ANBI-status

Gegevens m.b.t. de ANBI-status.

1. De naam van de ANBI-instelling

Vereniging San Salvator in Beweging.

2. Het fiscaalnummer van de vereniging is 802343260

3. Het contactadres van de Vereniging is

SSiB
Schaarhuispad 131
5231 PP Den Bosch
Tel. 06-48645507
IBAN: NL96INGB0006040713

4. Het bestuur van de vereniging bestaat uit de volgende personen.

Jos de Ridder, voorzitter
Yvonne Altorf, secretaris
Jacques Goossens, penningmeester.
Ard Nieuwenbroek, interne en externe communicatie
Rinus van der Heyden
Gonnie van Osta, pastoraat en diaconie

5. Beleidsplan

De vereniging heeft een omvangrijk beleidsplan opgesteld. Dit plan is te vinden op de website van San Salvatorgemeenschap, Link “Visioen van Liefde”.

6. Beloningsbeleid

De Vereniging heeft twee pastoraalwerkers in dienst. Beiden hebben een parttime dienstverband van`gemiddeld 18 uur per week. Hun salaris is vastgesteld conform de CAO Welzijn en Maatschappelijk werk op schaal 10.
Alle andere werkzaamheden worden verricht door vrijwilligers in diverse werkgroepen, waarbij onkosten vergoed worden.

Meer informatie over het  Vrijwilligersbeleid van  SSiB vindt u hier

7. Doelstelling

Volgens de statuten heeft de vereniging de volgende doelstelling:

Artikel 2.

1. De vereniging heeft ten doel het behartigen van de belangen van de geloofsgemeenschap rondom de San Salvatorkerk te ’s-Hertogenbosch in de ruimste zin van het woord;
2. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door
a. het verder ontwikkelen van het open evangelische klimaat van de geloofsgemeenschap;
b. het zo nodig beheren en exploiteren van een gemeenschappelijke ruimte;
c. het verwerven van informatie ten behoeve van haar leden en het verspreiden daarvan;
d. het samenwerken met andere organisaties met een gelijk of aanverwant doel;
e. alle andere wettige middelen.

Het bestuur stelt voor om een wijziging in de statuten aan te brengen. In plaats van “rondom de San Salvatorkerk” zal komen te staan “de San Salvatorgemeenschap”

8. Verslag van uitgeoefende activiteiten

Evaluatie 2016 

 Onderstaande evaluatie betreft de presentie tijdens de ALV najaar 2016  door het volledige pastoraatsteam.

Fijn dat wij hier even het woord tot u mogen richten op de algemene ledenvergadering. Wij hebben voor u een korte terugblik op het afgelopen jaar in petto. Wij kijken in sneltreinvaart terug want liever richten we onze blik, samen met jullie op de toekomst.  We beginnen met leuk nieuws: we hebben een stagiaire, Annette Beelen. Welkom in ons pastoraatsteam.Dank je wel! Ruim twee weken aan de slag… pffft dan komt er wel wat op je af kan ik u vertellen. Ik vraag mij eigenlijk af wat jullie nou precies allemaal doen.Oké… wij lichten graag een tipje van onze sluier… Ben je er klaar voor? Zijn jullie er klaar voor

2016 bestond voor ons uit precies 48 teamvergaderingen, met 48 inspirerende openingen, een lectorenoverleg en twee keer een overleg met alle voorgangers We kwamen een keer met de voorgangers van de advent bij elkaar en een keer met de voorgangers van de vastentijd
We zaten met onze koren en cantors om de tafel en vergaderde met alle kosters
Regelmatig komt de bezoekgroep bij elkaar. Daar zijn wij ook bij aanwezig en ook bij de werkgroep Noorderkroon
Twee keer per jaar is er breed overleg website, Salvatoriaan en Facebook We zijn aanwezig tijdens de bestuursvergaderingen en namen tijd voor een Heidag met het bestuur
We zijn aanwezig tijdens de adviesraad en natuurlijk op de ALV
We waren betrokken bij  de ledenraadpleging identiteitstraject en besteedde menig uur aan de uitwerking identiteitstraject
We zijn verantwoordelijk voor het rooster koren en braken ons hoofd op het rooster voorgangers
Oh ja we gingen ook op gesprek met de bisschop.
In 2016 was er iedere week een viering op zaterdagavond en op zondag morgen Hierbij waren 9 voorgangers betrokken Dat zijn dus ook sowieso al minstens 104 Powerpoints die werden gemaakt.
Veel zorg en aandacht werd besteed aan de goede week en Pasen, Hemelvaart, Pinksteren, de eerste communieviering, Allerzielen, viering met Noorderkroon en de viering Wim de Bekker
We namen van mensen afscheid, we vierden een huwelijk en doopten kinderen
Maar liefst 10 keer vierden we Kinderkerk en we maakten samen Palmpasenstokken
Buiten de vieringen organiseerden we een bloesemtocht en taallessen voor vluchtelingen. We leverden een bijdrage aan het feest in AZC. Hielden een maaltijd met vluchtelingen.
We zamelden geld in tijdens onze vastenactie en zamelden voedsel in voor de voedselbank.
Twee keer verzorgden we activiteiten voor overzomeren.
En dan was daar natuurlijk de lustrumdag “Feestelijk San Salvator” en de ontmoetingsdag zelfstandige geloofsgemeenschap Zuid Nederland
Verder hadden we de avond voor 55-minners, de avond aandacht voor afscheid, de avond over mystiek in oorlogstijd en onze 10 bijbelse ontdekavonden
We zorgden voor een soeppot voor straatpastoraat, organiseerden een dialoogtafel, 4 zin in film avonden, een bezinningswandeling en waren present op de beursvloer. We waren aanwezig bij Ratatouille, de lunch Oud-Orthenaren, gingen af en toe naar de koffieochtend, waren op de dienstenveiling, gingen in gesprek met SL=SD, waren op de avond over barmhartigheid met De Korte en bij het afscheid Peter van Helden.
We zijn lid van het Beraad van Kerken. Dat is 10 vergaderingen op een jaar en nemen deel aan het Platform Religie en Levensbeschouwing. We waren actief in de Coalitie Erbij en waren betrokken bij de voorbereiding Dag van de Dialoog. Soms zijn we ook buiten de stad in functie zoals tijdens de bijeenkomst 2of3Bijeen.

Ook in geprinte vorm komt u ons tegen bijvoorbeeld in de Salvatoriaan, maar liefst 7 dikke nieuwsbrieven dit jaar. We ontwikkelden een Inspiratie- wensenboekje over afscheid en natuurlijk was daar de Super San Salvator. In het kader van het lustrum schreef het  Brabants Dagblad een mooi stuk over onze gemeenschap. Wist u trouwens dat we iedere week een impressie uit de viering op FB publiceren?

We namen afscheid van Erick Mickers en gingen op zoek naar een nieuwe collega….. een advertentie, een commissie de nodige  gesprekken en toen was daar Jack Steeghs. We zijn blij met onze stagiaire, die ook weer begeleiding verdient.

We zijn zoveel mogelijk zichtbaar in de stad, bijvoorbeeld tijdens het Paasvuur op de Parade of tijdens het kerstevent van de 10 mooiste bijbel verhalen of met een mooie tent op de Slotmanifestatie 10 mooiste bijbel verhalen. We waren op de Raadsvergadering over Eenzaamheid en natuurlijk bij allerlei overleggen die met vluchtelingen van doen hadden.

Oh ja het is ook fijn om te kunnen melden dat het overleg met Zayaz vruchten af lijkt te       werpen. En verder zijn er zoveel andere zaken. U heeft geen idee hoe veelzijdig een pastorale functie is; koken, oppassen, wassen en strijken, flyeren en een lintje aanvragen. En als je de bisschop bij de bakker tegenkomt… tja dan maak je natuurlijk een San Salvator praatje .

Verder zijn we altijd alter op knutselspullen voor de eerste communie en de kinderkerk en komen vaak mensen tegen op de markt of bij de Albert Hein. We reden duizenden kilometers en zagen door de vele mailtjes soms het bos niet meer. Ach maar we staan hier nu, misschien een beetje moe, maar oh zo voldaan. We kunnen hier oprecht zeggen: we zijn blij. Blij met zoveel inspirerende mensen die met ons San Salvator willen zijn.

 

9. Financiële verantwoording 2016 –  Rosmalen, 24 juli 2017

Algemeen

Op 19 januari 2017 is aan het bestuur van de vereniging SSiB de jaarrekening 2016 gepresenteerd. Vervolgens is deze, na decharge door de kascommissie, tijdens de ALV op 20 april 2017 definitief vastgesteld.

Mede omdat SSiB een ANBI-status heeft, publiceren wij deze informatie ook op onze website. Alle hieronder genoemde bedragen zijn afgerond op € 50.

SSiB voert een conservatief financieel beleid met als uitgangspunt dat de (vaste) jaarlijkse kosten betaald kunnen worden uit de jaarlijkse inkomsten, voornamelijk de bijdragen van de leden. Het opgebouwde eigen vermogen dient als buffer om aangegane verplichtingen na te kunnen komen en onverwachte tegenvallers op te vangen.

Exploitatie

In totalen is in het jaar als 2016 volgt verlopen:

Totale inkomsten            €  97.100
Totale uitgaven                “   81.500
Positief resultaat              €  15.600

               ========

Voor SSiB zijn de giften van voornamelijk de leden verreweg de belangrijkste bron van inkomsten. Die vormen met € 61.100 bijna 63% van de inkomsten. Ander inkomsten zijn de opbrengsten van de collecte (€ 13.400) bijdrage voor doop, eerste communie, huwelijk en uitvaart (€ 6.900), intenties voor het gedenken van overledenen (€ 1.000) acties ( €11.250) en rente ( € 1.100 ).

De inkomsten zijn voor verreweg het grootste deel besteed aan uitgaven voor onze primaire doelstelling. Dit betreft personele kosten inclusief werkgeverslasten voor twee parttime-medewerkers (€ 52.100), huisvesting (€ 6.300) liturgie (€ 1.600), en koren (€10.300). Aan overige kosten, administratie, beheer- en bestuurskosten is € 9.500 besteed. Deze uitgaven komen indirect ten goede aan onze hoofddoelstelling. Dat is slechts 9% van de ontvangsten.

Dit toont aan dat wij zeer zorgvuldig omgaan met alle ontvangen bijdragen en giften en dat deze gelden -conform het uitgangspunt van de ANBI-status- vrijwel volledig ten goede komen aan de doelstelling van SSiB.

Balans

Het eigen vermogen van SSiB bedraagt per 31 december 2016 € 156.000 (inclusief het positief resultaat over 2016. Gelet op de jaarlijkse omzet van onze vereniging een bedrag dat zeker niet al te hoog is om toekomstige kosten en eventuele tegenvallers op te kunnen vangen. Het eigen vermogen staat grotendeels op spaarrekeningen. Daarnaast kent de vereniging een lopende bankrekening.

Er zijn geen gelden uitgezet in aandelen of obligaties. De vereniging heeft geen onroerende zaken of andere (waardevolle activa.

Informatie

Hiervoor kunt u terecht bij de penningmester Jacques Goossens.

 

Postadres: Schaarhuispad 131, 5231 PP Den Bosch Telefoon: 06-48 64 55 07
e-mail: sansalvatorinbeweging@gmail.com              website: www.sansalvatorgemeenschap.nl
Bankgegevens: ING  nr. 6040713, ’s-Hertogenbosch, t.n.v. San Salvator in Beweging