Actueel

Teken van hoop

Uitnodiging.
Iedereen mag een teken van hoop in te sturen voor de Nacht van de Hoop. Het kan een mooie tekst zijn, een beeld, een verhaal, alles mag. Wat raakt u? Wat geeft jou hoop?
We willen deze berichten van hoop, deze tekenen van hoop een plaats geven in het programma.
Iedereen mag zijn verhaal, het beeld, die mooie woorden meenemen als ze naar de Nacht van de Hoop komen. Ze kunnen ook al gemaild worden naar nachtvandehoopdenbosch@gmail.com.
Van harte uitgenodigd!

De angst overwonnen

Elk blad ademt de boom tot leven

De angst overwonnen
17 en 18 maart 2018

voorganger: Gepke Kerssen en Greet van Steenderen
zaterdag: cantor Gerard van de Weijer, pianist Cor Rademaker
zondag: m.m.v. de Cantorij o.l.v. Peter Paul van Beekum, pianist Steven van Gool

Openingslied: za en zo. Heer onze Heer

We steken een kaarsje aan voor Frans Vernooy. Hij is op 11 maart overleden.

Welkom

De angst overwonnen is het thema.
We luisteren naar Beatrice uit Zambia die de angst om de gevolgen van haar HIV-besmetting overwint en naar het evangelieverhaal over de graankorrel die door te sterven juist leven brengt.

Openingsgebed


God die leven geeft
Soms lijken wij op graankorrels
met een harde schil als bescherming
Maak die harde schil zacht
Roep het leven in ons tevoorschijn
dat wij ons durven toevertrouwen aan uw licht

Lied
zaterdag: Naar u gaat mijn verlangen Heer
zondag: Een schoot van ontferming

Eerste lezing, uit het Vastenproject:

Met ons Vastenproject steunen wij het Households in Distress-programma in Zambia, regio Mbala. Het programma is bedoeld om de impact van HIV/aids te verminderen via voorlichting en goede gezondheidszorg en door mensen te helpen in hun eigen levensonderhoud te voorzien.
Beatrice Chikwanda is één van de deelnemers aan het programma. We luisteren naar haar verhaal.

Beatrice Chikwanda (42) woont met haar man en zes kinderen in de sloppenwijk van Mbala in Zambia. Beatrice werkt in het seizoen als koffieplukker op de nabijgelegen koffieplantage; de rest van het jaar probeert ze op andere manieren geld te verdienen, bijvoorbeeld door vis te verkopen. Haar man verdient ook geld, maar besteedt dat vooral aan alcohol voor zichzelf. Ze heeft het moeilijk: “Er is te weinig te eten thuis, ik red het niet. We zijn aan het overleven. Ze is ervaringsdeskundige: “Tijdens mijn laatste zwangerschap bleek ik seropositief te zijn. Ik kon het niet geloven en was in eerste instantie in grote ontkenning. In de eerste jaren van de hiv-epidemie gingen mensen dood en ik wilde mijn kinderen niet achterlaten. Ik kreeg medicijnen die ik tot de bevalling moest slikken om te helpen voorkomen dat mijn baby geïnfecteerd zou raken. Na de bevalling bleek mijn dochter in orde te zijn en toen pas begon ik te huilen – ik voelde me zo schuldig, dat ik dood zou kunnen gaan en mijn baby moest achterlaten.”
Beatrice besloot wel om met zichzelf en haar situatie aan de slag te gaan. Ze werd lid van een van de lotgenotengroepen van het HID-programma:  Ze is blij dat ze destijds de stap heeft gezet: “Ik heb hier veel geleerd en nu geef ik zelfs anderen les. Ik vind het belangrijk om een rolmodel te zijn, want ik ben zelf ook bemoedigd en geholpen door anderen. Dankzij de groep heb ik mijn status kunnen verwerken en accepteren. Erover praten met elkaar helpt om het stigma te laten verdwijnen. Ik beschouw hiv inmiddels als een ziekte als alle andere ziektes, zoiets als suikerziekte of astma.”
Beatrice wil graag een training volgen via het HID-programma om te leren hoe ze meer inkomen kan verwerven en daarmee beter voor haar kinderen kan zorgen. Via onze Vastenactie steunen we de training van 300 mensen als Beatrice.

Lied
zaterdag: Groot is de wereld
zondag: Naar u levende keert mijn ziel

Voor de lezing
Het is bijna joods Paasfeest, het feest van de bevrijding uit Egypte. Mensen overal vandaan, ook uit het buitenland, zijn naar Jeruzalem gekomen om het feest te vieren. Ook Jezus is in Jeruzalem.

Evangelielezing Johannes 12,20-33
Nu was er ook een aantal Grieken naar het feest gekomen om God te aanbidden. Zij gingen naar ​Filippus​ uit Betsaïda in Galilea en vroegen hem of ze ​Jezus​ konden ontmoeten. Filippus​ ging dat tegen ​Andreas​ zeggen en samen gingen ze naar ​Jezus. Jezus​ zei: ‘De tijd is gekomen dat de ​Mensenzoon​ tot majesteit wordt verheven. Waarachtig, ik verzeker u: als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft het één graankorrel, maar wanneer hij sterft draagt hij veel vrucht. Wie zijn leven liefheeft verliest het, maar wie in deze wereld zijn leven haat, behoudt het voor het eeuwige leven. Wie mij dient moet mij volgen: waar ik ben zal ook mijn dienaar zijn, en wie mij dient zal door de Vader geëerd worden. Nu is mijn ziel verbijsterd. Wat moet ik zeggen? Vader, laat dit ogenblik aan mij voorbijgaan? Maar hiervoor ben ik juist gekomen. Laat nu zien hoe groot uw naam is, Vader.’ Toen klonk er een stem uit de hemel: ‘Ik heb mijn grootheid getoond en ik zal  zijn grootheid weer tonen.’ De mensen die daar stonden en dit hoorden zeiden: ‘Een donderslag!’ Maar er waren er ook die zeiden dat het een ​engel​ was die tegen hem gesproken had. Jezus​ zei: ‘Die stem heeft niet voor mij gesproken, maar voor u. Nu wordt het oordeel over deze wereld geveld, nu zal de heerser van deze wereld uitgebannen worden. Wanneer ik van de aarde omhoog geheven word, zal ik iedereen naar mij toe halen.’ Daarmee bedoelde hij de wijze waarop hij zou sterven.  

Acclamatie
zaterdag: Wie als een god wil leven
zondag: Gij moet het eenzaam laten

Overweging
Het lijkt in deze lezing wel een beetje goede Vrijdag , Pasen, Hemelvaart en Pinksteren tegelijk. Jezus praat over sterven dat niet het einde is, maar een nieuw begin van leven. Geen mislukking, maar iets dat toekomst heeft. Wat er gebeuren gaat reikt verder dan Israël alleen, heeft betekenis voor heel de wereld. Alles valt samen in dat ene moment. Misschien kent u dat wel: dat je handelt en zo zeker weet dat dit het enige goede is. Dat je iets zegt, omdat er iemand moet zijn die de negatieve spiraal doorbreekt. Dat je op bezoek gaat bij iemand die dat nu nodig heeft, terwijl je eigenlijk geen tijd hebt. U hebt ook vast wel meegemaakt dat je niet altijd populair wordt, als je iets goeds doet. En toch … je kunt niet anders. Soms kunnen de gevolgen nog ernstiger zijn: Iemand die zonder erbij na te denken in het water springt. Iemand die filmt wat er in Syrië gebeurt. Levensgevaarlijk, maar… iemand doet het, want nu moet het gebeuren. Het uur is gekomen en jij bent het die zich daartoe geroepen voelt. Het is een keuze voor het goede, voor liefde, vrede, recht, voor leven op een plek waar het leven verdwenen lijkt. Deze mensen zijn als graankorrels die bereid zijn om te sterven, voor het leven van anderen, voor het leven zelf. Het is een prachtig beeld, dat van de graankorrel. Een harde schil die het zaad beschermt, tegen droogte bijvoorbeeld of tegen de winterkou. Van binnen vol kiemkracht, levenskracht. Op het juiste moment barst de schil, gaat het zaad kiemen, komt er leven tevoorschijn. Daarvoor moet het zaad wel in goede aarde gevallen zijn. Als mens lijk je op een graankorrel. Je kunt op jezelf blijven met een schil om je heen. Soms is dat nodig. Jezus trok zich soms terug als het verbale geweld  van de schriftgeleerden hem te veel werd. En ook wij kunnen niet altijd open en kwetsbaar zijn. Maar nu is het moment gekomen. Het kan niet anders. Nu laat je zien wie je  bent, je ziel, je zuiverste zelf. Uit de komst van de Grieken weet Jezus dat nu het moment daar is. Heel de wereld kijkt mee naar wat er gaat gebeuren. Je zou het een strijd tussen goed en kwaad kunnen noemen. Een gevecht waarin ook de omstanders betrokken zijn. Want: aan wiens kant sta jij? Ben jij zo’n graankorrel die op zichzelf blijft? Jezus zegt dat dit het beslissende moment is. Die bittere vrijdag waarop het goede gedood wordt. Waar sta jij? Weet jij wat waarheid is? Wie God is? Ben jij het die weg vlucht? Of ben jij Simon van Sirene die helpt dragen? Veronica die de tranen droogt? Blijf jij of ik bij de mensen in Syrië of wend ik mijn ogen af. Blijf ik jaren en jaren lang die zieke vrouw bezoeken, die man met alzheimer? Wat doe jij, wat doe ik als het er echt op aankomt. Waar kiezen wij dan voor als geloofsgemeenschap?
Ook als gemeenschap zijn we een graankorrel. We worden door anderen gezien als een kritische, levendige en diaconale geloofsgemeenschap. Dat is onze naam en onze buitenkant. Maar hebben we genoeg levenskracht, vragen we ons af, kunnen we die naam nog wel waar maken? We hebben te weinig mensen in het Pastoraatsteam, in het Bestuur, de Adviesraad en voor allerlei praktische zaken.
Durven we te geloven in de toekomst van de graankorrel, van onze gemeenschap? Een graankorrel die leven brengt in onze stad, een geloofsgemeenschap met toekomst. Durft u/jij te zeggen: dit is wie ik ben. Dit is wat ik heb en wat ik geef om geloofsgemeenschap te zijn, vandaag en in de toekomst. Durven wij te vertrouwen dat het er toe doet dat wij er zijn? Dat zachte krachten er toe doen in een samenleving die soms zo hard kan zijn. Wat maakt dat onze schil barst? Dat onze zachtheid, onze kwetsbaarheid, maar ook onze levenskracht zichtbaar wordt? Dat we het aandurven, wat het ons ook kost? Wat wekt mijn zachtheid? Wat doet mijn schil openbarsten?
Het heeft voor mij te maken met geraakt worden door de nood van de ander en met het vertrouwen dat het leven ten goede kan keren. Dat er levenskracht is, in mij en in de ander, in de geloofsgemeenschap. Dat je vanuit het donker van de aarde naar het licht kunt groeien. Het heeft ermee te maken dat mijn vertrouwen gegrond is. De Eeuwige is voor mij de grond waarop ik sta, de goede aarde waaraan ik mij kan toevertrouwen. De geloofsgemeenschap is de plaats waar ik daarvan gehoord heb. Daar klinken oude verhalen en daar heb ik gezien dat ze waar werden, opnieuw gebeuren in de levens van mensen, ook in mijn leven. Niet dat ik altijd open ben. Soms pantser ik mij. Dan heb ik de verhalen nodig die mijn pantser openbreken. De bijbel als mijn gesprekspartner, maar ook mensen die zelf graankorrel durven zijn. Zoals Beatrice in Zambia, die zich durfde toe te vertrouwen aan de toekomst en nu ook aan anderen toekomst geeft. Ze maken indruk, mensen die desnoods hun leven ergens voor over hebben. Het zijn geen verliezers, maar gróte mensen.
Het leven van Jezus loopt gevaar, maar loslaten waar hij voor geleefd heeft, dat is erger. Daar zou zijn ziel aan kapot gaan. Dit is het moment om te kiezen voor het leven. Voor een heel andere wereld waarin mensen leven in verbondenheid met elkaar. Waar ze durven breken, hun zachtheid laten zien, durven delen. Jezus laat daarmee God zien aan Israël en in de Grieken aan heel de wereld. Het feest van de bevrijding uit Egypte geeft hem het vertrouwen dat de Eeuwige ook nu, op dit kritieke moment en bij die moeilijke weg, aanwezig is.  Er klinkt een stem uit de hemel die hem daarin bevestigt. De Eeuwige is een God van mensen, die je vanuit het donker van de aarde doet groeien naar het licht, waar je verder mag groeien, bloeien en vrucht dragen.

Geloofslied
zaterdag: Roept God een mens tot leven
zondag: Hij die gesproken heeft

We maken de tafel klaar.
We leggen onze gaven op tafel, niet alleen het geld van de collecte, maar ook onze inzet die van deze gemeenschap een geloofsgemeenschap maakt, onze gaven die we delen met elkaar en voor wie ons nodig heeft.

Voorbeden met als acclamatie
zaterdag: Jij die onze gedachten raadt
zondag: Bless the lord

God van liefde schepper van licht en leven,
wij vragen vandaag uw aandacht voor:
journalisten en de mensen die voor ons dagelijks het nieuws selecteren.
Dat zij in vrijheid en onafhankelijkheid hun werk kunnen doen.
en daarbij ook oog houden voor het goede nieuws dat er is in de wereld.
Geef ons hoop en verlangen naar het goede
laat ons bidden:
God van liefde,
die tot ons komt als een weg naar leven
wij vragen u om inzicht en wijsheid voor mensen die leiding geven en verantwoordelijkheid dragen in kerk en maatschappij,
dichtbij en ver weg.
Laat de beslissingen die zij nemen leiden tot vrede en saamhorigheid in deze wereld.

Laat ons bidden:
In het kader van onze vastenactie denken wij vandaag aan:
Beatrice uit Zambia en haar lotgenoten.
God van liefde geef deze mensen kracht en doorzettingsvermogen.
Dat ze goede ondernemers worden die onafhankelijk kunnen leven nu en in de toekomst.

Laat ons bidden:
God van liefde
Leer ons de taal van in-stilte- begrijpen,
maar ook de taal van het doen.
Laat ons ervaren dat wij elkaar gegeven zijn
als een weldaad en een overvloed,
als een ontroering
die onze eenzaamheid breekt;
misschien slechts in een gebaar,
een enkel woord dat hoop geeft.
Laat ons bidden:

Intenties

Lied
Zondag: Koester de namen

Tafelgebed
Zoals het zaad dat was uitgezaaid in de aarde
vrucht droeg, werd samengebracht en één is geworden,
tot het brood dat wij breken,
zo hebt U ons uitgezaaid in de wereld.
Breng ons bijeen overal vandaan
in het land van uw vrede.

Voedsel en drank hebt U ons gegeven,
zodat wij ópleven en U danken;
maar U geeft ons meer
U voedt ons verlangen naar vrede
stilt onze dorst naar gerechtigheid

Uw liefde en zorg voor mensen
werd zichtbaar in Jezus
Door alle twijfels en tegenstand heen
bleef hij zich daaraan toevertrouwen 

Terwijl hij wist dat hij spoedig zou worden opgepakt
vierde hij met zijn leerlingen het feest van de bevrijding,
Hij nam het brood, dankte daarvoor, brak het en zei:
Dit brood dat ik met jullie deel is als mijn leven:
met jullie gedeeld, voor jullie gegeven.
Hij nam de beker, dankte daarvoor
en zei: Dit is de wijn van de nieuwe wereld.
Blijf je leven met elkaar delen, vreugde en verdriet,
met als teken daarvan het brood en de wijn.
Als je dat doet, dan ben ik bij jullie.

Toen de nacht viel werd hij opgepakt en door alle mensen verlaten.
Maar hij stond op,
staat op waar mensen hem gedenken
hem zichtbaar maken in hun leven
Dat wij in zijn geest mogen leven:
Open voor het geheim
Voor woorden van leven
Open voor de nood van anderen
Maak ons tot een huis voor mensen
jong en oud
Een huis voor U
zodat de stad een stad van vrede wordt
Wij bidden daarvoor met de woorden van Jezus

Vredeswens
Dat wij vrede mogen vinden en vrede mogen brengen in het leven van anderen.

Vredeslied
zaterdag: Vrede voor jou en alle goeds
zondag: Boom, je stam was koud

Breken en delen
Wij gedenken zijn leven en sterven en dat hij leeft onder ons.
Geef je leven zoals hij het gaf, wees zijn zachte kracht zijn lichaam en ziel in deze wereld. 

Delen van brood en wijn

Communielied
zaterdag: Wie zijn leven niet wil geven
zondag: Eet en drinkt

Dankgebed

Wij danken u
dat wij hier samen
het geheim van het leven mogen ervaren
dat wij hier mogen delen
wat ons zwaar valt en wat ons hoop geeft
dat wij boven onze zorgen mogen worden uitgetild
en samen mogen opstaan
uit wat klein maakt of verlamt

Mededelingen en bloemetje

 Slotgedachte

Op de aarde gevallen
Het is nodig dat de korrel valt,
zich met aarde laat bedekken,
in de duisternis wegzakt

Wat er dan gebeurt is prachtig:
de wanden van de korrel breken open,
de grond breekt open en een dubbele levensspiraal ontvouwt zich.

Een dubbele beweging,
naar omhoog en omlaag
naar het avontuur en naar de verdieping.
Naar omhoog, dat is het avontuur:
twee blaadjes als twee handen geopend om te bidden,
naar omlaag is de verdieping
Wortels die door horizontale lagen heen dringen
Beide zijn nodig: loven en in de wereld zijn.
De wortel voedt het blad,
het blad laat de wortel ademen.

Zegen

Zegen ons
Ga mee met ons
en houd ons in beweging
voor een aarde die goed is
en voor mensen die aan elkaar gewaagd zijn
door hun oprechte liefde voor elkaar.
Zegen ons
U die verlangt naar ons
nog veel meer dan wij verlangen naar U. 

Slotlied
zaterdag: Gij zijt voorbijgegaan
zondag: Voordat ik bomen zag

 

VOEDSEL GENOEG | pelgrimszegen Mieke Schrieks

San Salvatorgemeenschap  10 en 11 maart 2018.

Thema: VOEDSEL GENOEG | pelgrimszegen Mieke Schrieks

Voorganger: Franneke Hoeks
Koor: Melodiek o.l.v. Hans Wagemakers
Muzikale ondersteuning: Marc Baghuis & Maria Werner Lees meer →

Tegen de gangbare praktijk

Elk blad ademt de boom tot leven

San Salvatorgemeenschap  3 en 4 maart 2018

Thema: TEGEN DE GANGBARE PRAKTIJK

voorganger: Jack Steeghs
Muzikale ondersteuning op zondag: Cantorij

OPENINGSLIED zaterdag en zondag: Dat woord waarin ons richting werd gegeven Lees meer →

Geroepen om op te staan, 25 februari 2018

Elk blad ademt de boom tot levenVoorgangers: Gepke Kerssen en Annette Beelen

m.m.v. Melodiek

o.l.v. Hans Waegemakers;

piano: Marc Baghuis; fluit: Maria Werner

Openingslied: Wees hier aanwezig

Welkom

Welkom in deze viering mede namens medevoorganger Annette Beelen met wie ik deze viering heb voorbereid en die straks de overweging zal verzorgen en namens Marian Veenker, lid van de werkgroep Wereldwijd, lector in deze viering. Een bijzonder welkom voor wie hier nieuw is. We hopen dat u geraakt mag worden in deze viering. Komt u gerust na de viering naar ons toe met uw reactie of uw vragen.

Je vraagt je wel eens af of je op de goede weg zit. Je hebt te maken met tegenslag of tegenwerking.
Er is veel weerstand tegen de woorden van Jezus en zijn manier van omgaan met de mensen. Kun je dan maar niet beter voor jezelf kiezen?

Vorige week hoorden we van alle verleidingen die je van de goede weg afhouden. Vandaag horen we over een bijzondere ervaring waardoor je opgetild wordt, voelt dat het goed is waar je mee bezig bent en over de zusters van ons Vastenproject die zijn waar niemand wil zijn.

Openingsgebed

Bron van leven
Wij zoeken te stilte
om zo veel mensen
die om ontferming schreeuwen
en om zoveel weerstand
tegen wat goed is, heilzaam

Schenk ons de lange adem
om het vol te houden
Spreek woorden
die ons uittillen
even maar
boven alle zorgen
geroepen door uw stem
gaan wij dan verder
maar nooit meer
zonder reisgenoot

Acclamatie openingsgebed: Wees genadig kom bevrijden

Eerst lezing uit het Vastenproject

Interview zr.Yvonne Mwalula: ‘Wij gaan waar niemand gaat’

Met ons vastenproject steunen wij het Households in Distress-programma in Zambia, regio Mbala. Het programma is bedoeld om de impact van HIV/aids te verminderen via voorlichting en goede gezondheidszorg en door mensen te helpen in hun eigen levensonderhoud te voorzien. Zuster Yvonne Mwalula (40) is hoofd van het Households in Distress-programma en provinciaal overste van de congregatie van de Zusters van de Heilig Harten van Jezus en Maria. Zij leidt de gemeenschap, zorgt dat alles goed loopt en bepaalt de richting waarin het programma zich ontwikkelt.

De zusters banen met hun sociale werk de weg voor de overheid. Ze zetten de hulp op, bijvoorbeeld een ziekenhuis of een middelbare school. Zodra het kan, dragen ze het project geleidelijk over aan de overheid.

Zuster Yvonne: “We werken nauw samen met de overheid en wijzen ze de weg.” In de jaren negentig kwam hiv – veel mensen overleden. In antwoord op de nood richtten de zusters in 1991 het programma Households in Distress op. Zij gingen als enigen de gemeenschappen in de sloppenwijken in. Zuster Yvonne: “Het is een deel van ons charisma: we doen wat anderen niet willen doen en gaan waar niemand gaat.”

Lied: Groot is de wereld

Evangelielezing: Marcus 9,2-10
Zes dagen later nam ​Jezus​ ​Petrus, ​Jakobus​ en ​Johannes​ met zich mee
een hoge berg op, waar ze helemaal alleen waren.
Voor hun ogen veranderde hij van gedaante,
zijn ​kleren​ gingen helder wit glanzen,
zo wit als geen enkele wolwasser op aarde
voor elkaar zou kunnen krijgen.
Toen verscheen ​Elia​ aan hen, samen met ​Mozes,
en ze spraken met ​Jezus.
Petrus​ nam het woord en zei tegen ​Jezus:
‘Rabbi, het is goed dat wij hier zijn;
laten we drie ​tenten​ opslaan, een voor u, een voor ​Mozes​ en een voor ​Elia.’
Hij wist niet goed wat hij moest zeggen,
want ze waren door schrik overweldigd.
Toen viel de schaduw van een wolk over hen,
en uit de wolk klonk een stem:
‘Dit is mijn geliefde Zoon, luister naar hem!’
Ze keken om zich heen en zagen opeens niemand meer,
behalve ​Jezus, die nog bij hen stond.
Toen ze de berg afdaalden, zei hij tegen hen
dat ze aan niemand mochten vertellen wat ze hadden gezien
voordat de ​Mensenzoon​ uit de dood zou zijn ​opgestaan.
Ze namen zijn woorden ter harte,
maar vroegen zich onder elkaar wel af
wat hij bedoelde met deze opstanding uit de dood.

Acclamatie  Oren en ogen gaan open voor Jezus

Overweging

Wij gaan waar niemand gaat! Met die woorden sluit zr. Yvonne Mwalula het interview af uit de eerste lezing. Wij gaan waar niemand gaat. In de evangelielezing gaan Jezus, Petrus, Jakobus en Johannes een hoge berg op, waar ze alleen zijn. Zij krijgen daar een verschijning van de profeten Elia en Mozes. Allen door schrik overweldigd doet Petrus het voorstel om tenten op te zetten. Opeens bevinden zij zich in een wolk, waar vanuit een stem klinkt. Een stem die hen oproept naar de geliefde zoon van God te luisteren.

Hoe stoer om zomaar een berg op te gaan waar je alleen bent. Gaan waar wellicht niemand gaat? Zouden wij dan niet behoefte hebben aan een tom-tom of zoals scouts op weg gaan met GPS-coördinaten? Een goed gevulde rugzak en een reisplan? Petrus wordt praktisch en stelt voor tenten op te zetten. Maar zouden we andere, nieuwe ervaringen opdoen als we de structuur even los laten, even ongeorganiseerd, out-of-the-box proberen te denken en dan duidelijk uit onze comfortzone gaan. Dat we geen tenten op slaan maar ruimte laten voor nieuwe ervaringen. Zou daar dan verbinding kunnen ontstaan tussen mensen? Door een ontmoeting, een gesprek. Waarom doen we wat we doen? Waarvoor doen we wat we doen? Wat is voor jou van betekenis?

En dan kun je net als Jezus en zijn volgelingen ineens in een wolk staan. De wolk herinnert aan de wolk die het volk Israël de weg wees in de woestijn. De wolk is het teken van de aanwezigheid van de Eeuwige. Gaan en niet weten waar je uitkomt, maar die wolk voor ogen houden, die stem horen, jouw innerlijke stem. Wellicht hebt u ook de ervaring weleens gehad dat ergens diep in u, u een boodschap kreeg, tot een bezoek aan iemand of een keuze voor een baan of nieuw huis? Of gewoon dat u een bepaalde richting op moest gaan. Dat u uw keuze daarvoor helemaal niet kon beargumenteren maar dat u ging en deed wat u ingegeven was. Blijkbaar huist er dan in ons een innerlijk vertrouwen of weten dat het goed is, dat we onze weg niet alleen gaan. Niet eerst een tent opzetten maar gaan of doen.

Ik denk dan aan de zusters in Zambia van het Households in Distress-progamma. Wellicht hadden zij ooit geen flauw idee waar ze aan begonnen. Ik kan me zo voorstellen dat zij geen business-plan of projectplan hadden met een tijdspad of een product- en proces-evaluatie. Zij gingen als enige de sloppenwijken in en hun werk kwam daar tot stand waar het nodig was. Daarna zochten zij weer de verbinding met de overheid, die hun werkzaamheden ging ondersteunen. Ook daar werden geen eigen tenten opgezet maar werd de verbinding gezocht en gevonden.

Zo kan er, net als bij Jezus en zijn volgelingen, op de berg, een piekervaring ontstaan. Als we ons open stellen en onze blik durven te verruimen. Een poosje geleden hoorde ik Rikko Voorberg spreken. Hij stelde zich voor met de woorden: ‘Ik ben een dominee en een activist!’ Want volgens hem was geloven ook doen en soms voelde hij zich geroepen om in actie te komen. Hij vertelde dat hij een keer in het nieuws hoorde dat een Syrisch vluchtelingen gezin een baksteen door de ruit had gekregen toen ze net in hun nieuwe huis waren komen wonen. Rikko Voorberg vertelde dat hij hier heel boos van werd en dat hij via social media een oproep deed. Hij riep de mensen op hun steun aan dit gezin te betuigen en een kleine donatie te geven zodat er een bos bloemen bezorgd kon worden aan dit gezin, als welkom in hun nieuwe huis. Binnen korte tijd was er 800 euro gedoneerd. Rikko Voorberg belde de plaatselijke bloemist en vroeg deze voor 800 euro bloemen te bezorgen bij dit Syrische vluchtelingen gezin. De familie was zo overweldigd dat zij bloemen gingen uitdelen aan mensen in hun buurt. Even werden dit gezin en hun buren de berg opgetild. Zij gingen elkaar ontmoeten en verbinding kwam tot stand.

Zo denk ik ook aan de zusters, die met hun werken mensen optillen, op een berg zetten. Mensen ondersteunen in hun eigen krachten om zelfstandig leven te verbeteren. Zodat ze daarna weer af kunnen dalen om zelf verder te kunnen gaan. In hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien en op een gezondere manier invulling te kunnen geven aan hun leven. Zelfs als er geen tenten waren zagen deze zusters de nood en gingen. Zou dat dan betekenen dat wij ons totaal in het ongewisse moeten storten? Uiteraard is een bepaalde basiszekerheid, van waaruit je kunt handelen, ondersteunend. De zusters hadden een huis, een eigen bed en kregen maaltijden. Het hoeft geen overboord gooien van al onze praktische basiszekerheden te zijn. Maar wellicht mag het ons uitdagen en uitnodigen. Vertrouwend op onze innerlijke stem en goddelijke kracht die ons vergezelt. Dat wij ons geroepen voelen om te gaan staan en soms te gaan waar niemand gaat.

Geloofslied: Uit staat en stand en woorden weggevlucht

We maken de Tafel klaar.

Collecte      

Voorbeden: acclamatie:            Zegen ons met het licht van uw ogen

Wij bidden dat mensen in moeilijke omstandigheden
zich opgetild mogen voelen.
Mogen ervaren dat zij hun weg niet alleen gaan:
voor de mensen in Zambia, getroffen door het HIV-virus.
Dat mensen zich niet van hen afkeren,
maar hen helpen om een goed bestaan op te bouwen.

Voor de zusters van het Household in Distress programma.
Dat het hen niet aan moed mag ontbreken
Dat zij zich gesteund mogen voelen door ons.

Voor de mensen in Syrië vanwege het geweld dat weer zo hevig is losgebarsten, opgesloten, geen kant kunnen ze uit. Dat er gezocht wordt naar andere wegen dan de weg van geweld.

Voor de vluchtelingen, op zoek naar een veilige plaats, op zoek naar een thuis in ons land.
Dat zij zich welkom mogen voelen, mensen ontmoeten die hen wegwijs maken, hun vrienden willen zijn.

Wij bidden voor onze gemeenschap,
We maken ons zorgen over hoe we verder kunnen gaan.
Dat we niet wegkruipen bij elkaar in tenten of heilige huisjes,
maar ons opgetild mogen voelen boven onze zorgen,
zodat wij kunnen zijn waar niemand is,
gaan waar geen wegen gaan.

Intenties

Lied: Koester de namen

Tafelgebed

Wij danken u
dat U het hoort
als mensen roepen naar de hemel.
Dat U met ons meetrekt
en in situaties die vastgelopen zijn
altijd weer mogelijkheden schept.
Dat profeten nieuwe wegen wijzen
zoals Mozes die met het volk uittrok uit Egypte
Als Elia die het onrecht aanklaagde
Dat er mensen zijn als zuster Yvonne
die optrekt met mensen met HIV
van wie anderen zich afkeren

Wij danken U voor Jezus,
die als geen ander liet zien
hoe U op mensen betrokken bent.
Die ging naar plaatsen
waarvan niemand dacht
dat je er heen kon gaan
en die ons zo de weg wees
naar een nieuwe wereld.
Hij maakte mensen vrij
heelde wat gekwetst of gebroken was
haalde mensen in de kring
Voor hem was niemand te klein of te groot
Boze stemmen probeerden zijn stem te doen zwijgen,
donkere machten het licht te verdrijven,
maar hij is trouw gebleven aan U en aan ons,
ook toen hij wist dat de macht zou toeslaan
Op het feest van de bevrijding dat hij vierde met zijn leerlingen,
nam hij het brood, dankte daarvoor, brak het en zei:
Dit brood dat ik met jullie deel is als mijn leven:
met jullie gedeeld, voor jullie gegeven
Hij nam de beker, dankte daarvoor
en zei: Dit is de wijn van de nieuwe wereld.
Blijf je leven met elkaar delen, vreugde en verdriet,
met als teken daarvan het brood en de wijn.
Als je dat doet, dan ben ik bij jullie.

Hierna werd hij opgepakt
Zijn lichaam werd geschonden, gedood,
maar hij stond op,
staat op waar mensen hem gedenken
hem zichtbaar maken in hun leven

Dat wij in zijn geest mogen leven:
Open voor het geheim
Voor woorden van leven
Met een open oog voor de ander
Samen op weg naar de nieuwe wereld
waarvoor Jezus ons leerde bidden

Onze Vader

Vredeswens: dat wij vrede mogen vinden en vrede mogen brengen in het leven van anderen

Vredeslied: Waar vriendschap heerst en liefde

Breken en delen

Brood als een teken van verbondenheid met Hem en met zijn leven
teken van het leven dat wij samen delen, lief en leed, inspiratie
De wijn doet ons proeven van het land van vrede en recht.
U bent van harte welkom aan deze tafel

Delen van brood en wijn

Communielied: Brood zal ik u geven

Dankgebed

Wij danken u
Dat wij hier samen
het geheim van het leven mogen ervaren
dat wij hier mogen delen
wat ons zwaar valt en wat ons hoop geeft
dat wij boven onze zorgen mogen worden uitgetild
en samen mogen opstaan
uit wat klein maakt of verlamt

houdt het vuur in ons brandend
Dat wij ook in anderen
de vlam van de hoop mogen ontsteken

Mededelingen en bloemetje

Heel concreet is het doel van het Vastenactieproject om 300 mensen met hiv, voornamelijk vrouwen, te helpen om zelf in hun levensonderhoud te voorzien. Ze krijgen scholing, een startkapitaal en een starterspakketten voor een bedrijfje, b.v om mais te verbouwen of een visvijver aan te leggen.

Slotgedachte:
Tekens van hoop
Kijk vooral naar de tekens van hoop
en de signalen van vertrouwen.
Volg de weg van de gerechtigheid
en een spoor van liefde zal de aarde
opnieuw bewoonbaar maken.
Vandaag kun je beginnen.
De bron van leven stroomt altijd door.
Jurjen Beumer

Zegen

De Eeuwige zegent jou om te gaan waar geen wegen gaan
en daar een teken van hoop te zijn, deel van die warme onderstroom
die de eeuwen door leven brengt.

Slotlied: Te doen gerechtigheid

Vastenactie 2018: Gaan waar niemand gaat

Ook dit jaar doen we weer mee aan de Vastenactie. Waar we de vorige jaren meededen met een eigen doelen project, hebben we als Werkgroep Wereldwijd dit jaar besloten om mee te doen met de landelijke vastenactie, die dit jaar een project in Zambia steunt.  Het is een project dat wordt uitgevoerd door de zusters van de Heilige Harten van Jezus en Maria, en als doel heeft om een groep van 300 hiv geïnfecteerde vrouwen helpen om om een ambacht te leren. Ze krijgen daarna hulp bij het opstarten van een handeltje, bijvoorbeeld een visvijfer of een maisveldje. Daarmee kunnen ze voorzien in hun eigen levensonderhoud en hun kinderen naar school sturen. Meer informatie over het project is ook te vinden op de website van de Vastenactie: www.vastenactie.nl

Wij willen graag de giften die u hiervoor wilt overmaken eerst als gemeenschap ontvangen, zodat we ook aan het einde van de campagne weten wat de opbrengst is geworden. Wij vragen u van harte om hiervoor een donatie te doen o.v.v. ‘Vastenactie;  op rekeningnummer NL96 INGB 0006 0407 13 t.n.v. SSiB.

Gaan waar geen wegen gaan

Elk blad ademt de boom tot leven

17/18 februari 2018

Gaan waar geen wegen gaan

 

Voorganger: John Parker.
Zondag m. m. v. Guus Prevoo en de Cantorij.

Openingslied: zat: De vreugde voert ons naar dit huis
zon:  Zomaar een dak

Inleiding

Welkom iedereen bij onze eerste weekendviering van de Vastentijd. Als rode draad door deze tijd nemen wij ‘Gaan waar geen wegen gaan.’
Een tijd om te bezinnen, een tijd om de woestijn in te gaan; een tijd om mijn leven te bekijken, wat voor mij belangrijk is, waar ik voor sta.
Deze tijd gaat gekoppeld met een persoonlijke kant én aandacht voor mensen die het minder goed hebben. Ieder jaar nemen wij een project om onze aandacht op te richten. Wij nemen kennis van een groep mensen in een ander land, van hun dagelijks leven en van de problemen die zij tegenkomen. En wij proberen iets van onze eigen hebben aan hen te geven, om te helpen met het bestrijden van hun problemen.
Ik wens ons allen een fijne veertigdagentijd toe.

(zondag): Vandaag gaat mee voor Guus Prevoo, van de landelijke Vastenactie.

Nemen wij even een moment om de stilte binnen ons te laten, om de stilte in te gaan.

Gebed

Eeuwige, schepper, barmhartige, wie of wat die ook mag zijn, hoor het gebed van mensen die zoeken.
Mensen die zich inzetten om goed te doen, om goed te zijn, om een wereld te maken die goed is voor iedereen en alles.
Hoor het gebed van mensen die zoeken naar tekens van hoop in onze wereld die er soms gescheurd uitziet.
Eeuwige, hoor ons gebed, wees bij ons. Amen.

Acclamatie: zat:  Groot is de wereld
zon:  Ga dan als de zalm

Het Woord Tekst van Guus Prevoo van de landelijke Vastenactie.

‘Gaan waar niemand gaat, doen wat niemand doet’. Dat is het motto van de Zusters van de Heilige Harten van Jezus en Maria in Zambia. De zusters treden daarmee niet alleen in het voetspoor van de vele missionarissen in Afrika, maar uitdrukkelijk ook in die van Jezus Christus en Maria, naar wie de naam van hun congregatie verwijst.
Zambia is een land in zuidelijk Afrika, dat 18 keer zo groot is als Nederland. Er wonen 15 miljoen mensen. Sinds 1964 is het land onafhankelijk. Koper is een belangrijk exportproduct. En maïs het basisvoedsel voor de meeste en zeker voor de arme mensen. De zusters zijn actief in de noordelijke stad en regio Mbala, vooral in de sloppenwijken rondom de stad, de zogenoemde Zambia Compounds.

Heel concreet proberen de zusters die weg waar niemand gaat, te gaan via hun Households-in-Distress-programma (HID), huishoudens in crisis. En die crisis is en wordt veroorzaakt door de ziekte die aids heet. Veel kinderen zijn wees. Grootouders moeten voor hun kleinkinderen zorgen. Gelukkig kunnen hiv-geïnfecteerden medicijnen nemen waardoor het virus onderdrukt wordt. Maar dan volgt er een nieuw probleem: hoe de armoede te overleven? Via scholingsprogramma’s en startsubsidies ondersteunen de zusters in hun HID-programma vele mensen om nieuwe initiatieven te nemen. Schoolkinderen, heel vaak wees, worden voorzien van maaltijden en het schoolgeld wordt betaald. Zelfs een school en opvang voor gehandicapten is opgezet. Mensen krijgen via armoedebestrijdingsprogramma’s mogelijkheden om een eigen bedrijfje op te zetten, een marktkraampje, een visvijver, een landbouwbedrijfje. Speciaal voor vrouwen en meisjes, die vaak voortijdig de school hebben moeten verlaten, hebben de zusters lees- en schrijfgroepen opgezet. En ten slotte hebben de zusters ook bewustwordingsprogramma’s opgezet om verdere verspreiding van hiv in te dammen en om mensen die geïnfecteerd zijn of lijden aan de ziekte te begeleiden.

Heel concreet is het doel van het Vastenactieproject om 300 hiv-geïnfecteerden, voornamelijk vrouwen, te trainen in ondernemerschap en andere manieren waarop ze in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Door scholing, door het verstrekken van een startkapitaal en door starterspakketten om bij voorbeeld een landbouwbedrijf op te zetten of een visvijver aan te leggen. Na drie jaar moeten deze vrouwen zelfstandig hun bedrijfje kunnen voortzetten en hun inkomen opgekrikt kunnen hebben van een schamele 100 euro per jaar tot 1.200 euro. Daardoor kunnen ze dan voor hun gezin en verdere familie zorgen. Uiteindelijk zullen in de hele regio Mbala 15.000 mensen, direct of indirect, van het werk van de zusters profiteren.

‘Gaan waar niemand gaat, doen wat niemand doet’. De zusters en hun medewerkers verdienen al onze lof voor hun inzet. Zij en de mensen voor wie ze werken, verdienen onze solidariteit. Solidariteit met andere mensen is niet alleen een van de waarden in de katholieke sociale leer, waaraan we als gelovigen vorm moeten geven. Maar onze solidariteit maakt het ook mogelijk dat de zusters blijven gaan waar niemand gaat, blijven doen wat niemand doet. De waardigheid van aidspatiënten, van hiv-geïnfecteerden, van hun familieleden en van alle arme mensen in Zambia of waar ook ter wereld ter wille!

Lied:  zat:  Hij die gesproken heeft
           zon:   Ik zal in mijn huis niet wonen

Lezing uit de Schrift Marcus 1,12-15
De Geest dreef hem de woestijn in. Veertig dagen bleef hij in de woestijn, waar hij door ​Satan​ op de proef werd gesteld. Hij leefde er te midden van de wilde dieren en ​engelen​ zorgden voor hem.
Nadat Johannes gevangen was genomen, ging ​Jezus​ naar Galilea waar hij Gods goede nieuws verkondigde. Dit was wat hij zei: ‘De tijd is aangebroken, het ​koninkrijk van God​ is nabij: kom tot inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws.’

Acclamatie: Als God ons thuisbrengt

Overweging

Ieder jaar krijgen wij de mogelijkheid om ons voor te bereiden op Pasen, het feest van het Leven. Wij luisteren naar bekende verhalen uit de Schrift, en zoeken naar inspiratie. Wij gebruiken deze tijd ook om aandacht aan anderen te schenken, nog meer intensief dan in andere tijden. Aandacht voor elkaar, in de verschillende activiteiten die georganiseerd worden, en ook in de wekelijkse ontmoetingen hier rondom Woord en Tafel. Aandacht ook voor anderen, ver weg, vaak met veel minder als wij, en ook vaak met grote problemen om te overleven, om te leven.
De afgelopen jaren hebben wij als geloofsgemeenschap tijd, geld en aandacht besteed aan kleine gemeenschappen in India, Afrika en Zuid-Amerika. En dit jaar gaan wij terug naar Afrika, naar Zambia. Daar hebben we zojuist iets over gehoord van Guus, die na deze viering nog meer met ons zal delen.
Het officieel thema van de landelijke Vastenactie luidt: ‘Gaan waar niemand gaat’, dat wij een beetje aangepast hebben in ‘Gaan waar geen wegen gaan’.  Het onbekende tegemoet gaan, ontdekken, ontmoeten, leren kennen, ermee leren omgaan.
Zoals het verblijf van Jezus in het woestijnverhaal: het onbekende tegemoet gaan, leren kennen. Daarna in de verhalen gaat hij op weg naar mensen. Eerst de woestijn in, zichzelf leren kennen, wat belangrijk voor hem is, waar zijn prioriteiten liggen, waar hij het beste zijn krachten en energie aan kan geven.
Deze laatste dagen heb ik vaak naar de Olympische Spelen op televisie gekeken. Mooie beelden, prachtige prestaties. De vele atleten hebben lang geoefend, getraind om zo te kunnen presteren, om te bereiken wat ze bereikt hebben. Voor de ene is de prioriteit om als atleet mee te doen aan deze Spelen. Dit is al heel wat. Een ander legt de lat hoger, en wil als winnaar bekroond worden.
Met Pasen krijgen wij geen gouden medailles; wij gaan ons ervoor voorbereiden, en wij zullen het Leven vieren. Deze komende tijd volgen wij die mooie mens Jezus op zijn weg, door middel van verhalen uit het evangelie, en met verhalen uit Zambia, waar mensen een waarachtig en waardig leven willen leiden.
Samen met hen zullen wij het leven vieren deze komende weken.

Geloofslied:  zat:  Niet op een troon van alleen
zon:  Kom en volg mij

Collecte, voorbereiding van de tafel

Voorbede:  Heer ontferm U

 1. Wij bidden voor onze wereld,
  waarin mensen slachtoffer worden van geweld en onrecht;
  dat we wegen vinden die leiden naar bevrijding,
  dat vrede en gerechtigheid het winnen van oorlog en onderdrukking.
 2. Wij bidden voor onze broeders en zusters die een ernstige ziekte moeten doorstaan,
  die ernaar verlangen om deel te nemen aan het gewone leven van alledag;
  dat zij zich niet in de steek gelaten voelen,
  dat we de juiste woorden vinden van bemoediging en troost.
 1. Wij bidden voor ons die hier bijeen zijn, tot eer van de Eeuwige, tot bemoediging van elkaar;
  dat ieder van ons de weg mag blijven gaan,
  dat we met woord en daad blijven getuigen van deze weg,
  dat we blijven respect en aandacht voor elkaar hebben.
 2. Intenties:

Tafelgebed:

Gij, die genoemd wordt: God van mensen,
Gij bent geen ander dan die gezegd heeft:
Ik zal er zijn.
Ik ken je hart
Ik roep je naam
Ik zie je al van verre.
Gij die het woord sprak
voordat wij konden antwoorden,
Gij die ons in het leven riep.
Wij danken U,
dat wij bestaan door U
vanaf het begin.

OMDAT GIJ HET ZIJT
GROTER DAN ONS HART
DIE MIJ HEBT GEZIEN
EER IK WERD GEBOREN.

Gij zijt met ons op weg gegaan,

als een vuur niet te blussen,
als leven niet te stuiten,
Gij zijt gezocht, gevonden,
doorverteld, beleden, gevierd…
Maar in één kind van mensen
hebt Gij meer dan ooit
laten zien hoeveel Gij van ons houdt:
in Jezus van Nazareth
kind van belofte, sprekend Uzelf.
Zijn licht is door de blinde gezien,
zijn woord door de dove gehoord,
van Hem getuigen de profeten
dat Hij leerde met gezag.
Zijn woord bracht leven.
Wij danken ook Hem
omdat Hij ons uitzicht gaf
een weg om samen te gaan.

OMDAT GIJ HET ZIJT….

In groot vertrouwen heeft
Hij geleerd en voorgeleefd
hoe wij mensen kunnen zijn,
toen Hij op de laatste avond
afscheid nam van zijn vrienden.
Hij nam brood in zijn handen, zegende het,
deelde het uit en zei:
‘Hier, neem en eet,
Mijn leven voor jullie gegeven.
Dit ben ik ten voeten uit:
gebroken, gedeeld tot eeuwig leven’
Zo nam Hij ook de beker, zegende die
en reikte hem over met de woorden:
‘Neem deze beker van Mij over
deel hem samen
drink er samen uit
het is mijn bloedeigen leven
als wijn vergoten voor jullie.’
Zoals Hij leven heeft geleerd,
zoals Hij vol van Geest
anderen bezielde,
zo gedenken we Hem hier
in dit brood en deze beker.
Wij vieren  zijn hoop op leven
dat ook in ons hart is neergelegd.
Zijn geloof dat God Zich vinden laat
voor ieder die oprecht Hem zoekt.
In Hem en door Hem, zal het leven
dat wij met Hem delen
sterker zijn dan alle dood.
Voorgoed  ligt nu de weg open naar die nieuwe wereld
waar gerechtigheid voorop gaat en vrede  volgt
waar wij mensen  elkaar dienen
en verlangen naar elkaars voltooiing.
Daarom doen wij wat Hij gedaan heeft
en bidden wij zoals Hij gebeden heeft:
Onze vader…

Vredeswens:  zat:  Vrede voor jou hierheen gekomen (couplet 1)
zon:   Liefde, dal van liefde

Communie:  Waar staat een gedekte tafel

Mededelingen

Slotgedachte Rimpelingen van hoop R.Kennedy.

Maar weinig mensen zijn bij machte de geschiedenis zelf om te buigen. Toch kan ieder van ons bijdragen om de gebeurtenissen een fractie te wijzigen. Het is uit zulke daden van moed en geloof samen dat de geschiedenis van onze generatie wordt geschreven. Iedere keer als er een mens opkomt voor een ideaal of handelt om het lot van anderen te verbeteren of tegen onrechtvaardigheid optreedt zendt hij een rimpeling van hoop uit.

Die rimpelingen, die elkaar vanuit miljoen verschillende centra van energie en durf kruisen, vormen een stroom die de machtigste muren van onderdrukking en tegenstand wegvagen.

Zegen en wegzending

Slotlied:   In ’t laatste van de dagen.

KRUISPUNT – Welke weg kies jij

SAN SALVATORGEMEENSCHAP | DATUM: 14 februari 2018 Aswoensdag

Thema: KRUISPUNT – Welke weg kies jij

Voorgangers Franneke Hoeks en Maria van den Dungen

Cantor Gerard van de Weijer | Pianist Cor Rademaker Lees meer →

Heel worden

Heel worden

10 – 11 februari 2018
Voorganger Franneke Hoeks

Cantor zaterdag Gerard van de Weijer | Koor zondag: Melodiek

OPENINGSLIED: Za Dit huis is een huis. Zo Voor mensen die naamloos Lees meer →

TERUG NAAR DE STILTE

Elk blad ademt de boom tot levenSan Salvatorgemeenschap: 3 en 4 februari 2018

Thema: Terug naar de stilte
Voorganger: Maria van den Dungen

Opening: stilte

WELKOM…Wie je ook bent, waar je ook vandaan komt, wat je ook komt zoeken. Welkom in dit gebouw, in dit huis van mensen, dit huis van God. Welkom in dit uur van samenzijn, waarin wij samen luisteren, bidden en zingen, maar ook momenten van stilte ervaren. Fijn dat u er bent!
We zijn vandaag anders dan anders begonnen, vanwege het thema met een stilte. Deze werd onderbroken door vogelgeluiden, want in de stilte hoor je soms meer. Misschien wat veel vogels, maar na de viering hoor ik graag hoe u het hebt ervaren. Lees meer →