritas – Taize

DELEN VAN BROOD EN WIJN
Instrumentale muziek

Communielied Eet en drinkt

STILTE

MEDEDELINGEN

SLOTGEDACHTE
Hoog tijd, voor een nieuwe Gulden Leefregel. En wat wil het geval: de feministe Gloria Steinem formuleerde hem al aan het begin van de jaren vijftig. Steinem was in die tijd nog eerstejaarsstudent. Ze ging samen met haar klas op excursie bij de Connecticutrivier.  ‘Ik vond een schildpad aan de oever,’ zo zou ze zich later herinneren,  ‘vlak bij het asfalt. Het was een grote bijtschildpad, meer dan een halve meter lang, maar ik pakte haar voorzichtig op, tilde haar naar de rivier en liet haar erin glijden. De professor zag me, precies op het moment dat de schildpad in het water verdween. Hij zei dat de schildpad niet voor niets het droge op was gegaan – ze wilde eieren leggen – en dat het haar nu maanden zou kosten om ze alsnog te leggen.’ Steinem schaamde zich rot en nam zich voor om de rest van haar leven eerst een vraag te stellen alvorens in actie te komen. Haar nieuwe gulden regel was: vraag het de schildpad!

ZEGENWENS
Moge jouw leven anderen tot zegen zijn:
Dat je ogen met mildheid kijken,
Dat je handen open zijn en opbouwen.
Dat je luistert tot in het zwijgen,
Dat je woorden oprecht zijn
En dat je in hart en nieren bewogen bent
om mensen op jouw weg
God zegene ons op de weg die we gaan
in de naam van de Eeuwige die we kennen als
vader/moeder, zoon en heilige geest.


SLOTLIED  Wonen overal nergens thuis

 

 

Wij horen de Schrift

SAN SALVATORGEMEENSCHAP         13 februari 2022
Voorganger: Truus van Kaam
Lectoren: Fiet Vreeburg en Toon van Mierlo  | Muziek: Melodiek

Wij horen de Schrift  viering 13 feb. 2022

 

Openingslied Hier wordt een huis voor God gebouwd
Hier wordt een huis voor God gebouwd waar mensen samenkomen
en waar Hij zelf aanwezig is om onder ons te wonen.
Hier wordt een boek opengelegd en klinken goede woorden
van God die van de mensen houdt en die naar ons wil horen.
Hier wordt een tafel aangericht om Jezus te gedenken,
die voor ons leven en geluk zich weg heeft willen schenken.
Hier delen wij het levensbrood en worden nieuwe mensen:
de aarde wordt een vredeshuis, vervuld van oude wensen.

Opening
Kyrielied
Voor mensen die naamloos
Voor mensen die naamloos, kwetsbaar en weerloos
door het leven gaan,
ontwaakt hier nieuw leven, wordt kracht gegeven:
wij krijgen een naam.
Voor mensen die roepend, tastend en zoekend
door het leven gaan,
verschijnt hier een teken, brood om te breken:
wij kunnen bestaan.
Voor mensen vragend, wachtend en wakend
door het leven gaan
weerklinken hier woorden, God wil ons horen:
wij worden verstaan

Lofzang
Laudate omnes gentes
Laudate Dominum

Eerste lezing Jeremia 17, 5-8
Dit zegt Jahweh:
Vervloekt is hij die op mensen vertrouwt,
Die steunt op een schepsel en zich afkeert van Jahweh.
Hi is een kale struik in de steppe;
Nooit krijgt hij regen.
Hij staat op dorre woestijngrond in een onvruchtbaar, verlaten gebied.
Gezegend is hij die op Jahweh vertrouwt, en zich veilig weet bij Hem.
Hij is een boom aan een rivier met wortels tot in het water.
Hij heeft geen last van de hitte, zijn bladeren blijven groen.
Een tijd van droogte deert hem niet, hij blijft vrucht dragen.

Muzikaal intermezzo

Tweede lezing Evangelie Lucas 6, 17, 20-26
In die tijd daalde Jezus samen met de twaalf de berg af en bleef staan op vlak terrein. Daar bevond zich een talrijke groep van Zijn leerlingen en een grote volksmenigte uit het Joodse land.
Uit Jeruzalem en uit het kustland van Tyrus en Sidon.
Hij sloeg nu Zijn ogen op, keek Zijn leerlingen aan en sprak:
“Zalig gij die arm zijt ,want aan u behoort het Rijk Gods.
Zalig die nu honger lijdt, want gij zult verzadigd worden.
Zalig die nu weent , want gij zult lachen.
Zalig zijt gij wanneer omwille van de Mensenzoon ,de mensen u haten,
Wanneer zij u uitstoten, u beschimpen en uw naam uit de samenleving bannen als iets verfoeilijks.
Als die dag komt, spring dan op van blijdschap, want groot is uw loon in de hemel.
Op dezelfde manier behandelden hun voorvaders de profeten.
Maar wee u rijken, want wat u vertroost hebt gij al ontvangen.
Wee u die nu verzadigd zijn, want u zult honger lijden.
Wee u die nu lacht, want u zult klagen en wenen.
Wee u wanneer alle mensen met lof over u spreken, want hun voorvaderen deden hetzelfde met valse profeten.

Acclamatie

Dit ene weten wij en aan dit één
houden we ons vast in de donkere uren:
er is een woord, dat eeuwiglijk zal duren,
en wie ’t verstaat, die is niet meer alleen.

Ter overweging:
Lied van de boom aan stromend water (tekst: Marijke de Bruijne)
Wie door God zelf is aangeraakt
is als een groene boom die aan het water staat
en bloei en vruchten die zij draagt als wonder blijft beleven,
een ongedacht gegeven.
In de ogen van de ander, in haar doen en daad
spiegelt zich het beeld van God naar Wie wij zijn gemaakt.

Als water dat doorzichtig vloeit en vol geheimen is
van levenskracht en groei,
is God een bron van overvloed die dorheid doet genezen
tot groen en glanzend leven.
In de ogen van de ander, in haar doen en daad
spiegelt zich het beeld van God naar Wie wij zijn gemaakt.

Verborgen bron van ons bestaan,
die sinds de schepping stroomt
en daarmee door zal gaan
zolang er tijd zal zijn, wij staan
in eeuwenlange rijen
geworteld in bevrijding.
In de ogen van de ander, in haar doen en daad
spiegelt zich het beeld van God naar Wie wij zijn gemaakt.

Geloofslied Onhoorbaar
Onhoorbaar onzichtbaar onstuitbaar aanwezig
ons hoedend en voedend en toch zo verheven
Jij Geest van het leven wie ben Jij dat Jij aan ons denkt?
Wie met open hart en zinnen luistrend door het leven gaat
hoort soms het verborgen zingen
van een ongekend bestaan.
Onhoorbaar onzichtbaar onstuitbaar aanwezig
ons hoedend en voedend en toch zo verheven
Jij Geest van het leven wie ben Jij dat Jij aan ons denkt?
Voorbeden

Vredeswens
Vrede voor jou en alle goeds je vrienden
wie aan God vasthoudt zal niets ontbreken
Vrede voor jou en alle goeds je vrienden
alleen God slijt niet

De Tafel
Gij, begintoon en slotakkoord van alle leven,
ontvang van alle mensen hier een loflied ter ere van Uw Naam:
woorden van verwachting, gedachten van hoop,
gedragen op muziek van eeuwen,
een lied van geloof, van huis uit meegenomen,
een eindeloos lied voort gezongen miljoenen generaties tot hiertoe vandaag.

Wij gedenken hier de mens naar Uw hart, Jezus, levend hooglied
van bevrijding,
zuivere toon van liefde en gerechtigheid;
uw lievelingslied ons levenslied is Hij.
Hij tekende zijn leven en het onze
met het gebaar en de woorden van Zijn afscheid op de avond van Zijn dood.

Brood en Beker
Wij bidden U dan:
overstem ons met de Geest van Zijn leven
zodat wij komen, stap voor stap en voet bij stuk,
tot meer liefde en vrede op grond van gerechtigheid.
Dan bereiden wij een toekomst waar muziek in zit:
het feestlied van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde.
Dan zijn er geen klaagzangen meer,
dan houden de treurmarsen op,
dan zijn het krijgslied en alle geroffel van oorlog voorbij,
dan klinkt de bazuin voor het einde uit de gewelven van Uw eeuwige trouw.

Gij, begintoon en slotakkoord van alle leven,
vervul ons hart met Uw toekomst,
zodat onze mond ervan overloopt,
onze handen en voeten gaan en doen wat zij kunnen:
de tijd verhaasten, die wij hier opnieuw aan elkaar verbeelden,
brekend het Brood en drinkend de Beker tot Zijn gedachtenis.

Onze Vader gezongen
Onze vader in de hemel
Uw naam geheiligd Uw koninkrijk komende
Uw wil geschiedend zo moge het zijn
Op aarde en in de hemel
Geef ons brood van genade,
morgen, vandaag nog.
Kwijt onze schulden.
Leer ons vergeven
Moedig ons aan
dat wij voortgaan op de weg van het leven.

Communie

Zending

Zegen

Slotlied
Zolang wij ademhalen,
schept Gij in ons de kracht.
Om zingend te vertalen
waartoe wij zijn gedacht:
elkaar zijn wij gegeven
tot kleur en samenklank.
De lofzang om het leven
geeft stem aan onze dank.

Het donker kan verbleken
door psalmen in de nacht.
De muren kunnen vallen:
zing dan uit alle macht!
God, laat het nooit ontbreken
aan hemelhoog gezang,
waarvan de wijs ons tekent
dit lieve leven lang.

Ons lied wordt steeds gedragen
door vleugels van de hoop,
het stijgt de angst te boven,
om leven dat verloopt.
Het zingt van vergezichten,
het ademt van uw Geest.
In ons gezang mag lichten
het komend bruiloftsfeest.

Eeuwigh gaat voor oogenblick

SAN SALVATORGEMEENSCHAP
6 februari 2022

Voorganger: Wilton Desmense
Lectoren: Marga van de Koevering en Maria Claessens
Muzikale begeleiding: Joost Boekhoven, Maria Werner, Gerard vd Weijer

Thema: Eeuwigh gaat voor oogenblick

Openingslied: Dit huis is een huis

Dit huis is een huis waar de deur openstaat,
waar zoekers en zieners, genood of gekomen,
hun harten verwarmen, van toekomst gaan dromen,
waar in wat hen drijft tot herkenning gaat komen,
de vonk van de Geest in hun binnenste slaat.

Dit huis is een huis waar gemeenschap bestaat,
waar zangers en zeggers bijeen zijn gekomen
om uiting te geven aan waar zij van dromen,
waardoor een beweging ontstaat die gaat stromen,
die nooit meer, door niemand zich inperken laat.

Welkom

Welkom allemaal. Fijn dat we hier samenzijn om te vieren. Om te vieren! Maar wat vieren we precies? Op zoek naar een antwoord merkte ik dat ikzelf in een vicieuze cirkel terechtkom: ik vier dat we hier samenzijn. Vervolgens kwam de klassieke winkelvraag bij mij op, gesteld bij bakker of slager, of bij de kraam op de groente- en fruitmarkt: “En is er anders nog iets van uw dienst?” Mijn reactie was: “Ik wil er graag iets van meenemen!” Maar om de transactie af te ronden kwam daar de gedachte bij: ‘Voor niets gaat de zon op. Voor wat, hoort wat!’ Zullen de kosten voor de baat uit gaan? Ik hoop op een vruchtbaar samenzijn en zeg om te beginnen:

Gebed

Wat is de mens?
Wat zijn de dagen die aan ons gegeven zijn?
Wankel geluk, winnen en wagen,
nieuwe geluiden, oude pijn!
Wij zijn als gras, dat vergaat, niet minder niet meer,
bedacht op leven, op dood, in keer en tegenkeer.

God, geef de mens woorden van waarden.
Niet van brood alleen leven wij,
God geef ons leven op aarde,
spreek ons van dode wetten vrij.
Heer, ontferm U

Acclamatie: Wees van de aarde, God

Wees van de aarde, God, wees geen ontheemde,
wees met de mensen, God, zeg ons uw naam.
Dat wij U vinden, God, hopend op zegen,
maak ons gelukkig, God, eens en voorgoed.

Introductie lezingen

Om iets van de lezingen mee te kunnen nemen heb ik vandaag gekozen voor de alternatieve lezingen van het leesrooster. Anders had u Jesaja gehoord, die in een visioen God zag, of Paulus die in zijn eerste brief aan de inwoners van de Griekse stad Korinthe schreef dat hij hen wilde herinneren aan het goede nieuws dat hij hun verteld had, en ook het verhaal van de wonderbare visvangst. In de alternatieve teksten, gelezen door Marga van de Koevering en Maria Claessens, hoort u Paulus toch, en de tweede lezing is van Johannes. Luister naar wat zij ons verkondigen.

Lezing 1: 2 Korinthe 5: 1-10 (Basisbijbel)

Lezing uit de tweede brief van Paulus aan de Korinthiërs:

We weten dat we maar tijdelijk in dit lichaam wonen. Net zoals je maar tijdelijk woont in een tent. Die aardse tent zal op een dag worden afgebroken. Maar daarna geeft God ons in de hemel een eeuwig huis.
Zolang we nog in dit aardse lichaam wonen, hebben we veel te lijden. Toch verlangen we er niet naar zonder lichaam te leven. Maar we verlangen ernaar in een béter lichaam te wonen. We willen graag ons nieuwe hemelse lichaam aantrekken. Want dan wordt het sterfelijke vervangen door het leven. Dat is waar God ons voor heeft gemaakt. Daarvoor heeft Hij ons ook zijn Geest gegeven. Want de Geest is de voorproef en het bewijs van wat nog zal komen. Daarom zijn we altijd vol goede moed en kunnen we ernaar uitkijken om ons lichaam te verlaten en bij de Heer te gaan wonen. Daarom doen we altijd ons uiterste best, zodat Hij tevreden over ons zal zijn. Op een dag zal Christus over ons allemaal rechtspreken. Hij zal precies weten hoe we zijn. Dan zal iedereen krijgen wat hij heeft verdiend met de goede of slechte dingen die hij tijdens zijn leven op aarde heeft gedaan.

Tussenzang: Een mens is leven en is dood (mel. Auld Lang Syne)

Een mens is leven en is dood,
is liefde en is haat.
Een mens is honger en is brood,
is goed-zijn en is kwaad,

maar eenmaal komt er tijd en uur
dat alles goed zal gaan,
als Gij ons op de lange duur
noemt met uw eigen naam.

Een mens is vreemdeling en vriend,
is vreugde en is pijn.
Een mens is hopen en is zien,
is licht en donker zijn,

maar eenmaal komt er tijd en uur
dat alles goed zal gaan,
als Gij ons op de lange duur
noemt met uw eigen naam.

Een mens is ver en heel dichtbij,
is armoe en is rijk,
is man en vrouw, is droef en blij
en alles tegelijk,

maar eenmaal komt er tijd en uur
dat alles goed zal gaan,
als Gij ons op de lange duur
noemt met uw eigen naam.

Lezing 2: Johannes 11: 1-16 (Basisbijbel)

Lezing uit het evangelie van Johannes:
In Bethanië woonde een man die Lazarus heette. Hij woonde daar met zijn zussen Maria en Marta. Lazarus was ziek. De zussen lieten Jezus waarschuwen: “Heer, uw vriend Lazarus is ziek.” Toen Jezus dat hoorde, zei Hij: “Deze ziekte zal niet dodelijk aflopen. Maar door deze ziekte zal te zien zijn, hoe goed en machtig God is.”
Jezus hield veel van Marta, Maria en Lazarus. Toen Hij gehoord had dat Lazarus ziek was, bleef hij eerst nog twee dagen in de plaats waar hij op dat moment was. Daarna zei Hij tegen zijn leerlingen: “We gaan weer naar Judea.”
De leerlingen zeiden tegen Hem: “Meester, laatst probeerden de Joodse leiders u daar te doden. En nu wilt u daar weer heen gaan?”
Jezus antwoordde: “Een dag duurt twaalf uur. Als je overdag loopt, kun je zien waar je loopt. Maar als je ’s nachts loopt, struikel je, omdat je zelf geen licht in je hebt.
Daarna zei hij: “Onze vriend Lazarus slaapt. Maar ik ga naar hem toe om hem weer wakker te maken.” De leerlingen antwoordden hem: “Heer, als hij slaapt, wordt hij weer beter.” Toen zei Jezus het duidelijk tegen hen: “Lazarus is gestorven. En ik ben blij voor jullie dat ik daar niet was. Want nu zullen jullie werkelijk in mij geloven. Kom, we gaan naar hem toe.” Thomas, die ook wel Didymus werd genoemd, zei tegen de andere leerlingen: “Kom, we gaan met hem mee. Laten we hem volgen door dik en dun.”

Acclamatie: Kom en volg mij

Kom en volg mij op de weg,
gehoorzaam aan de schriften
die zijn vervuld in wat ik zeg:
zij zullen u verlichten.

Kom en volg mij op de weg
die mensen zal verbinden,
de zwakken in hun rechten zet
en zicht geeft aan verblinden.

Overweging

Een lezing uit Paulus en een lezing uit Johannes. Voor mij voelt het als een aparte combinatie. Er is daar een mooie term voor, waar je bijna je tong op breekt, incompatibilité d’humeurs: onverenigbaarheid van stemmingen. Ik moet bekennen dat ik daar zelf aan leid ten opzichte van Paulus, tenminste wat veel van zijn teksten betreft. Met de alternatieve lezing van vandaag kon ik wel uit de voeten. De cymbalen, trompetten en trommels zijn verstomd, hij blaast wat lager van de toren. Hij filosofeert over het leven hierna: dat wel nog met een stelligheid, alsof hij er geweest is, het snijvlak van geloven en zeker weten. Maar toch zitten er gedachten in, die voor ons nog steeds herkenbaar en invoelbaar zijn. Ik citeer: We verlangen ernaar in een béter lichaam te wonen. We willen graag ons nieuwe hemelse lichaam aantrekken. Want dan wordt het sterfelijke vervangen door het leven.
Alleen voegt hij er een zinnetje aan toe, waarin ik niet met hem meega: Dat is waar God ons voor heeft gemaakt. Het is een mening, waarin wij hier misschien ook van elkaar verschillen. Het spoort met het antwoord dat ons werd gegeven op de eerste vraag van de vroegere catechismus: Waartoe zijn wij op aarde? Het is het geloof in het weten wat God alleen kan weten. Is God dan een mens? Is God een wezen? Is zij een zijn? Of is God het beeld en de afspiegeling van de mensheid, van het leven?
Maar dan volgt nog iets heel wezenlijks: God heeft ons zijn geest gegeven. Met het leven hebben wij ook een geest gekregen! Of die nu voorproef is van wat nog komen kan of, zoals Paulus het benoemt: bewijs van wat nog komen zal.
En Johannes? Wil mij verontschuldigen, dat ik zijn verhaal aan uw eigen gedachten overlaat. Zelf kon ik er eigenlijk veel meer mee dan met de andere lezing. Ik hoop u ook, als u terugdenkt aan deze woorden, waarmee ik wil afsluiten: Onze vriend Lazarus slaapt. Maar ik ga naar hem toe om hem weer wakker te maken.” En Thomas zei: “Kom, we gaan met hem mee. Laten we hem volgen door dik en dun.”

Geloofslied: Uit Uw hemel zonder grenzen

Uit uw hemel zonder grenzen
komt Gij tastend aan het licht
met een naam en een gezicht,
even weerloos als wij mensen.

Als een vuur zijt Gij verschenen,
als een ster gaat Gij ons voor,
in den vreemde wijst Uw spoor,
in de dood zijt Gij verdwenen.

Als een woord zijt Gij gegeven,
als een nacht
van hoop en vrees,
als een pijn die ons geneest,
als een nieuw begin van leven.

Collecte met muziek:

(melodie Perhaps love-John Denver, kan gezongen worden met de volgende woorden)

Ik geloof in God de Vader, de bron van mijn bestaan.
en de opdracht in ons leven, een ander bij te staan,
gemaakt om te vergeven, te leven met elkaar.
Gelijke rechten, vrede, geen gevaar.

Ik geloof in God de Vader, de stem die mij uitdaagt,
te geloven in zijn woorden, het woord dat één ding vraagt,
de kracht om vol te houden en dan bemerk ook jij,
die liefde tussen mensen, dat is Hij.

Uit liefde gaf Hij ons zijn Zoon om ons van dienst te zijn.
Vergoot zijn bloed op Golgotha, leed voor de mensen pijn.
Maar Hij is weer verrezen, Hij stond op uit de dood.
Zijn boodschap aan de mensen: “Deel nu met je naaste Brood.”

We geloven in een toekomst, wij zijn er naar op weg.
Met zijn Geest om ons te leiden, zoals het is voorzegd.
De zege van Gods liefde, het doel van deze reis:
een leven in het eeuwig paradijs!

(Uit: www.kuleuven.be 4ingen: Vertrouwen geeft inspiratie)

Voorbeden

God, geef ons een vuur,
een vuur om ons aan te warmen
in een wereld waar het soms
zo ongelofelijk koud kan zijn
Een vuur om ons bij te lichten
op al die plaatsen waar het donker is.
Een vuur om te branden
daar waar het enthousiasme is gedoofd.

Acclamatie: Kom adem ons open

Tafelbede

Wij koesteren hier de bron van hoop
die vrijheid schept, die warmte geeft
die voelbaar in ons midden is.

Wij koesteren de bron van leven,
die liefde heet en als een kracht in ons is,
tot vrede en gerechtigheid

Wij koesteren hier wat Jezus van Nazareth ons naliet,
zijn woorden en daden en zijn breken en delen:
een mens die niet gebroken werd, maar zichzelf gaf
voor zijn geloof in de eindbestemming van een mens:

om licht te zijn, om mens te zijn,
om goddelijk goed te zijn, eindeloos.

Zo willen wij samen, onze inspiratie puttend
uit de alpha en de omega van het leven,
de woorden bidden die Jezus ons meegaf,

en ze zingend afsluiten:

eindigend met gezongen: Want van U is de toekomst, kome wat komt. Onze vader

 

Vredeswens

Vrede is elkaar in de ogen kijken en zo contact maken:
een mens zien, zoals jijzelf bent, met daarbij een gebaar uitzenden van warmte.
Laat zo onze manieren zijn.

Vredeslied: Maak mij tot een bedding van uw vrede

Maak mij tot een bedding van uw vrede. Waar haat heerst, laat mij daar liefde brengen;
waar krenking is en tweedracht, uw verzoening; waar twijfel heerst, geloof in U.

Maak mij tot een bedding van uw vrede.
Waar wanhoop is, laat mij daar brengen hoop;
waar droefheid heerst, uw vreugde;
waar duisternis, alleen uw licht.

Communio

Een virus kan snel rondgaan, ook al wordt het gekwalificeerd als van de microcategorie. Laten wij daarom onze verbondenheid en ons geloof bekronen door zittend onze gedachten en gebeden uit te laten gaan naar elkaar, naar de traditie en naar de toekomst. Leg je gedachten op je hart en voel het kloppen. Smeed uit vuur en ijzer, uit aarde en vocht groeizaamheid voor een wereld van oneindigheid. Jezus’ ongestorven Geest, zijn in ons verrezen lichaam en bloed gedenken en delen wij in gedachte en we zullen dat in dankbaarheid blijven doen.

Communielied: Uit vuur en ijzer

Uit vuur en ijzer, zuur en zout,
zo wijd als licht, zo eeuwenoud,
uit alles wordt een mens gebouwd
en steeds opnieuw geboren.
Om ijzer en vuur te zijn,
om zout en zoet en zuur te zijn,
om mens voor een mens te zijn,
wordt alleman geboren.

Om water voor de zee te zijn,
om anderman een woord te zijn,
om niemand weet hoe groot en klein,
gezocht, gekend, verloren.
Om avond en morgenland,
om hier te zijn en overkant,
om hand in een and’re hand,
om niet te zijn verloren.

Om oud en wijd als licht te zijn,
om lippen, water, dorst te zijn,
om alles en om niets te zijn,
gaat iemand tot een ander.
Naar verte die niemand weet,
door vuur dat mensen samensmeedt,
om leven in lief en leed,
gaan mensen tot elkander.

Mededelingen

Slottekst

Schrijnend is het om geliefden los te moeten laten. Troost zoeken bij de gedachte aan eeuwigheid, daaruit hoop putten, het is zo menselijk en naar wij hopen zo godsmogelijk. Joost van de Vondel heeft het gevoelig verwoord bij de dood van zijn babyzoontje, waarbij hij eindigt met een diep…zinnige gedachte.

KINDER-LYCK

Constantijntje, t’ zaligh kijntje,
   Cherubijntje, van om hoogh,
D’ydelheden, hier beneden,
   Uitlacht met een lodderoogh
Moeder, zei hy, waarom schreit ghy?
   Waarom greit ghy, op mijn lijck?
Boven leef ick, boven zweef ick,
   Engeltje van ’t hemelrijck:
En ick blinck’ er, en ick drincker,
   ’t Geen de schincker alles goets
Schenckt de zielen, die daar krielen,
   Dertel van veel overvloeds.
Leer dan reizen met gepeinzen
   Naar palleizen, uit het slick
Dezer werrelt, die zoo dwerrelt.
   Eeuwigh gaat voor oogenblick.

Wegzending

In de geest van deze viering gaan wij vanhier. Wij bidden bemoediging mee te krijgen van elkaar en van de woorden die wij hier hoorden. Mogen die ons inspireren, in de naam van die wij noemen: Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen.

Slotlied: Dagen van hopen (melodie U zij de glorie)

Dagen van hopen
tegen weten in,
in den blinde lopen
naar een nieuw begin,

’t onbekende delen,
vriend en vreemdeling.
Wie geeft ons een teken
van verwondering?

Dagen van hopen,
nooit verloren moed,
in den blinde lopen
naar ons hoogste goed.

Tijd van geloven
tegen weten in,
door woestijnen lopen
naar een nieuw begin,

mensen die verwachten
dat het wonder komt:
na de koude nachten
goud de morgenstond.

Tijd van geloven,
toekomst en voorbij
nooit een woord van boven,
toch geloven wij.

 

 

 

DE LIEFDE

SAN SALVATORGEMEENSCHAP         30 januari 2022
Voorgangers Els Vis & Franneke Hoeks
Lectoren: Fiet Vreeburg & Ria van Luijk  | Muziek: Melodiek

U kunt deze viering volgen via het YouTubekanaal van de San Salvator. Dat kunt u vinden via de volgende link: https://www.youtube.com/channel/UCgKq1QU2z2Iy48gT9lQ5UyQ .  De viering wordt daar in de loop van zaterdag op gepubliceerd.  U kunt dan de viering van dit weekend aanklikken. De link en de YouTube viering zijn natuurlijk ook te vinden op www.sansalvatorgemeenschap.nl bij de tekst van de viering. Wij wensen u een mooie viering toe.
DE LIEFDE

Welkom
Fijn dat u hebt afgestemd op deze online viering van de San Salvatorgeloofsgemeenschap.
Afgelopen maanden liep Els Vis stage bij ons. Als onderdeel van haar stage voerde zij gesprekken met zeven Salvatorianen. Een zoektocht naar wat San Salvator tot een dierbare en bijzondere plek maakt.  Ieder verhaal is anders. Ieder persoonlijk verhaal heeft ook weer een lijntje na de verhalen van anderen.  Liefde is de rode draad in alle verhalen. Vandaag een ode aan de liefde. Elk blad ademt te boom tot leven. Dat is het motto van de gemeenschap. Ieder van ons is een blad aan die San Salvator boom.
Liefde: verbinding tussen mensen, verbinding met oude verhalen, verbinding met de Eeuwige.
We zoeken de stilte waarin ruimte ontstaat voor de stem van de Eeuwige.

Gebed
Eeuwige,
jij die liefde bent
en mensen tot elkaar brengt
schep in ons ruimte voor de ander
maak ons open en ontvankelijk
leer ons leven in jouw licht.
Amen

We zingen
Neem mij aan zoals ik ben, zuiver uit wie ik zal zijn
druk uw zegel op mijn ziel en leef in mij.

Inleiding op de lezingen
Vandaag lezen we de brief van Paulus aan de gemeenschap van Korinthe, waarin hij hen op het hart drukt dat je nog zo slim, wijs en godvruchtig kunt zijn, maar dat dit alles niets betekent zolang het je aan liefde ontbreekt. De liefde is wat een gemeenschap tot gemeenschap maakt. Liefde is de grond waarin de boom van San Salvator is geworteld

1 Korintiërs 13 1- 7
Al sprak ik de talen van alle mensen en die van de engelen – had ik de liefde niet, ik zou niet meer zijn dan een dreunende gong of een schelle cimbaal. Al had ik de gave om te profeteren en doorgrondde ik alle geheimen, al bezat ik alle kennis en had ik het geloof dat bergen kan verplaatsen – had ik de liefde niet, ik zou niets zijn. Al verkocht ik mijn bezittingen omdat ik voedsel aan de armen wilde geven, al gaf ik mijn lichaam prijs en kon ik daar trots op zijn – had ik de liefde niet, het zou mij niet baten. De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan, ze verheugt zich niet over het onrecht maar vindt vreugde in de waarheid. Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze.

De San Salvator en de liefde voor het Woord.
Niet als waarheid maar als bron van inspiratie. Als een aanzet tot een boodschap van hoe om te gaan met elkaar en met de wereld.
Maar ook een boodschap van hoe te kijken naar jezelf. De vertaling van het bijbelverhaal naar het nu is een groot goed binnen de San Salvator. Uitleg maakt een verhaal waardevoller. Het actualiseren van de bijbelse interpretatie, dát is de rijkdom. Met elkaar nadenken over, en ons laten inspireren door de betekenis. Wat meer stilte in de vieringen zou voor sommigen best mogen. Het helpt om met een open, ontvankelijke geest het woord te ontvangen.

De San Salvator en de liefde voor de traditie.
De band met de kerk werd verbroken, maar de verbinding met de traditie wordt gekoesterd. In het samen bidden en luisteren naar de lezingen. In het binnen laten komen van de overweging. In het samen delen van brood en wijn en in het zingen van een lied. Al die onderdelen maken deel uit van een traditie. Het voelt goed om daarbij te horen. Om deel te nemen aan iets wat ook elders gebeurt. Met dezelfde dingen bezig te zijn. De San Salvator is groepsgevoel-kerk waar in begrijpelijke taal wordt gesproken. Het is niet Gij en U, maar ik en jij. Het is persoonlijk en dichtbij.

De San Salvator en de liefde voor diversiteit.
“Ben je alleen nog onder gelijkgestemden dan gebeurt er niks meer”. Maar binnen de San Salvator waait de geest die een bont gezelschap van verschillende mensen met elkaar verbindt. Iedereen is welkom. Ongeacht wie je bent of waar je vandaan komt. Ongeacht wat je gelooft of niet gelooft. Er is plaats voor jou. Dat zorgt voor een diversiteit aan mensen die vanuit verschillende achtergronden hier terecht zijn gekomen en zich goed voelen bij het open karakter van de San Salvator. Strakke regels ontbreken, niets ligt vast. De wisselende voorgangers hebben ieder een eigen kleur, taal en interpretatie. De ene keer spreekt het je meer aan dan de andere keer. Maar daar gaat het niet om. Het gaat om gemeenschap zijn. Niet afwegen ‘wie gaat er voor? Oh dan ga ik zondag wel of niet’. “Dat is tegen de liefde!”

Lied
Het woord dat Ik jou geef is niet te zwaar,
is niet te hoog, jij kunt het volbrengen.

1 Korintiërs 13, 8- 13
De liefde zal nooit vergaan. Profetieën zullen verdwijnen, klanktaal zal verstommen, kennis verloren gaan – want ons kennen schiet tekort en ons profeteren is beperkt. Wanneer het volmaakte komt zal wat beperkt is verdwijnen. Toen ik nog een kind was sprak ik als een kind, dacht ik als een kind, redeneerde ik als een kind. Nu ik volwassen ben heb ik al het kinderlijke achter me gelaten. Nu kijken we nog in een wazige spiegel, maar straks staan we oog in oog. Nu is mijn kennen nog beperkt, maar straks zal ik volledig kennen, zoals ik zelf gekend ben. Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde.

Geloof
San Salvator is veelkleurig als het gaat om geloven. Een kleine bloemlezing over geloof:
Een basishouding dat het niet alleen over jou gaat. Jezus navolgen. Een geschenk dat je gekregen hebt en de ander niet kunt opleggen. Geloven dat in ieder mens iets goeds zit, ook al zie je dat niet meteen. Geloof is jezelf openen voor alles wat zich in jou beweegt. Geloof is overgave, het geeft bevrijding. Geloof is dat je als mens niet alleen bent, maar dat er een bodem ligt onder je bestaan die jou opvangt als je valt. In een van de gesprekken werd mij verteld: “De kerk sprak over de San Salvator dat wij van God waren afgekeerd. Dat dwong ons hierover na te denken. Het nadenken baart hoop en daarmee geloof. Zelf nadenken en zelf meedoen, dat is de kracht van San Salvator. De twijfelaars moeten vooraan zitten. Want domein van níet-weten, daar is geloof, hoop en liefde.”

Hoop
Het boek dat de San Salvatorgemeenschap na de breuk met de kerk uitbracht, is een hartverwarmend document gevuld met prachtige anekdotes, warme herinneringen en mooie verhalen. Maar ook een document dat trots uitstraalt: Wij blijven San Salvator! Hoe houden we dat gevoel van toen vast? Tien jaar redden we nog wel, zei iemand. Maar twintig jaar? Niemand die het weet. Één ding is zeker: de wind van de geest blijft waaien. Want met de boodschap is niks mis. Mensen hebben behoefte aan rituelen van troost, verbinding en bemoediging. Mensen willen ergens bij horen. Misschien wel bij een online platform waar het ergens over mag gaan, dat ergens voor staat. Een platform met geestkracht. Dezelfde geest als waar het evangelie ooit mee is geschreven. Die geest, zo zegt het christelijk geloof, is een gave, uitgestort over iedereen. “Jij hebt hem ook. Zoek hem op!” Want …

Liefde
Terug bij de liefde. “Gemeenschap is liefde in de breedte.” Als dat ergens voelbaar was, dan was het bij de jubileumviering op 7 november in Cello. Daar werd ik ondergedompeld in een warm bad van vreugde en gemeenschapszin. Liefde in de breedte. Liefde is elkaar de ruimte geven. Ik heb zeven bijzondere bladeren aan de San Salvatorboom mogen ontmoeten, die ieder hun eigen plaats hebben gevonden in de open ruimte van deze unieke gemeenschap. Ruimte om anders te zijn. Ruimte om te twijfelen. Ruimte om te groeien aan elkaar. Zelf heb ik mogen leren dat écht gemeenschap zijn ook betekent, ruimte geven aan het krakende, het weerbarstige, het onvolmaakte. Volgens Leonard Cohen schijnt juist dáár het licht doorheen. Het licht van de liefde. Dat dit licht binnen de San Salvator uitbundig mag blijven schijnen.

Lied om warmte
Om warmte gaan wij een leven,
gaan wij over de zee,
vliegen wij langs de hemel
om iemand gaan wij een leven
met licht en met donker mee.
Vogeltje van de bergen,
waar gaat de tocht naar toe?
Om warmte wil ik zwerven
en komen naar iemand toe.
Om zachtheid gaan wij een leven,
gaan wij onder de nacht,
kruipen wij onder de hemel,
om woorden gaan wij een leven
om lachen en zoenen zacht.
Mensje daar in de verte,
waar snelt je voetstap heen?
Waar zachtheid is te vinden,
daar snellen mijn voeten heen.
Om liefde gaan wij een leven,
sterven wij dood na dood.
Wagen de verste wegen
om jou, op hoop van zegen
mijn liefde, mijn reisgenoot.
Dalen van zwarte aarde,
bergen van hemelsblauw,
om alles ga ik dit leven,
om alles of niets met jou.

Voorbeden
Goede god, wij bidden voor onze San Salvator gemeenschap. Dat wij mogen blijven groeien in geloof.
Dat we manieren blijven vinden om het verhaal van Jezus en God met mensen te leven met elkaar.
Acclamatie Keer ons om naar u toe keer ons toe naar elkaar

Goede god, wij bidden om hoop voor de wereld. Dat wie op de vlucht is, veiligheid vindt. Dat oorlogsgebieden oases van vrede worden.
Dat we de schepping en al wat leeft behoeden voor de kinderen van onze kinderen.
Acclamatie Keer ons om naar u toe keer ons toe naar elkaar

Goede god, we bidden om liefde voor al wat leef.  Dat we leren dat lief te hebben onze naaste en er zijn voor wie ons nodig heeft.
Dat wij gemeenschapszin mogen blijven ervaren binnen en buiten de San Salvator
Acclamatie Keer ons om naar u toe keer ons toe naar elkaar

Goede god, we bidden voor wie ziek zijn en vragen uw steun en bemoediging voor hen. Ook onze geliefde doden willen we noemen.
Zij blijven met ons verbonden over de grenzen van de dood heen.

Stilte

Lied
Koester de namen
die wij hier gedenken:
dat zij geborgen zijn
in uw genade,
dat zij gekend zijn
bij U en bij ons.
Laat de zon van uw aangezicht
over ons opgaan.
Zegen ons allen
met het licht van uw ogen.
Zie met ontferming
naar onze aarde
houd in uw hoede
wie haar bewonen.
Houd ons omsloten
thuis in uw zegen
Onze Vader

Vredeswens
Laten we hier ook een teken maken van verbinding. Een teken dat ik hier in mijn huis aan jou denk en aan jou, jou en jou. Als jij dat ook doet maken we waar we in geloven een beetje zichtbaar. Vrede en alle goeds.

Lied
Vrede voor jou en alle goeds je vrienden
Wie aan God vasthoudt zal niet ontbreken
Vrede voor jou en alle goeds je vrienden
Alleen God slijt niet

Slotgedachte  ‘Het belangrijkste’
Opa zat in zijn tuin tegen een appelboom.
Zijn kleindochtertje  kwam voorbij en vroeg:
‘Opa, wat is het belangrijkste aan een boom?’
De oude man dacht na. ‘Wat denk jij?’, vroeg hij.
‘Ik denk de stam’, zei het meisje ‘want anders zou hij omvallen.’ De oude man lachte en zei: ‘Dat zou kunnen.’
Terwijl hij dat zei vielen twee appels naar beneden.
Hij raapte ze op en gaf er één aan het meisje.
‘Smakelijk!’ zei hij. ‘O’, zei het meisje ‘appels zijn belangrijkste!’ Toen kwam er een vogel aangevlogen, recht naar zijn nest. ‘Takken bieden steun en bescherming voor het vogelnest,’ zei opa. ‘Misschien zijn takken het belangrijkste aan een boom, ’dacht het meisje.
Het begon heel hard te regenen, heel hard. Het meisje lachte en zei: ‘Nu zitten we midden in de regen en toch blijft het droog. Bij een boom zijn de bladeren het belangrijkste.’ ‘Weet je wat er gebeurt als het eens heel lang niet regent?’ vroeg opa. Met zijn stok maakte hij een put in de grond zodat je de wortels kon zien.  ‘O’ zei het meisje, ‘wortels zijn het voornaamste.  Zij geven de boom eten en drinken.’  ‘Tsja,’ zei de man, ‘zie je nu waarom ik nog steeds niet weet wat het belangrijkste is van een boom.
Ik denk dat niets het belangrijkste is, het gaat om de hele boom.

Zegen
Mogen wij voor elkaar een zegen zijn,
bij alles wat ons te doen staat,
alles wat we beleven mogen,
alles wat ons overkomt.
Mogen wij voor elkaar een zegen zijn,
in het leven dat we samen delen,
zo kwetsbaar als het is.
Mogen wij voor elkaar een zegen zijn,
in ons verschillen en ons gelijken.
Dan zal God ons zegenen in Zijn Naam:
Vader/moeder, Zoon en heilige Geest.
Amen.

Muziek

***
We hopen dat we snel weer in Cello kunnen vieren en zullen u via
de mail informeren. Houd uw mailbox in de gaten!

Genoten van deze viering?
We missen de collecte tijdens de viering.
Maak uw bijdrage over op NL96 INGB 0006 0407 13
t.n.v. San Salvator in Beweging
www.sansalvatorgemeenschap.nl

 

ZOOMviering Geestkracht


SAN SALVATORGEMEENSCHAP

23 januari 2022

Voorganger: Franneke Hoeks

Lectoren: Liesbeth van Leijen & Marga van de Koevering

Muziek: Melodiek

 

 

 

 

Deze week een interactieve zoomviering.  U kunt inloggen via
https://us02web.zoom.us/j/81239594414
Vanaf 10.00 is onze zoomruimte open. De viering begint om 10.30 uur.
Zet u een kaarsje en lucifers klaar?

Welkom
Fijn dat jullie er zijn. Mooi om jullie te zien, om elkaar te zien, ook al is het via een beeldscherm. Ik zit hier thuis op mijn werkkamertje, jullie zitten in je eigen huizen en toch zijn we dit moment met elkaar verbonden.  Dat is bijzonder is deze tijden waarin we steeds meer op onszelf worden teruggeworpen.
Vandaag zou eigenlijk een trektochtviering zijn met de Vlaamse theologe Griet Van Coillie.  Die trektocht vieringen waren bedoeld om onszelf uit te dagen en ook om de San Salvator in de stad een beetje op de kaart te zetten. Het loopt allemaal anders dan we dachten en hoopten. Ondanks vaccinatie, boosters, regels blijft Corona een groot deel van het maatschappelijk leven bepalen.
Als San Salvator willen we blijven zoeken naar wat er wel kan. Vandaag vieren we via ZOOM. Dat is soms een beetje rommelig, er gaat vast het een en ander fout met microfoons, met geluid wat het niet doet, camera’s die ons in de steek laten. Daar moeten we het maar even mee doen.  We gaan in deze zoomruimte met elkaar op zoek naar geestkracht. Oude woorden klinken hier, bekende en onbekende liederen. We zoomen straks in op een verhaal over Jezus, die in zijn geboorteplaats in de Synagoge oude woorden in de mond neemt en daarmee richting bepaald.
Laten we allemaal in onze eigen huizen een kaarsje aansteken. Kleine puntjes van licht en geestkracht.

Licht onsteken

 

Gebed
Eeuwige, bron van licht en leven, verwarm ons hart
verzacht onze hardheid, maak ons open, laat ons horen
doe ons verstaan, leer ons vertrouwen, spoor ons aan
verbind ons met elkaar, verweef ons met jou geest, maakt ons tot mensen naar jouw beeld en gelijkenis. Amen.

Lied
Bij u is de bron van het leven
en in uw licht zien wij het licht

We lezen Jesaja 61, 1-3
De geest van God, de EEUWIGE, rust op mij, want de EEUWIGE heeft mij gezalfd.Om aan armen het goede nieuws te brengen heeft hij mij gezonden, om aan verslagen harten hoop te bieden, om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan geketenden hun bevrijding, om een genadejaar van de EEUWIGE uit te roepen en een dag van wraak voor onze God, om allen die treuren te troosten, om aan Sions treurenden te schenken een kroon op hun hoofd in plaats van stof, vreugdeolie in plaats van een rouwgewaad, feestkledij in plaats van verslagenheid. Men noemt hen ‘Terebinten van gerechtigheid’, geplant door de EEUWIGE als teken van zijn luister.

Wist u dat ….
De terebint is in de bijbel een boom met betekenis. Bij zijn aankomst in Kanaän reisde Abram door tot de terebint en bouwde daar een altaar voor de Eeuwige. Terebinten trotseren de eeuwen. Zo’n boom zorgt voor een plek om te gedenken en verhalen te bewaren voor het nageslacht. Een terebint kan oud worden en kan zelfs in jaren van droogte groen blijven door zijn uitgebreide wortelsysteem. De tronk van een afgehouwen boom loopt gewoon weer uit en zo houdt de boom eeuwen stand.  “Terebinten der gerechtigheid …” worden mensen van God genoemd in deze Jesaja tekst.  De terebint is een beeld van kracht en onverzettelijkheid, hier dan ook nog gekoppeld aan gerechtigheid. Wie kan dat weerspiegelen?

Lied
Op wie wij wachten hoe dan ook:
die opricht wie is neergebogen,
die vrijmaakt wie is opgesloten,
een licht voor wie in donker gaan,
die mensen uit het dal zal halen,
Kind van mensen, kind van God.

Lucas 4, 14-21
Jezus keerde, gesterkt door de Geest, terug naar Galilea. Het nieuws over hem verspreidde zich in de hele streek. Hij gaf onderricht in de synagogen en werd door allen geprezen. Hij kwam ook in Nazaret, waar hij was opgegroeid, en volgens zijn gewoonte ging hij op sabbat naar de synagoge. Toen hij opstond om voor te lezen, werd hem de boekrol van de profeet Jesaja overhandigd, en hij rolde hem af tot de plaats waar geschreven staat:
‘De Geest van de Eeuwige rust op mij, want hij heeft mij gezalfd.
Om aan armen het goede nieuws te brengen heeft hij mij gezonden, om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan blinden het herstel van hun zicht, om onderdrukten hun vrijheid te geven, om een genadejaar van de Eeuwige uit te roepen.’
Hij rolde de boekrol op, gaf hem terug aan de dienaar en ging weer zitten; de ogen van alle aanwezigen in de synagoge waren op hem gericht. Hij zei tegen hen: ‘Vandaag hebben jullie deze schrifttekst in vervulling horen gaan.

Bezinning
Jezus terug op de plaats waar hij is opgegroeid. Bekend terrein. Even thuiskomen. Bij vader en moeder op bezoek en weer doen wat je altijd deed. Voor Jezus is dat op sabbat naar de synagoge gaan. Jezus wordt uitnodigt om te lezen en dan klinken de woorden van Jesaja die wij hier net ook hoorden. Armen goed nieuws brengen, wie gevangen is vrijmaken, binden zicht geven en onderdrukten van hun last bevrijden. Met deze woorden, verankerd in de Joodse traditie spreekt Jezus een missiestatement uit. Dit is waar ik voor sta. In de lijn de profeten is dit wat God van mij vraagt. Sterker nog dit wat ik ben, ten diepste. Jezus richt zich op armen, gevangenen, blinden, onderdrukten. Hij brengt het goed nieuws maar bovenal bevrijding. In de evangelies zien we Jezus aan het werk te midden van outcasts, zieken, engerds en mensen die buiten de boot vallen. Mensen die ploeteren, die fysiek, emotioneel, financieel en emotioneel de eindjes aan elkaar proberen te knopen. Jezus brengt bevrijding. Nieuwe adem, nieuw zicht, nieuwe kansen.  Vrijheid.
Vrijheid is een ingewikkeld begrip. Te vaak klinkt het in onze samenleving als een soort doorgeslagen individualistisch principe. Ik. Ik. Ik. Dat is niet de vrijheid die Jezus voorstaat. De vrijheid van Jezus is altijd een verbonden vrijheid, een gerelateerde vrijheid. De vrijheid die Jezus voorleeft is een vrijheid die niet alleen mij tot leven wekt, of alleen jou tot leven wekt, maar ook voor samenhang zorgt, relatie en verbinding. Niet alleen die arme, blinde, gevangene wordt heel, maar de hele samenleving knapt ervan op. Dan wordt vrijheid een gezamenlijke kracht. Dat ontstaat er ruimte waar de geest van God mensen -afzonderlijk en met elkaar verbonden- tot leven wekt.

Stilte |  Voor jezelf
Bevrijding. Verbinding. Geestkracht.  Wat betekenen die woorden voor jou? Voor ieder van ons afzonderlijk? Voor wat we samen zijn?

Lied Een schoot van ontferming is onze God.
Hij heeft ons gezocht en gezien
zoals de opgaande zon aan de hemel.
Hij is ons verschenen
toen wij in duisternis waren,
in schaduw van dood.
Hij zal ons voeten richten
op de weg van de vrede.

Voorbeden
Wij bidden om licht en geestkracht in alle hoeken van de wereld. Dat mensen vrijheid vinden in de verbondenheid met anderen.
Gij hart, Gij bron van leven, ontferm U over ons.
Gij adem, ziel van mensen, Ontferm U over ons.
Wij bidden voor hoop en leven voor vluchtelingen waar ook ter wereld. Dat zij een plek mogen vinden waar ze welkom en veilig zijn.
Gij vuur, dat voor ons uittrekt, ontferm U over ons.
Gij vlam, Gij licht in mensen, ontferm U over ons.
Wij bidden om vonken van bevrijding voor iedereen die worstelt met deze bizarre tijden. Dat we samen een wegvinden naar nieuwe kansen en mogelijkheden.
Gij woord, dat door ons mens wordt, ontferm u over ons.
Gij stem in ons geweten, ontferm U over ons.
Voor alles wat leeft in ons hart maken we hier ruimte.
Voor wie ziek zijn vragen we om kracht en bemoediging.
We bidden hier voor onze dierbare overledenen. Laten we het maar even stil maken en ruimte geven aan gemis, verdriet en alles wat niet gezegd kan worden. Stilte

Onze vader verborgen
Onze vader verborgen
uw naam worde zichtbaar in ons,
uw koninkrijk kome op aarde,
uw wil geschiede, een wereld
met bomen tot in de hemel,
waar water schoonheid en brood,
gerechtigheid is en genade –
Waar vrede niet hoeft bevochten,
waar troost en vergeving is
en mensen spreken als mensen,
waar kinderen helder en jong zijn,
dieren niet worden gepijnigd,
nooit één mens meer gemarteld,
niet één mens meer geknecht.
Doof de hel in ons hoofd
leg uw woord op ons hart
breek het ijzer met handen
breek de macht van het kwaad.
Van U is de toekomst kome wat komt.

Slotgedachte

Zullen we een bos beginnen?
Graaf een kuil
en plant je boom
voorzichtig
naast de mijne.
Kunnen ze elkaar
uit de wind houden
als het stormt
of in de zondagzon
samen zwijgen.
En als ze ’s avonds
door de wimpers
van hun twijgen
naar elkaar kijken
beginnen ze al
op een bos te lijken (Jaap Robbe)

Zegen
God zend ons nu dan op weg
als mensen die geloven,
de banden kunnen smeden,
die grenzen overschrijden,
die mildheid kunnen brengen,
die troosten en nabij zijn,
die vreugde kunnen geven,
die broeder en zuster durven zijn.

Zend ons dan nu op weg
als mensen die vertrouwen,
de toekomst tegemoet.

 

Licht in het duister viering 16 januari

SAN SALVATORGEMEENSCHAP 16  januari 2022

Voorbereiding Franneke Hoeks
Lectoren: Karel Bierlaagh & Maria Claessens  | Muziek: Melodiek

Licht in het duister

U kunt deze viering volgen via het YouTubekanaal van de San Salvator. Dat kunt u vinden via de volgende link: https://www.youtube.com/channel/UCgKq1QU2z2Iy48gT9lQ5UyQ .  De viering wordt daar in de loop van zaterdag op gepubliceerd.  U kunt dan de viering van dit weekend aanklikken. De link en de YouTube viering zijn natuurlijk ook te vinden op www.sansalvatorgemeenschap.nl bij de tekst van de viering. Wij wensen u een mooie viering toe.

Welkom

Deze week staan veel kerken stil bij wat hen verbindt. De wereldwijde viering tijdens de jaarlijkse Week van gebed voor eenheid van christenen is dit jaar voorbereid door christenen uit het Midden-Oosten. Zij hebben zich laten inspireren door het bezoek van de wijzen aan de pasgeboren koning, zoals beschreven in het Evangelie volgens Mattheüs: ‘Wij hebben zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om Hem te aanbidden.’

Er wordt altijd mooi pakket met gebeden en liedsuggesties gemaakt, waar we ook in deze San Salvator viering gebruik van maken.  Er is veel wat ons als kerken en geloofsgemeenschappen verdeeld: hoe we bijbel lezen, de taal van onze gebeden en  de liederen die we zingen. Toch hebben ook veel gemeen: we dromen van een betere wereld, lezen dezelfde verhalen en willen ons laten gezeggen door wat niet in woorden valt te vangen. In alle verschillen lijken we dat soms te vergeten.

We richten ons in deze viering op de ster, die de wijzen uit het oosten richting gaf. We lezen een psalm, we luisteren naar een oosterse hymne en spreken de geloofsbelijdenis van Nicea uit. Een viering in het kader van eenheid is je eigen grenzen een beetje oprekken en kijken wat het vreemde je brengt.

Een teken wat christenen uit alle windstreken met elkaar verbindt is het kruisteken. Laten we dat hier met elkaar maken.

We zijn bij elkaar in de naam van de vader, de zoon en de heilige geest.

Gebed
Eeuwige, u openbaart zich in uw schepping.
U nodigt alle mensen uit om in uw aanwezigheid te zijn.  Wij hebben de ster van Jezus in ons leven gezien,
zoals de wijzen deden en proberen in zijn spoor te leven. Als geschenk bieden wij Hem onszelf aan.
En wij vragen: wees met uw heilige Geest onder ons. Maak ons één als wij komen uit het Noorden en het Zuiden, uit het Oosten en het Westen, mannen en vrouwen, oud en jong.
Amen.

Lied bij u is de bron van het leven

Psalm 8 

HEER, onze Heer,
hoe machtig is uw naam
op heel de aarde.

U die aan de hemel uw luister toont –
met de stemmen van kinderen en zuigelingen
bouwt u een macht op tegen uw vijanden
om hun wraak en verzet te breken.

Zie ik de hemel, het werk van uw vingers,
de maan en de sterren door u daar bevestigd,
wat is dan de sterveling dat u aan hem denkt,
het mensenkind dat u naar hem omziet?

U hebt hem bijna een god gemaakt,
hem gekroond met glans en glorie,
hem toevertrouwd het werk van uw handen
en alles aan zijn voeten gelegd:
schapen, geiten, al het vee,
en ook de dieren van het veld,

de vogels aan de hemel, de vissen in de zee
en alles wat trekt over de wegen der zeeën.

HEER, onze Heer,
hoe machtig is uw naam
op heel de aarde.

Lied van het licht | Sint Ephrem 

Het licht van de rechtvaardigen
en de vreugde van de oprechten is Christus Jezus, onze Heer.
Geboren uit de Vader, heeft hij zich aan ons geopenbaard.
Hij kwam om ons te redden uit de duisternis
en ons te vullen met de straling van zijn licht.
De dag breekt aan,
de macht van de duisternis neemt af.
Vanuit het ware licht ontstaat
er voor ons het licht
dat onze verduisterde ogen verlicht.
Zijn glorie schijnt op de wereld
en verlicht de diepten van de afgrond.
De dood is uitgeroeid,
de nacht is verdwenen,
en de poorten van Sheol zijn gebroken.
Wezens die in de duisternis lagen van oudsher,
worden bekleed met licht.
De doden herrijzen uit het stof
en zingen omdat ze een Verlosser hebben.
Hij brengt redding en schenkt ons leven.
Hij stijgt op naar zijn Vader in de hoogte.
Hij zal terugkeren in glorieuze pracht
en zijn licht laten schijnen op hen die naar hem keken.

Overweging
We kennen allemaal het verhaal van de drie wijzen die een ster zagen, op weg gingen en het kind in de stal vonden.  Een kind als een koning. We lazen het verhaal in onze viering twee weken geleden.
Hoe zit het met ons gelovig richtingsgevoel?
Welke ster, welk lichtpunt doet ons op weggaan?
Durven we achter te laten wat ons dierbaar en vertrouwd is? Kunnen we anderen vinden op onze weg? Mogen we genieten van hoe anderen hun geloof beleven? Staan we open voor wat anders is?

Muziek

We bidden hier vandaag met elkaar een oude tekst.
Woorden ons niet altijd even vertrouwd
We bidden deze geloofsbelijdenis zoals hij in veel oosterse kerken klinkt.

Geloofsbelijdenis van Nicea | in de traditie van de Oosterse Kerken

Wij geloven in één God, de almachtige Vader,
Schepper van hemel en aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen;
en in één Heer, Jezus Christus, de eniggeboren Zoon van God,
geboren uit de Vader voor alle tijden, God uit God, Licht uit Licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet geschapen, één van wezen met de Vader, en door wie alles is geworden;
die om ons mensen en om ons behoud is neergedaald uit de hemel
en is vlees geworden, door de heilige Geest uit de maagd Maria en is mens geworden,
die ook voor ons is gekruisigd onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is,
en op de derde dag is opgestaan volgens de Schriften, is opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van de Vader, V en zal wederkomen in heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, en aan zijn rijk zal geen einde komen;
en in de heilige Geest, die Heer is en levend maakt, die uitgaat van de Vader,
die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt,
die gesproken heeft door de profeten.
En één heilige, katholieke en apostolische kerk.
Wij belijden één doop tot vergeving van de zonden.
En wij verwachten de opstanding van de doden en het leven in de wereld die komt. Amen.

Overweging
Die wijze mannen intrigeren me. Een ster achterna omdat die ster op iets ongekend belangrijks wijst. En dan ga je! Je zet zelf opzij, laat je vertrouwde omgeving achter je en gaat het licht achterna. Is dat  ook niet wat wij als gelovige mensen proberen te doe? Het licht achternagaan? Zoeken naar manieren om op onze manier ook weer licht uit te dragen. Welke geloofswoorden doen ons in beweging komen?

Geloofswoorden uit de gemeenschap

Wat is jouw/Uw geloofswoord dat richting geeft?

En als je je bestemming hebt bereikt wacht je een verrassing. Geen superevent, maar juist een klein ontwapend kindje, gekoesterd door de kersverse ouders. Niks groots. Niks majesteitelijks. En zij knielen en geven. Ze gaan door de knieën omdat ze beseffen dat God daar in dat kind te vinden is, in het weerloze kleine.

Lied Wek mijn zachtheid weer

Voorbeden
De wijzen kwamen uit het Oosten en zij brachten geschenken mee. Wij bidden vandaag voor alle christelijke gemeenschappen over de hele wereld in al hun verscheidenheid van eredienst en traditie.

De wijzen gingen op weg, een ster achterna.
Wij bidden, dat onze inspanningen om harmonie en dialoog te zoeken met andere religies mogen slagen. Eeuwige, geef ons nederigheid en geduld om met respect met anderen mee te gaan op hun reis.

De wijzen keerden langs een andere weg naar huis terug. Wij bidden voor onze kerken in deze veranderende wereld: Eeuwige help ons nieuwe en creatieve manieren te vinden om ons geloof zichtbaar te maken.

Na het bezoek van de wijzen trok de heilige familie als vluchteling door de woestijn naar Egypte.
Wij bidden voor alle vluchtelingen en ontwortelde mensen in deze wereld: Rust ons uit, Eeuwige, om gastvrijheid te tonen aan hen die van huis en haard verdreven zijn, en een warm welkom te geven aan hen die een veilige haven zoeken.

De eerste jaren van het leven van Jezus werden gekenmerkt door geweld en slachtpartijen op bevel van de dictator Herodes.  Wij bidden voor kinderen die leven op plaatsen in de wereld waar het geweld voortduurt en de gevolgen ervan tastbaar zijn: Inspireer ons om zonder ophouden onderdrukten te verdedigen en achtergestelden te beschermen.

Onze vader verborgen

Slotgedachte

Wat mij betreft weet ik niets zeker, maar naar de sterren kijken zet me aan het dromen.
– Vincent van Gogh

Zegen

Laat ons op weg gaan
als de koningen
vertrouwend op
eeuwig licht
dat ons wijst
de weg van
recht en vrede.

In de naam van de eeuwige
die we kennen als vader/moeder, zoon en heilige geest.

***

Meer weten over de week van gebed? Kijk op www.weekvangebed.nl

Genoten van deze viering?
We missen de collecte tijdens de viering.
Maak uw bijdrage over op NL96 INGB 0006 0407 13
t.n.v. San Salvator in Beweging

Ga anders denken

SAN SALVATORGEMEENSCHAP 9 januari 2022

Voorbereiding: Tony de Meulder
Lectoren: Toon van Mierlo & Maria Hoitink | Muziek: Melodiek

Ga anders denken

U kunt deze viering volgen via het YouTubekanaal van de San Salvator. Dat kunt u vinden via de volgende link: https://www.youtube.com/channel/UCgKq1QU2z2Iy48gT9lQ5UyQ .  De viering wordt daar in de loop van zaterdag op gepubliceerd.  U kunt dan de viering van dit weekend aanklikken. De link en de YouTube viering zijn natuurlijk ook te vinden op www.sansalvatorgemeenschap.nl bij de tekst van de viering. Wij wensen u een mooie viering toe.

 • Openingslied: Om warmte gaan wij een leven
 • Woord van welkom

Iedereen van harte welkom bij deze online viering van San Salvator. Wij vieren vandaag de doop van de Heer. Een doop niet ergens in een kerk, maar gewoon in de Jordaan, een rivier met stromend water. Water dat leven geeft!
Bij zijn doop in de Jordaan kwam de Geest over Jezus.
Voor Hem betekende dit een heel sterke innerlijke ervaring,
een Bron waaraan Hij zich levenslang kon laven.
Moge ook wij iets van die goddelijke kracht en inspiratie ervaren nu wij hier samen verbonden zijn.
In de naam van + de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.
Het vraagt extra sterkte om je in het dagelijkse leven
niet zomaar gedachteloos te laten meedrijven
met de slogans van onze moderne maatschappij,
maar om, integendeel, echt bewust in het leven te staan.
Het vraagt moed om jezelf van tijd tot tijd af te vragen:
wat betekent het voor mij om als gedoopte door het leven te gaan? Ben ik iemand die het geknakte riet niet breekt,
die recht brengt? Durf en kan ik anders gaan denken? Maken wij het stil en verbinden wij ons met de Eeuwige en met elkaar.

 • Lied: keer u om…
 • Openingsgbed

Eeuwige,
Jij zendt jouw welbeminde Zoon
als dienaar van gerechtigheid.
Hij schreeuwt niet,
Hij dwingt niet,
Hij nodigt uit.
Wij bidden Jou:
vervul ons met zijn gezindheid
die de zwakke mens niet breekt Amen.

 • Lezing: Jesaja 40. 1-11

1 Troost, troost mijn volk, zegt jullie God.
2 Spreek Jeruzalem moed in, maak haar bekend dat haar slavendienst voorbij is, dat haar schuld is voldaan, omdat zij een dubbele straf voor haar zonden uit de hand van de HEER heeft ontvangen.
3 Hoor, een stem roept: ‘Baan voor de HEER een weg door de woestijn, effen in de wildernis een pad voor onze God.
4 Laat elke vallei verhoogd worden en elke berg en heuvel verlaagd, laat ruig land vlak worden en rotsige hellingen rustige dalen.
5 De luister van de HEER zal zich openbaren voor het oog van al wat leeft. De HEER heeft gesproken!’
6 Hoor, een stem zegt: ‘Roep!’ En een stem antwoordt: ‘Wat zou ik roepen? De mens is als gras, teer als een bloem in het veld.
7 Het gras verdort en de bloem verwelkt wanneer de adem van de HEER erover blaast. Ja, als gras is dit volk.’
8 Het gras verdort en de bloem verwelkt, maar het woord van onze God houdt eeuwig stand.
9 Beklim een hoge berg, vreugdebode Sion, verhef je stem met kracht, vreugdebode Jeruzalem, verhef je stem, vrees niet. Zeg tegen de steden van Juda: ‘Ziehier jullie God!’
10 Ziehier God, de HEER! Hij komt met kracht, zijn arm zal heersen. Zijn loon heeft Hij bij zich, zijn beloning gaat voor Hem uit.
11 Als een herder weidt Hij zijn kudde: zijn arm brengt de lammeren bijeen, Hij vlijt ze tegen zijn borst, en zorgzaam leidt Hij de ooien.

 • Overweging

Troost, troost mijn volk, waar heb ik behoefte aan troost?
Ik denk dat velen van ons in deze tijd verlies ervaren. Verlies van zekerheden die voorheen normaal waren. De zekerheid van een vaste baan, gezondheid, sociale contacten, naar de viering kunnen. Nu is alles anders en moeten we wennen aan een “nieuw normaal”, terwijl we ervaren dat dit niet normaal is. Is er troost voor ons? Of zijn we als roepende in de woestijn?
Jesaja was roepende in de woestijn. Dat beeld van de roepende in de woestijn is doorgedrongen in onze taal. We bedoelen er iemand mee naar wie niet geluisterd wordt, iemand die tevergeefs roept. Maar toch… Jesaja werd wel gehoord. Een roepende in de woestijn houdt het verlangen wakker. Hij kan de woestijn tot een vruchtbaar gebied maken. Het is dus belangrijk om stem te geven aan je verlangen, om het onder woorden te brengen. Wat verlang jij? Wat verlang ik? Het zijn levensvragen, zingevingsvragen. In een tijd van beperking zoals nu leven die vragen misschien wel meer dan anders. De tijd van Jesaja was ook een tijd van beperking, maar toch heeft hij in zijn tijd een troostvolle boodschap voor de ballingen en voor Jeruzalem. De aankondiging van de terugkeer, een nieuwe tijd breekt aan. Laat wij blijven hopen op… die nieuwe tijd!

 • Lied: Alles wacht op u vol hoop

 Evangelielezing: Lucas 3. 15-16. 21-22

15         In die tijd leefde het volk in gespannen verwachting, en allen vroegen zich af of Johannes niet de Messias was,
16         maar Johannes gaf hun allen ten antwoord: `Ik doop u met water. Maar er komt iemand die krachtiger is dan ik; ik ben te min om de riem van zijn sandalen los te maken. Hij zal u dopen in heilige Geest en vuur.
21         Het gehele volk liet zich dopen, en zo ook Jezus. Tijdens zijn gebed opende zich de hemel
22         en daalde de heilige Geest in lijfelijke gedaante als een duif op Hem neer; er klonk een stem uit de hemel: `Jij bent mijn geliefde Zoon, in wie Ik vreugde vind.’
KBS Willibrord 1995

 • Overweging

In de liturgie zitten er maar een paar weken tussen Jezus’ geboorte en zijn doop in de Jordaan. In werkelijkheid waren het dertig jaar, waarover nauwelijks iets bekend is. En toch mag je met een zeker recht zeggen dat die jaren de belangrijkste van zijn leven zijn geweest. Immers de dingen die hij later verkondigde, zijn manier van leven, zijn spreken over God en zijn omgaan met mensen, dat alles moet Hij thuis hebben opgedaan; daar moet hij de mens zijn geworden over wie wij nu nog spreken. Thuis, van zijn ouders Maria en Jozef heeft Hij leren vertrouwen op God; en daar ook moet Hij hebben leren houden van mensen. In die jaren is zijn visie gegroeid op de toekomst en de weg daarheen. Voordat Hij met zijn gedachten naar buiten wilde treden, liet Hij zich dopen door Johannes. En tijdens dat gebeuren – lezen we bij Lucas – scheurde de hemel open en klonk er een stem: jij bent mijn liefste zoon; in wie ik vreugde vind. Dat wil zeggen: Je bent een mens naar mijn hart. Eigenlijk zegt God dat tegen iedere dopeling, Jij bent mijn liefste zoon, mijn liefste dochter. Ik heb met regelmaat kindjes gedoopt, ik voel mij dan verbonden met Johannes de doper. Ik doop namelijk ook alleen met water, en ik zeg bij die doop. Dit is jullie kind, maar het is niet jullie bezit, het is een kind van God. Jullie mogen hem of haar het beste geven. En opvoeden tot een mens in wie God zijn vreugde vind. Met het ritueel van de doop zet je samen met de aanwezige gemeenschap het kind en de ouders op weg. Tijdens het schrijven van deze overweging komt er een jeugdherinnering boven. Ik vond het als kind, maar ook nu nog heerlijk om een Bastognekoekje in de koffie te dopen. Maar van mijn moeder mocht ik dat niet, ik zou een kunnen knoeien. Maar het is een prachtig beeld van wat de doop betekend. Het Bastognekoekje dat in je koffie of thee ‘gedoopt’ hebt, blijft een koekje, maar veranderd toch wat van smaak en … het koekje is dan zachter geworden. Wat zou het mooi zijn, als wij door ons doopsel, ook mogen ervaren dat we daardoor in verloop van tijd wat meer zachtaardige mensen mogen worden. Wij kunnen ook iemand zijn die niet schreeuwt, die niet luidkeels in het openbaar roept, niet op de voorgrond treedt, maar gewoon doet wat moet worden gedaan. Wij kunnen gaan in het voetspoor van Jezus, dat is hem genoeg. En de riem van zijn sandaal, die kan hij zelf ook wel vastmaken, daar heeft hij niemand voor nodig. Laat ons anders gaan denken, laat ons leven  vanuit de bron die leven is…

 • Lied: Bij u is de bron van het leven

 Voorbede + acclamatie Kom over ons met uw geest

-God van mensen,
Jij die blij bent met elke mens die geboren wordt,
wij danken Jou dat we mogen zijn wie we zijn.
Help ons te groeien in mens-zijn
opdat wij steeds meer die geliefde mens worden
zoals Jij ons hebt bedoeld.

-God van mensen,
wees bij jouw mensenkinderen die niet gewenst zijn.
Dat zij mensen mogen ontmoeten bij wie ze welkom zijn.
Dat ze mogen zijn wie ze zijn,
en ervaren dat Jij er ook voor hen bent.

-God van mensen,
wees bij ons zoals wij hier samen verbonden zijn
en open onze ogen voor mensen in nood.
Inspireer ons, vuur ons aan
en zegen ons met jouw Geest,
alle dagen van ons leven.

 1. Onze Vader

Bron van Zijn, die ik ontmoet in wat mij ontroert,
Ik geef jou een naam opdat ik jou een plaats kan geven in mijn leven.
Bundel jouw licht in mij – maak het nuttig.

Vestig jouw rijk van eenheid nu,
jouw enige verlangen handelt dan samen met het onze.
Schenk ons wat we elke dag nodig hebben aan brood en aan inzicht.
Maak de koorden van fouten los die ons vastbinden aan het verleden,
opdat wij ook anderen hun misstappen kunnen vergeven.
Laat oppervlakkige dingen ons niet misleiden.
Uit jou wordt geboren:
de alwerkzame wil,
de levende kracht om te handelen,
en het lied dat alles verfraait
en zich van eeuw tot eeuw vernieuwt. Amen.

 Slotgedachte:

Gedoopt zijn
is bevrijding mogen ervaren.
De toekomst krijgt kansen in je.
De kracht van het Goede haalt het.

Gedoopt zijn
is altijd opnieuw ja zeggen tot Gods Geest
in jezelf en in anderen.

Gedoopt zijn
is een constante opgave van solidariteit
tot in het verliezen toe.

Gedoopt blijf je heel je leven .
Het is een verbond tussen jou en de goede Geest van God.
Wat een geluk, wat een dynamiek!

 • Zending en zegen

Geloof maar dat het kan, een nieuwe wereld.
Want kijk eens naar je handen.
Handen heb je om te delen van je eigen overvloed.
En kijk eens naar je voeten.
Die heb je gekregen om ermee op weg te gaan
naar mensen die jou nodig hebben.
Na zijn doop ging Jezus ook naar de mensen toe.
Laten wij, als gedoopten in zijn naam,
zijn voorbeeld volgen
en moge dan Gods zegen ons vergezellen
in de naam van + de Vader, de Zoon en goede Geest. Amen.

 • Slotlied: Dat een nieuwe wereld komen zal

Dat een nieuwe wereld komen zal waar brood genoeg en water stroomt voor allen.
Dat een nieuwe wereld komen zal waar brood genoeg en water stroomt voor allen.

Daar bouwen wij veilige buurten, wonen dooreen
in wijken van vrede in schaduw van bomen.

Geen kinderen zullen daar sterven, oude mensen
maken hun dagen vol
en jonge mensen zullen daar pas op hun honderdste sterven.

Wij zullen niet voor de leegte zwoegen,
geen kinderen baren voor de verschrikking.
De wolf en het lam zullen weiden tesamen. Wij leren de oorlog af.

Wij zullen niet voor de leegte zwoegen,
geen kinderen baren voor de verschrikking.
De wolf en het lam zullen weiden tesamen. Wij leren de oorlog af.

Dat een nieuwe wereld komen zal waar brood genoeg en water stroomt voor allen.
Dat een nieuwe wereld komen zal waar brood genoeg en water stroomt voor allen.

GOD LAAT ZICH ZIEN viering 2 januari Driekoningen

2 jan. 2022
GOD LAAT ZICH ZIEN
Tekst: Truus van Kaam
Voorwoord bij de viering van Driekoningen
Driekoningenviering voor bij een (brood)maaltijd.
Deze zondag vieren we de Verschijning des Heren, Epiphanie. Voor de Oosterse kerken is dit het Kerstfeest,
Jezus is gekomen voor alle mensen. De Wijzen uit het Oosten symboliseren de wereldbevolking.De geboorte in een stal staat nu niet centraal, maar drie wijze zoekende mensen.
Zij zijn op zoek naar de Redder, de Vredesvorst, naar iemand die anders dan andere heersers of koningen een doorbraak forceert -geweldloos en zonder eigen belang- die voorrang geeft aan de “kleinen”, mensen die tekortkomen , op welke manier dan ook.
Deze doorbraak wordt het unique sellingpoint, het bijzondere van het christen-zijn.Het echte leven komt in dit feest aan het licht. De verschillen in kansen, levenssituaties, waardering, liefde, gezondheid….vul maar aan.Vandaag geen beelden, maar off-line in gesprek met jezelf en met de ander met wie je je gedachten wilt delen.
De beelden dragen we al bij ons, in ons hoofd en in ons hart. Je wordt uitgenodigd die tevoorschijn te roepen.Wat is het idee?
Ik heb van de teksten voor de live-viering een thuisviering gemaakt, die geschikt is voor alle leeftijden.
Het is, denk ik, een goed idee om aan de broodmaaltijd te vieren. Een bijzonder ontbijt of lunch.
Je kunt de viering in één keer “gebruiken”, maar ook in gedeelten zodat je meerdere dagen een bezinning hebt.Er staan af en toe één of meer vragen om je op gang te helpen. Sommige teksten zijn ook te zingen op de melodie van een bekend kerstlied, je kunt ze natuurlijk ook lezen. Deze teksten zijn van Jan van Opbergen.Tip: lees hardop en doe om de beurt een couplet.Voor wie alleen is: Je kunt iemand uitnodigen om samen te vieren en een broodje te eten. Als je dat te spannend vindt kun je ook met iemand afspreken om allebei de telefoon op tafel te leggen en zo op afstand toch samen te vieren. Alleen, in alle rust kan natuurlijk ook.Ik wens jullie veel inspiratie en Gods zegen,
Truus van Kaam

God laat zich zien.
Een oud lied dat alvast het evangelie vertelt:
Drie driekoningen zagen een sterre, een sterre van wondere pracht:
De sterre van Jacob, het teken, zolang aan de hemel verwacht.

Zij repten zich heen int geleide der ster, die zij hadden aanschouwd,
Naar ’t land van de Joden met giften van mirrhe, van wierook en goud.

Toen zij te Jeruzalem kwamen, verdween er de sterre meteen
Zij gingen naar koning Herodes en vroegen: ‘waar moeten wij heen?’

Waar is er de Koning geboren, wiens sterre wij hebben aanschouwd?
Wij zijn ter aanbidding gekomen met mirrhe, met wierook en goud.’


En toen zij dat hadden vernomen: ‘naar Bethlehem moet ge dan gaan,’
Vertoonde zich weder de sterre, en reisden zij blijde weer aan.

Zij vonden het koninklijk Kindje en knielden aanbiddend terneer,
Met goud en met wierook en mirrhe en keerden vol dankbaarheid weer.

Evangelie volgens Matteüs 2,1-12
Toen Jezus te Bethlehem in Juda geboren was ten tijde van koning Herodes kwamen er wijzen uit het oosten te Jeruzalem en vroegen: Waar is de pasgeboren koning der Joden?
Want wij hebben een ster in het oosten gezien en zijn gekomen om Hem onze hulde te brengen.
Toen koning Herodes dit hoorde, werd hij verontrust en heel Jeruzalem met hem.
Hij riep alle hogepriesters en Schriftgeleerden van het volk bijeen en legde hun de vraag voor, waar de Christus geboren moest worden. Zij antwoorden hem: Te Bethlehem in Juda.
Zo immers staat er geschreven bij de profeet:
En Gij, Bethlehem landstreek van Juda,
Gij zijt volstrekt niet de geringste onder de leiders van Juda,

Want uit u zal een leidsman tevoorschijn treden,
Die herder zal zijn over mijn volk Israël.

Toen ontbood Herodes in het geheim de Wijzen en vroeg hun nauwkeurig naar de tijd waarop de ster verschenen was.
Daarop zond hij hen naar Bethlehem met de opdracht: Gaat een zorgvuldig onderzoek instellen naar dat Kind, en wanneer gij het gevonden hebt, bericht het mij dan, opdat ook ik hulde kan gaan brengen.
Na de koning aanhoord te hebben vertrokken zij. En zie de ster die zij in het oosten gezien hadden ging voor hen uit totdat zij boven de plaats waar het Kind zich bevond stil bleef staan. Op het zien van de ster werden zij vervuld van overgrote vreugde.
Zij gingen het huis binnen, zagen er het Kind met Zijn moeder Maria en op hun knieën neervallend betuigden zij het hun hulde.
Zij haalden hun schatten tevoorschijn en boden het geschenken aan: goud, wierook en mirre. In een droom van Godswege gewaarschuwd niet meer naar Herodes terug te keren, vertrokken zij langs een andere weg naar hun land.

Om over na te denken: die wijzen waren op zoek naar iets wat voor hen van betekenis kon zijn. Zij hadden er een vermogen voor over!

Hoe kijk jij naar de zoekers in deze wereld? Gelukszoekers, wie zijn dat volgens jou? Wat en waar zoek je zelf?

Lezing Psalm 72

Er zou van godswege een koning komen.
Een koning!
Om orde te stellen op zaken, onkreukbare rechtspraak voor allen,
Opgetild de vernederden,
Vreemdeling geëerbiedigd,
Mensenrechten gewaarborgd:
Van Godswege een koning.
Vrede de bergen, de dalen
Vrede het graan op de akker
Schoven gerechtigheid, brood
Op de planken der armen.
Er zou een helper, een Godsmens-
Arme, je schreeuwde om hulp
Nu is je helper gekomen
Vrouwe hier is uw helpman.

Er zou, als dauw over rozen,
Genezing zijn voor de zieken,
Grote schoonmaak van zielen
Vrijkoop van kostbaar bloed:
Uittocht uit slavenhuizen
Tirannen van hun tronen
Een thuisland voor de ontheemden
Een taal van vrede en hoop.

Er zou een gezalfde komen
Op de rug van een ezeltje
Overal heen waar mensen
Worden geschonden- hij zou
Hun wonden verbinden, hun ogen
Doen oplichten, hij zou de wanhopigen zoeken:
Hij zal ons zoeken en vinden.

Vrede de kopermijnen
Vrede de olievelden
Vrede de zwanenmeren
Vrede de regenwouden
Zou het worden God weet-
Vrede de naam van de koning,
Moge zijn koninkrijk bloeien,
Vrede voor jou en voor jou

Zou het worden en blijven
Mensen tot rust gekomen
Pleinen van hemelse vrede,
Amen zou het, ja amen.
Wij die dit zingen, wat zullen
Wij hopen, huilen en smeken?
Kom toch haastig, vandaag nog
En de dood zal niet meer zijn.

(Uit 150 psalmen vrij H. Oosterhuis)

In deze psalm , die wij kennen naar de beginregels:” voor kleine mensen is Hij bereikbaar..”
worden mensen en situaties benoemd de om bevrijding en redding smeken.

Naar welke regels gaat jouw hart uit?
Je kunt niet de hele wereld redden.

Als ieder aan een onderdeel van het leven zijn/haar aandacht geeft kunnen we samen het verschil maken.

Niet alleen christenen werken aan een betere wereld. Kijk eens om je heen…..
Er zijn zoveel goede initiatieven. Kun je daar ook inspiratie in vinden?
Klein Magnificat (melodie: midden in de winternacht..)
Grote goedheid, God ben Jij, Midden onder mensen,
Want Jij maakt de armen vrij en vervult hun wensen.
Langzaam, zeker komt Jouw tijd: alle wegen omgeleid.
Wie vooraan wou staan zal dan achtergaan
En voortaan, bovenaan zal de arme leven en de toon aangeven.Groot zal zijn het klein verhaal van de allerminsten.
Door zal zijn de koopmanstaal van profijt en winsten.
Langzaam, zeker komt jouw tijd: alle wegen omgeleid.
Wie vooraan woe staan zal dan achtergaan
En voortaan, bovenaan zal de arme leven en de toon aangeven.Stap voor stap en voet bij stuk zul Jij verder komen,
Tot de aarde met geluk vol begint te stromen.
Langzaam, zeker komt Jouw tijd: alle wegen omgeleid.
Wie vooraan wou staan zal dan achtergaan
En voortaan, bovenaan zal de arme leven en de toon aangeven.Voorbede: ik bid voor……
Onze Vader

Tot slot (Melodie: er is een roos ontsprongen)

Jij, diep in ons verscholen.
Jij, ziel van alwat leeft,
Die ons verbindt met morgen
En met wat is geweest.
Jij maakt ons heel en één –
De minsten mens geborgen,
O, god door alles heen.

Wij zijn om Jou verlegen,
O, God in ons bestaan.
Maak ons jou toegenegen,
Help ons te doen jouw naam.
Maak ons toch heel en goed –
De minste mens geborgen,
O, God die leven doet.

Wij bidden om bevrijding
Uit onze eenzaamheid,
Om gloed van nieuwe tijding
In deze kille tijd.
Maak ons weer heel en waar –
De minste mens geborgen,
O, God, wij met elkaar.

Gods Zegen voor jou.