ANBI-status

Gegevens m.b.t. de ANBI-status.

1. De naam van de ANBI-instelling

Vereniging San Salvator in Beweging.

2. Het fiscaalnummer van de vereniging is 802343260

3. Het contactadres van de Vereniging is

SSiB
Schaarhuispad 131
5231 PP Den Bosch
Tel. 06-48645507
IBAN: NL96INGB0006040713

4. Het bestuur van de vereniging bestaat uit de volgende personen.

Jos de Ridder, voorzitter
Yvonne Altorf, secretaris
Jacques Goossens, penningmeester.
Ard Nieuwenbroek, interne en externe communicatie
Rinus van der Heyden
Gonnie van Osta, pastoraat en diaconie

5. Beleidsplan

De vereniging heeft een omvangrijk beleidsplan opgesteld. Dit plan is te vinden op de website van San Salvatorgemeenschap, Link “Visioen van Liefde”.

6. Beloningsbeleid

De Vereniging heeft twee pastoraalwerkers in dienst. Beiden hebben een parttime dienstverband van`gemiddeld 18 uur per week. Hun salaris is vastgesteld conform de CAO Welzijn en Maatschappelijk werk op schaal 10.
Alle andere werkzaamheden worden verricht door vrijwilligers in diverse werkgroepen, waarbij onkosten vergoed worden.

7. Doelstelling

Volgens de statuten heeft de vereniging de volgende doelstelling:

Artikel 2.

1. De vereniging heeft ten doel het behartigen van de belangen van de geloofsgemeenschap rondom de San Salvatorkerk te ’s-Hertogenbosch in de ruimste zin van het woord;
2. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door
a. het verder ontwikkelen van het open evangelische klimaat van de geloofsgemeenschap;
b. het zo nodig beheren en exploiteren van een gemeenschappelijke ruimte;
c. het verwerven van informatie ten behoeve van haar leden en het verspreiden daarvan;
d. het samenwerken met andere organisaties met een gelijk of aanverwant doel;
e. alle andere wettige middelen.

Het bestuur stelt voor om een wijziging in de statuten aan te brengen. In plaats van “rondom de San Salvatorkerk” zal komen te staan “de San Salvatorgemeenschap”

8. Verslag van uitgeoefende activiteiten

JAARVERSLAG SAN SALVATOR GEMEENSCHAP  2014-2015

Een open en gastvrije gemeenschap

Echt gastvrij wil zeggen dat we ons openstellen voor anderen en hen de ruimte geven zich thuis te kunnen voelen binnen onze gemeenschap. Uit diverse gesprekken met jongeren blijkt dat er behoefte is aan goede informatie via de communicatiemiddelen die nu gangbaar zijn. Dat betekent dus communiceren via facebook, email of whatsapp. Verschillende mensen hebben dit idee omarmd en er is een voorzichtig begin gemaakt.
De website is nog toegankelijker geworden. Niet alleen de vieringen, maar ook andere activiteiten worden tijdig aangekondigd. Het is een mooie en actuele afspiegeling van onze actieve gemeenschap. Daarnaast zijn er flyers ontwikkeld die informatie geven over rouw en verlies, mogelijkheden rondom uitvaarten en wie wij zijn.
Bewust is er contact gezocht met verstandelijke en meervoudig beperkte mensen om hen deel te laten nemen aan de mandala workshops en hebben wij meegedaan met de dag van de dialoog, waar mensen uit verschillende delen van de stad met elkaar gesproken hebben over de kunst van het samenleven.
Ook vormen de koffieochtenden en het eten op de schaapskooi nog steeds mooie vormen om elkaar echt te ontmoeten.
Daarnaast is er een kennismakingsbijeenkomst geweest voor nieuwkomers of mensen die zich nog steeds nieuw voelen in onze gemeenschap. En nog steeds mogen wij nieuwe mensen ontvangen die zich thuis voelen bij ons. Natuurlijk blijft het zaak dat we met respect en openminded echte aandacht hebben voor nieuwe mensen, maar ook voor de vertrouwde gezichten die we goed of wellicht toch minder goed kennen.

Een gemeenschap van solidariteit met anderen

Solidariteit is je willen verbinden met een ander door te geven van wat je hebt en van wie je bent. Je gaat mee met die ander, soms voor even, dan weer voor een langere tijd. Dat doe je vanuit je betrokkenheid met die ander, dienend, niet ten dienste van jezelf.
Op veel terreinen zijn mensen binnen onze gemeenschap actief betrokken met anderen. Dat kan op particulier initiatief, maar ook als een activiteit vanuit onze gemeenschap. Mensen ophalen met de auto, zodat ze naar een viering kunnen of bijvoorbeeld voor een bezoek aan het ziekenhuis. Er komt een grotere behoefte aan deze vorm van solidariteit.
De kerstactie, die dit jaar extra aandacht vroeg om meer kerstpakketten te willen verzorgen, wordt in nauwe samenwerking met Maatschappelijk Werk en de werkgroep Wereldwinkel zorgvuldig uitgevoerd zodat velen persoonlijke aandacht krijgen of een steuntje in de rug. Mensen die te maken hebben gehad met verlies van een dierbare of het verlies van gezondheid, werk of een partner, kunnen een beroep doen op de werkgroep rouw- en verliesverwerking. Daar wordt door mensen van binnen en buiten onze gemeenschap gebruik van gemaakt. Anderen begeleiden mensen bij hun sterven of gaan regelmatig bij mensen op bezoek. Daarnaast doen we elk jaar mee met de Vastenactie.
Binnen de gemeenschap bestaan dus vele vormen van solidariteit, maar tegelijkertijd is het onze christelijke drive om niet voorbij te gaan aan al die andere mensen die op ons pad komen, die zich verloren, vergeten, verlaten of verdrukt weten. dichtbij of ver weg. Inmiddels is er een groep ontstaan die nieuwe initiatieven van solidariteit gaat ondersteunen en begeleiden en willen we de stichting ‘Samen Leven is Samen Delen’ blijven volgen.

Een gemeenschap die ’t Leven viert

Door alles wat zo benoemd is vieren wij als gemeenschap het leven en op vreugdevolle momenten en bij verdrietige gebeurtenissen komen wij samen. Ook mochten wij diverse ouders begeleiden bij het doopsel van hun kind en op verschillende locaties binnen Den Bosch en omgeving zijn er uitvaarten geweest vanuit onze gemeenschap. Kinderen hebben zich samen met hun ouders voorbereid om voor de eerste keer deel te nemen aan de tafel van brood en wijn. Ook zijn we doorgegaan met de peuter- en kleutervieringen, de Kinderkerk.

De bijdragen van de koren in het weekend en hun musici worden erg gewaardeerd door de keuze van liederen en de mogelijkheid tot samenzang. Ook het gelegenheidskoor is gevraagd om uitvaarten op te luisteren en wil daar graag gehoor aan blijven geven. Voor alle koren geldt dat zij gebaat zijn met een optimaal aantal leden en een repertoire dat past bij hen en deze tijd in dienst van de gemeenschap. Elk koor is daar op haar eigen wijze alert op.
Ook de diversiteit aan voorgangers voelt als een toegevoegde waarde, zowel bij de vaste voorgangers alsook bij de gastvoorgangers. Het blijft daarbij zoeken naar een gezond evenwicht tussen vrouwen en mannen.

Daarnaast zijn er het afgelopen jaar verschillende vieringen geweest die gezamenlijk zijn voorbereid waardoor er op creatieve wijze nieuwe elementen ingebracht konden worden. Het is de kunst en de wens om zo te kunnen blijven vieren dat we geïnspireerd de wereld in gaan en dat de wereld ons inspireert wanneer we samenkomen.

Tenslotte

Het mag ons dankbaar stemmen hoe we als gemeenschap invulling geven aan de pijlers van het Visioen van Liefde: open en gastvrij, solidair, geïnspireerd en inspirerend het leven vierend.
Misschien mogen we het nog wat sterker zeggen, we mogen best wel trots zijn op al hetgeen gebeurt. Tegelijkertijd moeten we alert blijven dat we de goede dingen doen, en de goede dingen ook goed doen, dat we daar op een goede manier over communiceren, naar elkaar en naar anderen. Daar hebben we elkaar blijvend voor nodig in een geest die recht doet aan de waarden die ieder van ons met zich meedraagt.

9. Financiële verantwoording 2015  –  Rosmalen,30 januari 2016

 Algemeen

Op 20 januari 2016 is aan het bestuur van SSiB de jaarrekening 2015 gepresenteerd. Vervolgens wordt deze, na decharge door de kascommissie, tijdens de dan geplande ALV op 13 april ter definitieve vaststelling aan de leden voorgelegd.

Mede omdat SSiB een ANBI- status heeft, publiceren wij deze informatie ook op onze website. Alle hieronder genoemde bedragen zijn afgerond op 50 euro’s.

SSiB voert een conservatief financieel beleid met als uitgangspunt dat de (vaste) jaarlijkse kosten betaald kunnen worden uit de jaarlijkse inkomsten, voornamelijk de bijdragen van de leden.

Het opgebouwde eigen vermogen dient als buffer om aangegane verplichtingen na te komen en onverwachte tegenvallers op te vangen.

Exploitatie

In totalen is in het jaar 2015 als volgt verlopen:

Totale inkomsten           €  94.500
Totale uitgaven                  86.000
Positief resultaat             €   8.500

Verreweg de belangrijkste bron van inkomsten zijn voor SSiB giften van voornamelijk leden. Die vormen met € 62.550 ruim 66% van de inkomsten. Andere inkomsten zijn de opbrengsten van de collecte (€ 14.750), bijdragen voor doop, eerste communie, huwelijk en uitvaart (€ 4.250) en intenties voor het gedenken van overledenen (€ 1.400), acties (€ 10.200) en rente (€ 1.350).

De inkomsten zijn voor verreweg het grootste deel besteed aan uitgaven voor onze primaire doelstelling. Betreft personele kosten inclusief werkgeverslasten voor twee parttime – medewerkers (€ 62.400), scholing (€ 3.600), huisvesting (€ 5.300), liturgie (€ 2.450) en koren (€ 7.650). Aan overige kosten, administratie, beheer- en bestuurskosten is € 4.600 besteed. Deze kosten komen niet rechtstreeks ten goede komen aan onze hoofddoelstelling. Dat is slechts 4,9% van de ontvangsten. Dit toont aan dat wij zeer zorgvuldig omgaan met de ontvangen bijdragen en giften en dat deze gelden – conform het uitgangspunt van de ANBI status – vrijwel volledig ten goede komen aan onze doelstelling.

Balans

Ons eigen vermogen bedraagt per 31 december 2015 € 140.420 (inclusief het positief resultaat over 2015).
Gelet op de jaarlijkse omzet van onze organisatie een bedrag dat zeker niet al te hoog is om toekomstige tegenvallers op te kunnen vangen. Het eigen vermogen staat grotendeels op spaarrekeningen, daarnaast kent de vereniging een lopende bankrekening.

Er zijn geen gelden uitgezet in aandelen of obligaties. De vereniging heeft geen onroerende zaken in bezit of andere (zeer waardevolle) activa.

Informatie

Hiervoor kunt u terecht bij de penningmeester Jacques Goossens

Postadres: Schaarhuispad 131, 5231 PP Den Bosch Telefoon: 06-48 64 55 07
e-mail: sansalvatorinbeweging@gmail.com              website: www.sansalvatorgemeenschap.nl
Bankgegevens: ING  nr. 6040713, ’s-Hertogenbosch, t.n.v. San Salvator in Beweging