Adviesraad

Algemene informatie over de Adviesraad van de vereniging San Salvator in Beweging


Wie zitten in de Adviesraad?

In de Adviesraad zitten zowel leden vanuit een werkgroep als leden op persoonlijke titel.
In de bijlage bij deze algemene informatie is een overzicht opgenomen van de leden van de Adviesraad. Voor informatie, vragen of om een reactie te geven ten aanzien van agendapunten kunnen belangstellenden zich wenden tot de leden. Het emailadres van de Adviesraad is: AdviesraadSSIB@gmail.com.

Wat doet de Adviesraad?

De Adviesraad adviseert gevraagd en ongevraagd het bestuur van de vereniging San Salvator in Beweging (SSiB).

Vergaderingen
De Adviesraad vergadert in de regel 6 keer per werkjaar.
De vergaderingen zijn steeds op donderdagavond vanaf 19:30 uur in Cello.

De vergaderingen zullen worden aangekondigd in de agenda van de website van SSiB.

De agenda zal tenminste 1 week voorafgaand aan de vergadering worden verzonden naar de leden van SSiB
en ook worden neergelegd bij de ingang van Cello.
(Concept)verslagen van vergaderingen worden openbaar gemaakt door deze naar de leden van SSiB te verzenden.

Publieke tribune
De vergaderingen zijn openbaar. Belangstellenden en leden van de vereniging SSiB kunnen vergaderingen van de Adviesraad bijwonen vanaf de publieke tribune.
De vergaderopstelling is een gesloten carré waarbij de zijde tegenover de voorzitter de publieke tribune vormt, die bestemd is voor toehoorders.
Alle aanwezigen bij een vergadering, leden en toehoorders, kunnen deelnemen aan de bespreking van agendapunten. De leden van de Adviesraad nemen besluiten. Niet-leden zijn toehoorder bij het vaststellen van de agenda en van het verslag.

Inspreken
Belangstellenden en leden van de vereniging SSiB kunnen hun mening geven over onderwerpen die op de agenda staan. Aan insprekers wordt gevraagd om voorafgaand aan de vergadering bij de secretaris te melden dat men gebruik wil maken van deze mogelijkheid. Dit kan zowel mondeling, telefonisch of per e-mail (AdviesraadSSIB@gmail.com). Om te zorgen dat vergaderingen soepel verlopen wordt aan insprekers gevraagd hun reactie helder en beknopt te formuleren. Om te zorgen dat ingebrachte reactie ook goed wordt weergegeven in het verslag van de vergadering wordt gevraagd de reactie ook schriftelijk aan te leveren bij de secretaris.

 • Samenstelling Adviesraad per mei 2018
  Leden vanuit een werkgroep:
  • Hans Waegemakers ————Koren
  • Maria van den Dungen ——–Facilitair / siergroep / koffiegroep / voorganger
  • Maria Claessens —————-Salvatrix / lector, bij diens afwezigheid; Maria Hoitink
  • Henny Schiffer —————–Facilitair / inruimen en opruimen, bij diens afwezigheid; Ans Mettes
  • Karel Bierlaagh —————-Afscheidsvieringen
  • Zuster Anastasia—————Gastvrouwen
  • Franneke Hoeks —————Pastoraatsteam
  Leden op persoonlijke titel:
  • Ton Vreeburg
  • Adri Bosch
  • Jan de Koning

Onafhankelijk voorzitter en secretaris:
•   Karel Bierlaagh ————-voorzitter
•   Jan de Koning—————waarnemend secretaris

Waarnemers:
• Rinus van der Heijden ——-waarnemer vanuit het bestuur SSiB